Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Regler vid förskrivning av inkontinenshjälpmedel

Förskrivare

Förskrivare av inkontinenshjälpmedel är läkare, sjuksköterska, barnmorska samt fysioterapeut/sjukgymnast.

Det krävs att förskrivaren är anställd hos region, kommun eller annan vårdgivare som har avtal med region eller kommun. Förskrivaren ska även vara utsedd av vårdgivare (enligt HSLF-FS 2021:52). Verksamhetschefen ansvarar för att utse vem eller vilka av den behöriga hälso- och sjukvårdspersonalen som ska få förskrivningsrätt. Verksamhetschef har ansvar för att utsedda förskrivare har kunskap om förskrivningsprocessen och ska förvissa sig om att utsedda förskrivare har kunskap om förskrivningsprocessen samt nödvändiga utbildningar. 

Utbildningskrav

Som förskrivare av inkontinenshjälpmedel i Västmanland krävs det att du, enligt beslut i hjälpmedelsnämnden på sikt genomgår högskoleutbildning motsvarande 7,5 högskolepoäng i Inkontinens och kontinensbevarande vård.

Hjälpmedelsnämnden har beslutat att förskrivare av inkontinenshjälpmedel i Västmanland även ska gå följande utbildningar för att kunna förskriva:

 • Inkontinenshjälpmedel grund (e-utbildning)
 • Inkontinenshjälpmedel fortsättning (e-utbildning)
 • Förskrivarportalen Guide (e-utbildning)
 • Socialstyrelsens Förskrivning av förbrukningsartiklar (e-utbildning)

Alla förskrivare av inkontinenshjälpmedel ska gå en högskoleutbildning i Inkontinens och kontinensbevarande vård (7,5 hp). Du som ännu inte hunnit gå utbildningen ska även genomföra en digital grundutbildning i urinvägarnas anatomi och fysiologi som tillhandahålls av Hjälpmedelscentrum.

Förskrivningsprocessen

Förskrivningsprocessen påbörjas efter att en bedömning av patientens behov genomförts. Den är grunden för insatser som innefattar att förskriva hjälpmedel. Det är patientens individuella behov som avgör vilka hjälpmedel som kan förskrivas. Patientjournal ska föras under hela förskrivningsprocessen enligt patientdatalagen (SFS 2008:355) och i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:14).

Förskrivaren ska vara uppdaterad inom aktuellt sortiment och beställningsrutiner så att förskrivningen sker utifrån individens behov och på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. För att klara detta krävs kunskap hos förskrivaren om att:

 • Utföra basal utredning
 • Bedöma undersökningsresultatet
 • Föreslå behandlingsmetoder
 • Utvärdera och planera uppföljningen av insatt behandling
 • Förskriva och följa upp förskrivna hjälpmedel
 • Informera patient/anhörig/omvårdnadspersonal om hur hjälpmedlet fungerar och hur det ska användas
 • Dokumentera i patientjournal

För mer information, se det regionala vårdprogrammet

Vem kan få inkontinenshjälpmedel förskrivet?

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) ska personer som är bosatta och folkbokförda i Västmanland erbjudas hjälpmedel om de på grund av allvarlig sjukdom, eller efter behandling för sådan sjukdom, behöver hjälpmedel för urininkontinens, urinretention eller tarminkontinens.

I samråd med patienten ska ett påvisbart och varaktigt urinläckage konstateras genom utredning och individuell utprovning av skydd innan förskrivning (SOSFS 2008:1 M). De hjälpmedel som förskrivs följer det upphandlade sortimentet. Dessa inkontinenshjälpmedel är anpassade till personer i alla åldrar och med olika typer av inkontinensbesvär för att kunna utprovas individuellt. Vid ny upphandling kan sortimentet ändras och användarna får då byta till annan likvärdig produkt.

Kostnadsansvar för inkontinenshjälpmedel

Regionen och kommunerna i Västmanland har ett gemensamt upphandlat sortiment som visas i webb-produktkatalogen på Hjälpmedelscentrums webbplats.

Förskrivar- och kostnadsansvaret följer hälso- och sjukvårdsansvaret. Vem som har hälso- och sjukvårdsansvaret för patienten styrs av vem som har det medicinska ansvaret. Om det medicinska ansvaret ligger kvar hos behandlande läkare i specialistvården, se avtal med specialistvården

När hälso- och sjukvårdsansvaret övergår från en vårdgivare till en annan ska informationsöverföring ske via remiss och/eller SIP-samordnad individuell plan. Det innefattar överföring mellan sjukhus/habilitering, primärvård och kommun. Förskrivar- och uppföljningsansvaret övergår då till den som övertar hälso- och sjukvårdsansvaret. Informationsöverföringen bör innehålla diagnos, behandling samt vilken sorts inkontinenshjälpmedel som är utprovat och förskrivet. Kateterbehandlingar ska ordineras av läkare och överrapporteras skriftligt.  

