Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners
En man använder en CPAP-apparat när han sover

Medicinska behandlingshjälpmedel

Medicinska behandlingshjälpmedel är en del i eller förutsättning för en medicinsk behandling.

Nyheter

Nytt regelverk för TENS-förskrivning

Från och med den 1 mars 2022 kan du som förskrivare välja att förskriva TENS antingen så som regelverket tidigare sett ut, dvs ett lån under 6 månader och därefter ges möjlighet att köpa loss apparaten för 1250 kr. Du kan även låta patienten låna TENS-apparaten utan tidsbegränsning, under förutsättning att du som förskrivare gör bedömningen att patienten har långvarig smärta (mer än 3 månader). Detta anges i rullist i webSesam som korttids- eller långtidsförskrivning.

Andningshjälpmedel

I juni 2021 utfärdade Philips två säkerhetsmeddelanden gällande ljuddämpande skum i andningshjälpmedel, läs mer under rubriken Säkerhetsmeddelanden. Arbete pågår nu med att åtgärda och eventuellt byta ut apparater.

Mer information från Philips

Under pågående pandemi, samt ökat tryck för andra leverantörer, är det även vissa leveranssvårigheter, vilket kan göra det svårt att säkra utrustning till nyförskrivningar. HMC har gjort en riskanalys tillsammans med förskrivande verksamheter och tagit fram en åtgärdsplan om apparatbristen består.

Utbildningar

Inhalatorer, slemsugar och hostmaskiner

TENS-apparater

Utbildningen är obligatorisk för att få förskrivningsrätt

Förskrivning av inhalatorer och slemsug

Nu kan fysioterapeuter/sjukgymnaster och sjuksköterskor förskriva upphandlade inhalatorer samt slemsug Clario i webSesam. Denna ändring har kommit till efter uppdatering av regelverket kring dessa hjälpmedel, se Hjälpmedelshandboken för mer information under respektive rubrik.

Kylhjälpmedel

Från och med januari 2019 är kylhjälpmedel ett förskrivningsbart hjälpmedel till personen med MS och värmekänslighet. Denna produkt har tidigare krävt en ansökan utanför beslutat sortiment/regelverk, men nu har regelverket ändrats så att dessa är förskrivningsbara via pappersordination av fysioterapeut/sjukgymnast med vana av MS-patienter. Se Hjälpmedelshandboken för mer information.

Hjälpmedelskonsulenternas huvudområden

 • Sanna Hermansson - bilevel, CPAP/APAP, hostmaskin, optiflow, syrgaskoncentrator, ventilator, nutritionspump, insulinpump, inhalatorer, slemsugar, pulsoximeter
 • Martin Mörk - bilevel, CPAP/APAP, hostmaskin, optiflow, syrgaskoncentrator, ventilator, nutritionspump, insulinpump, lymphapress, inhalatorer, slemsugar, pulsoximeter
 • Björn Flennersjö - TENS, kylhjälpmedel
 • Susanne Pettersson - TENS, kylhjälpmedel

Kontaktuppgifterna till hjälpmedelskonsulenterna finns sist på sidan.

Bilevel

Bilevel-apparatur används av patienter med ett större behov av andningsstöd nattetid, men ibland även dagtid. Vissa modeller är godkända för användning vid trackeotomi och transport. Denna behandling räknas inte som livsuppehållande, utan patienten ska ha bibehållen egenandning.   

Apparaten levererar lufttryck i två olika nivåer, vilket underlättar respiration och ventilation för patienter som av någon anledning inte själv klarar av det på ett tillfredställande sätt.

Förskrivning av dessa hjälpmedel sker på klinik utan hjälpmedelskonsulents närvaro. 

Mer stöd till dig som är förskrivare

Klinisk bruksanvisning

AirCurve 10 CS PaceWave

BiPAP A40

BiPAP A40 Snabbguide

Dreamstation

Lumis VPAP S ST

Vivo 40

Vivo 45

Sortimentsöversikt

Bilevel (apparatur och förbrukningsartiklar)

Masksortiment

CPAP/APAP

CPAP/APAP-apparater används av sömnapnoiker för att upprätthålla en fri luftväg under sömn. Luftvägen faller annars samman och skapar andningsuppehåll av varierande längd och frekvens.

Förskrivning av dessa hjälpmedel sker på klinik utan hjälpmedelskonsulents närvaro. 

Skillnad mellan CPAP och APAP

CPAP (Constant Positive Airway Pressure)
levererar ett konstant positivt tryck i luftvägen, dvs det tryck som är inställt, oavsett vilket tryck som egentligen krävs.

