Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Elrullstolar

Rullstolar, eldrivna med elektronisk styrning

ISO-kod
12 23 06 Eldrivna rullstolar med elektronisk styrning

Kriterier för förskrivning 

När samtliga kriterier nedan är uppfyllda kan elrullstol förskrivas till patient:

 • som har en bestående funktionsnedsättning med ingen eller i stort sett ingen gångförmåga (1) För patient med gångförmåga bör den bedömas med strukturerat gångtest. (2)
 • som inte kan kompenseras med annat förflyttningshjälpmedel exempelvis manuell rullstol eller rollator
 • som har ett kontinuerligt behov, 2-3 gånger i veckan, minst 1 timme/vecka året runt för att klara sina förflyttningar (3)
 • när den eldrivna rullstolen påtagligt ökar patientens möjlighet till aktivitet, delaktighet och självständighet i det dagliga livets aktiviteter i hemmet och närmiljön, individuella mål ska beskrivas.
 • som kan framföra elrullstolen på ett säkert sätt för sig själv och andra (4) som har godkänd förvaring av elrullstol (5) 

Förklarande hänvisningar

(1) För exempel se fallbeskrivningar i materialet för förskrivarutbildningen. Information Elrullstolar

(2) Gångtest: 6-minuters gångtest eller annat lämpligt gångtest. Test ska utföras med aktuellt gånghjälpmedel. Förskrivaren utför analys av gångtest.

(3) Om det framkommer att elrullstolen inte nyttjas mer är 50 timmar/år och inga rimliga skäl finns ska elrullstolen återkallas.

(4) Patient ska kunna planera för, agera och förutse situationer som kan uppstå i den miljö där elrullstolen ska framföras. Elrullstol får inte framföras av den som på grund av sjukdom, uttröttning, påverkan av alkohol, andra stimulerande/bedövande ämnen eller som av andra skäl inte kan framföra elrullstolen på ett betryggande sätt. Patient med epilepsi/kramp- eller frånvaroanfall måste ha varit besvärsfri i minst 1 år. Förskrivaren ansvarar för att avgöra om medicinsk bedömning av läkare behöver göras. 

(5) Hänvisning till förvaring och laddningsutrymme.

Elrullstol med ståfunktion kan förskrivas till patient

 • som använder elrullstol vid förflyttningar både inom- och utomhus samt där andra ståträningsredskap inte bedöms uppfylla behovet
 • när elrullstol med ståfunktion bidrar till att patienten får ökad räckvidd och aktivitetsförmåga, individuella mål ska beskrivas.

Förskrivaren ska i samråd med patientens fysioterapeut/sjukgymnast ha bedömt patientens förmåga att stå och behov av ståträning innan hjälpmedlet förskrivs.

Fysioterapeut/sjukgymnast som bedömt ståendet bör vara med genom hela förskrivningsprocessen.

Förvarings- och laddningsutrymme

Godkänt förvarings- och laddningsutrymme ska enligt kriterier nedan:

Utrymmet ska vara torrt och hålla minst + 5ºC. Det innebär att altan eller balkong inte är godkända. Inte heller trapphus på grund av brandsäkerhet.

 • Första hand förvaras i egna bostaden.
 • Kan förvaras och laddas i annat låst enskilt/gemensamt utrymme, till exempel i förråd eller garage. Vid förvaring i ett gemensamt utrymme ska elrullstolen ha en låst vajer/kedja genom ett hjul. Om stolen har hjul där detta inte är möjligt ska den låsas fast med vajer/kedja i till exempel en ögla i vägg eller i cykelställ och genom en av stolens transportöglor. Låsanordning är patientens eget ansvar.
 • På äldreboende/servicehus eller bostad med särskild service gäller att om elrullstolen inte kan förvaras i personens bostad ska den förvaras i annat låst rum som exempelvis rum för förvaring av elrullstolar. Elrullstolen behöver inte vara fastlåst. 

Förskrivare

Förskrivare är arbetsterapeut och för barn även fysioterapeut/sjukgymnast. Utprovning sker alltid tillsammans med hjälpmedelskonsulent.

Förskrivarutbildning för elrullstolar är obligatorisk.

Kostnadsansvar 

Ansvar 1 – regionen har betalningsansvar i samtliga boendeformer.

Patientens ansvar 

Elrullstolen är ett lån från Region Västmanland och ska lämnas tillbaka när patienten inte längre har behov av den.

