Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Bestämmelser Hörsel

Organisation och uppdrag

Hörselenheten tillhör Öron-Näs-Halskliniken, och har ett länsövergripande ansvar för all hörselvård i Västmanland. 

Regionen har kostnadsansvar för personligt förskrivna hjälpmedel med undantag för texttelefoner. Kostnaden för texttelefoner ersätts via Socialstyrelsen. För utprovning av texttelefoner ansvarar olika enheter inom regionen.

Försäkringskassan har det ekonomiska ansvaret för hjälpmedel på arbetet. Förmedlingen sköts bland annat av regionen.

På Hörselenheten sker diagnostik, behovsanalys, anpassning av hörseltekniska hjälpmedel samt pedagogisk och psykosocialrehabilitering. 

Hörhjälpmedel är tekniska hjälpmedel för att i viss mån kompensera en nedsatt eller förlorad funktion till följd av en hörselskada som i de flesta fall är bestående. Hörselskador och dövhet kan vara genetiskt betingande eller förorsakade av vissa sjukdomar och/eller skador. 

För att komma till Hörselenheten har man antingen en remiss från familjeläkaren eller öronläkaren. Patienten kan även fylla i en egen vårdbegäran som finns på 1177.se

Samverkan 

Hörselenheten träffar regelbundet representanter från olika föreningar.

Förskrivningsprocessen

Förskrivningsprocessen påbörjas efter att en bedömning av patientens behov genomförts och är grunden för insatser som innefattar att förskriva hjälpmedel. Det är patientens individuella behov som avgör vilka hjälpmedel som kan förskrivas. När närståendes stöd är en förutsättning för användningen av hjälpmedel eller när de själva ska använda ett hjälpmedel bör de om möjligt vara delaktiga i bedömningen. Patientens behov av hjälpmedel ska ses i relation till andra planerade och eller genomförda åtgärder. Utgångspunkten är att patientens behov ska tillgodoses med så kostnadseffektiva hjälpmedel eller lösningar som möjligt. 

Förskrivningsprocessen följer Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2021:52) om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården. 

Bedöma behov av insatser – identifiera hälsotillstånd

 • Identifiera hälsotillstånd
 • Utgå från det behov av stöd (hjälpmedel) som patienten har
 • Relatera behoven till andra planerade eller vidtagna åtgärder
 • Ta reda på lokala förutsättningar – hjälpmedelshandboken
 • Dokumentera åtgärderna och målet med hjälpmedlet i en plan eller i patientjournalen. Förskrivare och patient ska vara överens om målet med hjälpmedlet.
 • Välja alternativ väg till hjälpmedel
 • Nedan följer en kortfattad beskrivning av förskrivningsprocessens steg. Mer fakta och information finns att läsa i Socialstyrelsens skrift Förskrivning av hjälpmedel – Stöd vid förskrivning av hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning.
 • Förskrivningsprocessens olika steg är:
 • Prova ut, anpassa och välja lämplig specifik produkt
 • Specialanpassa vid behov
 • Informera
 • Instruera och träna
 • Följa upp och utvärdera funktion och nytta

Prova ut, anpassa och välja lämplig specifik produkt

Efter behovsbedömning ska förskrivaren prova ut, anpassa och välja lämpligt hjälpmedel. Förskrivaren ska informera om de hjälpmedel som finns och erbjuda patienten möjlighet att välja hjälpmedel när det finns olika hjälpmedel tillgängliga. I valet av produkt ska patienten så långt som det är möjligt vara delaktig. Att patienten ska fungera i sin miljö och livssituation ska vara avgörande. 

Den genomförda behovsbedömningen och lokala förutsättningar är grunden för val av hjälpmedel. Hänsyn ska även tas till lager- och bassortiment inom regionen. Det är viktigt att förskrivaren vid val av lämplig specifik produkt även analyserar de eventuella risker som finns i samband med användandet av hjälpmedlet och informerar om dessa.

