Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Smärtrehab Västmanland

Vi arbetar med utredning och arbetslivsinriktad rehabilitering för patienter i arbetsför ålder med långvarig godartad smärta från rörelseapparaten.

Remiss från vårdgivare rekommenderas. Utredningen, som tar cirka 4 veckor, syftar till att analysera smärttillståndet och delge en förklaringsmodell av långvarig smärta. En rehabilitering innebär vanligen 3-4 besök per vecka. Rehabiliteringen pågår vanligen under 2 till 3 månader. Rehabiliteringen syftar till att förbättra funktion och livskvalité. Samsjuklighet i utmattningssyndrom, stressrelaterad ohälsa, depression och ångest kan finnas. 

Kontakta oss gärna vid frågor.

Region Västmanland tillämpar biobankslagen. Vad det innebär kan du läsa mer om här: Prover i vården sparas - 1177

Vår verksamhet

Utredning

Remiss från vårdgivare rekommenderas.

Vi utreder patienter i arbetsför ålder med långvarig, godartad smärta från rörelseapparaten. Utredning görs av team som består av sjuksköterska, läkare, fysioterapeut och psykolog. Vid behov även arbetsterapeut.

Utredningen tar vanligtvis cirka 4 veckor och avslutas med återkopplingssamtal med patienten.

Utredningen syftar till att analysera smärttillståndet och delge patienten en förklaringsmodell av långvarig smärta som bygger på ett biopsykosocialt synsätt.

Utredningen syftar också till att starta ett förändringsarbete. 

Efter utredning erbjuder vi rehabilitering i de fall det blir aktuellt.  I övriga fall föreslår vi andra åtgärder. 

 

Rehabilitering

Rehabiliteringen syftar till att förbättra funktion och livskvalité. Rehabiliteringen är arbetslivsinriktad.

Rehabilitering innebär besök vid enheten 3-4 gånger per vecka under rehabiliteringstiden, som vanligen pågår 2 till 3 månader. 

I rehabiliteringen ingår ökad kunskap om smärta, fysisk aktivitet, samt psykologisk behandling för att utveckla förändrade hanteringssätt av smärta, stress och annan samsjuklighet.

Vårt arbete genomsyras av Kognitiv Beteendeterapi (KBT) samt Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Vi deltar i Nationella Registret över Smärtrehabilitering (NRS), liksom övriga enheter för smärtrehabilitering i Sverige.

Patienter kan ansöka om förebyggande sjukpenning under rehabilitering. Läkarintyg ordnas vid Smärtrehab. Vid behov av sjukskrivning under rehabilitering, ordnas det av läkare vid Smärtrehab under rehabiliteringsperioden.

Efter rehabiliteringen avslutas patienten vid enheten. Slutanteckning och remissvar skickas till inremitterande. Patienten erbjuds uppföljande besök efter avslutad rehabilitering.

 

Vem kan remitteras till oss?

Vilka patienter är aktuella?

Patienter som har/är:

 • Smärttillstånd från rörelseapparaten samt huvudvärk av godartat slag.
 • Smärta som innebär en betydande funktionsnedsättning eller hotar att utvecklas till sådan.
 • Medicinskt färdigutredda avseende annan allvarlig sjukdom.
 • Långvarig smärta med mer än 3-6 månaders varaktighet. Det är ofta fördelaktigt att remittera tidigt, när den medicinska utredningen i övrigt är klar.
 • Arbetsför ålder.
 • Förutsättningar för återgång i arbete ska finnas. Om patienten söker/tänker sig hel sjukersättning, eller redan har hel sjukersättning, innebär det rehabiliteringshinder. I vissa fall kan det ändå vara värdefullt med en utredning vid Smärtrehab. Kontakta oss gärna för samråd.

Vilka patienter är inte aktuella?

