Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Forskare och doktorander

På denna sida har vi samlat information för dig som är forskare eller doktorand.

CIFU:s forskningsinfrastruktur tillhandahåller en samlad kompetens vad gäller vetenskapsmetodik, biostatistik samt klinisk och folkhälsovetenskaplig forskning. Tillsammans med forskare arbetar vi för att utveckla det vetenskapliga arbetet för att bättre beskriva, analysera och utvärdera hälsoproblem. 

I en kreativ forskningsmiljö ger vi support, stöd och service till forskare inom hela regionen. Utöver detta erbjuder vi vetenskaplig handledningshjälp och forskningsrelaterad kursverksamhet samt administrerar Region Västmanlands forskningsmedel, ett ekonomiskt stöd i form av forskningsanslag och förordnanden till forskande personal.

Nyhet!

Vi vill flagga för en ny e-utbildning på Kompetensplatsen:

Forskning i Region Västmanland

En utbildning för dig som antingen planerar att själv forska eller som kommer att vara involverad i forskning på något sätt, till exempel genom att stödja forskning eller ansvara för ett projekt.
I utbildningen får du lära dig de praktiska stegen för att komma igång med forskningsprojekt, samt vilka lagar och tillstånd som behövs för att utföra forskning.

Söka anslag och anknytning - CIFU

CIFU Forskning administrerar Region Västmanlands forskningsanslag. För att söka anslag och anknytning måste du vara anställd i Region Västmanland eller hos en samarbetspartner till Region Västmanland.

Alla ansökningar sker via det webbaserade ansökningssystemet Researchweb
För att söka forskningsanslag ska den sökande och övriga inblandade (handledare och medarbetare) registrera ett personkort i databasen.

Projektet måste även vara registrerat i Region Västmanlands projektdatabas, som också finns i Researchweb.

Under ansökningsåret kan forskningstid och medel för omkostnader sökas i utlysningen Forskningsanslag. Ansökningstiden är 15 augusti till 15 september.

Du som inte har någon – eller begränsad – erfarenhet av forskning kan söka Startbidrag. Anslaget kan användas till lönekostnader under tjänstledighet för att skriva forskningsplan och/eller etikansökan, samt kostnader för etikprövning, studieregistrering etc.

 

Forskarförordnanden

Vid Region Västmanland finns medel avsatta för doktorand-, biträdande forskar- och forskarförordnande. Sökanden ska ha en grundanställning inom region Västmanland eller en verksamhet som har avtal med region Västmanland. Förordnandena är öppna för personal med olika yrkesbakgrund, exempelvis dietister, folkhälsovetare, fysioterapeuter, kuratorer, läkare, psykologer, tandhygienister, tandläkare och sjuksköterskor.

Konstruktionen är ett 2-års förordnande på deltid upp till 50% vid CIFU, som finansieras till 25% av CIFU och 25% av den sökandes forskargrupp eller motsvarande. Även deltider på lägre procent kan förekomma, men finansieringen delas på samma sätt. Möjlighet till förlängning finns om man uppvisar adekvat progress i sin forskning.

Utlysning av forskarförordnandena sker i februarimånad varje år. Ansökningarna bedöms av erfarna externa forskare. 

Doktorandförordnanden

Beviljas sökande som är antagen vid en forskarutbildning. Förutom att arbeta med eget doktorandprojekt under handledning och skriva vetenskapliga rapporter, förväntas doktoranden delta aktivt i doktorandseminarier och undervisning.

I förordnandet ingår ordinarie institutionstjänstgöring, t.ex. att handleda deltagare i våra kurser, viss undervisning och andra meriterande institutionsengagemang. Doktoranden ska aktivt medverka till att utveckla regionens olika forskningsverksamheter, samt visa ett starkt medarbetarskap eller har som plan att verka för utvecklingen av forskning i Region Västmanland.

Möjlighet till förlängning finns om man uppvisar adekvat progress, men dock totalt åtta år sammanlagt. Doktorandförordnandet upphör senast en månad efter genomförd disputation.

Forskarförordnanden

För biträdande forskarförordnande ska sökanden vara disputerad under de senaste fem åren, och för forskarförordnande ska sökanden vara docent.

