Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Drivaggregat och motorstöd

Rullstolar, användarstyrda drivaggregat

ISO-kod 12 24 09

Användarstyrda drivaggregat.

Kriterier för förskrivning 

När samtliga kriterier nedan är uppfyllda kan rullstol med motorstöd förskrivas till patient:

 • som har en bestående funktionsnedsättning med ingen eller i stort sett ingen gångförmåga
 • som har ett kontinuerligt behov,

2-3 gånger/vecka året runt för att klara sina förflyttningar

 • som påtagligt ökar patientens möjlighet till aktivitet, delaktighet och självständighet i det dagliga livets aktiviteter i hemmet och närmiljön, individuella mål ska beskrivas.
 • som kan framföra rullstol med motorstöd på ett säkert sätt för sig själv och andra (1)
 • som har godkänd förvaring (2)

(1) Patient ska kunna planera för, agera och förutse situationer som kan uppstå i den miljö där rullstol med motorstöd ska framföras. Förskrivaren ansvarar för att avgöra om medicinsk bedömning av läkare behöver göras. 

(2) Hänvisning till förvaring och laddningsutrymme.

Förvarings- och laddningsutrymme

Godkänt förvarings- och laddningsutrymme ska finnas enligt kriterier nedan:

Utrymmet ska vara torrt och hålla minst + 5ºC. Det innebär att altan eller balkong inte är godkända. Inte heller trapphus på grund av brandsäkerhet.

 • Ska i första hand förvaras i egna bostaden.
 • Kan förvaras och laddas i annat låst enskilt utrymme till exempel i förråd eller garage.
 • På äldreboende/servicehus eller bostad med särskild service gäller att om rullstol med motorstöd inte kan förvaras i personens bostad ska den förvaras i annat låst rum som exempelvis rum för förvaring av elrullstolar. Rullstolen behöver inte vara fastlåst. 

Förskrivare

Arbetsterapeut och för barn även fysioterapeut/sjukgymnast i samråd med hjälpmedelskonsulent. 

Kostnadsansvar 

Ansvar 2 – regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunen i särskilt boende.

Patientens ansvar 

Patienten ansvarar för att rullstol med motorstöd förvaras på ett godkänt sätt, rengöring och korrekt laddning av batterier.

Reparationer och eventuell anpassning av rullstolen får bara göras av Hjälpmedelscentrums personal. Om rullstolen utsätts för åverkan kan Hjälpmedelscentrum debitera patienten/vårdnadshavaren en avgift för att återställa rullstolen.

Hjälpmedelscentrum tillhandahåller inte ersättningsstol under reparationen. Patienten ska ha ett alternativt förflyttningshjälpmedel i de fall rullstolen behöver tas in till Hjälpmedelscentrum för reparation.

Patienten rekommenderas att kontakta sitt försäkringsbolag gällande försäkring av rullstol med motorstöd.

Bärgning av rullstol med motorstöd är patientens eget ansvar att ombesörja och bekosta.

Det är patientens eget ansvar att ombesörja att rullstolen är säkert förankrad vid transport i egen bil. Hjälpmedelscentrum ansvarar inte för eventuell bilanpassning.

Vid resor utomlands är det patientens eget ansvar att bekosta reparationer som uppstår där. 

Patienten ansvarar för att säkert framföra, förvara och sköta rullstol med motorstöd enligt anvisning. Om detta inte uppfylls kan rullstol med motorstöd återtas.

För barn gäller att efter avslutad körträning ansvarar vårdnadshavare för att rullstolen används på ett korrekt sätt i lämplig miljö. 

Dubbelförskrivning 

Förskrivning av elrullstol i kombination med manuell rullstol med någon form av motorstöd betraktas som dubbelförskrivning.

Dubbelförskrivning är inte möjligt. Vid behov av eldriven rullstol för förflyttning både inom- och utomhus ska en elrullstol för kombinerat inom- och utomhusbruk förskrivas i första hand.

Om behov av dubbelförskrivning av eldriven rullstol finns ska blankett med ansökan om Produkt utanför sortiment och regelverk skickas till Hjälpmedelscentrum.

Viktig information 

Bedömning inför förskrivning av rullstol med motorstöd ska alltid göras i patientens hem-/närmiljö.

Rullstol med motorstöd ska ersätta eller kompensera förlorad gångförmåga, inte bil, färdtjänst eller allmänna kommunikationer. Andra förflyttningssätt ska prövas i första hand. Gånghastighet är ungefär 4-6 km/h.

Vid förskrivarens bedömning av gångförmågan bör även konsekvenser av patientens energiåtgång och hur det påverkar övriga aktiviteter i det dagliga livet beaktas.

Rullstol med motorstöd som enbart används för promenad, fritidsintressen eller för att vistas i bostad där personen inte är mantalsskriven, är ett egenansvar.

Innan leverans från Hjälpmedelscentrum ska det finnas ett godkänt förvarings- och laddningsutrymme.

Byte av rullstol med motorstöd kan göras när patientens behov förändras eller när Hjälpmedelscentrums tekniker bedömt att rullstolen med motorstöd inte längre uppfyller krav för patientsäkerhet.

Vid utbyte gäller samma rutiner som vid nyförskrivning.

Utprovning

Utprovning görs på Hjälpmedelscentrum tillsammans med hjälpmedelskonsulent.