Patienter som har/är:

 • Akuta smärttillstånd.
 • Neuropatisk smärta, handläggs i första hand på smärtmottagningen.
 • Reumatisk sjukdom i aktivt skede, eller som inte är i remission.
 • Malign orsak till smärtan.
 • Pågående eller planerad medicinsk åtgärd. Exempelvis planerad operation.
 • Barn och äldre patienter utanför arbetsför ålder.
 • Känt substansbrukssyndrom som behöver åtgärdas först.
 • Utmattningssyndrom, depression eller ångest där ingen samsjuklighet med smärta finns.
 • Svår psykiatrisk sjukdom som exempelvis svår depression, svårt ångestsyndrom eller psykossjukdom.
 • Nyligen - inom de senaste två åren - genomförd multimodal rehabilitering.

Remittera till oss

 • Remiss rekommenderas. Remiss utfärdas vanligen från primärvården eller företagshälsovården, och även från sjukhuskliniker.
 • Remissen ska innehålla uppgift om relevant sjukdomshistoria, utredning och nuvarande situation, eventuellt tolkbehov samt något om patientens egen inställning till remiss till oss.
 • Patienten behöver ha gett samtycke till att vi får ta del av journal.  

 

Om kvalitetsregister

Vår strävan är att kontinuerligt utvärdera och förbättra våra insatser genom  deltagande i

Nationella Registret över Smärtrehabilitering (NRS)

Patientinformation om NRS

Vi följer upp våra patienter med frågeformulär och skattningsskalor vid avslut, samt ett år efter avslut.

 

Om beroendeframkallande läkemedel

Förskrivning, uppföljning och utsättning av beroendeframkallande läkemedel

I länken ovan hittar du Regionens instruktion och vägledning vid behandling med beroendeframkallande läkemedel vid långvarig smärta. Även texten nedan anger den regionala synen på läkemedelsanvändning.

Vid långvarig smärta är multimodalt omhändertagande, vilket innebär att flera yrkesgrupper arbetar strukturerat tillsammans, samt biopsykosocialt synsätt det viktigaste. Läkemedel kan ses som eventuellt komplement i denna process. Enbart farmakologisk behandling är sällan indicerad eller framgångsrik vid långvarig smärta. Läkemedel kan även försvåra psykologisk behandling och fysioterapi.

Vid akuta smärttillstånd och postoperativ smärta, överväg vilket analgetikum som är adekvat, opioider är inget självklart val. Om opioider används ska kort behandlingstid tillämpas, 3-5 dagar är ofta tillräckligt.

Bensodiazepinpreparat rekommenderas inte för ångestsjukdomar och sömnstörning, evidens för långtidsanvändning saknas för dessa preparat. Undvik samtidig förskrivning av opioider och bensodiazepinpreparat vilket medför en större risk för allvarlig förgiftning och död.

Den medicinska indikationen för beroendeframkallande läkemedel ska vara välgrundad och omvärderas kontinuerligt under behandling. Innan behandling med beroendeframkallande läkemedel inleds ska risken för beroendeutveckling och problematiskt bruk värderas och en läkemedelsplan upprättas.

Den förskrivare som påbörjar läkemedelsbehandling är skyldig att följa upp medicineringen tills den formellt överlämnas och accepteras av annan förskrivare.

Instruktionen ska vägleda och stimulera till användning av vetenskapligt förankrade metoder och åtgärder vid förskrivning, uppföljning och utsättande av beroendeframkallande läkemedel. Syftet är att minska antalet patienter som får ett vårdorsakat läkemedelsberoende (substansbrukssyndrom) samt förbättra omhändertagandet av de som redan drabbats.

Instruktionen är avgränsad till förskrivning av opioider, pregabalin, bensodiazepiner och bensodiazepinliknande preparat, se Läkemedelslista beroendeframkallande läkemedel. Smärtbehandling vid malign sjukdom och vård i livets slutskede omfattas inte.

Vanliga frågor från patienter

Fråga: Hur går utredning till?