Dessa förordnanden är utpräglade meriteringstjänster för att erhålla docentur eller professur inom 6–8 år. Det innebär att man skall ha en plan för sin vetenskapliga och pedagogiska meritering. Denna plan, tillsammans med hur väl man bidrar till regionens forskningsutveckling, ligger till grund för årliga uppföljningar. Detta innebär att man aktivt skall delta i undervisning, handleda, bedriva egen forskning, medverka till att utveckla regionens olika forskningsverksamheter, delta i olika bedömningsgrupper, medverka vid vetenskapliga konsultationer, samt visa ett starkt medarbetarskap. Institutionstjänstgöring i form av handledning på vetenskapsmetodikkurserna, som anordnas av CIFU Forskning på vår- och höstterminen, ger pedagogisk meritering i form av 10 timmars undervisningstid.

Det kommer att finnas möjlighet att även knyta starkare band med akademin genom ett avtal där vi avser att dessa forskarförordnaden även kopplas till kliniska lektorat, antingen till Uppsala universitet eller till Mälardalens universitet beroende på den sökandes grundprofession. Dessa kliniska lektorat gör det möjligt att vara med att utforma grundutbildningarna för framtidens medarbetare, samt att utveckla kompetensen inom regionen.

Den biträdande forskaren/forskaren förväntas meritera sig till docentur respektive professur inom 6–8 år.

Vetenskaplig publicering

Publikationer och verksamhetsberättelser

Nedan har vi samlat publicerade nyhetsartiklar, vetenskapliga publikationer samt verksamhetsberättelser för Centrum för klinisk forskning (CKF).

Region Västmanlands pressrum hittar du här

Kurser och seminarier

Förutom forskarutbildning (d.v.s. utbildning och handledning av doktorander) bedriver vi följande kurser och seminarier:

 • Introduktionskurs i vetenskapsmetodik och evidensbaserad medicin på 7,5 högskolepoäng
  Ges under vårterminen. Du ansöker via Uppsala universitets kurskatalog
 • Vetenskapsmetodik för ST-läkare – söks via CIFU Utbildning i Region Västmanland.
  Ges varje termin. Du ansöker via Regionens utbildningskatalog

 • Scientific writing - 2,5 högskolepoäng – fem dagars internatkurs för  doktorander.


Seminarieverksamhet

 • Doktorandseminarier, halvdag, tredje fredagen i månaden (1,2 högskolepoäng per termin) 
 • Fortbildning för forskande personal
 • Handledarseminarium för postdokar och seniora forskare
 • Interna seminarier var tredje vecka
 • Läkarmöten – första fredagen i månaden

Forskare vid CIFU

Kent Nilsson
Professor i psykiatrisk forskning, föreståndare CKF, forskningsdirektör CIFU

Forskare vid CIFU Forskning

Cecilia Åslund 
Professor, beteendevetare, verksamhetschef CIFU Forskning

Simon Liljeström

Bitr. forskare, statistiker CIFU Forskning

Ulrika Lorentzon Fagerberg
Bitr. forskare, överläkare Barn- och ungdomskliniken och CIFU Forskning. Medicinskt ledningsansvarig läkare, Forskningsmottagningen.

Eva Nohlert
Bitr. forskare, leg tandläkare, verksamhetsutvecklare CIFU Forskning

Elisabet Rodby Bousquet
Docent, leg fysioterapeut, verksamhetsutvecklare CIFU Forskning

Lisa Söderström
Bitr. forskare, leg. dietist, verksamhetsutvecklare CIFU Forskning

Philippe Wagner
Bitr. forskare, statistiker CIFU Forskning

Sofia Kanders
Bitr forskare, handläggare CIFU Forskning


Bitr forskare med visstidsanställning

Yvette Andersson
Bitr. forskare, överläkare, Kirurgkliniken

Jir Barzangi
Bitr. forskare, övertandläkare i odontologisk radiologi, Specialisttandvården

Gustaf Boström
Bitr. forskare, ST-läkare Geriatriska kliniken

Håkan Flink
Bitr. forskare, leg tandläkare, Folktandvården Västmanland

Maria Hedqvist
Bitr. forskare, adj. universitetslektor i psykologi, leg psykolog, BUP Start

Susanne Olofsdotter
Bitr. forskare, adj. universitetslektor i psykologi, psykolog, BUP Start

Lena Lönnberg
Bitr.forskare, leg fysioterapeut, verksamhetsutvecklare Hälsocenter