Utprovning i patientens hem kan göras av förskrivare med stöd av hjälpmedelskonsulent om det finns särskilda orsaker, exempelvis när det är svårt att bedöma framkomlighet i närmiljön eller inomhus, eller om patienten på grund av sin hälsa inte har möjlighet att komma till Hjälpmedelscentrum.

Blanketten Underlag för användarstyrda drivaggregat skickas till Hjälpmedelscentrum innan utprovning.

Körträning

Förskrivaren ansvarar för körträning till dess att patienten kan framföra rullstol med motorstöd på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Vid behov kan restriktioner upprättas mellan patienten och förskrivaren. 

Förskrivaren ska förvissa sig om att patienten kan hantera rullstol med motorstöd säkert vid alla hastigheter och förstå trafikregler och trafikmärken som gäller i den miljö där den framförs.

Körträningsprotokoll för elrullstol kan användas som stöd vid körträning. 

Arbetsplats

Mer information 

Uppföljning

 • En första uppföljning av rullstol med motorstöd ska ske vid 3-6 månader efter avslutad körträning.
 • Uppföljning ska därefter ske minst 1 gång/år av måluppfyllelse och patientens användande av rullstol med motorstöd samt ställningstagande om förskrivningen ska kvarstå.

Blanketten Uppföljning av elrullstol kan användas som stöd. 

Skäl för återtagande av rullstol med motorstöd från patienten

 • Om det finns brister i handhavande.
 • Om rullstol med motorstöd inte sköts eller förvaras enligt anvisning trots upprepad information/instruktion från förskrivare.

Blanketter

Blanketten Underlag för användarstyrda drivaggregat ska fyllas i och skickas till Hjälpmedelscentrum innan utprovning. 

Blanketten Uppföljning av elrullstol kan användas vid uppföljning.

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Rullstolar, vårdarstyrda drivaggregat

ISO-kod 12 24 09

Kriterier för förskrivning

Drivaggregat kan förskrivas när nedanstående kriterier är uppfyllda: 

 • Patientens gångförmåga utomhus är mycket nedsatt. 
 • Patientens förflyttningsbehov i närmiljön kan inte tillgodoses med annat förflyttningshjälpmedel. 
 • Patienten har ett kontinuerligt behov av promenader i närmiljön och rullstolen används regelbundet, minst 1-2 gång per vecka året runt. 
 • Laddnings- och förvaringsplats enligt kriterier ska finnas, se nedan. 
 • Närmiljöns beskaffenhet där drivaggregatet ska framföras ska vara lämplig utifrån drivaggregatets användarbegränsningar. 

Förskrivaren gör behovsbedömning och kontroll utifrån kriterierna vid hembesök innan utprovning sker. 

Förvarings- och laddningsutrymme

Godkänt förvarings- och laddningsutrymme ska finnas för rullstol med drivaggregat. Utrymmet ska vara låst och obehöriga ska inte ha tillgång till hjälpmedlet. Följande alternativ är godkända:  

 • Enskilt utrymme (till exempel eget garage, förråd eller egen bostad). 
 • Låst gemensamt utrymme där rullstolen är säkert fastlåst i byggnaden med låsanordning som är godkänd av patientens försäkringsbolag. (Låsanordning är patients eget ansvar)  
 • På äldreboende/servicehus eller bostad med särskild service gäller att om elrullstolen inte kan förvaras i personens bostad ska den förvaras i annat låst rum som exempelvis rum för förvaring av elrullstolar. Elrullstolen behöver inte vara fastlåst.  

Utrymmet ska vara torrt och hålla minst + 5ºC. Det innebär att altan, trapphus eller balkong inte är godkända förvarings- eller laddningsutrymmen.

Förskrivare 

Arbetsterapeut – för barn även fysioterapeut/sjukgymnast.

Kostnadsansvar

Ansvar 4 - regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende.

Patientens ansvar 

Patienten ansvarar själv för förvaring, rengöring och korrekt laddning av batterier. 

Region Västmanland ombesörjer eller bekostar inte bärgning.

Dubbelförskrivning

Förskrivning av elrullstol i kombination med manuell rullstol med någon form av drivaggregat betraktas som dubbelförskrivning.

Dubbelförskrivning är inte möjligt, vid behov av eldriven rullstol för förflyttning både inom- och utomhus ska i första hand en elrullstol för kombinerat inom- och utomhusbruk förskrivas.

Om behov av dubbelförskrivning av eldriven rullstol finns ska blankett med ansökan om Produkt utanför sortiment och regelverk skickas till Hjälpmedelscentrum. 

Viktig information

Innan utprovning påbörjas bör förskrivaren göra behovsbedömning och kontroll utifrån kriterierna vid hembesök. 

Utprovning av drivaggregat görs på Hjälpmedelscentrum. Boka rullstol med drivaggregat och ev. utprovningsrum via kundtjänst. Önskas utprovning tillsammans med hjälpmedelskonsulent ska först blankett Underlag för utprovning av vårdarstyrda drivaggregat till rullstol skickas till Hjälpmedelscentrum.

Förskrivaren ansvarar för körträning till dess att denna gör bedömningen att personal/anhörig kan framföra rullstolen med drivaggregatet på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Om en verksamhet önskar hyra en rullstol med drivaggregat som ska användas av flera patienter är detta utrustning som bekostas av verksamheten.

Hjälpmedelscentrum ska godkänna montering av icke regionägda drivaggregat på manuell rullstol som Hjälpmedelscentrum äger.

Läs mer, information från Hjälpmedelscentrum 

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Hjälpmedelshandboken

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English