Elrullstolen är personligt utprovad och får endast köras av patienten själv och får inte lånas ut. Det är inte tillåtet att skjutsa annan person på elrullstolen.

Nyckeln till elrullstolen ska förvaras oåtkomligt för obehöriga.

Patienten ansvarar för att elrullstolen förvaras på ett godkänt sätt, rengöring och korrekt laddning av batterier.

Reparationer och eventuell anpassning av elrullstolen får bara göras av Hjälpmedelscentrums personal. Vid punktering utförs lagning av hjälpmedelstekniker i hemmet. Hjälpmedelscentrum tar ut en avgift på 200 kronor för besöket. Hjälpmedelscentrum tillåter att man använder punkteringsspray som en tillfällig lösning för att kunna ta sig hem med elrullstolen vid punktering. Om elrullstolen utsätts för åverkan kan Hjälpmedelscentrum debitera patienten/vårdnadshavaren en avgift för att återställa elrullstolen.

Hjälpmedelscentrum tillhandahåller inte ersättningsstol under reparationen. Patienten ska ha ett alternativt förflyttningshjälpmedel i de fall elrullstolen behöver tas in till Hjälpmedelscentrum för reparation.

Patienten rekommenderas att kontakta sitt försäkringsbolag gällande försäkring av elrullstol.

Bärgning av elrullstol är patientens eget ansvar att ombesörja och bekosta.

Det är patientens eget ansvar att ombesörja att elrullstolen är säkert förankrad vid transport i egen bil. Hjälpmedelscentrum ansvarar inte för eventuell bilanpassning.

Vid resor utomlands är det patientens eget ansvar att bekosta reparationer som uppstår där. 

Patienten ansvarar för att säkert framföra, förvara och sköta elrullstolen enligt anvisning. Om detta inte uppfylls kan elrullstolen återtas.

För barn gäller att efter avslutad körträning ansvarar föräldrar för att elrullstolen används på ett adekvat sätt i lämplig miljö. 

Dubbelförskrivning 

Förskrivning av elrullstol i kombination med manuell rullstol med någon form av drivaggregat betraktas som dubbelförskrivning.

Endast en elrullstol kan förskrivas per person. Vid behov av elrullstol både inne och ute ska en kombinerad elrullstol för inom- och utomhusbruk förskrivas.

I undantagsfall kan ytterligare en elrullstol förskrivas, i de fall där den befintliga elrullstolen inte tillgodoser den enskildes behov av funktioner i aktuell miljö.

Detta avser de situationer då en kombinerad elrullstol inte går att använda inomhus på grund av utrymmesskäl eller då den kombinerade elrullstolen inte klarar närmiljöns förutsättningar.

Behov av dubbelförskrivning kan prövas med ansökan som produkt utanför regelverk. Använd blankett Produkt utanför sortiment och regelverk som skickas till Hjälpmedelscentrum.   

Viktig information

Bedömning inför förskrivning av elrullstol ska alltid göras i patientens hem/närmiljö.

Patientens förmåga att framföra elrullstolen ska även ske i patientens hem/närmiljö.

Den eldrivna rullstolen ska ersätta eller kompensera förlorad gångförmåga, inte bil, färdtjänst eller allmänna kommunikationer. Andra förflyttningssätt ska prövas i första hand. Gånghastighet är ungefär 4-6 km/h.

Vid förskrivarens bedömning av gångförmågan bör även konsekvenser av patientens energiåtgång och hur det påverkar övriga aktiviteter i det dagliga livet beaktas.

Vid förskrivning av elrullstol med manuell direktstyrning ska personen klara en säker överförflyttning, det kräver god balans i bål, bäcken och/eller ben. Det är heller inte lämpligt för personer med funktion i endast en arm/hand, att framför elrullstol med manuell direktstyrning.

Elrullstol som enbart behövs för att utöva promenad eller andra fritidsintressen eller för att vistas i bostad där personen inte är mantalsskriven tillhandahålls inte av Hjälpmedelscentrum utan är ett egenansvar.

Innan leverans från Hjälpmedelscentrum ska det finnas ett godkänt förvarings- och laddningsutrymme.

Byte av elrullstol kan göras när patientens behov förändras eller när Hjälpmedelscentrums tekniker bedömt att elrullstolen inte längre uppfyller krav för patientsäkerhet.

Vid utbyte gäller samma rutiner som vid nyförskrivning.