Specialanpassa vid behov

Om behov hos en patient inte kan tillgodoses med ett anpassat hjälpmedel, inom eller utanför sortimentet, kan det bli aktuellt med en specialanpassning. En specialanpassning ska baseras på en skriftlig anvisning och produkten ska vara avsedd för en namngiven person. För mer information, se varje hjälpmedelsverksamhets information om specialanpassningar.

Informera 

Information om hjälpmedlet och dess användning ska ges till patienten. När det är aktuellt ska närstående informeras. Informationen bör lämnas både i skriftlig och muntlig form och den ska anpassas till patientens ålder, språkliga bakgrund och andra individuella förutsättningar, exempelvis kognitiv förmåga. 

Tillverkarens bruksanvisning ska alltid lämnas med hjälpmedlet. Vid genomgång av bruksanvisningen är det viktigt att informera om användningsområde utifrån tillverkarens avsedda syfte, eventuella begränsningar samt om skötsel och underhåll. Komplettering av bruksanvisningen ska göras vid specialanpassning. Om en bruksanvisning behövs på annat språk, kontakta respektive hjälpmedelsenhet. Leverantörerna kan ha bruksanvisning på flera språk.

Förskrivaren ska också informera om eventuella lånevillkor, försäkringsskydd och återlämning av hjälpmedlet.

Instruera och träna

Förskrivaren ansvarar för att instruera patienten hur hjälpmedlet ska användas och hanteras. När det behövs en lång träningsperiod är det viktigt att patienten får information om vem som har ansvar för träningen eftersom förskrivaren kan delegera träningen till någon annan befattningshavare.  

När hjälpmedlet ska användas av till exempel närstående eller personal ska de få motsvarande instruktion. Förskrivaren måste förvissa sig om att närstående och exempelvis kontaktperson för personalgrupper har förstått instruktionerna. 

Verksamhetschef har ansvaret för att personal eller personliga assistenter har tillräcklig kunskap för de arbetsuppgifter som ska utföras. Verksamhetschefen kan komma överens med förskrivare om att utbilda personal, men det ligger då utanför förskrivningsprocessen.

Följa upp och utvärdera funktion och nytta 

Förskrivaren ansvarar för uppföljning av förskrivet hjälpmedel. Uppföljningen syftar till att utvärdera om hjälpmedlet uppfyller tidigare uppsatta mål samt att den information och de instruktioner som tidigare lämnats uppfattas på ett korrekt sätt. 

Patienten ska upplysas om vem som har det fortsatta uppföljningsansvaret.

Avsluta en förskrivning 

Om en uppföljning och utvärdering visar att målen nåtts kan ärendet avslutas. Information ska ges om vem man kan vända sig till om behoven förändras.

Förskrivningsprocessens olika steg

Bilden är hämtad från Socialstyrelsens skrift Förskrivning av hjälpmedel (artikelnr 2016-8-2)

Överklaga beslut och klaga

Det finns inte någon formell rätt för patienten att överklaga när förskrivaren bedömt att ett visst hjälpmedel inte kan förskrivas. Förskrivning av hjälpmedel görs utifrån hälso- och sjukvårdslagen där beslut inte kan överklagas. Om patienten inte är nöjd med förskrivarens bedömning kan hen framföra det skriftligt till förskrivarens verksamhetschef. Blankett finns på länken nedan.

Det finns också möjlighet att framföra sina synpunkter på vård och omsorg till Patientnämnden eller rådgöra med dem. Läs mer om detta på Region Västmanlands webbplats

Kontaktuppgifter till Patientnämndens kansli 

Telefon: 021–17 59 00 E-post: patientnamnden@regionvastmanland.se

Hjälpmedelssortiment allmänt

Hjälpmedelsenheterna upphandlar hjälpmedel enligt lagen om offentlig upphandling. I Västmanland gör Region Västmanland och länets kommuner gemensam upphandling av hjälpmedel där de båda har ett ansvar. De upphandlade hjälpmedlen är det sortiment som förskrivaren kan erbjuda patienten vid förskrivning av hjälpmedel. Om dessa inte tillgodoser patientens behov finns möjlighet att göra en ansökan om hjälpmedel utanför sortiment.

