Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Lagstadgade överenskommelser för vissa målgrupper

I socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen finns likalydande bestämmerlser om övrenskommelser som kommuner och regioner är skyldiga att upprätta för följande målgrupper:

 • Personer med psykisk funktionsnedsättning
 • Personer som har skadligt bruk eller beroende av alkohol, droger och spel
 • Barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet

En Länsgemensam överenskommelse om samverkan för barns och ungas hälsa är framtagen mellan Region Västmanland och länets kommuner. Överenskommelsen gäller from 2022-09-05. Överenskommelsen inkluderar de lagstadgade målgrupperna som nämns ovan, men tar även ett bredare grepp utifrån behov av hälsofrämjande, förebyggande och tidiga insatser. Förskola och skola inkluderas som en likvärdig part i överenskommelsen. 

En Länsgemensam överenskommelse för samverkan om vuxnas psykiska ohälsa är framtagen mellan Region Västmanland och länets kommuner. Överenskommelsen gäller from 2024-01-26 då den beslutades av Strategisk regional beredning. Överenskommelsen är nu under vidare beslutsprocess i kommuner o regionen för underskrift.  

Lokala ledningsgrupper barn och unga

Lokala ledningsgrupper- BUS grupper

I varje länsdel ska det finnas en lokal ledningsgrupp för samverkan gällande barn och unga, så kallade BUS-grupper.  

Funktioner som ska delta i BUS-grupperna: 

 • Två representanter (verksamhetsnära chefer) från varje deltagande kommuns socialförvaltning. Dessa representerar individ och familjeförvaltning samt vård och omsorgsförvaltning LSS i sin kommun.  
 • En till två representanter (verksamhetsnära chefer) från varje deltagande kommuns utbildningsförvaltning. Dessa representerar samtliga berörda skolformer i sin kommun.  
 • Tre representanter (verksamhetsnära chefer) från Hälso- och sjukvården. Dessa representerar barn- och ungdomshälsan (BU-hälsan), barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och habiliteringscentrum i deltagande länsdel. 
 • En samordnare för BUS-gruppen. 

Ytterligare verksamheter samt berörda intresseorganisationer ska bjudas in utifrån vilka frågor som kommer att behandlas under mötet. Aktuella verksamheter från hälso- och sjukvården kan vara vårdcentraler, ungdomsmottagning, barnhälsovård, barn- och ungdomskliniken, vuxenpsykiatrin och tandvården. Andra verksamheter/organisationer som bedöms viktiga i samverkansarbetet kan också bjudas in, till exempel polis, kultur och fritid.  

Sammankallande för BUS-grupperna

Det finns fyra BUS-grupper i länet och de träffas 1-2 ggr/termin. Region Västmanland, Välfärd ansvarar för att sammankalla tre av grupperna, medan Sala kommun har en samordnare som sammankallar deras lokala ledningsgrupp. Nedan följer kontaktuppgifter till samtliga BUS-grupper.

Västerås

lena.ludvigsson@regionvastmanland.se

Sala

camilla.duse@sala.se

Surahammar, Skinnskatteberg, Fagersta, Norberg

maria.boman@regionvastmanland.se

Hallstahammar, Köping, Kungsör, Arboga

jeanette.källstad@regionvastmanland.se

 

Lokala ledningsgrupper vuxna

Lokala ledningsgrupper VuS-grupper

I varje länsdel ska det finnas en lokal ledningsgrupp för samverkan gällande vuxna med psykisk ohälsa, beroendeproblematik och samsjuklighet när det finns ett behov av samverkan eller samplanerade insatser mellan huvudmännen.

Funktioner som ska delta i VuS-grupperna:

 • En till två representanter (verksamhetsnära chef) från varje deltagande kommuns socialförvaltning. De representerar individ och familj samt socialpsykiatri i sin kommun.
 • Två representanter (verksamhetsnära chefer) från hälso- och sjukvården, som
  representerar vuxenpsykiatrin och habiliteringscentrum.
 • En till två representanter från hälso- och sjukvården, som representerar
  vårdcentralerna. Dessa representanter utses av vårdvalsrådet.
 • En samordnare för gruppen.

Berörda intresseorganisationer och samordningsförbundet ska bjudas in. Ytterligare berörda verksamheter från Hälso- och sjukvården eller kommunen som kan bjudas in beroende på tema, kan vara rättspsykiatri, psykiatrisk slutenvård, beroendemottagning, äldrepsykiatriska mottagningen, tandvård, kommunal primärvård, äldreomsorgens verksamheter, LSS-verksamhet. Andra verksamheter och organisationer som bedöms viktiga i samverkansbetet kan också bjudas in, till exempel Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommunens arbetsmarknadsavdelning, Kommunala aktivitetsansvaret, SFI och vuxenutbildning samt personligt ombud.