Utprovning

Utprovning görs på Hjälpmedelscentrum.

Utprovning i patientens hem kan göras av förskrivare med stöd av hjälpmedelskonsulent om det finns specifika orsaker, exempelvis när det är svårt att bedöma elrullstolens framkomlighet i närmiljön eller inomhus eller om patienten på grund av sin hälsa inte har möjlighet att komma till Hjälpmedelscentrum.

Blanketten Underlag för utprovning av elrullstol skickas till Hjälpmedelscentrum innan utprovning.  

Körträning

Förskrivaren ansvarar för körträning till dess att patienten kan framföra den elrullstolen på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Vid behov kan restriktioner upprättas mellan patienten och förskrivaren.

Förskrivaren ska förvissa sig om att patienten kan hantera elrullstolen säkert i alla elrullstolens hastigheter och förstå trafikregler och trafikmärken som gäller i den miljö elrullstolen framförs.

Vid vårdarstyrd elrullstol ansvarar förskrivaren för körträning till dess att vårdaren kan framföra elrullstolen på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Körträningsprotokoll för elrullstol kan användas som stöd vid körträning.

Arbetsplats

Mer information 

Uppföljning

 • En första uppföljning av elrullstol ska ske vid 3-6 månader efter avslutad körträning.
 • Uppföljning ska därefter ske minst 1 gång/år av måluppfyllelse och patientens användande av elrullstol samt ställningstagande om förskrivningen ska kvarstå.

Blanketten Uppföljning av elrullstol kan användas som stöd. 

Skäl för återtagande av elrullstolen från patienten

 • Om det finns brister i handhavande.
 • Om elrullstolen inte sköts eller förvaras enligt anvisning trots upprepad information/instruktion från förskrivare.
 • Om den eldrivna rullstolen inte användas kontinuerligt, minst 50 timmars körtid per år. Vid misstanke om låg användning kan förskrivare via arbetsorder begära att tekniker läser av elrullstolens körtid. Vid låg användning ska förskrivare göra ny behovsbedömning och ta ställning till om elrullstolen ska tas tillbaka.

Blanketter

Blankett Underlag för utprovning av elrullstol ska fyllas i och skickas till Hjälpmedelscentrum innan utprovning. 

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Rullstolar, eldrivna med manuell direktstyrning

ISO-kod 12 23 03

Kriterier för förskrivning

När samtliga kriterier nedan är uppfyllda kan elrullstol förskrivas till patient:

 • som har en bestående funktionsnedsättning med ingen eller i stort sett ingen gångförmåga (1) För patient med gångförmåga bör den bedömas med strukturerat gångtest. (2)
 • som inte kan kompenseras med annat förflyttningshjälpmedel exempelvis manuell rullstol eller rollator
 • som har ett kontinuerligt behov, 2-3 gånger i veckan, minst 1 timme/vecka året runt för att klara sina förflyttningar (3)
 • när den eldrivna rullstolen påtagligt ökar patientens möjlighet till aktivitet, delaktighet och självständighet i det dagliga livets aktiviteter i hemmet och närmiljön, individuella mål ska beskrivas.
 • som kan framföra elrullstolen på ett säkert sätt för sig själv och andra (4) som har godkänd förvaring av elrullstol (5)

Förklarande hänvisningar

(1) För exempel se fallbeskrivningar i materialet för förskrivarutbildningen. Information Elrullstolar

(2) Gångtest: 6-minuters gångtest eller annat lämpligt gångtest. Test ska utföras med aktuellt gånghjälpmedel. Förskrivaren utför analys av gångtest.

(3) Om det framkommer att elrullstolen inte nyttjas mer är 50 timmar/år och inga rimliga skäl finns ska elrullstolen återkallas.

(4) Patient ska kunna planera för, agera och förutse situationer som kan uppstå i den miljö där elrullstolen ska framföras. Elrullstol får inte framföras av den som på grund av sjukdom, uttröttning, påverkan av alkohol, andra stimulerande/bedövande ämnen eller som av andra skäl inte kan framföra elrullstolen på ett betryggande sätt. Patient med epilepsi/kramp- eller frånvaroanfall måste ha varit besvärsfri i minst 1 år. Förskrivaren ansvarar för att avgöra om medicinsk bedömning av läkare behöver göras. 

(5) Hänvisning till förvaring och laddningsutrymme.

