Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners
Ungdomar sitter på en röd bänk
Forskningsprojektet SALVe

Forskningsprojektet SALVe

(Survey of Adolescent Life in Vestmanland) "Arv och miljö" - Psykisk och somatisk hälsa bland ungdomar i Västmanland.

SALVe-projektet studerar arv och miljö utifrån kunskapen om att de flesta beteenden har en ärftlig grundläggande del, lagrad i våra gener, som sedan utformas i samverkan med den miljö man växer upp i. Vi vill studera dessa arv och miljömekanismer i förhållande till den nya tidens ungdomskultur där livsstil och levnadsvanor på många sätt är helt annorlunda än för bara en generation sedan.

Det finns ingen tidigare generation som varit så uppkopplade via datorer, tv-spel och smarta mobiltelefoner. De flesta ungdomar spenderar idag många timmar framför datorn varje vecka, några fastnar framför datorn, som ett slags missbruk medan andra är till synes helt opåverkade av sitt datoranvändande. Vad beror detta på, och vilka konsekvenser får det på sikt?

Ett av delprojekten planerar att följa ungdomar födda 1997 och 1999 under de kommande 20 åren för att på så sätt fördjupa kunskapen om de nya levnadsvanornas samband med fysisk och psykisk hälsa, idag och i framtiden.

Under november 2018 genomfördes den tredje enkätundersökningen i studien SALVe kohort.

Forskningsprojektet

Forskare vid CKF arbetar för närvarande med en rad vetenskapliga studier i syfte att fördjupa förståelsen för faktorer som påverkar bl a självskadebeteende, drogmissbruk, sexuellt riskbeteende, överviktsproblematik, antisocialt beteende, dataspelsproblem, depression och ätstörningar. Inom ramen för samarbetet med institutionen för Neurovetenskap vid Uppsala universitet har ett antal kandidatgener tagits fram.

Vi som forskar i projektet

Kent W Nilsson
Cecilia Åslund
Susanne Olofsdotter
Karin Sonnby
Sofia Vadlin
Johan Isaksson
Megha Bendre
Aniruddha Todkar
Dave Checknita
Rebecka Keijser
Catalina Torres Soler
Cahtrine Hultman
Iordana Ntini

Aktuellt i media:

SALVe Kohort

Biologisk känslighet för miljön, på gott och ont.

Projektet är en kohortstudie som till stora delar liknar SALVe- och BUP-projekten. Vi kommer att följa ca 2000 Västmanländska ungdomar i 20 år för att undersöka levnadsvanor och dess hälsoeffekter. Vi kommer att studera detta både ur biologisk och psykosocial synvinkel. Ett flertal doktorander och postdokar kommer att bedriva sin forskning baserat på data från detta projekt.

Den första datainsamlingen påbörjades under hösten 2012 och avslutades 2013. Under hösten 2015 genomfördes den första uppföljningsstudien, våg 2. Under 2016 påbörjades förberedelserna för en experimentell fördjupningsstudie. Datainsamlingen för denna fördjupningsstudie avslutades 2019.

Under hösten 2018 genomfördes våg 3 av kohortstudien. Den tredje uppföljningsstudien i projektet, våg 4, påbörjades under hösten 2021. Samtliga deltagare födda i Västmanland år 1997 eller 1999 får ett brev med posten, med en länk till en webbenkät som fylls i på internet.

Electronic Psychiatric Intake Questionnaire

EPIQ är ett resultat av såväl planerade forskningsstudier som ett behov av enhetlig och strukturerad bedömning vid nybesök på barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar (BUP) med möjlighet till uppföljning och utvärdering av BUP:s insatser.

År 2008 fanns ett flertal forskningsintresserade medarbetare på BUP i Västmanland som kontaktade professor Kent Nilsson vid Centrum för klinisk forskning (CKF) i Västerås. Flera eftersatta forskningsområden och intresseområden presenterades vid olika möten på CKF, såsom ångest, depression, ADHD, normbrytande beteende. Istället för att inleda separata forskningsprojekt beslutades att ett gemensamt instrument för datainsamling skulle utvecklas där screeninginstrument för de vanligaste psykiatriska tillstånden samt psykosociala riskfaktorer skulle ingå och det övergripande projektet
Förekomst av flera samtidiga psykiatriska tillstånd och behandlingsrespons, samt samspel mellan psykosociala riskfaktorer och ärftlig sårbarhet hos patienter på BUP” skapadesInledningsvis utformades en pappersenkät som senare webbaserades och integrerades med elektronisk journal för att underlätta såväl datainsamling som klinisk dokumentation. 

EPIQ är ett instrument i ständig utveckling som syftar till att underlätta såväl forskning som klinisk vardag och förändringar av innehållet sker kontinuerligt för att möta båda dessa behov.  En undersökning med EPIQ vid nybesök ger en baslinjemätning som sedan kan jämföras mot en uppföljning med EPIQ med utvalda skalor. EPIQ kan användas både på plats på en mottagning eller skickas hem via 1177 med krypterad och säker länk.