Sammankallande för VUS-grupperna

Det finns fyra VuS-grupper i länet som träffas 2 ggr/termin. Region Västmanland, Välfärd ansvarar för att sammankalla tre av grupperna, medan Sala kommun har en samordnare som sammankallar deras lokala ledningsgrupp. Nedan följer kontaktuppgifter till samtliga sammankallande för VuS-grupper.

Västerås

lena.ludvigsson@regionvastmanland.se

Sala

camilla.duse@sala.se

Surahammar, Skinnskatteberg, Fagersta, Norberg

maria.boman@regionvastmanland.se

Hallstahammar, Köping, Kungsör, Arboga

sofia.ekman@regionvastmanland.se

Mer information om VuS-gruppernas mandat och uppdrag finns i Länsgemensam överenskommelse för samverkan om vuxnas psykiska ohälsa.pdf

Rutiner kopplade till överenskommelse gällande vuxna

Länsgemensamma rutiner

Länsgemensam samverkansrutin LVM

Länsgemensam samverkansrutin vid ärenden utifrån Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) 

Länsgemensam samverkansrutin abstinensbehandling

Länsgemensam samverkansrutin mellan kommuner och Vuxenpsykiatri Västmanland kring personer i behov av abstinensbehandling

Länsgemensam rutin gällande SIP

När en individ får insatser från både kommunen och regionen och det finns ett behov av att samordna insatserna så ska en samordnad individuell planering (SIP) erbjudas. Syftet med en SIP är att insatserna för den enskilde ska samordnas på ett bra sätt och att den enskilde ska ges möjlighet till inflytande i planeringen och genomförandet av stödinsatser, vård och omsorg.

Här kan du ta del av mer information om SIP och ta del av rutinen.

Rutiner kopplade till överenskommelse gällande barn och unga

Länsgemensam rutin gällande adhd och autism

I Västmanlands län finns en skriftlig rutin som tydliggör samverkansrutiner mellan förskola/skola och regional hälso- och sjukvård vid utredning, stöd, behandling och uppföljning av barn och unga med adhd och autism.

Via nedanstående länkar kan du ta del av rutinen och tillhörande dokument. 

Länsgemensam samverkansrutin vid misstanke om adhd och autism hos barn och unga

Remissmall skola.pdf

Länk och information - skol-EPIQ.pdf

Länsgemensam rutin gällande SIP

När en individ får insatser från både kommunen och regionen och det finns ett behov av att samordna insatserna så ska en samordnad individuell planering (SIP) erbjudas. Syftet med en SIP är att insatserna för den enskilde ska samordnas på ett bra sätt och att den enskilde ska ges möjlighet till inflytande i planeringen och genomförandet av stödinsatser, vård och omsorg.

Från och med hösten 2022 är förskolor och skolor i Västmanlands län likvärdiga samverkansparter i länets SIP-samarbete. Det innebär att förskolor och skolor i länet vid behov ska ta initiativ till SIP på samma sätt som socialtjänsten och hälso- och sjukvården är lagstadgat skyldiga att göra. En länsgemensam samverkansrutin är framtagen som beskriver hur det går till för förskolor och skolor att ta initiativ till SIP, samt delta i SIP-processens alla delar.

Här kan du ta del av mer information om SIP och ta del av rutinen.

Länsgemensamma rutiner gällande placerade barn och unga

Region Västmanland och länets kommuner har tagit fram två länsgemensamma rutiner gällande placerade barn och unga. 

Placerade barn och ungas tillgång till god hälso- och sjukvård samt tandvård

Placerade barns och ungas tillgång till god hälso- och sjukvård samt tandvård utgår från nationella stödmaterialet HälsoSams, och beskriver bland annat hälsoundersökningar gällande barn som vårdas utanför det egna hemmet, samt läkarundersökningar enligt LVU. 

Placerade barns och ungas tillgång till god hälso- och sjukvård samt tandvård- Länsgemensam rutin

Här kan du läsa mer om hälsoundersökningar

Placerade barns och ungas tillgång till obruten skolgång

Placerade barn och unga har samma rätt till utbildning och skolgång som andra barn och unga. För att den rätten ska säkras krävs samverkan mellan socialtjänsten och skolan.

SAMS är ett nationellt stödmaterial för att underlätta sådan samverkan.

En länsgemensam rutin är framtagen som är en kortversion av det nationella stödet. 

Placerade barns och ungas tillgång till obruten skolgång-länsgemensam rutin

 

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English