Förvarings- och laddningsutrymme

Godkänt förvarings- och laddningsutrymme ska enligt kriterier nedan:

Utrymmet ska vara torrt och hålla minst + 5ºC. Det innebär att altan eller balkong inte är godkända. Inte heller trapphus på grund av brandsäkerhet.

 • Första hand förvaras i egna bostaden.
 • Kan förvaras och laddas i annat låst enskilt/gemensamt utrymme, till exempel i förråd eller garage. Vid förvaring i ett gemensamt utrymme ska elrullstolen ha en låst vajer/kedja genom ett hjul. Om stolen har hjul där detta inte är möjligt ska den låsas fast med vajer/kedja i till exempel en ögla i vägg eller i cykelställ och genom en av stolens transportöglor. Låsanordning är patientens eget ansvar.  
 • På äldreboende/servicehus eller bostad med särskild service gäller att om elrullstolen inte kan förvaras i personens bostad ska den förvaras i annat låst rum som exempelvis rum för förvaring av elrullstolar. Elrullstolen behöver inte vara fastlåst. 

Förskrivare 

Förskrivare är arbetsterapeut och för barn även fysioterapeut/sjukgymnast.

Förskrivarutbildning för elrullstolar är obligatorisk.

Förskrivare har efter utbildning möjlighet att själv prova ut elrullstol med manuell direktstyrning (3-hjulig elrullstol) med enkelt sittande, dvs elrullstolar som finns i utställningen.

Kostnadsansvar 

Ansvar 1 – regionen har betalningsansvar i samtliga boendeformer.

Patientens ansvar 

Elrullstolen är ett lån från Region Västmanland och ska lämnas tillbaka när patienten inte längre har behov av den.

Elrullstolen är personligt utprovad och får endast köras av patienten själv och får inte lånas ut. Det är inte tillåtet att skjutsa annan person på elrullstolen.

Nyckeln till elrullstolen ska förvaras oåtkomligt för obehöriga.

Patienten ansvarar för att elrullstolen förvaras på ett godkänt sätt, rengöring och korrekt laddning av batterier.

Reparationer och eventuell anpassning av elrullstolen får bara göras av Hjälpmedelscentrums personal. Vid punktering utförs lagning av hjälpmedelstekniker i hemmet. Hjälpmedelscentrum tar ut en avgift på 200 kronor för besöket. Hjälpmedelscentrum tillåter att man använder punkteringsspray som en tillfällig lösning för att kunna ta sig hem med elrullstolen vid punktering. Om elrullstolen utsätts för åverkan kan Hjälpmedelscentrum debitera patienten/vårdnadshavaren en avgift för att återställa elrullstolen.

Hjälpmedelscentrum tillhandahåller inte ersättningsstol under reparationen. Patienten ska ha ett alternativt förflyttningshjälpmedel i de fall elrullstolen behöver tas in till Hjälpmedelscentrum för reparation.

Patienten rekommenderas att kontakta sitt försäkringsbolag gällande försäkring av elrullstol.

Bärgning av elrullstol är patientens eget ansvar att ombesörja och bekosta.

Det är patientens eget ansvar att ombesörja att elrullstolen är säkert förankrad vid transport i egen bil. Hjälpmedelscentrum ansvarar inte för eventuell bilanpassning.

Vid resor utomlands är det patientens eget ansvar att bekosta reparationer som uppstår där. 

Patienten ansvarar för att säkert framföra, förvara och sköta elrullstolen enligt anvisning. Om detta inte uppfylls kan elrullstolen återtas.

För barn gäller att efter avslutad körträning ansvarar föräldrar för att elrullstolen används på ett adekvat sätt i lämplig miljö. 

Dubbelförskrivning 

Förskrivning av elrullstol i kombination med manuell rullstol med någon form av drivaggregat betraktas som dubbelförskrivning.

Endast en elrullstol kan förskrivas per person. Vid behov av elrullstol både inne och ute ska en kombinerad elrullstol för inom- och utomhusbruk förskrivas.

I undantagsfall kan ytterligare en elrullstol förskrivas, i de fall där den befintliga elrullstolen inte tillgodoser den enskildes behov av funktioner i aktuell miljö.

Detta avser de situationer då en kombinerad elrullstol inte går att använda inomhus på grund av utrymmesskäl eller då den kombinerade elrullstolen inte klarar närmiljöns förutsättningar.

