Ledighet och frånvaro

Här hittar du som medarbetare information kring lagar, regler och riktlinjer som rör ledighet och frånvaro.

Heroma - administrera arbetstid

Heroma är Region Västmanlands personal- och lönesystem och omfattar även applikationerna Heroma webb och Kom&Gå. Heroma innehåller flera olika moduler för bla lönehantering, schema- och bemanningshantering, löneöversyn, personalstatistik och LAS-hantering.

Heroma är behörighetsstyrt och används av framförallt chefer, lönekonsulter och HR-konsulter.

Kom&Gå används av medarbetare för att registrera sin närvaro (stämpla).

Heroma webb används av medarbetare för att söka ledighet, önska ISP-schema, se sina löneuppgifter med mera. 

Heroma webb stödjer även chefens arbetsuppgifter och det är här löneöversyn görs.

Fackligt uppdrag

En lag och ett kollektivavtal reglerar de särskilda regler som gäller för den som har utsetts av en arbetstagarorganisation att vara facklig förtroendeman.

​Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen benämns vanligen Förtroendemannalagen. Kollektivavtalet AFF 76/LAFF 76 är ett centralt kollektivavtal.

Flexavtal

Efter överläggningar med de fackliga organisationerna kan arbetsgivaren besluta om att ha flextid i verksamheten. I lokalt kollektivavtal regleras reglerna.

​I AB § 14 regleras reglerna för flexibel arbetstid. 

Utgångspunkten för systemet som helhet är arbetsgivarens rätt att besluta vilka arbetsplatser eller i vilken omfattning flexibel arbetstid ska tillämpas. Om och i vilken utsträckning flexibel arbetstid kan tillämpas i en förvaltning eller viss arbetsplats är alltså inte en kollektivavtalsfråga. Vissa delar i systemet kräver dock lokalt kollektivavtal och de är avstämningsperiodens längd, förläggning och omfattning av flextid samt hur stort flextidssaldo som får överföras till närmast följande avstämningsperiod.

Jour och beredskap

Som medarbetare kan du ha jour eller beredskap om arbetsgivaren anser att det är nödvändigt. Med jour menas att du är på din arbetsplats och arbetar om det behövs. Om du har beredskap kan du vara hemma i din bostad men du ska om det behövs kunna utföra ditt arbete utan dröjsmål.

Även för jour och beredskap kan du få ledig tid istället för kontant ersättning om du och din arbetsgivare är överens om det.

Villkor och ersättningar regleras i centrala och lokala kollektiv avtal, länkar till avtal finns nedan.

Rehabilitering och sjukfrånvaro

Region Västmanland arbetar aktivt för att våra arbetsplatser ska vara attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser där vi medarbetare mår bra, trivs och utvecklas.

En del i det är att chef och du arbetar med din sjukfrånvaro på olika sätt.

Om du under något tillfälle blir sjuk och inte kan arbeta på grund av sjukdom ska du och din chef undersöka möjligheten att du trots sjukdom ska kunna arbeta. Målet är att du och din chef ska ta tillvara din arbetsförmåga och möjliggöra att du kan fortsätta arbeta i någon omfattning.

Det handlar främst om anpassningar som kan göras på din arbetsplats. Du och din chef kan exempelvis se över arbetstider, arbetsuppgifter och göra prioriteringar i arbetsuppgifter.

Till stöd har du och din chef regionens riktlinje, instruktion och processkarta för sjukfrånvaro och rehabilitering.

I riktlinjen hittar du övergripande information om hur regionen organiserar och arbetar med sjukfrånvaro och rehabilitering.

I instruktion vid sjukfrånvaro och arbetslivsinriktad rehabilitering hittar du, din chef och fackliga representanter information som ni är i behov av för tillfället i ett pågående rehabiliteringsärende. 

Semester

Semestervillkoren regleras i semesterlagen och vårt centrala kollektivavtal Allmänna bestämmelser (AB). Genom att omfattas av AB ges förmånligare semestervillkor än vad semesterlagen anger.

