Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners
Viktig information från Region Västmanland

Information om Vårdförbundets konflikt

Vårdförbundet har varslat om konflikt efter att förhandlingen om de nya avtalen strandat. 

Tandvård

Här hittar du information om tandvård för barn och unga samt vuxna med tandvårdsstöd från Region Västmanland.

Avgiftsfri tandvård för barn och unga

Region Västmanland har valfrihetssystem (enligt Lag om valfrihetssystem - LOV) när det gäller allmäntandvård för barn och unga i Västmanland. Det innebär att barn och unga själva får välja vilken klinik/tandläkare de vill behandlas av, om tandläkaren har avtal med Region Västmanland.

Barn och unga som är folkbokförda i Västmanland omfattas av den avgiftsfria tandvården, från och med det kalenderår de fyller tre år till och med det år de fyller 23 år. För de personer som inte gör ett aktivt val av vårdgivare, ska Region Västmanland tillhandahålla ett så kallats ickevalsalternativ. Folktandvården Västmanland AB har befolkningsansvaret för alla barn och unga. De barn som idag inte själva väljer vårdgivare, listas på Folktandvården Västmanland AB.

Information om regelverk, ersättning, hur ansökan lämnas med mera finns i förfrågningsunderlaget nedan:

1  Inbjudan att lämna ansökan och ansökningsförfarande

2  Uteslutning och krav på leverantören

3  Kravspecifikation

4  Mall LOV-Avtal

5  Företags- och kontaktuppgifter

5  Undertecknande av ansökan

Ansökan görs direkt i upphandlingsverktyget TendSign
Konto behövs för att kunna göra ansökan i TendSign. Länk för att registrera konto.

 Bilagor
Bilaga 1 Tandvårdsprogram - avgiftsfri tandvård 

Bilaga 2 Bettutvecklingskontroller
Bilaga 3 Avsaknad permanenta tänder
Bilaga 4 Tandvård och profylax
Bilaga 5 Ortodontiska konsultationer
Bilaga 6 Akuttandvård barn
Bilaga 7 Epidemiologisk rapport - uppföljningsvariabler
Bilaga 8 Epidemiologisk rapport - blankett
Bilaga 9 Förhandsbedömning
Bilaga 10a Omlistning/Övertagande tandvårdsansvar
Bilaga 10b Symfoni omlistning/Pålistning tandvård
Bilaga 11 Uteblivande
Bilaga 12 Avlistning

Allmänna villkor och tjänster
Uppförandekod
Vårdplan & beslutsstöd

Ersättning 2022
Ersättning 2023

Instruktioner och blanketter

Uppsägning av avtal 


Tilläggsavtal tandvård till barn och unga 3 till 23 år som kommer som flyktingar från Ukraina

För att kunna teckna avtalet gäller följande:

 • som har avtal för avgiftsfri tandvård för barn och unga enligt LOV med Region Västmanland  
 • är verksamma i Västmanland

Möjlighet finns att teckna tilläggsavtal, tidsbegränsat, till befintliga avtal gällande avgiftsfri tandvård till barn och unga 3 till 23 år enligt LOV som har tecknats med Region Västmanland.
I bifogade filer (längst ner på sidan) hittar ni mer information om vad som gäller. Tandvård som ges till de barn och unga 3 till 23 år som kommer som flyktingar, ersätts enligt referensprislista från TLV. Ni fakturerar den utförda tandvården till Tandvårdsenheten månatligen på papper (se mer information i bifogade bilagor).

Vad gäller: 
Barn 3 till 17 år har rätt till all tandvård

Unga 18 till 23 år har rätt till tandvård som inte kan anstå/akut tandvård som ersätts under den schablonersättning som regionen får för varje person som befinner sig i Västmanland och faktureras separat. De har också rätt till tandvård som kan anstå/planerad tandvård och som ersätts av regionen och faktureras separat.

All fakturering ska skickas på papper till Tandvårdsenheten och kopia på UT-kort eller LMA-kort ska alltid bifogas faktura (se mer information i bifogade bilagor).