De kriterium som satts för de skalor som inkluderas i EPIQ är att de är fritt tillgängliga, inte är alltför omfattande samt att en psykometrisk utvärdering och validering finns eller planeras.

För närvarande finns EPIQ i en ungdomsversion (från 13 års ålder) och en föräldraversion. Det finns också en version för skolpersonal, skol-EPIQ.

Så går det till

  1. Föräldrar kontaktar Barn- och ungdomspsykiatrin för tidsbokning.
  2. EPIQ skickas till patienter och deras föräldrar via e-post. Enkäten fylls i innan besöket på BUP.

    Det webbaserade instrumentet screenar för de vanligaste psykiatriska tillstånden och för psykosociala riskfaktorer.

  3. Barnet och dess föräldrar kommer till BUP på bokat besök.

  4. EPIQ underlättar journaldokumentation, mätning, redovisning och uppföljning av resultat genom en enhetlig databas som är integrerad i journalsystemet.

  5. Efter ett år följs EPIQ upp med ett uppföljningsformulär.

Samsjuklighet på Maria Ungdom

Samsjuklighet och behandlingsrespons bland ungdomar som missbrukar alkohol och droger.

Projektet är ett samarbetsprojekt med professor Sheilagh Hodgins verksam bland annat vid Maria ungdom i Stockholm. Vi genomför nu en femårsuppföljning av ca 200 patienter. Dessutom undersöks deras syskon och föräldrar. Samsjuklighet och behandlingsrespons, såväl som långtidsutfall kommer att studeras. Psykosociala och biologiska faktorer kommer att undersökas. I detta exklusiva projekt har även ett hundratal av forskningspersonerna genomgått en hjärnavbildning med hjälp av magnetröntgen (MR) och vi har dessutom genomfört analyser av metyleringsgrad av ett antal kandidatgener. Data från denna studie kommer att användas av ett flertal doktorander och postdocs. Två doktorander har haft med data från denna studie i sina avhandlingar /disputationer (2015 och 2016)

SNOB - Sala Nybesök och Bedömning

Samsjuklighet på en vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottagning. Vilket utfall har behandling på sjukskrivning – påverkas utfallet av biologi och kön?

Under 2009 planerades ett forskningsprojekt inom ramen för den psykiatriska öppenvården för vuxna i Sala. Syftet med studien är att kartlägga förekomst av depression, ångesttillstånd, ADHD, alkohol och drogmissbruk, samsjuklighet, psykosociala belastningsfaktorer, genetisk disposition och behandlingsresultat hos patienter som kommer till en vuxenpsykiatrisk mottagning. Könsskillnader kommer att belysas. Patientrekryteringen är nu avslutad och ett nytt doktorandprojekt påbörjas under 2016.

BUP - uppföljningsstudie

År 2009 startade en forskningsstudie inom barn- och ungdomspsykiatrin. Studien undersöker hur barn och ungdomar som kommer till BUP i Västmanland mår, vilken hjälp de får och hur det går för dem i framtiden.

Under hösten 2018 kommer du som tidigare har tackat ja till att vara med i forskningsstudien att bli kontaktad av oss på Centrum för Klinisk Forskning i Västmanland. Vi vill gärna följa upp hur du mår och hur du har det i dag. Vi skulle också vilja ställa några frågor till dig om hur du upplevde kontakten på BUP, barn- och ungdomspsykiatrin.

Vi vill undersöka hur många av de barn och ungdomar som söker hjälp som är deprimerade, lider av ångest, har ADHD eller beteendeproblem. Vi vill också ta reda på hur vanligt det är att man har flera problem samtidigt, till exempel att man är både deprimerad och har ångest, och om det har något samband med uppväxt och ärftlighet.

 

Dessutom vill vi undersöka hur hjälpsam behandlingen har varit för deltagaren, och om det finns några förbättringsmöjligheter.

Du som deltar i uppföljningsstudien kommer att få fylla i en enkät på internet. Information och inloggningsuppgifter skickas till dig med brev. Enkäten tar cirka 30 minuter att genomföra. Eventuellt får du även lämna in ett salivprov. Det är helt frivilligt att delta i studien och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att du behöver berätta varför.

Namn och personuppgifter hanteras i enlighet med EU:s dataskyddsförordning, GDPR. Ansvarig för dina personuppgifter är Region Västmanland. Du kan läsa mer om det här i informationsbrevet som skickas hem till dig. Du är också välkommen att höra av dig till oss på Centrum för Klinisk Forskning.

