Till innehåll
Alla nyheter All driftinformation Alla händelser Logga in Sök på webbplatsen

Tjänster

Här finns Regionhälsans utbud av tjänster, här kan även förfrågan om insats göras. Inför större uppdrag förs en uppdragsdialog tillsammans med chef och eventuellt hälsoteam.

15 – metoden

15-metoden är ett stöd man kan få vid riskbruk av alkohol. Fem motiverande samtal ingår i metoden och syftet är att minska alkoholkonsumtionen i den grad att risk ej längre föreligger. Tjänsten är en tilläggstjänst och debiteras. Chef tar kontakt med Regionhälsan för förfrågan.

Alkohol och droger

Region Västmanland arbetar aktivt för att våra arbetsplatser ska vara attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser där du mår bra, trivs och utvecklas. 

För att uppnå god kvalitet i arbetet och värna om säkerheten är det aldrig tillåtet att använda sig av alkohol, droger, eller icke medicinsk användning av narkotikaklassade läkemedel under arbetstid. Användande av alkohol eller droger får inte ha en arbetspåverkan. Kravet på alkohol- och drogfrihet på arbetsplatsen gäller även inhyrd personal, konsulter och underleverantörer som verkar inom regionen. 

Som en del i det förebyggande arbetsmiljöarbetet, arbetar regionen systematiskt med alkohol- och drogproblem, både förebyggande och rehabiliterande.

Alla medarbetare i regionen har ett ansvar att uppmärksamma signaler om missbruk hos kollegor.  Signaler på missbruk/beroende kan vara svårigheter att passa tider, förändrad arbetsprestation, irritation, beteendeförändring, aggressivitet, extremt pedanteri, hög korttidssjukfrånvaro. 

Till stöd har du och din chef regionens riktlinje och instruktion om alkohol och droger. I alkohol- och drogärenden finns HR och Regionhälsan som stöd till chef och medarbetare.

Arbetsförmågebedömning som stöd till handlingsplan för anpassningar, och återgång

Regionhälsan kan bedöma arbetsförmåga och ge rekommenderade åtgärder avseende anpassningar. (AFS Arbetsanpassning 2020:5). Detta är hjälpsamt i upprättande av handlingsplaner vid återgång i arbetet. Tjänsten ingår i abonnemanget. För förfrågan tar chef kontakt med Regionhälsan

Arbetsförmågeutredning

Regionhälsan utför teambaserade arbetsförmågeutredningar. Utredningen svarar på frågor om graden av arbetsförmåga och prognos. Innan en utredning är aktuell görs en bedömning av teamet för att säkerställa att en utredning kommer att kunna svara på önskade frågeställningar. Tjänsten är en tilläggstjänst och debiteras. Förfrågan om arbetsförmågeutredning görs av chef 

Bedömning av arbetsförmåga och arbetssituation hos fysioterapeut eller psykolog

För att kunna vara ett stöd gällande t ex anpassningar i arbetssituationen utför relevant yrkeskategori bedömningar av arbetsförmåga och arbetssituation. Bedömningen ingår i abonnemanget. För förfrågan av tjänsten kontaktar chef Regionhälsan.

Chefsstöd

Som chef kan man alltid får stöd i frågor som rör arbetsmiljö, hälsa och anpassningar/rehabilitering. T ex frågor om hälsofrämjande arbetsplats, samarbeten i arbetsgruppen, medarbetare med begränsad arbetsförmåga. Två samtal ingår i abonnemanget. Om man önskar fler samtal debiteras detta. Kontakta Regionhälsan för bokning.

Ergonomigenomgång

Ergonomigenomgång innebär ett besök av ergonom på arbetsplatsen (eller online) där ergonomen riskbedömer och ger råd kring lämpliga arbetsställningar och arbetsrörelser föra att förebygga ohälsa/belastningsskador eller ge bra förutsättningar till återgång i arbete i samband med sjukskrivning. (AFS Belastningsergonom 2012:2), (AFS Arbete med bildskärm 1998:11) Ergonomigenomgång ingår i abonnemanget och kan beställas av chef eller av medarbetare.