Vid upphandlingen ställs krav som till exempel att produkten ska vara en CE-märkt medicinteknisk produkt. Produkten ska motsvara specificerade funktioner och uppfylla säkerhets- och teknikkrav. Vid upphandling tas också hänsyn till hjälpmedlets livscykelkostnad som påverkas av inköpskostnad, behov av service med mera.  

Kostnadsansvar

Budget och ekonomiskt ansvar för hörselhjälpmedel finns på Hörselenheten. Regionen är ekonomiskt ansvarig för dessa hjälpmedel även till personer i kommunens särskilda boenden.

Hjälpmedel i skola

För hjälpmedel som elever med funktionsnedsättning använder i skolan är ansvaret delat mellan skolans huvudman och sjukvårdshuvudmannen, Region Västmanland. Ansvarsfördelningen gäller från förskola till gymnasieskola. Från och med den 1 april 2020 finns en gemensam överenskommelse som gäller alla hjälpmedel i skolan, från förskola till gymnasieskola, utom ortopedtekniska hjälpmedel.

Synhjälpmedel, utom datorer, kan förskrivas på högskola/universitet.

Arbetstekniska hjälpmedel är sådana hjälpmedel som behövs för att underlätta personalens arbete. Arbetsgivaren ansvarar för dessa hjälpmedel. Vissa av dem kan hyras eller köpas från Hjälpmedelscentrum.

Läs mer i: Överenskommelse mellan Region Västmanland och skolhuvudmän i Västmanlands län angående hjälpmedel från förskola till gymnasieskola

Hjälpmedel folkhögskolor

Statliga bidrag finns som kan användas till teknisk utrustning som elever med funktionsnedsättning behöver för att tillgodogöra sig undervisningen. För aktuell information kontakta Folkbildningsrådet, telefon 08-412 48 00 eller Specialpedagogiska skolmyndigheten

Avgifter

Inom hjälpmedelsområdet förekommer avgifter som patienten betalar. Det är olika avgifter inom olika hjälpmedelsenheter.

Utprovningsavgift

 • Utprovning av hörapparat
  800 kr/apparat
 • Laddare till uppladdningsbar hörapparat
  600 kr
 • Extra insats 
  350 kr/st

Avgift vid förlust av hjälpmedel 

Vid eventuell förlust av hörapparat får patienten ersätta:

 • Förlorad hörapparat 
  800 kr/apparat
 • Förlorad insats 
  350 kr/insats
 • Förlorad iörat-apparat
  1 050 kr/apparat

Vid utprovning av ny hörapparat och eller kommunikationsförstärkare tillkommer 800 kr/apparat.

Extra insats kostar 350 kr.

Fjärrkontroll och övriga tillbehör som inte ingår i hörapparaten bekostar patienten själv. Patienten bekostar då även reparationer och eventuella byten av batterier på fjärrkontroll och övriga tillbehör.

Brukare av CI (Cochlea Implantat) och BAHA (Benförankrad Hörapparat) samt bärbart FM-system uppmanas teckna en hemförsäkring som täcker eventuell förlust av hjälpmedlet.

Förbrukningsartiklar

Brukaren anskaffar och står själv för kostnaden av batterier och övriga förbrukningsartiklar såsom vaxfilter, ljudslangar, domer mm.

Barn under 20 år är undantagna för hörapparatsbatterier.

Byte av hjälpmedel

Byte till nytt hjälpmedel kan göras om befintligt hjälpmedel inte kan kompensera patientens funktionsnedsättning eller om det inte är lönsamt för regionen att reparera hjälpmedlet. Det finns inte någon tidsgräns för när det kan vara dags att byta hjälpmedel. 

Det är inte möjligt att byta till annan produkt eller modell som inte motiveras av funktionsnedsättningen. Om patienten ändå vill göra det är det egenansvar. 

Tekniker avgör om ett hjälpmedel är funktionsdugligt eller ska bytas ut.