Folktandvården Västmanland AB kommer att ge er information om vilka barn och unga som vistas i ert närområde och behöver er hjälp för att få tandvård. Ett patientkort kommer att sändas till mottagningen med information om var personen finns för att kallelse ska kunna skickas.
Om barn eller ung person som kommer från Ukraina kontaktar er klinik direkt – ta kontakt med Tandvårdsenheten eller någon av Folktandvården Västmanland AB:s kliniker för att få mer information.

För att ge tandvård till de barn och unga som kommer som flyktingar från Ukraina krävs att ni har tecknat detta tilläggsavtal med Region Västmanland för att erhålla ersättning för den tandvård som utförs. Det Tandvårdsprogram med bilagor som gäller idag vid avtal för avgiftsfri tandvård för barn och unga, gäller även för detta tilläggsavtal för barn och unga som kommer som flyktingar från Ukraina.

Hård bettskena och all protetisk behandling ska alltid förhandsprövas – i dessa fall på papper.

Om ni vill teckna tilläggsavtal och hjälpa till med att ge tandvård till barn och unga som kommer som flyktingar från Ukraina så fyller ni i ”Ansökan tilläggsavtal för barn och unga” – se bilaga.

Ansökan sänds till: Tandvårdsenheten, Region Västmanland, 721 89 Västerås. Avtalet kommer att skrivas på digitalt via Inköpsavdelningen.
Om ni har frågor, kontakta Tandvårdsenheten.

Bilagor:
Ansökan tilläggsavtal barn och unga
Utkast tilläggsavtal
Hantering av tandvård för flyktingar från Ukraina
Referensprislista TLV 20220115

Administrativt tandvårdssystem - Symfoni

Symfoni används vid administration av tandvård för barn och unga, samt vuxentandvård som finansieras av Region Västmanland bl a vid:

 • förhandsbedömningar som ska till Tandvårdsenheten.
 • Uppsökande verksamhet följer upp patienter som ska munhälsobedömas. Kontaktinformation till patienter hämtas från Symfoni.
 • Registrering av EPI-rapporter samt fakturering.

Tandvårdsstödsintyg

Biståndshandläggare, LSS-handläggare och sjuksköterskor vid särskilda boenden använder Symfoni för att bevilja tandvårdsstödet.

Behörighet

För att nå tjänsterna krävs personlig inloggning med eTjänstekort (privata beställer kortet t ex via Praktikertjänst, Svensk E-identitet eller annan) samt behörigheter upplagda av Tandvårdsenheten.  

Länk vidare under varje rubrik:

- Utbildningskatalog - Kompetensplatsen, val: "Ta endast del av öppna e-utbildningar". Där finns utbildningar, en för kommunanvändare och den andra för vårdgivare.

- Beställning av behörighet till Symfoni

- Direktinloggning till portalen

Support

Kontakta regionens IT-support 021-17 35 00, knappval 2.

Tandreglering

Region Västmanland har inom specialiserad ortodontivård valfrihet enligt Lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV). Barn och unga i åldern 3-23 år, vilka av Specialisttandvården i Region Västmanlands urvalstandläkare valts ut för ortodontibehandling, kan välja bland de ortodontispecialister som har avtal med Region Västmanland.

Ortodontist som önskar avtal med Region Västmanland ska lämna ansökan om avtal gällande valfrihetssystemet för ortodonti.

Information om krav, urvalssystem, ersättning, hur ansökan lämnas med mera finns i förfrågningsunderlaget nedan:

1 Inbjudan att lämna ansökan

2 Uteslutning och krav på leverantören

3 Kravspecifikation

4 Mall LOV-Avtal

5 Företags- och kontaktuppgifter 

6 Undertecknande av ansökan

Ansökan görs här i upphandlingsverktyget TendSign
Konto behövs för att kunna göra ansökan i TendSign. Länk för att registrera konto.