Ansvaret för att förskriva och bekosta inkontinenshjälpmedel är delat mellan regionen och länets kommuner inklusive privata aktörer enligt följande:

 • Ordinärt boende – Region Västmanland har förskrivar- och kostnadsansvar. Förskrivande enhet (t ex sjukhusmottagning, vårdcentral, habiliteringen) betalar.
 • Särskilt boende – Kommunen har förskrivar- och kostnadsansvar.
 • Person registrerad i hemsjukvård – Kommunen har förskrivar- och kostnadsansvar.
 • Växelvård/avlastning – Kommunen har förskrivar- och kostnadsansvar under vistelsetiden.

Inkontinenshjälpmedel är kostnadsfria för person där ett varaktigt behov konstaterats enligt vårdprogrammets rutiner, och levereras direkt till vistelseadressen inom Sverige.

På Hjälpmedelscentrum finns länets samordningsfunktion för inkontinensfrågor. I arbetet ingår bland annat utbildning och information till personal och allmänhet, rådgivning i inkontinensfrågor till förskrivare samt att delta i upphandling och avtalsuppföljning av inkontinensprodukter.

Praktiskt om förskrivna inkontinenshjälpmedel

All förskrivning görs via förskrivarportalen Guide, OneMed Sverige AB. Ansökan om inloggning till Guide ska godkännas av verksamhetschefen.

För att kunna förskriva/beställa inkontinenshjälpmedel måste enheten ha ett kundnummer och en fakturaadress. Regionens förskrivare tar kontakt med inkontinenssamordnaren för att erhålla blankett för ansökan om kundnummer. Kommunens förskrivare tar kontakt med den medicinskt ansvariga sjuksköterskan i sin kommun. Förskrivning rekommenderas för tre månaders behov och gäller högst ett år. För mer information se Mina sidor i förskrivarportalen Guide

Fakturering av beställda inkontinenshjälpmedel för privata specialister sker via Ekonomiservice, Region Västmanland. Övriga beställande enheter faktureras till respektive enhets ansvarsnummer.

Tänk på:

 • Patientens inkontinensproblem kan förändras över tid, därför är regelbunden uppföljning viktig.
 • Räkna ut det totala behovet för samtliga produkter för tre månader. Undvik överförskrivning/felförskrivning och enstaka små beställningar.
 • Kontrollera vid varje förskrivningstillfälle att beställningen är rimlig vad gäller typ av produkt, storlek, och antal produkt/produkter, så att förskrivningen totalt sett är anpassad efter patientens typ av inkontinens och vardag. Observera att leverantören kan ändra förpackningsstorlek. 

Restnoterade hjälpmedel

Om ett hjälpmedel blir restnoterat för en längre tid, ska leverantör/distributör meddela Varuförsörjningen samt samordnarna i Treklövern för ställningstagande om eventuell ersättning med annat likvärdigt hjälpmedel. Information om restnotering och eventuell ersättningsprodukt läggs ut på Mina sidor i Guide.

Vid fel eller brist vad gäller gods eller emballage på levererade produkter som kan ha orsakats av OneMed Sverige AB eller underleverantör ska OneMeds kundservice kontaktas inom tio dagar.

Vid tillbud eller negativ händelse där patient eller personal skadats ska anmälan göras via Läkemedelsverkets e-tjänst

Vid reklamationer som gäller själva hjälpmedlet används varuförsörjningens blankett för reklamationer 

Dispens

Dispens/köp utanför avtal

Dispens kan sökas vid medicinska skäl då det upphandlade sortimentet inte täcker individens behov. Behovsbedömning och utprovning inom upphandlat sortiment ska föregå ansökan. Dispenspris medför ofta en högre kostnad för hjälpmedlet och ska därför tillstyrkas av verksamhetschef med kostnadsansvar. 

Dispensansökan ska skickas in via Hjälpmedelscentrums uppladdningstjänst. På sidan Hjälpmedelscentrum under rubriken Blanketter som skickas in via Hjälpmedelscentrums uppladdningstjänst ser du vilka blanketter som ska skickas in via tjänsten. Där hittar du också en lathund för hur du laddar upp dokument. Dispensansökan inkontinenshjälpmedel

Förskrivaren har uppföljningsansvar. Dispensen gäller högst ett år. Därefter behöver förskrivaren kontakta samordnaren för förnyad dispens.

Önskar patienten produkt utanför det upphandlade sortimentet och där utredning visat att medicinska skäl inte finns för att bevilja dispens, kan produkterna köpas av patienten själv direkt på leverantörens hemsida, på apotek, i dagligvaruhandeln eller från hjälpmedelsbutiker. Observera att patienten i dessa fall själv står för hela kostnaden.

Egenansvar

Om patienten önskar kroppsnära skydd, fixeringsbyxor, madrasskydd, lakansskydd eller hygienunderlägg ”för säkerhets skull” eller utöver rekommenderad förbrukning i dessa riktlinjer – hänvisa då till hjälpmedelsbutiker, apotek eller dagligvaruhandeln.

Hjälpmedelshandboken

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English