Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Individ och familj

Här kan du ta del av information och dokument som rör samverkan mellan individ och familj, LSS/socialpsykiatri, förskola/skola samt regionens hälso- och sjukvård och tandvård.

Lagstadgade överenskommelser för vissa målgrupper

Regionen och kommunerna är skyldiga att ha samverkansöverenskommelser för personer med psykisk funktionsnedsättning, personer med skadligt bruk eller beroende av alkohol, droger och spel samt barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet. 

I Västmanlands län finns en länsgemensam överenskommelse om samverkan för barns och ungas hälsa. Överenskommelsen är undertecknad av Region Västmanland och samtliga kommuner i länet.

En länsgemensam överenskommelse för samverkan om vuxnas psykiska ohälsa är framtagen och under beslutsprocess. Dessa två överenskommelser inkluderar de lagstadgade målgrupperna.

Läs mer om och ta del av överenskommelserna här.

 

Länsgemensamma rutiner - Barn och unga

Länsgemensamma rutiner

SIP- samordnad individuell planering

När en individ får insatser från både kommunen och regionen och det finns ett behov av att samordna insatserna så ska en samordnad individuell planering (SIP) erbjudas. Syftet med en SIP är att insatserna för den enskilde ska samordnas på ett bra sätt och att den enskilde ska ges möjlighet till inflytande i planeringen och genomförandet av stödinsatser, vård och omsorg.

Här kan du ta del av mer information om SIP och ta del av rutinen.

Hälsoundersökningar för barn och unga som vårdas utanför egna hemmet

Hälsoundersökningar enligt lag 2017:209 ska erbjudas samtliga barn och unga som placeras utanför egna hemmet, ex i familjehem eller HVB. Här kan du läsa mer om hälsoundersökningar samt läkarundersökningar LVU, och ta del av längemensam rutin.

Placerade barns och ungas tillgång till obruten skolgång

Placerade barn och unga har samma rätt till utbildning och skolgång som andra barn och unga. För att den rätten ska säkras krävs samverkan mellan socialtjänsten och skolan.

SAMS är ett nationellt stödmaterial för att underlätta sådan samverkan.

En länsgemensam rutin är framtagen som är en kortversion av det nationella stödet. 

Placerade barns och ungas tillgång till obruten skolgång-länsgemensam rutin

Blanketter

Biträde av polisen vid LVU

Nya blanketter är framtagna av polisen för begäran om hjälp/biträde av polisen enigt LVU.

Begäran om hjälp-biträde enligt LVU.pdf

Integration

Länsstyrelseni Västmanland driver och deltar i planering, organisering, genomförande och uppföljning av integrationsinsatser. Arbetet sker på nationell, regional och lokal nivå i samverkan med kommuner, statliga myndigheter, företag, organisationer och föreningar.

På Länsstyrelsen.se/vastmanland kan ni ta del av information kring bland annat mottagande och insatser till nyanlända, ensamkommande barn och asylsökande.

 

Region Västmanland har samlat information om asylsökande, tillståndslösa och gömdas rättigheter inom vården. Här kan du också hitta information om tolkanvändning och regionens webbutbildning för dig som använder tolk. Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom socialtjänsten, skolan eller vården.

 

 

Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Mäns våld mot kvinnor är ett begrepp som avser alla former av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld och hot om våld. Region Västmanland och Länsstyrelsen Västmanland samarbetar med kommuner, myndigheter och andra aktörer för att förebygga våld. Vi kan gemensamt ge kompetensutveckling, erbjuda forum för dialog och samverkan eller berätta mer om hur andra jobbar.

Region Västmanland har fått ett uppdrag från SKR (Sveriges kommuner och regioner) att implementera arbetet mot mäns våld mot kvinnor i ordinarie RSS-strukturer, dvs. i kommunernas hälso- och sjukvård, äldreomsorg, socialtjänst och arbete med barn och unga. 

Läs med om SKR:s kvinnofridssatsning 2021-2023 här

Nätverk

Länsstyrelsen har ett flertal nätverk inom området mäns våld mot kvinnor, där bl.a. kommunerna, polis, Region Västmanland, andra myndigheter och frivilligorganisationer ingår.

Läs mer om Länsstyrelsens arbete och nätverk här

Informationsmaterial och webbutbildning

Region Västmanland har tagit fram informationsmaterial och webbutbildningar som riktar sig främst till hälso- och sjukvården samt tandvården. Läs mer här. 

Centrum mot hedersrelaterat våld

Centrum mot hedersrelaterat våld (CMHV) är ett resurscentrum i Västmanland dit du som yrkesverksam kan vända dig för konkreta råd, stöd och vägledning i enskilda ärenden och ökad kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck. Personer boende i Västmanland som är, eller riskerar att bli, utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck kan också vända sig direkt till CMHV för stöd och hjälp, med möjligheten att söka stöd anonymt. Vi hjälper alla som blir utsatta, oavsett kön, ålder eller sexuell läggning.


CMHV är en samverkan mellan länets kommuner, region, polis och Åklagarmyndigheten i Västmanland. Målet med CMHV är att barn, unga och vuxna som är eller riskerar att bli utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor har jämlik tillgång till specialiserat och anpassat stöd och hjälp oavsett vistelseort i länet.

CMHV är ett projekt som drivs av Länsstyrelsen Västmanland och Centrum mot våld i Västerås är huvudman för projektet.

Kontakt:

Centrum mot hedersrelaterat våld Västmanland

Telefon: 021-39 87 62, måndag till fredag 10.00-15.00

Epost: cmhv@vasteras.se

 


Kontakt

Maria Boman

Utvecklingsstrateg - välfärd

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English