Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

A-Ö

Här finns samlad information i bokstavsordning, både information från olika regionala enheter inkluderande remissmallar men också PM och instruktioner.

Adhd och autism- länsgemensam samverkansrutin

I Västmanlands län finns en skriftlig rutin som tydliggör samverkansrutiner mellan förskola/skola och regional hälso- och sjukvård vid utredning, stöd, behandling och uppföljning av barn och unga med adhd och autism.

Via nedanstående länkar kan du ta del av rutinen och tillhörande dokument. Det finns också länkar till nationellt stödmaterial inom området.

Länsgemensam samverkansrutin vid misstanke om adhd och autism hos barn och unga

Remissmall vid remiss från skola till BUP

Länk och information - skol-EPIQ.pdf

Nationella vård- och insatsprogram VIP adhd

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid adhd och autism

 

Arkivering

Arkivering av journaler som upprättats inom elevhälsans medicinska insats ska till kommunens arkiv om det är kommunal skola, och till fristående skola om det är en journal från en fristående skola.

Information om arkivering av BHV-journaler i original hittar du här:

Anvisningar om hantering och arkivering av BHV-journaler

Asylssökande

I Västmanland finns en länsövergripande enhet, Närvården hälsomottagning, vars uppdrag är att genomföra hälsosamtal och hälsoundersökning för gruppen asylsökande, gömda och tillståndslösa.

Verksamheten på Råby heter från 1 jan Närvården Hälsomottagning och dit kan skolsköterska skicka remisser när det gäller hälsoundersökningar enligt Lag om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.

Adress: Närvården Häsomottagning, Rosenfinksgatan 2, 724 71 Västerås

Samtliga vårdcentraler i Region Västmanland har uppdraget att ge primärvård till gruppen asylsökande, gömda och tillståndslösa. Asylsökande patienter som är skrivna i Västmanland ska söka vård på den vårdcentral som är geografiskt närmast utifrån den adress de är registrerade på.

 

Barn och ungdomshälsan

Barn- och Ungdomshälsan vill i första hand att föräldrar själva tar kontakt, via 1177. En väg in är ett första steg in i vården för vårdnadshavare och patienter som själva bedömer att de behöver vård för psykisk ohälsa. Här finns mer information om en väg in. Det går bra att vårdnadshavare fyller i ansökan tillsammans med skolsköterska om det stödet kan underlätta.

Om vårdpersonal/skolsköterska/skolläkare vill skicka remiss, används en vanlig konsultremiss.

I remiss:

  • Tydlig kontaktinfo remittent – skola, namn, adress, telefonnummer
  • Tydlig kontaktinfo patient/vårdnadshavare – namn, personnummer, telefonnummer, adress, samtycke från vårdnadshavare
  • Tydlig sökorsak, symtombeskrivning, funktionspåverkan, våld/missbruk/suicidtankar
  • Datum – viktigt att remiss skickas den dag den skrivs och inte blir liggande hos avsändaren då BUH har lagstadgade krav på sig att ta emot patienten inom tre dagar från att remissen är daterad.

Via länk nedan kan du läsa mer om vilken hjälp Barn- och Ungdomshälsan kan erbjuda. Under rubriken "vårt utbud" finns information om vilka barn som kan fåhjälp via Barn- och Ungdomshälsan ovh hur en går till väga för att ta kontakt.

Anna Ström är kurator på BOUH och sitter i telefonmottagningen stor del av sin tid, hon bedömer remisser. Det går bra för vårdpersonal/skolsköterska/skolläkare att kontakta henne med frågor.

Kontaktuppgifter:

Anna Ström leg.hälso- och sjukvårdkurator/socionom

Tel. 021-4818165, 076-496 90 88

 

Barn- och ungdomshälsan Västerås - 1177

 

 

Barn och ungdomspsykiatrin

En väg in är ett första steg in i vården för vårdnadshavare och patienter som själva bedömer att de behöver vård för psykisk ohälsa. En väg in vänder sig till barn och unga från 6 år till och med 17 år, som mår psykiskt dåligt och vårdnadshavare till dessa. Här finns mer information om En väg in.