Till CPAPer räknas PV10 och S8.

APAP (Automatic Positive Airway Pressure)
känner av vilket tryck som ska levereras utifrån luftvägens motstånd och kondition. Beroende på vilket sömnstadie patienten är i och i vilket läge patienten har i sängen kommer luftvägen vara mer eller mindre påverkad av att strukturer i halsregionen faller samman.

På APAP-apparater ställs ett min-tryck in, dvs det lägsta trycket som garanterat levereras till patienten. Det ställs också in ett maxtryck som blir det högsta som apparaten ger. Mellan min-tryck och max-tryck skapas ett fönster där apparaten får svängrum att arbeta för att hålla luftvägen öppen. Trycket stiger med 1 cmH2O per andetag efter 3 otillräckliga (obstruerade) andetag upp till att luftvägen öppnas alt upp till maxtryck.

Till APAPer räknas AirSense 10 och S9.

Mer stöd till dig som är förskrivare

Lånevillkor CPAP - svenska

Lånevillkor CPAP - engelska

Lånevillkor CPAP - arabiska

Lånevillkor CPAP - finska

Lånevillkor CPAP - persiska

Lånevillkor CPAP - somaliska

Lånevillkor CPAP - spanska

Lånevillkor CPAP - tigrinja

Lånevillkor CPAP - turkiska

Klinisk bruksanvisning

Airsense 10

Airsense 10 Snabbguide patient

Airsense 10 Tillbehörsguide

Dreamstation

Maskmall F20

Maskmall N20

Sortimentsöversikt

Masksortiment

CPAP/APAP

Hostmaskin

Hostmaskiner förskrivs till patienter med försvagad eller utebliven hostkraft. Apparaten fyller lungan med luft upp till ett förutbestämt tryck, för att därefter suga ur luften igen. Detta genererar en sekretmobilisering i luftvägen, likt en hosta. Komplement till denna behandling är sugutrustning för att hjälpa patienten att få bort det slem som kommer upp. Behandlingen upprepas enligt ordination. 

Hostmaskin kan användas noninvasivt med mask, men också vid invasiv behandling så som vid endotrakealtub och trackeotomi.

Förskrivning av dessa hjälpmedel sker på klinik utan hjälpmedelskonsulents närvaro. 

Mer stöd till dig som är förskrivare

Klinisk bruksanvisning

CoughAssist E70

Sortimentsöversikt

Hostmaskin (apparatur, slangar och filter)

Insulinpump

Sortimentsöversikt

Insulinpump

Kylhjälpmedel

Mer information till dig som är förskrivare

Produktinformation kylhjälpmedel

Nutritionspump

Nutritionspump förskrivs till patienter i behov av sondmatning via nasogastrisk eller perkutan sond. Sondmatningspumpen programmeras med en målvolym och en hastighet, ml/tim. Förskrivning av denna apparat samt uppföljning av behandling sker av dietist på ansvarig klinik.

Från och med den 1 februari 2019 är Nestlé Health Science leverantör av nutritionspumparna.

 • Nestlé Compat Ella (S-nr 40409)

Hjälpmedelscentrum handhar enbart pumparna, aggregat och övriga tillbehör beställs av dietist via Mediq.

Mer stöd till dig som är förskrivare

Nestlé Compat Ella Utbildningscenter: Här kan du träna på pumpen och få information om hur den fungerar. Du kan även få utskrivet certifikat efter genomgången webutbildning, länk: http://trainingcentre.compatella.com/sv

Klinisk bruksanvisning:
https://trainingcentre.compatella.com/sv/dokumentation

Sortimentsöversikt

Nutritionspump

Optiflow

Optiflow-behandling förskrivs till patienter med behov av extra andningsstöd. Varm och befuktad luft med ett högt flöde ges nasalt via speciell grimma. Det höga flödet i luftvägen skapar ett litet motstånd vid utandning som genererar ett positivt tryck i luftvägen vilket håller den öppen. Det kan vara det som behövs för att patienten ska klara sin egen andning själv utan stöd av mekanisk ventilation. Att luften är varm och befuktad underlättar även sektretmobilisering och förebygger sekretstagnation.

I hemmen kan optiflowbehandling ges via MyAirvo-apparat. Idag är denna behandlingsform i hemmet endast tillgänglig för barn. Förskrivning av denna apparat samt uppföljning av behandling sker av läkare på barnkliniken.