Rapportering av tillbud eller olycka

Avvikelsehantering – rapportering av tillbud eller olycka

Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska alla vårdgivare bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. Som en del i det ska alla händelser som medfört eller kunna medföra en vårdskada utredas och om möjligt ska åtgärder vidtas så att det inte kan hända igen. 

Av Socialstyrelsens ändring (SOSFS 2013:6) i föreskriften SOSFS 2008:1 om ansvaret för medicintekniska produkter framgår att en anmälan i vissa fall ska göras till tillverkaren samt till Läkemedelsverket om en negativ händelse eller ett tillbud med en medicinteknisk produkt inträffar. Respektive hjälpmedelsenhet tar ansvaret för sådana anmälningar.

Förskrivare eller annan personal som får kännedom om en negativ händelse där en medicinteknisk produkt är involverad ska registrera en avvikelse i webSesam samt göra en anmälan i Läkemedelsverkets e-tjänst, Anmälan om negativa händelser och tillbud med medicintekniska produkter. Efter att ha granskat och skickat in anmälan till Läkemedelsverket skapas en pdf-kopia. Kopian av anmälan skickas till respektive hjälpmedelsverksamhet.

Hjälpmedlet ska inte användas under utredningstiden.

Dubbelförskrivning

Grundprincipen är att endast en uppsättning av ett hjälpmedel kan förskrivas. Med dubbelförskrivning menas att en person med funktionsnedsättning har behov av två funktionellt lika hjälpmedel med samma användningsområde.

Inom vissa hjälpmedelsområden kan det vara aktuellt med dubbelförskrivning. Det anges då under respektive produkt på ISO-kodsnivå.

Trippelförskrivning medges inte.

Vid förskrivning till barn (under 20 år) kan dubbelförskrivning vara aktuell.

Inom hörselområdet kan barn få dubbelförskrivning av hörseltekniska hjälpmedel i två boende exempelvis när föräldrar inte bor ihop.

Skadat, stulet eller saknat hjälpmedel

När en patient får ett dyrare hjälpmedel förskrivet bör patienten ta kontakt med sitt försäkringsbolag för att säkerställa att hemförsäkringen täcker hjälpmedlet. I annat fall bör patienten teckna en särskild försäkring för hjälpmedlet. Förskrivaren ska informera patienten om när försäkring behövs. 

När hjälpmedel ska tas med på resor behövs oftast en särskild reseförsäkring tecknas.

Patienten betalar själv försäkringspremien. Om patienten är omyndig är det målsman, god man eller förvaltare som ansvarar för försäkringen. 

Försäkringen bör täcka stöld och brand. Därtill finns allriskförsäkringar (eller drulleförsäkringar) att teckna för att täcka skador som kan uppstå när patienten använder hjälpmedlet.

Patient som har CI (Cochlea Implantat) och BAHA (Benförankrad Hörapparat) samt bärbart FM-system uppmanas teckna en hemförsäkring som täcker eventuell förlust av hjälpmedlet.

Vid eventuell förlust av hörapparat får patienten ersätta:
•Förlorad hörapparat med 700 kr/apparat
•Förlorad insats med 350 kr/insats
•Förlorad iörat-apparat 1050 kr/apparat

Barn upp till 20 år undantas från krav att ersätta Region Västmanland för hjälpmedel som skadas, tappas bort, stjäls eller som förstörs utöver normal förslitning.

Hjälpmedel som skadas vid transport eller resa

Patienten ska anmäla till transportbolaget om ett hjälpmedel skadats vid till exempel flygresa eller färdtjänst. Transportskada ersätts via reseförsäkring eller hemförsäkring och inte av regionen.

Flytt

Hörselenheten ansvarar för uppmontering av hörseltekniska hjälpmedel i bostaden. I samband med att bostaden till exempel renoveras eller vid flytt till annan bostad bekostar patienten ned- och uppmontering själv.

När hjälpmedlet återlämnas bekostar Hörselenheten nedmontering.

Om patienten flyttar till ett annat län eller land ska patienten innan flytten kontakta den enhet som förskrivit eller lånat ut hjälpmedlet för att komma överens om hjälpmedlet får tas med eller inte.

Hjälpmedelshandboken

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English