 

Här kan du ta del av information om BUPs uppdrag, arbetssätt och verksamhet.  Barn- och ungdomspsykiatri Västmanland

 

BHV och BVC

Informationsöverföring mellan barnhälsovården och elevhälsans medicinska insats

Rutin för sammanfattning av barnets hälsa under BHV-perioden. Informationsöverföring mellan barnhälsovård och elevhälsans medicinska insats gällande offentliga och privata BHV-aktörer i Region Västmanland.

Rekvisition av psykologbedömning från BHV

Instruktion när elevhälsoteamet önskar journalkopior och bedömningsunderlag från BHV.

Rekvisition från bvc.docx

Instruktion och blankett när elevhälsoteamet önskar journalkopior från BVC.

 

Hörselscreening

Instruktion för Hörselscreening finner du här:

Hörselscreening 25 augusti 2021.pdf

Logopedmottagning

Remissen finns under Riktlinjer och anvisningar - Logopedmottagningen.

Obesitas

Övervikt och fetma hos barn och ungdomar – prevention och behandling

Nationellt vårdprogram för behandling av obesitas hos barn och ungdomar

HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE – TIDIGA INSATSER FÖR ATT STIMULERA TILL BRA LEVNADSVANOR

Riksföreningens ordförande har haft förmånen att få arbeta i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening med ett delprojekt, inom ramen för Socialstyrelsens projekt för att stödja hälso- och sjukvården vid införandet av Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Resultatet har blivit en broschyr och fem informationsblad riktade till vårdnadshavare, en powerpointpresentation för att prata levnadsvanor med elever eller vårdnadshavare, ett dokument om visuellt stöd och en bakgrundstext till skolsköterskorna.

Levnadsvanematerial och samtalsstöd 

 

 

 
 

Specialkost i skolan

Här kan du ta del av ett vägledande dokument om specialkost i skolan. 

Specialkost i skolan.pdf

Utredning intellektuell funktionsnedsättning

Dokument med information kring den medicinska bedömningen som görs när ett barn genomgår utredning för intellektuell funktionsnedsättning och rätt till särskola. Med tips på vad ett läkarintyg kan innehålla, uppgifter att ta reda på. Utöver det info om Habiliterinscentrum och habiliteringsmottagning på Barnkliniken.

Medicinsk bedömning vid Särskoleutredning 2 sept 2021.pdf

Utvärdering Regional Elevhälsosamordning 2020

Under 2020 gjordes en utvärdering av samordning av elevhälsans medicinska insats. Bakgrund och slutsats kan du läsa nedan och är du intresserad av att läsa hela utvärderingen finns den som separat PDF-fil i dokumentlistan här till höger.

Bakgrund

I september 2018 inrättades en ny funktion som samordnare för elevhälsans medicinska insats i Västmanland. I Hälso-och sjukvårdens uppdrag finns en förebyggande, främjande och behandlande del. Elevhälsan är en resurs i skolan med socialmedicinsk kompetens och utgör en del av samhällets skyddsnät som ska fånga upp elever med hälsoproblem och andra behov av stöd. Den samlade elevhälsan består av fyra insatser, den medicinska, den psykologiska, den psykosociala och den specialpedagogiska, dessa har ett övergripande uppdrag att gemensamt arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Den medicinska delen utgörs av skolsköterskor och skolläkare.

Effektiva samverkansmöjligheter har saknats i det förebyggande och hälsofrämjande arbete riktat till barn och ungdomar i åldersgruppen 6–19 år. En tydlig kommunikationsväg mellan elevhälsans medicinska del och regionens hälso-och sjukvård har inte funnits och inte heller länsövergripande nätverk och möjlighet till kompetensutveckling. Funktionen regional elevhälsosamordnare ska verka för att skapa goda förutsättningar för alla skolsköterskor och skolläkare att arbeta för att uppnå jämlik vård och hälsa för barn och ungdomar i åldrarna 6–19 år.

