Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Fast läkarkontakt

Fast läkarkontakt är en viktig del i utvecklingen mot en god och nära vård. För personer med komplexa behov, såsom multisjuka äldre eller personer med kroniska sjukdomar, kan behovet av kontinuitet i form av en fast läkarkontakt vara extra stort.

Socialstyrelsens uppdrag

Läs mer om fast läkarkontakt i Socialstyrelsens Medlemsblad samt i Frågor och svar:

Fast läkarkontakt m.m. - meddelandeblad (socialstyrelsen.se)

Frågor och svar fast läkarkontakt (socialstyrelsen.se)

Fast läkarkontakt

 • Regionen ska organisera primärvården så att alla som omfattas av regionens ansvar för hälso- och sjukvård kan välja utförare av hälso- och sjukvårdstjänster samt få tillgång till och välja en fast läkarkontakt (HSL)
 • Patienten ska få möjlighet att välja en fast läkarkontakt inom primärvården (patientlagen)
 • Avser primärvården

Definition av fast läkarkontakt

Nationell definition om vem som kan vara fast läkarkontakt saknas, det är upp till varje region att fastställa. 

Regionstyrelsen i Region Västmanland fastställde den 23 november 2021 Västmanlands definition av fast läkarkontakt vilken överensstämmer med regeringens förslag på definitioner i lagrådsremissen:

 • En fast läkarkontakt ska vara specialist i allmänmedicin, geriatrik eller barn- och ungdomsmedicin, ha annan likvärdig kompetens eller fullgöra specialiseringstjänstgöring i allmänmedicin.
  Specialister inom geriatrik eller barn- och ungdomsmedicin ska enbart kunna vara fast läkarkontakt för vissa patientgrupper. En geriatriker t.ex. kan vara fast läkarkontakt för äldre patienter som har hemsjukvård eller som bor på särskilt boende, men även för andra äldre patienter, och en specialist i barn- och ungdomsmedicin kan vara fast läkarkontakt för barn 0–18 år.

 

 • För att vara fast läkarkontakt krävs också att läkaren är tillsvidareanställd.

 

 • Även ST-läkare i allmänmedicin kan vara fast läkarkontakt under sin ST-tjänstgöring. Upplägget inklusive storleken på antalet listade patienter ska utformas tillsammans med verksamhetschef, handledare, ST-läkare och vid behov studierektor utifrån ST-läkarens individuella förutsättningar samt med kontinuerligt stöd av handledare/allmänspecialist, och därtill ska verksamheten ha en struktur för hur fast läkarkontakt upprätthålls vid frånvaro av ST-läkare, till exempel vid sidotjänstgöringar och sjukdom mm.

SKR nationella mål

Stöd till relationsskapande och ökad kontinuitet i vården

Utveckling av den nära vården med primärvården som nav.

Mål: Utgången av 2022

 • ska andelen av befolkningen som har en namngiven fast läkarkontakt i primärvård utgöra minst 55%.
 • ska en 20-procentig ökning av kontinuitetsindex till läkare samt kontinuitetsindex för patientens totala kontakter ha skett i regionen. 
 • för de som bor på SÄBO för äldre och som där får sin huvudsakliga hälso- och sjukvård ska andelen som har en fast läkarkontakt utgöra minst 80% och betydande ökning av kontinuitetsindex till läkare ska ha skett. 

Steg 1 i Region Västmanland

Vårdcentralernas ansvar

Registrera patientens fasta läkarkontakt i listningssystemet FLISA.

Hyr-, stafett-, konsultläkare samt läkare som saknar specialistkompetens enligt defintionen av fast läkarkontakt

Enligt Region Västmanlands defintion av fast läkarkontakt kommer det inte vara möjligt att lista patienter på hyr-, stafett-, konsultläkare samt läkare som saknar specialistkompetens enligt defintionen av fast läkarkontakt.

För de vårdcentraler som har hyr-, stafett-, konsultläkare samt läkare som saknar specialistkompetens enligt defintionen av fast läkarkontakt betyder det att fiktiva listor används eller skapas, se två exempel nedan:

Dr Norberg 1 eller Dr Norberg XX (namn på hyr-, stafett-, konsultläkare samt läkare som saknar specialistkompetens).

OBS! De fiktiva listorna ska innehålla Vårdcentralens namn, före ev namn på hyr-, stafett-, konsultläkare samt läkare som saknar specialistkompetens enligt defintionen av fast läkarkontakt. Detta för att skilja ut så att dessa inte visas upp som fast läkarkontakt för patienten när de loggar in 1177.se (vilket kommer vara möjligt att visa längre fram). Internt kommer vårdcentralen att kunna se hur många patienter som är listade på respektive hyr/stafett/konsultläkare.

De fiktiva listorna enligt Dr Norberg 1 kan användas för lista patienter där det saknas namngiven läkare att lista på. 

Steg 2 i Region Västmanland

Märkning av hemsjukvård särskilt boende för äldre

Åtgärd behövs för att kunna följa det nationellt uppsatta målet, för de som bor på SÄBO för äldre (äldreboenden och servicehus) och som får sin huvudsakliga hälso-och sjukvård där, att andelen som har fast läkarkontakt utgöra minst 80 % och en betydande ökning av kontinuitetsindex till läkare ska ha skett.

Följande ska genomföras i samverkan mellan kommun och vårdcentral:

 • De kommuner som har dokumentationsbehörighet i Cosmic (i dagsläget endast Västerås Stad) kommer själva att märka upp alla patienter som har hemsjukvård särskilt boende för äldre i patientkortet under "övrig information". Rutin mellan respektive kommun och vårdcentral ska sedan tas fram för att kontinuerligt fortsätta märka upp nya patienter som flyttar in på SÄBO.
 • De kommuner som inte har Cosmic kommer ta fram listor över de patienter som har hemsjukvård särskilt boende för äldre. Ansvaret att märka upp i journalen åligger sedan vårdcentralen. Rutin mellan respektive kommun och vårdcentral behöver sedan tas fram för att kontinuerligt fortsätta märka upp nya patienter som flyttar in på SÄBO.

Instruktion Märkning av hemsjukvårdspatient, dok.nr 42595 visar hur registreringen går till i Cosmic.

Viktigt!
Anslutningsöversikten i Cosmic ser olika ut för kommunen och vårdcentralerna. Därför kan kommunen inte registrera hemsjukvård SÄBO i anslutningsöversikten utan kommunen kan endast följa ett av stegen i instruktionen nämligen att märka upp hemsjukvård SÄBO för äldre i Patientkortet, se nedan:

SKR kommer i slutet av november att begära in uppgifter från varje region på hur många patienter som har hemsjukvård särskilt boende för äldre. Genom att, i samverkan med kommunerna, göra märkningen hemsjukvård SÄBO i patientkortet under "övrig information" kommer Region Västmanland kunna få fram denna statistik ur DUVA-rapporten.

 Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English