Behov av dubbelförskrivning kan prövas med ansökan som produkt utanför regelverk. Använd blankett Produkt utanför sortiment och regelverk som skickas till Hjälpmedelscentrum.  

Viktig information 

Bedömning inför förskrivning av elrullstol ska alltid göras i patientens hem/närmiljö.

Patientens förmåga att framföra elrullstolen ska även ske i patientens hem/närmiljö.

Den eldrivna rullstolen ska ersätta eller kompensera förlorad gångförmåga, inte bil, färdtjänst eller allmänna kommunikationer. Andra förflyttningssätt ska prövas i första hand. Gånghastighet är ungefär 4-6 km/h.

Elrullstolens standardhastighet är 10 km/h. Om särskilda skäl för högre hastighet (15km/h) finns, kontakta hjälpmedelskonsulent för bedömning och eventuell höjning.

Vid förskrivarens bedömning av gångförmågan bör även konsekvenser av patientens energiåtgång och hur det påverkar övriga aktiviteter i det dagliga livet beaktas.

Vid förskrivning av elrullstol med manuell direktstyrning ska personen klara en säker överförflyttning, det kräver god balans i bål, bäcken och/eller ben. Det är heller inte lämpligt för personer med funktion i endast en arm/hand, att framför elrullstol med manuell direktstyrning.

Elrullstol som enbart behövs för att utöva promenad eller andra fritidsintressen eller för att vistas i bostad där personen inte är mantalsskriven tillhandahålls inte av Hjälpmedelscentrum utan är ett egenansvar.

Innan leverans från Hjälpmedelscentrum ska det finnas ett godkänt förvarings- och laddningsutrymme.

Byte av elrullstol kan göras när patientens behov förändras eller när Hjälpmedelscentrums tekniker bedömt att elrullstolen inte längre uppfyller krav för patientsäkerhet.

Vid utbyte gäller samma rutiner som vid nyförskrivning.

Utprovning

Utprovning görs på Hjälpmedelscentrum.

Utprovning i patientens hem kan göras av förskrivare med stöd av hjälpmedelskonsulent om det finns specifika orsaker, exempelvis när det är svårt att bedöma elrullstolens framkomlighet i närmiljön eller inomhus eller om patienten på grund av sin hälsa inte har möjlighet att komma till Hjälpmedelscentrum.

Blanketten Underlag för utprovning av elrullstol skickas till Hjälpmedelscentrum innan utprovning. 

Körträning

Förskrivaren ansvarar för körträning till dess att patienten kan framföra den elrullstolen på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Vid behov kan restriktioner upprättas mellan patienten och förskrivaren.

Förskrivaren ska förvissa sig om att patienten kan hantera elrullstolen säkert i alla elrullstolens hastigheter och förstå trafikregler och trafikmärken som gäller i den miljö elrullstolen framförs.

Vid vårdarstyrd elrullstol ansvarar förskrivaren för körträning till dess att vårdaren kan framföra elrullstolen på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Körträningsprotokoll för elrullstol kan användas som stöd vid körträning.

Arbetsplats

Mer information 

Uppföljning

 • En första uppföljning av elrullstol ska ske vid 3-6 månader efter avslutad körträning.
 • Uppföljning ska därefter ske minst 1 gång/år av måluppfyllelse och patientens användande av elrullstol samt ställningstagande om förskrivningen ska kvarstå.

Blanketten Uppföljning av elrullstol kan användas som stöd. 

Skäl för återtagande av elrullstolen från patienten

 • Om det finns brister i handhavande.
 • Om elrullstolen inte sköts eller förvaras enligt anvisning trots upprepad information/instruktion från förskrivare.
 • Om den eldrivna rullstolen inte användas kontinuerligt, minst 50 timmars körtid per år. Vid misstanke om låg användning kan förskrivare via arbetsorder begära att tekniker läser av elrullstolens körtid. Vid låg användning ska förskrivare göra ny behovsbedömning och ta ställning till om elrullstolen ska tas tillbaka.

Blanketter

Blanketten Underlag för utprovning av elrullstol ska fyllas i och skickas till Hjälpmedelscentrum innan utprovning. 

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Rullstolar, eldrivna vårdarmanövrerade

ISO-kod 12 23 12

Kriterier för förskrivning 

Kriterierna för eldriven rullstol ska vara uppfyllda. Vårdarmanövrering till elrullstol kan förskrivas till befintlig elrullstol. Förutsättning är att patient vanligtvis kör elrullstolen självständigt.