Svar: Utredningen innefattar varsitt besök hos fyra personer med olika kompetenser. Besöken tar cirka 1,5 timme vardera. Därefter sammanfattar vi utredningen vid ett återkopplingssamtal. Utredningen brukar ta cirka 4 veckor.

 

Fråga: Hur lång är en rehabilitering hos er?

Svar: Det är individuellt. En rehabilitering innebär vanligen 3-4 besök per vecka under vanligen 2 till 3 månader.

 

Fråga: Vad innebär en rehabilitering? 

Svar: Vi erbjuder rehabilitering där flera terapeuter samverkar. I rehabilitering ingår samtalsterapi, anpassad träning med stöd av fysioterapeut, läkarkontakt och arbetsterapeut vid behov. Vanligen ingår MediYoga, medicinsk yoga. Rehabiliteringen är arbetslivsinriktad. I början kommer du som patient ta del av inspelade föreläsningar för att få mer kunskap om långvarig smärta, stress och sömn.

 

Fråga: Hur vet jag om remiss inkommit till er?

Svar: På 1177 kan du som patient se om en remiss är skickad. Du bör få en remissbekräftelse från oss digitalt.

 

Fråga: Hur länge måste jag vänta på att få komma till er?

Svar: Vi kallar till ett första besök inom tre månader, det vill säga inom vårdgarantin. 

 

Fråga: Finns det någon förturslista/återbudslista, kan man på något sätt skynda på processen så jag får komma till er tidigare?

Svar: Vi bedömer varje remiss individuellt. Om vi får återbud så ringer vi till den som är närmast i kö.

 

Fråga: Vad är det för skillnad på Smärtrehab och Smärtmottagningen? 

Svar: Smärtrehab är en verksamhet som erbjuder utredning och rehabilitering vid långvarig godartad smärta. Vi arbetar multimodalt, vilket betyder att flera olika yrkeskategorier arbetar tillsammans. Se gärna övriga flikar.

Smärtmottagningens verksamhet riktar sig främst mot inneliggande patienter och ger behandling vid akuta smärttillstånd. Dock finns begränsad verksamhet för behandlingar vid långvarig smärta, exempelvis blockader eller medicinering. 

 

Fråga: Finns bassängträning?

Svar: Vi har inget avtal för bassängträning. 

 

Fråga: Erbjuder ni yoga?

Svar: Ja, vi har MediYoga som en del av vårt rehabiliteringserbjudande, där vi bedömer det vara lämpligt.

 

Fråga: Blir jag av med smärtan?

Svar: Det kan vi inte utlova. Rehabiliteringen syftar till att förbättra funktion och livskvalité. Målet under rehabilitering är att öka förmågan att agera i riktning mot värdefulla områden i livet, även i närvaro av smärta.  Under rehabilitering ingår fysisk aktivitet för att stärka kroppen, öka kroppskännedom och bättre förstå kroppens reaktioner. Smärta hör många gånger samman med svåra tankar och känslor, därför ingår alltid samtalsterapi. Smärtlindring är primärt inte målet, utan får ses som en bonus om rehabiliteringen leder till det.

 

Fråga: Vad gäller kring sjukskrivning?

Svar: Vid behov av sjukskrivning under utredning sköts det av inremitterande läkare. Om fortsatt behov av sjukskrivning under rehabilitering tar vi över sjukskrivningsansvaret. Rehabiliteringen är arbetslivsinriktad.

Om du som patient arbetar halvtid, eller mer, kan du ansöka om förebyggande sjukpenning under rehabilitering. Du som patient gör en egen ansökan hos Försäkringskassan, och läkare vid Smärtrehab skickar in läkarintyg. Patienten meddelar arbetsgivare. Ersättning från Försäkringskassan ges i efterhand.

Kontakta oss

Verksamhetschef: Helena Höglund

Telefon till receptionen: 021-17 63 20

Adress: Karlsgatan 17A

                722 14 Västerås

 

 

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English