Josefin Mörtberg
Bitr. forskare, överläkare Njursektionen, Medicinkliniken

Catarina Tiselius
Bitr. forskare, överläkare Kirurgkliniken

Mårten Tyrberg
Bitr. forskare, adj. universitetslektor i psykologi, psykolog Vuxenpsykiatrin

Erland Östberg
Bitr. forskare, överläkare Operationskliniken


Forskare med visstidsanställning

Abbas Chabok
Adj. professor, överläkare Kirurgkliniken

Mats Enlund
Docent, överläkare Operationskliniken, Centrum för klinisk forskning

Staffan Eriksson
Docent, adj. universitetslektor, överläkare Kirurgiska kliniken

Pär Hedberg
Docent, adj. universitetslektor, överläkare Fysiologkliniken

Malin Lohela Karlsson
Docent, verksamhetsledare CIFU Akademi

Maziar Nikberg
Docent, adj. universitetslektor, överläkare kirurgkliniken

Leif Bergkvist
Professor em.

Jerzy Leppert
Professor em.

Åke Tegelberg
Professor em.

John Öhrvik
Professor em.


Affilierade forskare vid Mälardalens universitet 

Åsa Revenäs
Docent, leg fysioterapeut, Ortopedkliniken

Marie-Louise Södersved Källestedt
Docent, leg sjuksköterska, utbildningsledare CIFU Utbildning

Doktorander vid CIFU

Fram till maj 2024 har 85 doktorander disputerat vid CIFU. 

Hälso- och sjukvård
Yousef Ingi Tamimi, Uppsala universitet, leg sjuksköterska, Ambulanssjukvården

Identifying sepsis in the pre-hospital environment  

Melpomeni Dragou, Uppsala universitet, leg psykolog, Barn- och ungdomspsykiatri Start - regionfinansierat doktorandförordnande
Standardized and digitally assisted diagnostic assessment in child- and adolescent psychiatry units – validity, perceptions, mental health effects, and health economy

Sonia Rönning, Mälardalens Universitet, leg sjuksköterska, Barn- och ungdomspsykiatri - region- och externfinansierat doktorandförordnande
To evaluate the impact of digitally assisted drug monitoring and follow-ups of patient participation and medication safety among children and adolescents in outpatient psychiatric care

Tereza Calkova, Karolinska Institutet, leg läkare, Barn- och ungdomspsykiatri - regionfinansierat doktorandförordnande
Longitudinal follow-up study of adolescents with early onset psychotic disorders - clinical characteristics, brain structure and neurocognition

Jonas Selmeryd, Uppsala universitet, leg läkare, Fysiologkliniken
Multivariate reference regions for evaluation of the left ventricular filling function

Torun Täljedal, Uppsala universitet, leg psykolog, Habiliteringscentrum - regionfinansierat doktorandförordnande
Immigrant families of children with disabilities living in Sweden: Parents´ and children´s experiences of participation, mental health problems and support needs

Stina Malmström, Karolinska Institutet, leg läkare, Infektionskliniken - regionfinansierat doktorandförordnande
Hiv och lymfom

Ahmed Salim Tarfy, Uppsala universitet, leg läkare, Kirurgkliniken
Individualized medicine: Aspects of Immuno- and Oncotherapy in Colorectal cancer

Johanna Sigurdardottir, leg läkare, Kirurgkliniken - regionfinansierat doktorandförordnande
Complicated colonic diverticulitis: diagnostic and treatment

Maria Lilja, Uppsala universitet, leg sjuksköterska, Kirurgiska kliniken
Sjuksköterskerollen inom kirurgisk vård - ansvar och omvårdnadsledarskap

Ellinore Forslin, Uppsala universitet, leg läkare, Kvinnokliniken - regionfinansierat doktorandförordnande
Bäckenbottendysfunktion efter vaginal förlossning och effekt av fysioterapeut-guidad bäckenbottenträning

Helene Norén, Uppsala universitet, leg psykolog, Kvinnokliniken
- regionfinansierat doktorandförordnandeImplementering av en strukturerad metod för att identifiera psykisk ohälsa hos gravida patienter: utvärdering av arbetssätt, stöd och behandling

Inger Björk Ragnarsdóttir, Uppsala universitet, leg läkare, Kvinnokliniken - regionfinansierat doktorandförordnande
Hypertonisjukdomar under graviditet: relation till varandra och till furan- fettsyror