I uppdraget arbetar en samordnande skolläkare 20% och en samordnande skolsköterska 80%. Arbetsgivare för samordningsfunktionerna är Region Västmanland, detta möjliggör ett nära samarbete med berörda hälso-och sjukvårdsverksamheter inom regionen. Kostnaden fördelas lika mellan region Västmanland och länets 10 kommuner med en proportionell fördelning med utgångspunkt från elevantal i åldersgruppen 6–19 år.

I samband med inrättandet av samordnaren beslutades också att samordningsfunktionen skulle utvärderas efter 2 år. Det är grunden för den här utvärderingen. Mer information om vad samordningsfunktionen inneburit och vad som hänt de senaste åren finns att läsa i den delrapport som gjordes i augusti 2019.

Slutsats

Av de som har valt att svara på enkäten och djupintervjun, så är det tydligt att den absoluta majoriteten anser att samordningen av elevhälsans medicinska insats har varit oerhört positiv och 93% tycker att den regionala elevhälsosamordningen ska finnas kvar. Merparten vittnar om vikten av samlad information och gemensamma riktlinjer och arbetssätt. Nyhetsbrev och utbildningsdagar har varit mycket uppskattade och 86% upplever att samordningsfunktionens samlade insatser har bidragit till en kompetensutveckling.

Samstämmigt uttrycks det att samordnarna starkt har bidragit till ökad samverkan och samarbete både mellan kommuner och mot Regionen. Detta har skett genom att de drivit och hjälpt till att driva flera gemensamma frågor. Det lyfts också att samordnarna även har ökat samarbetet mellan skolorna, både kommunala och friskolor, genom att sammankalla till gemensamma möten och utbildningar samt genom att ta fram riktlinjer som berör alla.

Flera personer lyfte särskilt önskemål om fortsatt och utökat samarbete, samverkan och utveckling. Även vikten av att fortsätta arbetet mot en likvärdig och jämlik hälsovård till alla elever oavsett var i länet man bor framkom.

Ögonkliniken

En instruktion för synundersökning i skolan samt remissmall finns tillgängligt.

Instruktion för Synundersökning i skola.pdf

Elevhälsovårdsremiss ögonkliniken.pdf

Synundersökning erbjuds till alla elever i grundskolans förskoleklass i samband med hälsobesöket och till alla nyanlända elever.

I årskurs 2, 4, 7, samt årskurs 1 i gymnasiet görs synundersökning vid behov.

Ett av de viktigaste syftena med synundersökning i förskoleklass är att upptäcka och behandla amblyopi (synsvaghet), på de elever som inte fångats upp på BVC. Det är en synnedsättning som beror på en bristande synutveckling under barndomen. Synsystemet utvecklas från fosterlivet till cirka 8-10 års ålder och för att få fullt utvecklad syn krävs att hjärnan får lika starka signaler från båda ögonen under utvecklingsfasen. Orsak är oftast brytningsfel eller skelning. Om amblyopi inte behandlas före åtta års ålder kan den bli bestående.

Maja Kallinki är ortoptist på Ögonkliniken och är vår kontakt gentemot ögonkliniken för de barn under 8 år som behöver få synen undersökt.

Ni når henne via mailadress maja.kallinki@regionvastmanland.se  alternativt telefonnummer 021 -17 41 50. 

Ungdomsmottagning

Mottagningen är öppen för unga mellan 13 år och upp till den dagen de fyller 23 år.


På Ungdomsmottagningen kan de unga få hjälp med många olika saker:

  • Frågor om kroppen, sex eller preventivmedel
  • Om de mår dåligt eller behöver någon att prata med
  • Test för könssjukdomar eller graviditetstest
  • Hämta gratis kondomer 

UM har ett gemensamt tel nr i länet, tel: 021-176230

Här kan du ta del av mer information om Ungdomsmottagningen

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English