Uppsägning av avtal

 

Regionens särskilda tandvårdsstöd

Tandvårdsstödet riktar sig till personer som har stora tandvårdsbehov på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. De som omfattas av detta stöd är personer som har stora svårigheter att sköta sin munhygien eller att genomgå tandvårdsbehandling på grund av:

 1. Svår psykisk funktionsnedsättning
 2. Parkinsons sjukdom
 3. multipel skleros
 4. cerebral pares
 5. reumatoid artrit
 6. systemisk lupus erythematosus
 7. sklerodermi
 8. amyotrofisk lateralskleros
 9. orofacial funtionsnedsättning
 10. symtom som kvarstår sex månader efter att personen har fått hjärninfarkt eller hjärnblödning (stroke)
 11. sällsynt diagnos och stora svårigheter att sköta sin munhygien, stora svårigheter att genomgå tandvårdsbehandling eller orofaciala symtom.

För att omfattas av stödet krävs ett läkarintyg om att man ingår i personkretsen. Behandlande läkare styrker sjukdomen eller funktionsnedsättningen på en särskild blankett, och bedömer om det är en svår till fullständig nedsättning eller begränsning samt gör en sammantagen bedömning av funktionstillståndet.

Region Västmanland beviljar tandvårdsstödet grundat på läkarintyg.

Läkarintyg vid långvarig sjukdom och funktionsnedsättning Detta läkarintyg skickas in av sjukvården till Tandvårdsenheten, Region Västmanland.

Tandvårdsstödets mål

I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen. Målet med tandvårdsstödet är att öka välbefinnandet och höja livskvalitetén hos äldre och funktionshindrade. Personen har själv rätt att välja vilken tandläkare som ska utföra den nödvändiga tandvården.

Beslut om nödvändig tandvård

Den som vill komma i fråga för uppsökande tandvård måste ha fått tandvårdsstödet beviljat. Kommunens bistånds-/LSS-handläggare, enhetschef eller i vissa fall sjuksköterska har bedömt omfattningen av vård- och omsorgsbehovet.

Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård till vissa äldre och personer med funktionsnedsättning. Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård gäller personer som:

1. omfattas av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS-lagen), eller
2. har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser och som
a) kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för enligt 12 kap 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
b) får hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård), eller
c) är bosatta i egen bostad och har motsvarande behov av vård eller omsorg som personer som omfattas av 2 a eller 2 b ovan.

L&B Dental Group ansvarar för områden i Västerås såsom Bäckby, Vallby, Centrum, Skallberget och Malmaberg.

Folktandvården Västmanland AB har hand om övriga områden i Västerås samt kommunerna i övriga länet. 

Kontaktuppgifter

Folktandvården Västmanland AB  Pernilla Merkel, äldresamordnare 021-17 56 66, Gabriella Acar, utvecklingschef 021-48 18 354

L&B Dental Group HB Anne du Rées, verksamhetsansvarig 070-571 32 76, anne@dentalgroup.nu 

Allmänna frågor Har du allmänna frågor om tandvårdsstödet, kontakta: Tandvårdsenheten via e-post: tandvardsenheten@regionvastmanland.se  eller
ring Eva Sandberg, bedömningstandläkare, 021-17 48 45 

Informationsbroschyr

Instruktioner och blanketter

Särskilt tandvårdsbidrag (STB)

För personer som har en sjukdom eller funktionsnedsättning som medför risk för försämrad tandhälsa och där förebyggande tandvårdsbehandling kan minska denna risk.

 1. Muntorrhet p g a långvarig  läkemedelsbehandling
 2. Muntorrhet p g a strålbehandling (öron-, näs-, mun- el.halsregionen)
 3. Sjögrens syndrom
 4. Kronisk obstruktiv lungsjukdom                                
 5. Cystisk fibros
 6. Ulcerös colit
 7. Crohns sjukdom
 8. Tarmsvikt
 9. Frätskador på tänderna och anorexia nervosa, bulimia nervosa eller gastroesofageal refluxsjukdom
 10. Svårinställd diabetes
 11. Dialysbehandling
 12. Immunosuppression p g a läkemedel
 13. Organtransplantation

600 kronor erhålls var sjätte månad till förebyggande behandling vid diagnos eller specifik läkemedelsbehandling. Ingen ställning tas till om sjukdomen har skadat eller riskerar att skada tänderna. Försäkringskassan är huvudman.

