Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Vård och omsorg - äldre

På den här sidan samlas information som berör samverkan mellan äldreomsorgen i länets kommuner, kommunala hälso- och sjukvården samt regionens hälso- och sjukvård.

Lagstadgade överenskommelser för vissa målgrupper

Regionen och kommunerna är skyldiga att ha samverkansöverenskommelser för personer med psykisk funktionsnedsättning samt för personer med skadligt bruk eller beroende av alkohol, droger och spel. 

En länsgemensam överenskommelse för samverkan om vuxnas psykiska ohälsa är framtagen och under beslutsprocess. Även målgruppen äldre med psykisk ohälsa och skadligt bruk eller beroende är inkluderad i denna överenskommelse.

Här kan du ta del av överenskommelsen.

 

 

Avtal

Läkarmedverkan

Avtal om läkarmedverkan i särskilt boende, dagverksamhet och hemsjukvård

Bilagor till avtal om läkarmedverkan:

Bilaga 1 Bassortimentlistan

Bilaga 2-5 Lokala avtalsunderlag för läkarmedverkan i hemsjukvård, särskilt
boende, korttidsenhet samt bostäder med särskild service, LSS

Bilaga 6 Uppföljning av avtal om Läkarmedverkan i kommunal vård

Checklista uppföljning avtal om läkarmedverkan

Kommunal hemsjukvård

Avtal om övertagande hemsjukvård.pdf

Defintioner och ansvarsfördelning gällande hemsjukvård.pdf

Praktiska anvisningar till hemsjukvårdsavtalet

Samverkansdokument som beskriver ansvarsfördelning mellan kommuner och regionen avseende läkemedel inom hemsjukvård och särskilda boenden i Västmanland hittar du under läkemedel.

Hjälpmedel

Samverkansdokument som beskriver ansvarsfördelning mellan kommuner och regionen avseende kostnadsfria inkontinenshjälpmedel hittar du under hjälpmedel.

Bilagor

Bassortimet av produkter för omläggningsmaterial, provtagningsmaterial smat medicintekniska produkter

Uppföljning av avtal om läkarmedverkan i kommunal vård

 

Länsgemensamma rutiner

Ortoser, kompression och antidecubitus

Länsgemensam rutin avseende ansvarsfördelning för kompressionshandskar, handortroser och antidecubitusmaterial för händer

Bassortiment av ortoser och ortosmaterial till kommuner i Västmanland

Rutiner för fakturering av ortopedtekniska hjälpmedel

Behov av livsmedel för speciella medicinska ändamål

Länsgemensam rutin enteral nutrition och kosttillägg.pdf

Tandvård

Länsgemensam rutin för tandvård vid stort omvårdnadsbehov hittar du på Tandvårdenhetens hemsida under tandvård.

Samverkan vid egenvård

En överenskommelse är framtagen mellan regionen och kommunerna i Västmanland. Syftet med överenskommelsen är att klargöra ansvar vid bedömning av egenvård. Syftet är också att tydliggöra ansvar för att skriva egenvårdsintyg samt att beskriva rutinen för samverkan kring detta.

Samverkan vid egenvård- överenskommelse mellan regionen och kommunerna i Västmanland 

Rutiner för närvårdsteam

Här kan du ta del av länets rutiner för närvårdsteam.

Rutin vid behov av slutenvård

All hälso- och sjukvård ska vara tillgänglig för alla utan avgränsning vad gäller sjukdom, ålder, kön, etnisk tillhörighet, socioekonomi eller patientgrupp. Detta innebär att patienter med en funktionsnedsättning eller en kognitiv svikt ska ha samma rätt till hälso- och sjukvård som alla andra. När en person med funktionsnedsättningar eller en kognitiv svikt blir inskriven i slutenvården kan det uppstå situationer där personal på aktuell avdelning anser att de har svårigheter att klara vården och omvårdnaden på grund av till exempel den enskildes upplevelse av otrygghet, kommunikationssvårigheter eller utmanande och utåtagerande beteende. I det fall personalen på berörd verksamhet inom hälso- och sjukvården upplever att de har behov av stöd samt att den enskilde skulle gynnas av att känd personal från hens boende alternativt personlig assistansgrupp är med under sjukhusvistelsen så kan avdelningen göra en förfrågan att köpa denna tjänst av aktuell kommun. I dessa fall utgår man ifrån denna samverkansrutin som också innefattar bilagan – avtal vid personalköp.

Länsgemensam samverkansrutin när personer med beslut enligt LSS eller SoL har behov av slutenvård 

Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Mäns våld mot kvinnor är ett begrepp som avser alla former av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld och hot om våld. Region Västmanland och Länsstyrelsen Västmanland samarbetar med kommuner, myndigheter och andra aktörer för att förebygga våld. Vi kan gemensamt ge kompetensutveckling, erbjuda forum för dialog och samverkan eller berätta mer om hur andra jobbar.

Region Västmanland har fått ett uppdrag från SKR (Sveriges kommuner och regioner) att implementera arbetet mot mäns våld mot kvinnor i ordinarie RSS-strukturer, dvs. i kommunernas hälso- och sjukvård, äldreomsorg, socialtjänst och arbete med barn och unga. 

Läs med om SKR:s kvinnofridssatsning 2021-2023 här

Nätverk

Länsstyrelsen har ett flertal nätverk inom området mäns våld mot kvinnor, där bl.a. kommunerna, polis, Region Västmanland, andra myndigheter och frivilligorganisationer ingår.

Läs mer om Länsstyrelsens arbete och nätverk här

Informationsmaterial och webbutbildning

Region Västmanland har tagit fram informationsmaterial och webbutbildningar som riktar sig främst till hälso- och sjukvården samt tandvården. Läs mer här. 

Centrum mot hedersrelaterat våld

Centrum mot hedersrelaterat våld (CMHV) är ett resurscentrum i Västmanland dit du som yrkesverksam kan vända dig för konkreta råd, stöd och vägledning i enskilda ärenden och ökad kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck. Personer boende i Västmanland som är, eller riskerar att bli, utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck kan också vända sig direkt till CMHV för stöd och hjälp, med möjligheten att söka stöd anonymt. Vi hjälper alla som blir utsatta, oavsett kön, ålder eller sexuell läggning.


CMHV är en samverkan mellan länets kommuner, region, polis och Åklagarmyndigheten i Västmanland. Målet med CMHV är att barn, unga och vuxna som är eller riskerar att bli utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor har jämlik tillgång till specialiserat och anpassat stöd och hjälp oavsett vistelseort i länet.

CMHV är ett projekt som drivs av Länsstyrelsen Västmanland och Centrum mot våld i Västerås är huvudman för projektet.

Kontakt:

Centrum mot hedersrelaterat våld Västmanland

Telefon: 021-39 87 62, måndag till fredag 10.00-15.00

Epost: cmhv@vasteras.se

 

Rapporter

Koll på kvaliten i äldreomsorgen -Utveckling av ledning och uppföljning med fokus på enhetsivå

En rapport framtagen 2017 av Lena Karlsson och Karina Tilling

koll-pa-kvaliteten-i-aldreomsorgen.-utveckling-av-ledning-och-uppfoljning-med-fokus-pa-enhetsnivan-tilling--karlsson-2017.pdf


Kontakta oss


Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English