Fysisk arbetsmiljö – mätning och bedömning

Regionhälsan kan hjälpa till med att bedöma exponeringen för fysikaliska och kemiska arbetsmiljöfaktorer på arbetsplatsen så som exempelvis ljus, buller, vibrationer, inomhusklimat eller kemikalier som används på arbetsplatsen. Regionhälsan kan hjälpa till med att bedöma hälsorisker och utföra mätningar för att fastställa eventuell exponering av fysikaliska och kemiska arbetsmiljöfaktorer samt vid behov ge rekommendationer om åtgärder. Tjänsten är en tilläggstjänst och beställs av chef. 

Föreläsningar och workshops

Regionhälsan erbjuder att hålla föreläsningar och workshops i teman som rör arbetsmiljö och hälsa efter uppdragsdialog med chef. Tjänsten är en tilläggstjänst och debiteras. Läs mer om vårt utbud här. 

Förstadagsintyg

Regionhälsan utför förstadagsintyg. Vi rekommenderar att en läkarbedömning görs innan upprättande av förstadagsintyg. För beställning av förstadagsintyg kontaktar chef eller HR Regionhälsan.

Gruppstöd

Regionhälsan kan erbjuda gruppstöd gällande arbetsrelaterad hälsa/ohälsa efter uppdragsdialog med chef (AFS Organisatorisk och social arbetsmiljö 2015:4). Tjänsten är en tilläggstjänst och debiteras. Kontakt tas av chef. 

Hot och Våld

Regionhälsan kan vara ett stöd till chefer i arbetet med hot och våld utifrån förbyggande åtgärder samt kraven på att utreda tillbud, arbetsolyckor och arbetssjukdomar (AFS 2001:1) samt AFS 1993:2) Stödet ingår i abonnemanget. Chef tar kontakt med Regionhälsan för rådgivning.

Hälsoinspiratörer

Regionhälsan har uppdraget att samordna, stödja och utbilda hälsoinspiratörer enligt uppdragsbeskrivning Inom regionen finns idag ungefär 200 hälsoinspiratörer på olika arbetsplatser och vi blir gärna fler. En hälsoinspiratör vill vara aktiv i att förmedla kunskap och

inspiration i syfte att förbättra hälsan och välbefinnandet på arbetsplatsen.

Hälsoinspiratören är stöd till chef för att lyfta hälsofrågorna och sprida

kunskap om goda levnadsvanor samt lyfta fram och stärka friskfaktorerna på arbetsplatsen.

Det är chef som utser hälsoinspiratör och anmäler in namn på hälsoinspiratören via mail till #Regionhälsan

För att formellt få uppdraget som hälsoinspiratör ska utsedd medarbetare ha genomfört en introduktionsutbildning hos Regionhälsan.

Frågor om hälsoinspiratörer besvaras av Annika Johansson på Regionhälsan.

Hälsoprofilbedömning

Livsstilen är avgörande för människors hälsa. En hälsosam livsstil bidrar till en mer meningsfull fritid och ett friskare arbetsliv. Hälsoprofilbedömning är ett möte mellan en utbildad Hälsoprofilbedömare och en deltagare för att motivera och skapa insikt till livsstilsförändring. Hälsoprofilbedömning genomförs på gruppnivå som en del av arbetsgivarens arbetsmiljö- och hälsoarbete.

Hälsoprofilbedömning omfattar:

  • Frågor om hälsovanor och hälsoupplevelser 
  • Mätningar av längd, vikt, midjemått och blodtryck
  • Konditionstest på cykel (anpassat till deltagarens förmåga)
  • Ett hälsofrämjande och motiverande samtal

Tjänsten är en tilläggstjänst som bokas av chef. 

Hälsosamtal

Samtalet syftar till att ge stöd och råd kring livsstil och hälsa och riktar sig till medarbetare i behov av att förändra sina levnadsvanor. Två samtal ingår i abonnemanget. Ytterligare behov av samtal behöver godkännas av chef och är då en tilläggstjänst. Hälsosamtal kan bokas medarbetare på 1177 länk eller av chef. 

Hälsoteam

Regionhälsan har i uppdrag att samordna, stödja och utveckla hälsoteam med utgångspunkt från regionens styrande och stödjande dokument.