När svaren på din webbenkät registrerats hos oss på Centrum för klinisk forskning skickar vi hem ett SuperPresentkort värt 200 kronor till dig. Har du klickat i att du kan tänka dig att lämna ett salivprov skickar vi dig även ett salivprovskit. När salivprovet registrerats hos oss på Centrum för klinisk forskning skickar vi hem ytterligare ett SuperPresentkort värt 200 kronor till dig.

Se gärna filmen nedan, för mer information.

 

 

År 2009 startade en forskningsstudie inom barn- och ungdomspsykiatrin. Studien undersöker hur barn och ungdomar som kommer till BUP i Västmanland mår, vilken hjälp de får och hur det går för dem i framtiden.

Under hösten 2018 kommer du som tidigare har tackat ja till att vara med i forskningsstudien att bli kontaktad av oss på Centrum för Klinisk Forskning i Västmanland. Vi vill gärna följa upp hur du mår och hur du har det i dag. Vi skulle också vilja ställa några frågor till dig om hur du upplevde kontakten på BUP, barn- och ungdomspsykiatrin.

Vi vill undersöka hur många av de barn och ungdomar som söker hjälp som är deprimerade, lider av ångest, har ADHD eller beteendeproblem. Vi vill också ta reda på hur vanligt det är att man har flera problem samtidigt, till exempel att man är både deprimerad och har ångest, och om det har något samband med uppväxt och ärftlighet.

 

Dessutom vill vi undersöka hur hjälpsam behandlingen har varit för deltagaren, och om det finns några förbättringsmöjligheter.

Du som deltar i uppföljningsstudien kommer att få fylla i en enkät på internet. Information och inloggningsuppgifter skickas till dig med brev. Enkäten tar cirka 30 minuter att genomföra. Eventuellt får du även lämna in ett salivprov. Det är helt frivilligt att delta i studien och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att du behöver berätta varför.

Namn och personuppgifter hanteras i enlighet med EU:s dataskyddsförordning, GDPR. Ansvarig för dina personuppgifter är Region Västmanland. Du kan läsa mer om det här i informationsbrevet som skickas hem till dig. Du är också välkommen att höra av dig till oss på Centrum för Klinisk Forskning.

När svaren på din webbenkät registrerats hos oss på Centrum för klinisk forskning skickar vi hem ett SuperPresentkort värt 200 kronor till dig. Har du klickat i att du kan tänka dig att lämna ett salivprov skickar vi dig även ett salivprovskit. När salivprovet registrerats hos oss på Centrum för klinisk forskning skickar vi hem ytterligare ett SuperPresentkort värt 200 kronor till dig.

Här kan du se en film för mer information.

Experimentella spelstudien

SALVe Kohort, eller "Arv och miljö - Psykisk och somatisk hälsa bland ungdomar i Västmanland, är ett forskningsprojekt som startade 2012 och som under 20 års tid ska följa de ungdomar som är födda 1997 och 1999 i Västmanland, och som deltar i studien.

Under 2017-2019 driver vi en experimentell delstudie, där 200 deltagare slumpmässigt har valts ut för att erbjudas deltagande i den experimentella fördjupningsstudien, som handlar om spelbeteende och känsloreaktioner.

Vi vill undersöka vilka personer som kan ha en ökad risk till att spela för mycket eller till att utveckla spelberoende. Syftet är att undersöka olika geners och miljöfaktorers betydelse för spelbeteende och känsloreaktioner genom olika mätningar i en experimentell miljö.

Trådlösa sensorer fästs på ansikte, ena handen och överkroppen för att mäta hjärtfrekvens, hudkonduktans, andningsfrekvens och kropps- och ansiktsrörelser under experimentet. Deltagarna ersätts med 1000 kronor i presentcheckar och har även möjlighet att vinna upp till 600 kronor extra beroende på hur man lyckas med speluppdragen.

Så här går det till:
1. En webbenkät skickas till deltagaren, att besvaras hemma
2. Ytterligare en enkät besvaras av deltagaren i labbet på Centrum för klinisk forskning
3. Deltagaren genomför fyra tester om känsloreaktioner med hjälp av dator i labbet
4. Paus med fika
5. Intervju om spel och beroende
6. Deltagaren genomför tre olika speluppdrag med hjälp av dator i labbet
7. Salivprov tas på deltagaren

Klicka här för att se en informationsfilm om studien.

Avhandlingar

Inom SALVe-projektet har ett antal doktorander anknutits och registrerats vid Uppsala universitet. 

Kent Nilsson 2006
Cecilia Åslund 2009
Erika Comasco 2010
Karin Sonnby 2014
Emelie Condén 2014
Sara Lövenhag 2015
Charlotta Hellström 2015
Anirudda Todkar 2016
Sofia Vadlin 2016
Susanne Olofsdotter 2017
Megha Bendre 2019
Rebecka Keijser 2021
Sofia Kanders 2021
Dave Checknita 2021

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English