Till innehåll
Alla nyheter All driftinformation Alla händelser Logga in Sök på webbplatsen

Kompetensförsörjning

Region Västmanland behöver säkerställa att vi har rätt kompetens för vårt uppdrag idag och i framtiden. Det sker på många sätt, bland annat genom en strukturerad kompetensförsörjningsprocess som beskriver kompetensbehovet på kort och lång sikt.

Kompetensförsörjningsprocess

Regionens kompetensförsörjningsprocess är återkommande och syftar till att beskriva regionens kompetensbehov på både kort och lång sikt.

Arbetssättet i kompetensförsörjningsprocessen är ett verktyg för dig som chef att strukturerat och systematiskt arbeta med strategisk kompetensförsörjning. I processen analyseras verksamhetens kompetensbehov och tillgänglig kompetens, och utifrån det utformar ni en kompetensförsörjningsplan.

Processen genomförs på verksamhets-, förvaltnings- och regionnivå och går i takt med din ordinarie planeringsprocess med verksamhetsplanering och budget.

Arbetssättet ger dig också en möjlighet att ”skicka vidare” behov av kompetensförsörjningsinsatser till både förvaltnings-, region- och den politiska nivån.

Kompetensmodell

Kompetensmodellen hjälper dig som chef att se gruppens gemensamma kompetens och hur kompetensen behöver utvecklas över tid. Modellen är även ett underlag inför medarbetarsamtalen där du och din medarbetare gemensamt kan diskutera kompetensutveckling framåt. För medarbetaren är kompetensmodellen en kompass för att kunna se vart hen står i sin utveckling.

Respektive yrkesgrupps kompetensmodell är generell för hela regionen och tillämpas bland annat genom medarbetarsamtal där ni utifrån verksamhetens mål arbetar fram en individuell kompetensutvecklingsplan för dina medarbetare.

Inom varje kompetensmodell kan ni göra verksamhetsspecifika tillägg för att synliggöra specifika kompetensbehov som är viktiga för just din verksamhet. Ni gör tilläggen själva och ni ansvarar för att göra dem kända hos era medarbetare och lokalt fackliga.

Till varje kompetensmodell hör en mängd olika dokument, kompetensbeskrivningar per yrke, självskattningsformulär per yrke och yrkesspecifik folder. Ni hittar kompetensmodellerna med tillhörande dokument nedan och även i Ledningssystemet.

Morgondagens chef

Morgondagens chef är en återkommande del av Region Västmanlands chefsförsörjningsprocess och vänder sig till medarbetare med vilja och potential att söka anställning som chef.

Rekrytering till Morgondagens chef sker vartannat år, nästa ansökningsperiod öppnar 22/12 2023 med programstart september 2024. Annons för ansökan kommer finnas på sidan för lediga tjänster. ​​​

Utbildningsenheten

CIFU Utbildning arbetar med utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser för chefer, medarbetare, elever och studenter. Vi samverkar med regionens kommuner, lärosäten och universitet. Våra utbildningsinsatser sker med olika lärformer, från längre utbildningsprogram och lärarledda utbildningar till hybrid- och kortare onlineutbildningar.

Alla utbildningsinsatser sker utifrån en pedagogisk plattform som grundar sig i regionens värdegrund. Många av utbildningsinsatserna sker med hjälp av medarbetare i regionens olika verksamheter som bidrar med sin kunskap och kompetens. 

Administration, studierektorskansli och utbildningslokaler för teoretiska utbildningar finns vid  Ingång 21, Västmanlands sjukhus Västerås 
 
Kontakta oss gör du enklast via utbildningsenheten@regionvastmanland.se
Är du student eller elev kontaktar du studierektor.vfu@regionvastmanland.se
 

Medarbetarsamtal

Regionens verksamheter ska utgå ifrån regionens vision och värdegrund. Dessa ligger till grund för vart vi ska, hur vi är och agerar gentemot varandra, våra invånare och alla andra som kommer i kontakt med organisationen. Inom regionen arbetar vi för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser där medarbetare och chefer mår bra, trivs och utvecklas.

