Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Regler vid val av produkt

Anpassning/specialanpassning

Anpassning

En anpassning görs genom inställning av justerbara funktioner eller genom att förse hjälpmedlet med tillbehör som tillverkaren godkänt. Anpassning vid förskrivningstillfället ingår i hyran. Anpassning en månad eller senare efter förskrivningstillfället debiteras enligt prislista (kostnad per timme, inklusive restid).

Specialanpassning

Om behov hos en person med funktionsnedsättning inte kan tillgodoses av hjälpmedel på marknaden eller om hjälpmedlet behöver förses med tillbehör som inte anvisats av tillverkaren kan det bli aktuellt med en specialanpassning. Specialanpassningen förutsätter en skriftlig anvisning från förskrivare som berör en namngiven patient. Specialanpassningen utförs av tekniker i samråd med förskrivare och hjälpmedelskonsulent. Material och arbetstid inklusive restid debiteras ansvarig betalare.

Läs mer om specialanpassning på Hjälpmedelscentrums förskrivarsidor under rubriken Reparation och anpassning.

Hjälpmedelscentrums sortiment

Hjälpmedelsenheterna upphandlar hjälpmedel enligt lagen om offentlig upphandling. I Västmanland gör Region Västmanland och länets kommuner gemensam upphandling av hjälpmedel där de båda har ett ansvar. De upphandlade hjälpmedlen är det sortiment som förskrivaren kan erbjuda patienten vid förskrivning av hjälpmedel. Om dessa inte tillgodoser patientens behov finns möjlighet att göra en ansökan om hjälpmedel utanför sortiment.

Vid upphandlingen ställs krav som till exempel att produkten ska vara en CE-märkt medicinteknisk produkt. Produkten ska motsvara specificerade funktioner och uppfylla säkerhets- och teknikkrav. Vid upphandling tas också hänsyn till hjälpmedlets livscykelkostnad som påverkas av inköpskostnad, behov av service med mera.  

Inom Hjälpmedelscentrums ansvarsområde presenteras förändringar i sortimentet efter genomförd upphandling i Hjälpmedelsrådet och i Hjälpmedelscentrums informationsbrev, HMC-info. De senaste numren av HMC-info finns på Hjälpmedelscentrums webbplats.

Produkter som finns att köpa i öppna handeln så kallade konsumentprodukter och produkter som vanligen ingår i hemmiljön ”var mans produkt” är egenansvar och får därför köpas av den enskilde. Det finns dock några undantag, till exempel GPS-larm och surfplattor för kommunikation.

Hjälpmedelscentrums sortiment

Inom Hjälpmedelscentrum finns:

 • grundsortiment
 • specialsortiment
 • produkt utanför beslutat sortiment

Grundsortiment

Hjälpmedelscentrums grundsortiment finns att förskriva i websesam, (alternativt via blankett Förskrivning av hjälpmedel). Frekventa hjälpmedel finns som lagervaror medan övriga hjälpmedel är beställningsvaror. 

Hjälpmedelscentrums specialsortiment 

Specialsortiment förskrivs i samråd med hjälpmedelskonsulent. Det innebär att kontakt behöver tas med hjälpmedelskonsulent och/eller att sortimentet inte kan förskrivas direkt i webSesam. Samråd förtydligas under respektive produktområde och på förskrivarsidorna på vårdgivarwebben.

Specialsortiment är: 

 • Hjälpmedel där hjälpmedelskonsulentens kunskap är extra viktig och förskrivning oftast sker i samband med en utprovning.
 • Speciellt kostsamma och ovanliga hjälpmedel. 
 • Mer avancerade hjälpmedel att ta till när grundsortimentet inte räcker till.

 

Produkt utanför beslutat sortiment

När inte upphandlat sortiment kan tillgodose patientens behov finns möjlighet att ansöka om produkt utanför beslutat sortiment. Det finns olika rutiner hos de olika hjälpmedelsenheterna varför de beskrivs separat. 

Produkt utanför beslutat sortiment/regelverk

Med produkt utanför beslutat sortiment/regelverk menas: 

 • Hjälpmedel som inte faller inom handbokens regelverk, det vill säga att det saknas produktområde (rubrik) för produkten eller att användningsområdet inte stämmer med handbokens kriterium. 
 • Hjälpmedel/produkter som inte finns i Hjälpmedelscentrums sortiment.

De olika hjälpmedelsenheterna har olika rutiner för hur produkt utanför sortiment eller regelverk beslutas och benämner dem också lite olika.

Rutin för produkt utanför sortiment

För ansökan om produkt utanför beslutat sortiment ska blankett Produkt utanför beslutat sortiment/regelverk användas. Innan ansökan görs ska alltid kontakt tas med produktansvarig hjälpmedelskonsulent. 

