Till innehåll
Alla nyheter All driftinformation Alla händelser Logga in Sök på webbplatsen

Modeller, verktyg och mallar

Här finns modeller, verktyg och mallar som kan användas som stöd i förbättringsarbeten. Flera av verktygen är användbara oavsett om du driver ett förbättringsarbete, arbetar i projektform eller utvecklar processer.

Till några verktyg finns mallar som du kan ladda ner och arbeta i direkt. Kom ihåg att det inte är modellen eller verktyget som avgör om du lyckas men det underlättar att du arbetar strukturerat. 

Planera och genomför förbättringsarbete

Förbättringshjulet (PDSA)

Fyra pilar i en cirkel

Förbättringsarbete i fyra steg

Förbättringshjulet ger oss ett strukturerat sätt att arbeta med förbättringar. Förbättringshjulet kallas även för PDSA som står för Plan, Do, Study, Act. 

Genom att följa förbättringshjulets fyra steg gör vi saker i rätt ordning:

 • Planera: Vi kartlägger nuläge, samlar in data, identifierar problemet och planera lösningar.
 • Göra: Vi testar i liten skala.
 • Studera: Vi utvärderar om åtgärderna har haft avsedd effekt.
 • Agera: Vi bestämmer vad vi ska fortsätta med, inför förbättringen och åter till planera för att förbättra på nytt.

Att förändra för att förbättra är en process som aldrig är färdig. Dels kan det behövas flera varv i förbättringshjulet och dels rullar det vidare mot nya mål.

Förbättringshjulet (PDSA) - instruktion

Dokumentera i A3-mallen

Genom att dokumentera förbättringsarbetet i A3 följs också stegen i förbättringshjulet. Behövs ytterligare stöd för genomförandet av förbättringsarbetet finns modellen FRÖ som stödjer A3-mallen.

FRÖ - steg för steg-guide med hjälptexter

Tecknat frö som gror

Stöd vid praktiskt förbättringsarbete

FRÖ-modellen, som står för förbättrat resultat över tid, ger stöd och struktur i ditt förbättringsarbete och hjälper dig att följa förbättringshjulet. FRÖ kan användas vid både små och medelstora förbättringsarbeten och du får hjälp, steg för steg, att jobba dig igenom alla delar i ett förbättringsarbete:

 • Planera: styfte, bakgrund, avgränsningar, tidplan, mötesplan, kommunikationsplan 
 • Kartlägga: nuläge, önskat läge, problemanalys, förslag på aktiviteter
 • Förbättra: handlingsplan, mätningar
 • Behålla och utveckla: plan för uppföljning

Du dokumenterar direkt i mallen som innehåller hjälptexter och stödfrågor. 

Förbättringsmodell FRÖ - instruktion och mall (ppt-fil)

I utbildningen Praktiskt förbättringsarbete får du lära dig mer om modellen FRÖ.

A3 - dokumentera och visualisera

Tecknad avbild av mallen A3

Överblick på en sida

A3-mallen hjälper dig att beskriva och dokumentera ett förbättringsarbete. Du skriver och jobbar direkt i mallen som innehåller korta hjälptexter och tips. I dokumentet finns även checklistor för uppföljning.

Den heter A3 eftersom mallen passar bra att skriva ut på en sida i A3-format. Skriv ut den med jämna mellanrum och sätt upp den så alla kan se den. Då blir den ett levande dokument under hela förbättringsprocessen.

A3 mall (ppt-fil)

Modell utveckla arbetssätt och säkra kompetens

Är en övergripande modell som tar oss medarbetare i organisationen steg för steg med att – utveckla arbetssätt och säkra kompetens

Länk till material i Centuri.

Tjänstedesign - involvera användaren

Med stöd av modellen Tjänstedesign utvecklar vi verksamheten utifrån användarens behov genom att involvera invånare och patienter. Tjänstedesign som metod gör våra användare delaktiga i framtagandet av nya tjänster eller i förbättrandet av befintliga.