​​​​​​​​​Semesterlagen gäller alla, men AB:s regler ger ytterligare förmåner utöver lagen, t ex räknas intjänandeåret även som semesterår, den som fyllt 40 år får fler semesterdagar, möjlighet att omvandla semesterdagar i timmar för att få ledigt del av dag samt ett semesterlönetillägg för de som har en lön under ett visst belopp.

Sjukfrånvaro

När Du som medarbetare har en nedsatt arbetsförmåga på grund utav sjukdom, olycksfall eller arbetsskada kan Du vara hemma med sjukavdrag.

Sedan 1 januari 2019 gäller nya regler kring sjukfrånvaro, detta för att underlätta för de som arbetar obekväm arbetstid så som kvällar, nätter och helger. Karensdagen har ersatts med ett karensavdrag och är räknat utifrån din genomsnittliga lön per vecka. Med de nya reglerna innebär det också att sjuklön och sjukavdrag gäller från och med dag 1 till och med dag 14 i sjukperioden.

Sjukintyg

Från och med åttonde dagen i sjukperioden behöver Du som medarbetare uppvisa för din arbetsgivare ett sjukintyg för att kunna styrka sjukdomen eller skadan. Vid särskilda skäl har dock arbetsgivaren rätt att begära sjukintyg redan från första sjukdagen.

Föräldraledighet

Enligt Föräldraledighetslagen har båda föräldrarna rätt till ledighet vid barns födelse. Som moder har du rätt till hel ledighet under en sammanhängande tid av minst sju veckor före den beräknade tidpunkten för förlossningen och sju veckor efter förlossning. Den andra föräldern har rätt till 10 dagars ledighet.

Därefter har föräldrar rätt till föräldraledighet:

  • Med föräldrapenning vid ett barns födsel, högst 480 dagar sammanlagt för föräldrarna.
  • Delledighet med föräldrapenning
  • Delledighet utan föräldrapenning vilket innebär förkortning av normal arbetstid med upp till en fjärdedel fram till dess barnet fyllt 8 år eller avslutat första skolåret
  • Ledighet för vård av sjukt barn (tillfällig föräldrapenning, vab) fram till barnet fyllt 12 år.

Ledighet med föräldrapenningen är semesterlönegrundande i högst 120 dagar per förälder, eller för ensamstående högst 180 dagar.

Föräldraledighet ska anmälas till arbetsgivaren minst tre månader före ledighetens början. Hur ledigheten ska förläggas ska ske i samråd mellan medarbetare och chef.

Ledigheten får delas upp på högst tre perioder för varje kalenderår, undantaget tillfällig föräldrapenning (vård av sjukt barn).

Arbetstagaren är på arbetsgivarens begäran skyldig att styrka att denna uppbär föräldrapenning från Försäkringskassan.

Föräldraledighetslagens bestämmelser gäller i sin helhet även för adoptivföräldrar och familjehemsföräldrar.

Som anställd i Regionen får du under föräldraledighet ta del av förmån som vårt kollektivavtal AB ger, föräldrapenningtillägg och under vissa förutsättningar även föräldralön.

https://ledningssystemet.regionvastmanland.se/RegNo/6495

https://skr.se/Allmänna bestämmelser AB20-2023-10-01.pdf

Förälder - Försäkringskassan (forsakringskassan.se)

Föräldraledighetslag (1995:584) | Sveriges riksdag (riksdagen.se)

 

 

Studieledighet

Enligt studieledighetslagen har du rätt till den ledighet som behövs för utbildningen förutsatt att du vid ledighetens början har varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst 12 månader under de senaste två åren.

Arbetsgivaren kan besluta att du får behålla hela eller en del av lönen under en sådan studieledighet. 

Politiskt uppdrag

Medarbetare som har politiska uppdrag i kommun eller region har enligt kommunallagen 4 kap 11 § rätt till ledighet från sin anställning för att kunna fullgöra sina uppdrag. Ledigheten omfattar möten, restid och behövlig dygnsvila omedelbart före eller efter mötena.

Övrig ledighet

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English