Beslut fattas av enhetschef för hjälpmedelskonsulentenheten i samråd med hjälpmedelskonsulent och förvaltningsdirektör, i en så kallad ärendegrupp. Blanketten för produkt utanför beslutat sortiment/regelverk utgår från världshälsoorganisationens klassifikationssystem ICF med bedömning enligt behovstrappa, samt:

 • Effekt/nytta
  Bedömning av på vilket sätt hjälpmedlet påverkar patientens möjligheter till ökad aktivitet, ökad delaktighet eller förbättring av kroppsfunktion. 
 • Frekvens/hur ofta
  Uppskattad nyttjandegrad/frekvens för hjälpmedlet. En bedömning av hur ofta patienten kommer att använda sitt hjälpmedel. 

Ärendegruppen använder de ifyllda kryssen som vägledning i sitt beslut genom att väga samman effekt/nytta och frekvens. Detta vägs sedan mot förskrivarens bedömning enligt behovstrappan. Om beviljat ärende är en konsumentprodukt ska förskrivaren göra en riskanalys. 

I beslutet anges eventuella villkor för förskrivning, till exempel uppföljningstid, ansvar för service och underhåll i de fall de skiljer sig från normal hantering. Skriftlig uppföljning ska göras av förskrivare.

Vid beslut ”beviljas med delad kostnadsfinansieringsrisk” kontaktar enhetschef kostnadsansvarig för en överenskommelse. Hyresavtal upprättas.

Det finns ingen formell överklagansrätt vid avslag på begäran om visst hjälpmedel. Om en person inte är nöjd med besked kan detta framföras skriftligt till verksamhetschef på Hjälpmedelscentrum.

Byte av hjälpmedel

Byte till nytt hjälpmedel kan göras om befintligt hjälpmedel inte kan kompensera patientens funktionsnedsättning eller om det inte är lönsamt för regionen att reparera hjälpmedlet. Det finns inte någon tidsgräns för när det kan vara dags att byta hjälpmedel. 

Det är inte möjligt att byta till annan produkt eller modell som inte motiveras av funktionsnedsättningen. Om patienten ändå vill göra det är det egenansvar. 

Tekniker avgör om ett hjälpmedel är funktionsdugligt eller ska bytas ut.

Service, reparation och anpassning

Reparation och anpassning

Information finns under rubriken Reparation och anpassning på Hjälpmedelscentrums förskrivarsidor

En avgift kan tas ut vid misskötsel av hjälpmedel, se rubriken Avgifter

Reparationer av hjälpmedel som inte ägs av Hjälpmedelscentrum 

Reparationer kan erhållas enligt gällande prislista

Besiktning

Mobila personlyftar och taklyftar besiktigas en gång per år om de hyrs från Hjälpmedelscentrum. För personlyftar och taklyftar som ägs av verksamheter inom regionen och länets kommuner kan serviceavtal tecknas. 

Förebyggande underhåll

Förebyggande underhåll genomförs i samband med rekonditionering och ingår i hyran. Förebyggande underhåll på sängar erbjuds i serviceavtal. 

Dubbelförskrivning

Grundprincipen är att endast en uppsättning av ett hjälpmedel kan förskrivas. Med dubbelförskrivning menas att en person med funktionsnedsättning har behov av två funktionellt lika hjälpmedel med samma användningsområde.

Inom vissa hjälpmedelsområden kan det vara aktuellt med dubbelförskrivning. Det anges då under respektive produkt på ISO-kodsnivå.

Inom HMC:s område ska hjälpmedelskonsulent kontaktas vid behov av dubbelförskrivning.

Trippelförskrivning medges inte.

Vid förskrivning till barn (under 20 år) kan dubbelförskrivning vara aktuell, se rubrik Hjälpmedel till barn och ungdom, se även lista Skrymmande hjälpmedel

Avgifter

Förbrukningsartiklar

Följande förbrukningsartiklar ansvarar hjälpmedelsanvändaren själv för att anskaffa och bekosta: 

 • batterier där sådana kan köpas i öppna handeln 
 • batterier till elrullstol, där orsaken är bristfällig laddning
 • färgpatroner, disketter, speciella papper till datautrustningar 
 • elektrodplatta, elektrodsalva (gel), rullhäfta och batterier till elektriska nervstimulatorer för smärtlindring 
 • madrass till säng (inte vid vård i livets slutskede) 

Merkostnad

Innebär mellanskillnad för dyrare alternativ. Region Västmanland äger fortfarande hjälpmedlet. Avgiften/kostnaden betalas inte tillbaka när hjälpmedlet återlämnas.

Förskrivaren meddelar Hjälpmedelscentrum då merkostnadsavgift ska debiteras låntagaren. Hjälpmedelscentrum hanterar sedan merkostnadsavgiften.

Patienten har full möjlighet att välja alternativt utförande eller tillbehör till förskrivet hjälpmedel och betalar mellanskillnaden i pris mellan standardutförande och valt alternativ som är utanför upphandlat sortiment.

Hanteringskostnad uttas alltid enligt gällande prislista. Den inkluderar administration, montering och återställning. Patienten debiteras merkostnadsavgiften efter att hjälpmedlet levererats.

