Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Psykisk ohälsa och suicidprevention

Här kan du ta del av information och dokument som gäller arbetet med psykisk ohälsa och suicidprevention som sker i samverkan mellan Region och kommun.

Psykisk hälsa och psykisk ohälsa

Världshälsoorganisationen (WHO) definierar psykisk hälsa som ett tillstånd av psykiskt välbefinnande där individen kan förverkliga sina egna möjligheter, hantera vanliga påfrestningar, arbeta produktivt och bidra till det samhälle som hen lever i. Vi använder nedan den beskrivning och modell av psykisk hälsa som Folkhälsomyndigheten tillsammans med Socialstyrelsen, Statens Beredning för medicinsk och Social Utvärdering (SBU) och Sveriges kommuner och regioner (SKR) enats om.  

Psykisk hälsa är ett paraplybegrepp som omfattar psykiskt välbefinnande och psykisk ohälsa.

Psykiskt välbefinnande handlar om att kunna balansera positiva och negativa känslor, att känna en tillfredställelse och mening med livet, att ha goda sociala relationer och en förmåga att utveckla sig. Psykiskt välbefinnande är en grundläggande resurs för att kunna bemästra livets olika svårigheter.

Psykisk ohälsa är ett samlingsbegrepp för tillstånd av olika svårighetsgrad och varaktighet. Både psykiska besvär och psykiatriska tillstånd benämns som psykisk ohälsa. Psykiska besvär kan bestå av t.ex. nedstämdhet, oro eller sömnbesvär. Även kroppsliga, så kallade psykosomatiska, besvär kan förekomma såsom huvudvärk, magont eller yrsel. Besvären är dock inte så komplexa att de uppfyller kriterierna för en psykiatrisk diagnos. Psykiatriska tillstånd är en allvarligare form av psykisk ohälsa som tar sig uttryck i ett syndrom som verifieras utifrån diagnostiska kriterier. Psykiatriska tillstånd delas in i psykiska sjukdomar och syndrom samt neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Psykiska sjukdomar och syndrom kan debutera när som helst under livet.

 

Suicidprevention

Länsgemensam handlingsplan suicidprevention

Suicid är inte en diagnos utan en konsekvens av ett psykiskt lidande som är så stort att den enskilde i den stunden inte ka se en annan utväg. Förebyggande insatser kan och bör sättas in på olika nivåer och riktat till olika målgrupper. Både kommunen och regionen har ett ansvar att förebygga suicid. Kommunernas och regionens insatser förtydligas i en länsgemensam handlingsplan för suicidprevention. Den länsgemensamma handlingsplanen för suicidprevention är främst riktat till insatser på den universella och selektiva nivån, d.v.s. förebyggande och främjande insatser riktade till befolkningen i stort samt till grupper med en eller fler riskfaktorer.

Länsgemensam handlingsplan suicidprevention

Statsbidrag-överenskommelsen Psykisk hälsa Västmanland

Modell för länsgemensamma statsbidrag

Region Västmanland och länets kommuner har tagit fram en modell för länsgemensamma statsbidrag med kriterier och prioriteringar utifrån överenskommelsen Psykisk hälsa Västmanland 2024. Modellen är beslutad av chefsforum och ska ligga till grund för hur medlen används för länet. Modellen beskriver även hur ansökningsprocessen går till. 

Modell för länsgemensamma statsbidrag.pdf

Ansökningsprocess

Använd Mall-ansökan om länsgemensamma medel från överenskommelse psykisk hälsa och suicidprevention 2024.docx 

Skicka ansökan till Lisle-Lotte Eriksson, Region Västmanland. 

 lise-lotte.eriksson@regionvastmanland.se

Ansökningar behandlas av beredningsgruppen och beslutas av Chefsforum.