Om patienten inte kan framföra elrullstol självständigt i vissa miljöer eller i vissa situationer på grund av patientens funktionsnedsättning kan vårdarmanövrering vara ett komplement.

Förvarings- och laddningsutrymme

Godkänt förvarings- och laddningsutrymme ska enligt kriterier nedan:

Utrymmet ska vara torrt och hålla minst + 5ºC. Det innebär att altan eller balkong inte är godkända. Inte heller trapphus på grund av brandsäkerhet.

 • Första hand förvaras i egna bostaden.
 • Kan förvaras och laddas i annat låst enskilt/gemensamt utrymme, till exempel i förråd eller garage. Vid förvaring i ett gemensamt utrymme ska elrullstolen ha en låst vajer/kedja genom ett hjul. Om stolen har hjul där detta inte är möjligt ska den låsas fast med vajer/kedja i till exempel en ögla i vägg eller i cykelställ och genom en av stolens transportöglor. Låsanordning är patientens eget ansvar.
 • På äldreboende/servicehus eller bostad med särskild service gäller att om elrullstolen inte kan förvaras i personens bostad ska den förvaras i annat låst rum som exempelvis rum för förvaring av elrullstolar. Elrullstolen behöver inte vara fastlåst. 

Förskrivare 

Förskrivare är arbetsterapeut och för barn även fysioterapeut/sjukgymnast. Utprovning sker tillsammans med hjälpmedelskonsulent. Förskrivare ska ha genomgått förskrivarutbildning för elrullstolar.

Kostnadsansvar 

Nivå 1 – hyreshjälpmedel. Regionen har betalningsansvar i samtliga boendeformer.

Patientens ansvar 

Elrullstolen är ett lån från Region Västmanland och ska lämnas tillbaka när patienten inte längre har behov av den.

Elrullstolen är personligt utprovad och får inte lånas ut. Det är inte tillåtet att skjutsa annan person på elrullstolen.

Nyckeln till elrullstolen ska förvaras oåtkomligt för obehöriga.

Patienten ansvarar för att elrullstolen förvaras på ett godkänt sätt, rengöring och korrekt laddning av batterier.

Reparationer och eventuell anpassning av elrullstolen får bara göras av Hjälpmedelscentrums personal. Vid punktering utförs lagning av hjälpmedelstekniker i hemmet. Hjälpmedelscentrum tar ut en avgift på 200 kronor för besöket. Hjälpmedelscentrum tillåter att man använder punkteringsspray som en tillfällig lösning för att kunna ta sig hem med elrullstolen vid punktering. Om elrullstolen utsätts för åverkan kan Hjälpmedelscentrum debitera patienten/vårdnadshavaren en avgift för att återställa elrullstolen.

Hjälpmedelscentrum tillhandahåller inte ersättningsstol under reparationen. Patienten ska ha ett alternativt förflyttningshjälpmedel i de fall elrullstolen behöver tas in till Hjälpmedelscentrum för reparation.

Patienten rekommenderas att kontakta sitt försäkringsbolag gällande försäkring av elrullstol.

Bärgning av elrullstol är patientens eget ansvar att ombesörja och bekosta.

Det är patientens eget ansvar att ombesörja att elrullstolen är säkert förankrad vid transport i egen bil. Hjälpmedelscentrum ansvarar inte för eventuell bilanpassning.

Vid resor utomlands är det patientens eget ansvar att bekosta reparationer som uppstår där. 

Patienten ansvarar för att säkert framföra, förvara och sköta elrullstolen enligt anvisning. Om detta inte uppfylls kan elrullstolen återtas.

För barn gäller att efter avslutad körträning ansvarar föräldrar för att elrullstolen används på ett adekvat sätt i lämplig miljö.

Dubbelförskrivning 

Förskrivning av elrullstol i kombination med manuell rullstol med någon form av drivaggregat betraktas som dubbelförskrivning.

Endast en elrullstol kan förskrivas per person. Vid behov av elrullstol både inne och ute ska en kombinerad elrullstol för inom- och utomhusbruk förskrivas.

I undantagsfall kan ytterligare en elrullstol förskrivas, i de fall där den befintliga elrullstolen inte tillgodoser den enskildes behov av funktioner i aktuell miljö.

Detta avser de situationer då en kombinerad elrullstol inte går att använda inomhus på grund av utrymmesskäl eller då den kombinerade elrullstolen inte klarar närmiljöns förutsättningar.