Ylva-Li Lindahl, Uppsala universitet, leg barnmorska, Kvinnokliniken - regionfinansierat doktorandförordnande
Psykisk hälsa, ohälsa och sjukdom i samband med graviditet

Ammar Yousif Salih, Uppsala universitet, leg läkare, Medicinkliniken
Musculoskeletal dysfunction in Parkinson’s disease 

Josefin Hidman, Uppsala universitet, leg läkare, Medicinkliniken - regionfinansierat doktorandförordnande
Angiogenes, inflammation och järnmetabolism vid lymfoproliferativa maligniteter

Saman Saidi, Uppsala universitet, leg läkare, Medicinkliniken - regionfinansierat doktorandförordnande
Invasive treatment of coronary artery disease; technical treatment options

Tania-Mihaela Nicolaescu, Uppsala universitet, leg läkare, Onkologkliniken
Inflammation in Diffuse Large B-cell Lymphoma

Alexander Larsson, Uppsala universitet, leg läkare, Operationskliniken
Postoperativa atelektaser - Effekter av positiv slutexspiratoriskt tryck och inandad syrgaskoncentration

Sebastian de Brun, Uppsala universitet, leg läkare, Operationskliniken - regionfinansierat doktorandförordnande
Management of postoperative pain in patients undergoing open resective colorectal surgery with special reference to intrathecal opioids

Hasan Riyadh Hasan, Uppsala universitet, leg läkare, Ortopedkliniken
Healing of damaged cartilage - development of novel chitosan-based threedimensional scaffolds that promote chondrogenesis

Csaba Kindler, Uppsala universitet, leg läkare, Patologkliniken Laboratoriemedicin
The role of artificial intelligence in the pathological diagnostics of colorectal neoplasia

Annika Granath, Örebro Universitet, leg sjuksköterska, Reumatologkliniken externfinansierat doktorandförordnande
Patient perspective in vasculitis

Bassam Mazin Hashim, Uppsala universitet, leg läkare, Urologkliniken
Small renal masses

Emir Majbar, Uppsala universitet, leg läkare, Urologkliniken - regionfinansierat doktorandförordnande
Benign prostatahyperplasi: utvärdering av prostataartärembolisering

Patrick Dahlemar Sterner, Uppsala universitet, leg läkare, Urologkliniken - regionfinansierat doktorandförordnande
Bladder cancer stadium T1 - aspects of treatment and prognosis

Martin Lindow, Uppsala universitet, leg läkare, Vuxenpsykiatriska kliniken - regionfinansierat doktorandförordnande
Prevention of violence and coercion in psychiatric inpatient care settings - implementation and sustainability of the Safewards model in Sweden.

Primärvård
Mojgan Chabok, Uppsala universitet, leg läkare, City Närvård 
- regionfinansierat doktorandförordnande
Cancer hos äldre: diagnostik, terapi, prognos och riskfaktorer

Björn Wennlöf, Uppsala universitet, leg läkare, Viksäng Irsta Närvården - regionfinansierat doktorandförordnande
DepActive - Behavioural activation as depression treatment in older adults

Caroline Ahlroth Pind, Uppsala universitet, leg läkare, Prima Familjeläkarmottagning - regionfinansierat doktorandförordnande
Asthma treatment – Factors influencing treatment and impact on health

-------

Victoria Andrén, Stockholms universitet, leg psykolog, CIFU - regionfinansierat doktorandförordnande
Kvinnor dömda för mordbrand: faktorer vid tidpunkt för brott, psykosocial bakgrund och riskfaktorer för brottsåterfall

Cathrine Hultman, Uppsala universitet, filosofie mag-examen, CIFU - externfinansierat doktorandförordnande
Gene-environment interaction and autonomic arousal in gambling behaviour

Malin Helander, Uppsala universitet, förbättringsledare, CIFU Forskning - regionfinansierat doktorandförordnande
Large scale improvement to achieve integrated care and treatment for children, adolescents and young adults with mental ill health

Ann-Sofie Ersson, Uppsala universitet, leg psykolog, Regionhälsan - region- och externfinansierat doktorandförordnande
A safer health care -a complex study of factors and methods to strength and integrate
employee health and patient safety

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English