Stoppdatum för ansökan inför beslut i Chefsforum

 • 13 maj (beredningsgruppen via mail, 31 maj chefsforum) 
 • 12 augusti (beredningsgruppen via mail, 30 augusti chefsforum)
 • 9 sep (beredningsgruppen via mail, 27 sep chefsforum)
 • 1 okt, (8 okt beredningsgrupp, 25 okt chefsforum barn och unga)
 • 19 nov (26 nov beredningsgrupp, 13 dec chefsforum)

Utvecklingsarbete

Vi på Region Västmanland arbetar tillsammans med länets kommuner och civilsamhälle för att öka kunskapen kring psykisk hälsa och suicid. Utvecklingsarbetet kommer att pågå 2022–2024 och ske i samverkan med aktörer i länet samt löpande följas upp och utvärderas.

Ta del av mer information om hur vi minskar stigmatisering av psykisk ohälsa i Västmanland.

MHFA

Mental Health First Aid, på svenska benämnt Första hjälpen till psykisk hälsa, är ett utbildningsprogram avsett för allmänheten. Tanken bakom utbildningsprogrammet är lik den vid fysisk Första hjälpen-utbildning: Att ge kursdeltagaren sådana kunskaper som tillåter denne att rycka in och ge en första hjälp tills den drabbade fått professionell hjälp.

I Västmanland har man gjort en satsning med länsgemensamma stimulansmedel och utbildat instruktörer i MHFA i länets kommuner. Vissa kommuner har också gjort en egen satsning på att utbilda instruktörer. I dagsläget finns det aktiva instruktörer i de flesta av länets kommuner. Mer information om MHFA finns på Karolinska Institutets nationella centrum för suicidforskning och prevention.

Vid frågor om MHFA kontakta Sofia.ekman@regionvastmanland.se

Föreläsningar hjärnkollsambassadörer

Organisationen Hjärnkoll arbetar för en ökad öppenhet kring psykisk ohälsa och därmed minska stigmat omkring psykisk ohälsa och suicid. En del av deras verksamhet är de föreläsningar deras ambassadörer ger i syfte att dela med sig av sin egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Under 2023 och 2024 har region Västmanland tillsammans med länets kommuner gjort en satsning på att spela in föreläsningar av Hjärnkollsambassadörer som finns tillgängliga för organisationernas verksamheter att låna och visa vid möten, utbildningar och andra arrangemang. Följande föreläsningar finns tillgängliga:

 • Lär dig mer om ätstörningar
 • Lär dig mer om utmattning och depression
 • Lär dig mer om att växa upp med en psykisk sjuk förälder
 • Lär dig mer om bipolaritet
 • Lär dig mer om social fobi

Är du intresserad av att låna någon av dessa föreläsningar så fyll i detta formulär så blir du kontaktad.

Är du intresserad av att veta mer om organisationen Hjärnkoll och de ambassadörer som finns i Västmanland kan du läsa mer här: Välkommen till Hjärnkoll Västmanland! - Hjärnkoll Västmanland (hjarnkoll.se)

Nationell överenskommelse insatser psykisk hälsa

SKR och staten har sedan 2012 gemensamt bedrivit ett långsiktigt arbete för att stärka och utveckla insatserna inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Även om en positiv utveckling skett över tid har nya utmaningar inom området tillkommit. Dessa utmaningar behöver adresseras genom ett strategiskt, långsiktigt och samordnat utvecklingsarbete som omfattar såväl folkhälsopolitiska insatser som hälso- och sjukvård och socialtjänst. Parterna är därför överens om att det utvecklingsarbete som har bedrivits inom området behöver fortsätta och det gör det genom överenskommelsen mellan staten och SKR för insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention.

I överenskommelsen finns ett antal prioriterade områden beskrivna och riktade stimulansmedel finns för dessa områden. Vissa områden är riktade till kommunerna och vissa riktade till regionen. Inom tre områden finns länsgemensamma riktade medel gällande

 • Skapa en mer sammanhållen vård för personer som behöver insatser från både kommun och region, bland annat personer med samsamsjuklighet i beroende och annan samtidig psykiatrisk diagnos. 
 • Insatser för stärkt brukarmedverkan
 • Stärkt suicidpreventivt arbete

Det är chefsforum, som består av länets socialchefer samt områdesschefer från hälso- och sjukvården, som beslutar om insatser för de länsgemensamma medlen.

Här kan du ta del av överenskommelsen

 

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English