Tjänstedesign - användardriven innovationsmodell - instruktion

Lär dig mer om modellen i utbildningen Tjänstedesign – en introduktion på Kompetensplatsen

 

Arbeta med processer

Processöversyn och kartläggning

Att kartlägga vad som sker, steg för steg, och illustrera det som en karta hjälper dem som ska utföra aktiviteter i processen att förstå vad som ska göras och hur dessa aktiviteter hänger ihop.

Kartlägga processen - instruktion

 

Förstå problem och orsaker

Fem Varför - hitta orsaken till problemet

Ritad figur med fem pratbubblor med texten varför

Ta reda på grundorsaken

Genom att ställa sig frågan varför fem gånger kan vi förstå grundorsaken till ett problem.

De första frågorna är som regel relativt enkla att formulera men det blir allt svårare för varje ny fråga. Ställ frågan så länge svaren är relevanta, när svaren inte längre ger någon ny information har ni nått grundorsaken.

Om problemet är för komplext och du redan vid första varför-frågan får tre eller fler svar är inte verktyget lämpligt - då kan du använda fiskbensdiagram. 

Fem Varför - instruktion

Fem Varför - mall (ppt-fil)

Fiskbensdiagram - hitta och synliggör orsaker

Ritad fisk med ryggrad

Bena ner ett problems orsaker

Fiskbensdiagram är ett verktyg för hitta grundorsak till ett problem. Orsaker kan brytas ner och klustras i områden. 

Om problemet inte är komplext kan det vara lämpligt att börja med verktyget Fem Varför.

Fiskbensdiagram instruktion

Fiskbensdiagram mall (ppt-fil)

Spagettidiagram - förbättra förflyttningar i rummet

Lokalritning med streck för att visa rörelse.

Visualisera rörelse i rummet eller mellan arbetsstationer

Genom att spåra patientens, kundens, medarbetarens eller dokumentets rörelse i rummet kan man identifiera potentiella förbättringsområden. Till exempel underlätta för besökare att ta sig till en särskild plats eller minska onödigt spring för medarbetare mellan olika arbetsstationer. 

Spagettidiagram instruktion

 

Sätta mål och följa upp

SMARTa mål - formulera mätbara mål

Tecknad piltavla

Formulera mätbara mål

SMARTAa mål är ett verkyg som hjälper dig att formulera mätbara mål i ett förbättringsarbetet. Varje bokstav står för ett kriterium.

S = specifikt

M = mätbart

A = accepterat

R = realistiskt

T = tidsatt

Formulera mätbara mål - SMARTa måll - instruktion

Mäta och följa resultat

Flera tecknade figurer, en håller i en pokal, den andra ett måttband, den tredje funderar tillsammans med två andra.

Familjen av mått

Målen behöver vara mätbära för att följa upp effekten av ett förbättringsarbete. Det finns olika typer av mått som hjälper oss både inför, under och i uppföljning av ett förbättringsarbete:

 • Resultatmått: Lyckades vi?
 • Kontrollmått: Är vi på rätt väg?
 • Analysmått: Underlag för förbättring

Mäta och följa resultat - instruktion

Förbättringssamtal - frågestöd vid uppföljning

Ett frågestöd för uppföljning av ett förbättringsarbete, en process eller ett nytt arbetssätt. 

Förbättringssamtal (Word-mall)

Nyttoanalys och effekthemtagning

Förenklad nyttoanalys och effekthemtagning ska genomföras vid projekt, nyinvesteringar och fastighetsinvesteringar.

Kostnaden för ett utvecklingsarbete, till exempel en investering eller en förändringsinsats, ska vägas mot den nytta den medför. Regionens nyttoanalys är en beräkningsmall för att värdera vilka nyttor ett arbete kommer att ge gentemot den insats som krävs.

Nyttoanalysen kan användas för att göra jämförelser och att prioritera utvecklingsarbeten. Nyttorna bedöms utifrån fyra perspektiv; Invånare/patienter, Verksamhet, Medarbetare, Ekonomi. Insatsen bedöms i pengar utifrån intern tid, externa kostnader och ökade förvaltningskostnader.

Förenklad nyttoanalys - mall

Effekthemtagning handlar om att mäta och följa upp de planerade nyttorna. Regionens effekthemtagningsplan är en dokumentation av vilka effekter (nyttor) som ska uppnås, hur de ska mätas, när mätningen ska ske och vem som är ansvarig för mätningen.