Regelbundna samtal och återkommande dialog mellan dig och din chef är en förutsättning för att tillsammans kunna driva och utveckla verksamheten. På så vis mår vi bra och trivs tillsammans på jobbet. Medarbetarsamtalet består av fyra delar;

  • Arbetssituation och arbetsmiljö samt hälsa
  • Förväntningar gällande ditt bidrag till verksamhet och mål
  • Återkoppling mellan medarbetare och chef
  • Individuell kompetensutvecklingsplan

Vid samtalet ska även förväntningar på kommande arbete dokumenteras och ditt bidrag till verksamhetens mål ska tydliggöras. En individuell kompetensutvecklingsplan upprättas i dialog mellan dig och din chef. Under samtalet finns det även möjlighet att ha fokus på återkoppling mellan dig och din chef. 

Regionen pausar sponsrad grundutbildning

Efter diskussioner med Hälso- och sjukvårdens utbildningsråd har det beslutats att arbetet för Investera för framtiden inte kommer att finansiera grundutbildning under 2024. Istället prioriteras vidare- och specialistutbildning. Ny utvärdering sker inför 2025.

Alla medarbetare som tidigare beviljats sponsring för grundutbildning behåller sponsringen tills utbildningen är slut.

Sponsrad specialistutbildning- Sjuksköterska

Årligen ges möjligheten att som allmänsjuksköterska att ta steget till att bli specialistsjuksköterska. Utbildningsstart hösten 2024. 

Läs mer under flikarna nedan. Kontakta rekrytering@regionvastmanland.se om du har vidare frågor.

Studentsjuksköterska

Vi vill hjälpa studenter att utvecklas i rollen som blivande sjuksköterska. Genom anställning som studentsjuksköterska får studenter i slutfasen av sin utbildning möjlighet att bekanta sig med en klinik. Syftet med anställningen är att ge studenten möjlighet att träna på att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera omvårdnads- och medicinska moment, tillsammans med en mentor. Det är ett sätt att minska gapet mellan utbildning och yrkesliv. Vi som region får möjlighet att visa upp våra arbetsplatser och skapa en värdefull kontakt med, förhoppningsvis, framtida medarbetare.

Läs mer i instruktion för anställning av Studentsjuksköterska. Kontakta rekrytering@regionvastmanland.se för information om annonsering. 

Professionsutvecklingprogram för nyexaminerade sjuksköterskor

Som anställd hos oss deltar du som är nyexaminerad sjuksköterska i ett obligatoriskt professionsutvecklingsprogram. Syftet med programmet är att komplettera klinikens introduktion för att stärka och stödja dig som sjuksköterska i arbetsledarrollen och bidra till trygghet i din yrkesprofession samt öka arbetstillfredsställelsen.

Läs mer om programmet i vår digitala folder

Praktisk tjänstgöring för läkare med utbildning utanför EU och EES

Praktisk tjänstgöring är en del av Socialstyrelsens väg till legitimation för personer som har en hälso- och sjukvårdsutbildning från ett land utanför EU/EES. Syftet med praktisk tjänstgöring är att bedöma en persons kompetens och lämplighet för att arbeta som läkare i en klinisk miljö.

Innan verksamheten kan ta emot en person för praktisk tjänstgöring behöver du som chef säkerställa att det finns en handledare på plats. Personen ska handledas av en läkare med svensk legitimation och som har erfarenhet av att handleda AT-, BT- eller ST-läkare. Det är verksamheten som avgör om handledaren har tillräcklig utbildning och erfarenhet för att handleda och bedöma personens kompetens och lämplighet under sex månader.

På Region Västmanlands hemsida finns en öppen annons där läkare med utbildning utanför EU/EES kan skicka in en intresseanmälan om praktisk tjänstgöring. I intresseanmälan ska personen bifoga sitt beslut från Socialstyrelsen – som visar att hen är godkänd för att genomföra praktisk tjänstgöring.

HR-konsulter på Rekryteringsstöd arbetar löpande med att undersöka vilka möjligheter som finns att emot kandidater – utifrån verksamhetens förutsättningar. Prioritet ges åt de som redan är verksamma i Västmanland. Därefter träffar kandidaten verksamheten och en HR-konsult för en intervju. Det rekommenderas också att personen genomför ett praktiskt kunskapsprov för att bedöma deras kunskapsnivå.

Är du nyfiken på hur det är att ta emot en person för praktisk tjänstgöring?

Mejla rekrytering@regionvastmanland.se så berättar vi mer.

Du kan även läsa mer på Socialstyrelsens webbsida

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English