Läkarintyg för särskilt tandvårdsbidrag, STB   Läkarintyget lämnas till patient efter underskrift av läkare.

Tandvård för asylsökande och tillståndslösa

För att ge tandvård till vuxna (24 år och äldre) för akuta besvär (vård som inte kan anstå) och som kommer som flyktingar från Ukraina krävs att ni har tecknat ett avtal med Region Västmanland för att erhålla ersättning för den tandvård som utförs.  

Kliniker som har tecknat avtal:

Tandläkare Amir Henareh, Vasagatan 20, 722 15 Västerås, 021-41 83 20

Tandläkare Fredrik Haddad, Smedjegatan 8, 722 13 Västerås, 021-13 45 45

Sala Tandläkarcenter, Drottninggatan 11A, 73330 Sala, 0224-106 00

Tandläkare Ruaa Al-Ghabban, Stora Gatan 18, 722 12 Västerås, 073-630 31 89

Tilläggsavtal tandvård till barn och unga 3 till 23 år som kommer som flyktingar från Ukraina

För att kunna teckna avtalet gäller följande:

 • som har avtal för avgiftsfri tandvård för barn och unga enligt LOV med Region Västmanland  
 • är verksamma i Västmanland

Möjlighet finns att teckna tilläggsavtal, tidsbegränsat, till befintliga avtal gällande avgiftsfri tandvård till barn och unga 3 till 23 år enligt LOV som har tecknats med Region Västmanland.
I bifogade filer (längst ner på sidan) hittar ni mer information om vad som gäller. Tandvård som ges till de barn och unga 3 till 23 år som kommer som flyktingar, ersätts enligt referensprislista från TLV. Ni fakturerar den utförda tandvården till Tandvårdsenheten månatligen på papper (se mer information i bifogade bilagor).

Vad gäller: 
Barn 3 till 17 år har rätt till all tandvård

Unga 18 till 23 år har rätt till tandvård som inte kan anstå/akut tandvård som ersätts under den schablonersättning som regionen får för varje person som befinner sig i Västmanland och faktureras separat. De har också rätt till tandvård som kan anstå/planerad tandvård och som ersätts av regionen och faktureras separat.

All fakturering ska skickas på papper till Tandvårdsenheten och kopia på UT-kort eller LMA-kort ska alltid bifogas faktura (se mer information i bifogade bilagor).

Folktandvården Västmanland AB kommer att ge er information om vilka barn och unga som vistas i ert närområde och behöver er hjälp för att få tandvård. Ett patientkort kommer att sändas till mottagningen med information om var personen finns för att kallelse ska kunna skickas.
Om barn eller ung person som kommer från Ukraina kontaktar er klinik direkt – ta kontakt med Tandvårdsenheten eller någon av Folktandvården Västmanland AB:s kliniker för att få mer information.

För att ge tandvård till de barn och unga som kommer som flyktingar från Ukraina krävs att ni har tecknat detta tilläggsavtal med Region Västmanland för att erhålla ersättning för den tandvård som utförs. Det Tandvårdsprogram med bilagor som gäller idag vid avtal för avgiftsfri tandvård för barn och unga, gäller även för detta tilläggsavtal för barn och unga som kommer som flyktingar från Ukraina.

Hård bettskena och all protetisk behandling ska alltid förhandsprövas – i dessa fall på papper.

Om ni vill teckna tilläggsavtal och hjälpa till med att ge tandvård till barn och unga som kommer som flyktingar från Ukraina så fyller ni i ”Ansökan tilläggsavtal för barn och unga” – se bilaga.

Ansökan sänds till: Tandvårdsenheten, Region Västmanland, 721 89 Västerås. Avtalet kommer att skrivas på digitalt via Inköpsavdelningen.
Om ni har frågor, kontakta Tandvårdsenheten.

Bilagor:
Ansökan tilläggsavtal barn och unga
Utkast tilläggsavtal
Hantering av tandvård för flyktingar från Ukraina
Referensprislista TLV 20220115


Kontakt:

Helena Präst

Administrativ assistent
021-481 80 60

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English