Effekthemtagning metodstöd - instruktion

Effekthemtagningsplan - mall

Roller för effekthemtagning

 

Identifiera och prioritera

Gröna Korset - patientsäkerhet

Gröna korset används för att identifiera risker och händelser i verksamheten för att förbättra patientsäkerheten.

Gröna Korset - instruktion

Kaizen - identifiera förbättringsförslag

Kaizen går ut på att börja i liten skala och göra kontinuerliga förbättringar i stället för att sätta upp höga mål som kan vara svåra att nå. 

Kaizen - instruktion

Kaizenlapp (Word-mall)

Kaizenlappar - översikt (Word-mall)

GAP-analys - skillnad mellan nuläge och önskat läge

Två ritade figurer som står vid varsin tavla - nuläge och önskat läge.

Gapet visar vad vi behöver förbättra

Gör en GAP-analys för identifera och analysera gapet mellan hur det är nu och hur det bör vara​. Gapet visar vad det är vi behöver förbättra​. Det förutsätter att det finns ett fastställt nuläge och ett önskat läge. 

GAP-analys är lämplig att använda vid införande av nya kunskapsstöd. 

SWOT-analys - prioritera lösningar

Ritad figur som håller i ett förstoringsglas

Analysera vilka lösningar som ger störst nytta

En SWOT-analys är en nulägesanalys för att identifiera och bedöma styrkor, svagheter, möjligheter och hot för att underlätta vilka lösningar som ger störst nytta. 

SWOT-analys - instruktion

SWOT-analys, exempel på faktorer

SWOT-analys - mall och presentation (ppt-fil)

 

Skapa en välorganiserad arbetsplats

5S - ordning och reda

Tecknad figur som kliver upp för en trappa. På trappstegen står sortera, systematisera, städa, standardisera, skapa vana

Välorganiserad och funktionell arbetsplats

5S är ett verktyg för att skapa en välorganiserad och funktionell arbetsplats där alla vet var olika föremål, arbetsredskap och dokument finns.

5S står för:

 • Sortera
 • Systematisera
 • Städa
 • Standardisera
 • Skapa vana

5S - Välfungernde och funktionell arbetsplats - instruktion

 

Dialogverktyg - fånga idéer och skapa delaktighet

Brainstorming - ta fram idéer eller lösningar

En ritad figur som sätter upp post-it lappar och en som får en idé

Använd brainstorming för att ta fram idéer och lösningar på problem eller när det redan finns en idé som ni vill vidareutveckla. Tanken med brainstorming är att locka fram så många idéer som möjligt för att sedan välja en eller flera att gå vidare med och testa.

Brainstorming består av tre faser: idégenerering, idéförädling samt prioritering och val.

Brainstorming - instruktion

Bikupa - reflektion två och två

Två ritade figurer

Genom att låta en grupp dela upp sig och diskutera en fråga parvis blir alla aktiva – även de som är mindre bekväma med att tala inför en större grupp.

Bikupa - instruktion

Cafémodellen - få allas syn på en frågeställning

Tre ritade bord med deltagare vid respektive bord - i mitten papper med frågor

Cafémodellen är bra när man vill ha alla deltagares åsikt kring problemet. Arbetsformen används för att lösa ett antal frågeställningar/problem som finns i en större övergripande fråga. Alla deltagare diskuterar alla frågeställningar.

Cafémodellen - instruktion

Walk and talk - kreativ dialog i rörelse

Två ritade figurer som går och pratar med varandra.

Walk and talk är ett sätt att samla in åsikter samtidigt som deltagarna får möjlighet till en kort promenad. Passar bra som ett avbrott i en heldagsworkshop eller när två medarbetare behöver bolla en frågeställning. När vi rör oss är vi oftast mer kreativa. 

Walk and talk - instruktion

Workshop - skapa kreativitet

Tre ritade figurer som pratar med varandra.

En kreativ mötesform som användas för att ta fram idéer, förslag på lösningar eller synpunkter utifrån en frågeställning. För att en workshop ska bli värdefull krävs det planering och andra dialogverktyg kan med fördel vävas in i en workshop. 

Att genomföra en workshop - instruktion

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English