Merkostnad: Mellanskillnad för dyrare alternativ. Varierar beroende på hjälpmedel. 

Hanteringskostnad: Patienten betalar 1 250 kr (inklusive moms).

Låneavgift

De flesta hjälpmedel som förskrivs inom Hjälpmedelscentrums ansvarsområde är kostnadsfria lån. Förbrukningsartiklar bekostas av patienten själv. För vissa hjälpmedel tas en momsfri låneavgift ut. 

Avgiften betalas inte tillbaka när hjälpmedlet återlämnas. Region Västmanland äger fortfarande hjälpmedlet. 

Förskrivaren meddelar Hjälpmedelscentrum när låneavgift ska debiteras. Låneavgift gäller för följande hjälpmedel:

 • Rollator nr 2  
  500 kr
 • Högtalande telefon inkl. fjärrstyrning
  500 kr
 • Mobilt GPS-larm, abonnemangsavgift
  200 kr/mån i eget boende
 • Trehjulig cykel, barnstorlek 
  1 000 kr/cykel
 • Tandemcykel, barnstorlek 24"
  1 000 kr
 • Talflödeshjälpmedel  
  1 000 kr
 • Respiratorer Bilevel och CPAP
  500 kr

Egenavgift

Cykeln övergår i hjälpmedelsansvändarens ägo och kostnader för reparation och underhåll är ett egenansvar.

 • Barncykel 24" samt 20" cykel med två hjul fram
  5 000 kr
 • Tandemcykel 26"
  5 000 kr

Avgifter för däck och slang

Om tekniker bedömer behov av byte av däck och slang för drivhjul till alla rullstolar (manuella och elrullstolar) och sittvagn/sulky är det kostnadsfritt för patient. Byte till massiva däck till manuella rullstolar är kostnadsfritt för patienten.

Ingen arbetskostnad för byte av däck och slang för manuella rullstolar och sittvagn/sulky om byte sker på Hjälpmedelscentrum.

Om patienten kräver byte sker debitering av arbete och material enligt prislistan däck och slang

Vid byte av däck och/eller slang oavsett typ av rullstol i hemmet tillkommer 200 kr/ärende.

Om patienten önskar byta däckstyp från luftpumpat till massiva däck för elrullstolar och motoriserade drivhjul sker debitering enligt rutin Merkostnad, kontakta HMC för mer information.

Byte av däck och slang till cykel är ett eget ansvar.

TENS-apparat

Förskrivningstiden för TENS är begränsad till normalt max 6 månader. Möjlighet finns för vuxna som efter lånetiden inte uppfyller kriterierna för långvarig smärta att köpa hjälpmedlet. Kostnad är 1 250 kr inkl. moms.

För barn och ungdomar under 20 år och äldre över 85 år samt vuxna med långvarigt behov är förskrivningstiden inte begränsad och ingen avgift tas ut. 

Förskrivare ansvarar för att göra bedömning om behovet är långvarigt. Förskrivaren kan välja det som ett alternativ i en rullist direkt vid förskrivning i webSesam eller efter ny bedömning.

Är TENS-apparaten förskriven innan 2022-03-01 och förskrivaren anser att behovet är långvarigt kan detta anmäls till Hjälpmedelscentrum via blankett Anmälan om förlängning av TENS-lån som finns på Uppladdningstjänsten.

För TENS-apparater förskrivna före 2022-03-01 tas avgift ut efter 6 månader om förskrivare inte gör ny bedömning att behovet är för långvarig smärta.

Misskötsel eller förlorat hjälpmedel

Förskrivaren ansvarar för att informera patienten om att hjälpmedel, vid service eller återlämning, ska vara väl rengjorda. När hjälpmedel repareras på grund av uppenbar misskötsel eller om hjälpmedlet tappats bort och orsaken inte kan hänföras till funktionshindret, uttages av patient den verkliga kostnaden dock högst 0,2 basbelopp. Kraftig nedsmutsning kan även betraktas som misskötsel. 

Återlämning

Förskrivaren ska informera låntagaren om att hjälpmedlet är ett lån och att det ska återlämnas om det inte används. Hjälpmedel kan återlämnas till den familjeläkarenhet där patienten är listad, till sjukhus, särskilda boenden eller Hjälpmedelscentrum.

Önskas hämtning av hjälpmedel som normalt inte hämtas hos patient, debiteras patienten enligt gällande prislista. För mer information kontakta Hjälpmedelscentrums kundtjänst.  

Alla hjälpmedel som återlämnas ska vara väl rengjorda. En rengöringsavgift enligt timkostnad debiteras patienten för de hjälpmedel som inte är rengjorda.

Enklare hjälpmedel (ansvar 3) som toalettstolsförhöjningar och strumppådragare återtas inte av Hjälpmedelscentrum. Dessa hjälpmedel återlämnas till den familjeläkarenhet där patienten är listad, sjukhus eller kommunalt boende.

Hjälpmedelshandboken

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English