Ett hälsoteam består av chef, skyddsombud och hälsoinspiratör.

Hälsoteamets uppdrag är att stödja chef i att systematiskt arbeta med hälsofrämjande och förebyggande arbetsmiljöarbete. För att skapa engagemang kring arbetsmiljö och hälsa på arbetsplatsen är det viktigt att jobba tillsammans. Ett aktivt hälsoteam bidrar till ökad delaktighet.

Är du chef och vill starta ett Hälsoteam på din arbetsplats? Välkommen att göra en intresseanmälan via Kompetensplatsen. Sök Hälsoteam – uppstart Frågor om hälsoteam besvaras av Annika Johansson på Regionhälsan.

Inventeringsmöten

Syftet med inventeringsmöten är att öka arbetsgivarens medvetenhet kring den faktiska sjukfrånvaron och den arbetslivsinriktade rehabiliteringen men också att systematisera möjligheten att fånga upp tidiga signaler på ohälsa för att förhindra och förkorta sjukfrånvaro. Regionhälsan deltar på inventeringsmöten tillsammans med chef och verksamhetsnära HR. Inventeringsmöten sker i formen av strukturerade och återkommande möten och ingår i abonnemanget.  För intresseanmälan kontaktar chef sin verksamhetsnära HR. Kontakt med Regionhälsan sker via: länk

Kartläggning av arbetsmiljö

Regionhälsan kan erbjuda kartläggning av arbetsmiljön efter en uppdragsdialog med chef. (AFS Organisatorisk och social arbetsmiljö, 2015 ). Kartläggning kan ske i olika former t ex enkäter eller intervjuer. För förfrågan tar chef kontakt med Regionhälsan. Tjänsten är en volymtjänst och debiteras.

Kartläggningssamtal

Regionhälsan kan utföra kartläggning av upprepad sjukfrånvaro och tidiga signaler på ohälsa så att individen ökar sin närvaro på arbetet och får en förbättrad hälsa. Kartläggningssamtalen ingår i abonnemanget och beställs av chef.  

Konflikthantering

Regionhälsan kan vara ett konsultativt stöd i konflikterhantering. Chef kan ta kontakt med Regionhälsan. Ett konsultativt stöd ingår i abonnemanget. Om Regionhälsan tillsammans med chef bedömer att det krävs en konfliktutredning är detta en tilläggstjänst och debiteras. För förfrågan tar chef kontakt med Regionhälsan.

Konsultation gällande arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering

Det går alltid bra att ta kontakt med Regionhälsan oavsett fråga som rör arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering inom ramen för abonnemanget. Chef och HR kan boka tid för konsultation/rådgivning här. Medarbetare kan ta kontakt via 1177 Regionhälsans mottagning. 

Krisstöd

Regionhälsan kan vara ett stöd till chef vid plötsliga krishändelser på arbetsplatsen. Chef kan ringa 17 32 24 för att få snabb hjälp. (AFS första hjälpen krisstöd 1999:7),Centuri (regionvastmanland.se)

Körkortsintyg

För medarbetare som är i behov att få tillbaka/behåller sitt körkort som behövs i tjänsten. Är en tilläggstjänst och debiteras. Beställs av chef .

Medicinska kontroller

Regionhälsan utför medicinska och lagstadgade kontroller. (AFS 2019:3)  Om riskbedömning visar att medicinska kontroller ska göras, utför Regionhälsan dessa inom ramen för abonnemanget.  För beställning av medicinska kontroller använd blankett 50301-2

Har du frågor kring medicinska kontroller kontakta Regionhälsan.

Ny- och ombyggnation – ger råd och stöd

Regionhälsan kan bidra med kunskap gällande ergonomi och arbetsplatsens fysiska utformning inför en ny eller ombyggnation. (AFS Arbetsplatsen utformning 2020:5). Råd och stöd vid ny- och ombyggnation ingår i abonnemanget. Chef tar kontakt med Regionhälsan för rågivning.