Behov av dubbelförskrivning kan prövas med ansökan som produkt utanför regelverk. Använd blankett Produkt utanför sortiment och regelverk som skickas till Hjälpmedelscentrum. 

Viktig information 

Bedömning inför förskrivning av elrullstol ska alltid göras i patientens hem/närmiljö.

Patientens förmåga att framföra elrullstolen ska även ske i patientens hem/närmiljö.

Den eldrivna rullstolen ska ersätta eller kompensera förlorad gångförmåga, inte bil, färdtjänst eller allmänna kommunikationer. Andra förflyttningssätt ska prövas i första hand. Gånghastighet är ungefär 4-6 km/h.

Vid förskrivarens bedömning av gångförmågan bör även konsekvenser av patientens energiåtgång och hur det påverkar övriga aktiviteter i det dagliga livet beaktas.

Vid förskrivning av elrullstol med manuell direktstyrning ska personen klara en säker överförflyttning, det kräver god balans i bål, bäcken och/eller ben. Det är heller inte lämpligt för personer med funktion i endast en arm/hand, att framför elrullstol med manuell direktstyrning.

Elrullstol som enbart behövs för att utöva promenad eller andra fritidsintressen eller för att vistas i bostad där personen inte är mantalsskriven tillhandahålls inte av Hjälpmedelscentrum utan är ett egenansvar.

Innan leverans från Hjälpmedelscentrum ska det finnas ett godkänt förvarings- och laddningsutrymme.

Byte av elrullstol kan göras när patientens behov förändras eller när Hjälpmedelscentrums tekniker bedömt att elrullstolen inte längre uppfyller krav för patientsäkerhet.

Vid utbyte gäller samma rutiner som vid nyförskrivning.

Arbetsplats

Mer information  

Initiering utanför Region Västmanland samt arbetsgivare

Om behov av hjälpmedel initieras utanför Region Västmanland ska arbetsterapeut på hemorten tillsammans med hjälpmedelskonsulent fortsätta ärendet. Mer information

Rullstol med användarstyrt drivaggregat som endast används på arbetsplats är arbetsgivarens ansvar att bekosta. Mer information

Utprovning

Utprovning görs på Hjälpmedelscentrum.

Utprovning i patientens hem kan göras av förskrivare med stöd av hjälpmedelskonsulent om det finns specifika orsaker, exempelvis när det är svårt att bedöma elrullstolens framkomlighet i närmiljön eller inomhus eller om patienten på grund av sin hälsa inte har möjlighet att komma till Hjälpmedelscentrum.

Blanketten Underlag för utprovning av elrullstol ska fyllas i och skickas till Hjälpmedelscentrum innan utprovning.

Körträning

Förskrivaren ansvarar för körträning till dess att patienten kan framföra den elrullstolen på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Vid behov kan restriktioner upprättas mellan patienten och förskrivaren.

Förskrivaren ska förvissa sig om att patienten kan hantera elrullstolen säkert i alla elrullstolens hastigheter och förstå trafikregler och trafikmärken som gäller i den miljö elrullstolen framförs.

Vid vårdarstyrd elrullstol ansvarar förskrivaren för körträning till dess att vårdaren kan framföra elrullstolen på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Körträningsprotokoll för elrullstol kan användas som stöd vid körträning.

Uppföljning

 • En första uppföljning av elrullstol ska ske vid 3-6 månader efter avslutad körträning.
 • Uppföljning ska därefter ske minst 1 gång/år av måluppfyllelse och patientens användande av elrullstol samt ställningstagande om förskrivningen ska kvarstå.

Blanketten Uppföljning av elrullstol kan användas som stöd. 

Skäl för återtagande av elrullstolen från patienten

 • Om det finns brister i handhavande.
 • Om elrullstolen inte sköts eller förvaras enligt anvisning trots upprepad information/instruktion från förskrivare.
 • Om den eldrivna rullstolen inte användas kontinuerligt, minst 50 timmars körtid per år. Vid misstanke om låg användning kan förskrivare via arbetsorder begära att tekniker läser av elrullstolens körtid. Vid låg användning ska förskrivare göra ny behovsbedömning och ta ställning till om elrullstolen ska tas tillbaka.

Blanketter

Blanketten Underlag för utprovning av elrullstol ska fyllas i och skickas till Hjälpmedelscentrum innan utprovning. 

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Hjälpmedelshandboken

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English