Provtagning

Regionhälsan utför provtagning efter behov och bedömning. T ex i ärenden som rör alkohol och droger. Provtagning är (med undantag för provtagning som inkluderas i kartläggningssamtal) en  tilläggstjänst och debiteras. För rådgivning gällande provtagning kontaktar chef Regionhälsan

Riskbedömning – ger råd och stöd

Regionhälsan kan vara ett stöd i riskbedömningar och i upprättande av en handlingsplan. Tjänsten ingår i abonnemanget. Kontakt sker av chef.  

Rygg nacke axelgrupp

Rygg-, nacke-, axelgrupp riktar sig till individer med arbetsrelaterad smärta i nacke, rygg eller axlar. Syftet är att få kunskap för att kunna hantera sina besvär och skapa nya vanor för ett hållbart arbetsliv. Gruppen pågår under åtta veckor med träning två gånger/vecka med Regionhälsans fysioterapeuter i hälsolyftet. Gruppen är en tilläggsstjänst och beställs av chef.

Samverkansgrupp – deltagande

Regionhälsan deltar gärna i samverkansgrupper och deltagande ingår i abonnemanget. Önskemål om detta kontakta Regionhälsans verksamhetschef; emma.sjostrom@regionvastmanland.se 

Skyddsrond – ger råd och stöd

Regionhälsan kan vara ett chefstöd i riktade skyddsronder (organisatorisk, social, fysisk, och kemisk) och i upprättande av handlingsplaner. Tjänsten ingår i abonnemanget. Kontakt sker av chef.  

Stickskada

Vid stickskada kan Regionhälsan ta prover samma dag (helgfri vardag). Regionhälsan ska alltid stå som provsvarshanterare vid stickskada. Vid stickskada ring 173224 tryckval 1 för snabb hantering.

Stresshanteringsutbildning – Att hålla i arbetet

Regionhälsan erbjuder stresshanteringsutbildning med fokus på att hålla i sitt arbete. Grupper finns för medarbetare och chefer. Utbildningen omfattar fem tillfällen á två timmar och ett uppföljningstillfälle. En individuell bedömning hos psykolog krävs innan utbildning är aktuellt. Utbildningen är en tilläggstjänst och debiteras. För intresseanmälan kontaktar chef Regionhälsan.

Stödsamtal

Alla medarbetare med frågor om arbetsrelaterad hälsa och ohälsa har möjlighet till två samtal hos Regionhälsan och som ingår i abonnemanget. Efter två samtal måste chef ge sitt godkännande till fler samtal. Rådgivning och tidsbokning sker på Regionhälsans mottagning på 1177.

Systematisk arbetsmiljöarbete – praktiskt stöd

Regionhälsan kan hjälpa till med ett praktiskt stöd gällande utredning av det systematiska arbetsmiljöarbete och komma med förbättringsförslag. (AFS Systematisk arbetsmiljöarbete 2001:1) (Centuri (regionvastmanland.se)) För förfrågan bokar chef en rådgivningstid med Regionhälsan.

Systematisk arbetsmiljöarbete – praktiskt stöd

Regionhälsan kan hjälpa till med ett praktiskt stöd gällande utredning av det systematiska arbetsmiljöarbete och komma med förbättringsförslag. (AFS Systematisk arbetsmiljöarbete 2001:1) (Centuri (regionvastmanland.se)) För förfrågan bokar chef en rådgivningstid med Regionhälsan.

Tobaksavvänjning

Regionhälsan erbjuder tobaksavvänjning för medarbetare i Regionen som har någon form av tobaksbruk. Tobaksavvänjning kan bokas av chef eller medarbetare. Tjänsten ingår i abonnemanget.

Utbildningar

Regionhälsan håller i utbildningar kopplat till arbetsmiljö och hälsa såsom Arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud, ledarskap i kris, konflikthantering, hälsoteam.  Deltagande i utbildningarna ingår i abonnemanget. Anmälan görs via kompetensplatsen.

Vaccinationer

Regionhälsan utför vaccinering av medarbetare som är i behov av att vara vaccinerade i sitt arbete. För bokning av vaccinering behövs chefs godkännande. Tjänsten är en tilläggstjänst och debiteras. Medarbetare kan själva ta kontakt med Regionhälsan på 1177 Regionhälsans mottagning. ( Annan rutin för vaccinering av säsongsinfluensa finns och informeras om årligen i september).

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English