Vid nyförskrivning av MyAirvo

Vid nyförskrivning av MyAirvo, tänk på att få med följande på beställningen:

 • Apparaten (Sesamnummer: 39530)
 • Bordsstativ (S-nr: 39851) eller rullstativ (S-nr: 40486) 
 • Grimma i rätt storlek
  • S-nr: 39562 medium 2-10 liter/min OBS! medium är ej validerad för användning med MyAirvo, välj därför om möjligt large eller X-large.
  • S-nr: 39563 large 2-20 liter/min. 3,5-18 kg.
  • S-nr: 39564 Xlarge 2-25 liter/min. 7-25 kg och 
 • Wigglepads (S-nr: 39850) eller 
 • Track-anslutning (S-nr: 40487) 
 • Slangset inklusive engångskammare (S-nr: 39519) eller 
 • Slangset exklusive engångskammare (S-nr: 39565) tillsammans med flergångskammare (S-nr: 39525)

Slangset för nebulisering - stäm av med hjälpmedelskonsulent på Hjälpmedelscentrum.

Dessa artiklar är ingen lagervara, utan beställs från leverantör vid behov. Tänk på leveranstid 7-14 dagar. Då track-anslutning används måste MyAirvo vara inställd på vuxenläge. Lägsta flödet i vuxenläge är 10L/min. I och med att flödet på barn ordineras utifrån vikt på barnet, 2L/min/kg, kan track-anslutningen användas på barn från och med 5kg.

Mer information till dig som är förskrivare

Klinisk bruksanvisning

MyAirvo

Quickstart guide MyAirvo

Grim-storlekar Junior2

Instruktion Grimma Junior 2

Sortimentsöversikt

MyAirvo (apparatur och utrustning)

Pepmask

Mer information till dig som är förskrivare

Produktinformation PEP-utrustning

Slemsug

Förbrukningsmaterial till slemsugar tillhandahålls av öron- näs- halskliniken och barnkliniken.

Mer information till dig som är förskrivare

Produktinformation slemsugar

Rengöringsinstruktioner Clario Vario

Länkar

https://www.medela.se/healthcare

Syrgaskoncentrator

Syrgaskoncentratorer förskrivs till patienter med behov av extra syrgastillförsel.

Apparaten omvandlar rumsluft till koncentrerad syrgas. Syrgasen levereras till patienten via grimma eller mask. Syrgaskoncentratorn kan också kopplas till ventilator eller bilevelapparatur. Det finns både stationära modeller som endast kan användas i hemmen, kopplade till nätström och mobila modeller som man kan dra med sig på vagn eller bära i väska.

Ingen rökning eller tända ljus är tillåtna i hemmet vid användning av syrgaskoncentrator.

Förskrivning av dessa hjälpmedel sker på klinik utan hjälpmedelskonsulents närvaro. 

Mer information till dig som är förskrivare

Klinisk bruksanvisning

Everflo

InogenOne G2

Kröber O2

Platinum 9

SimplyGo

SimplyGo Mini

SimplyGo Mini Snabbstartsguide

VisionAire

Sortimentsöversikt

Syrgaskoncentrator (apparatur och förbrukningsartiklar)

Syrgasregulatorer

Information om Syrgasregulator Lågflödesväljare

Syrgasregulatorer med lågflödesväljare är anpassade för att på ett säkert sätt noggrant kunna kontrollera små syrgasflöden framför allt till små barn som endast kräver låga volymer syrgas. De som finns på Hjälpmedelscentrum är inom dessa spann:

 • 0,01-1 l/min (MicroDial) S-nr 39513
 • 0,02-3 l/min (MicroDial) S-nr 39514
 • 0,1-2 l/min (Mediflow Ultra) S-nr 39533

De beställs med snabbkoppling och passar till LIV-flaskor. Förebyggande underhåll görs vartannat år.

Dessa artiklar är ingen lagervara, utan beställs via HMC från leverantör vid behov. Tänk på leveranstid 7-14 dagar.

Produktbeskrivning MediFlowUltra II

Produktbeskrivning MicroDial

TENS

Aktuellt

Kontraindikationer för TENS från tillverkare

 • Personer med pacemaker, intrakardiell defibrillator eller andra aktiva implantat ska inte behandlas med TENS.
 • Försiktighet under graviditetens tre första månader.
 • Vid graviditet och förlossning bör ett elektrodpar inte kopplas ihop över magen.
 • Stimulera inte nära glomus caroticus, på halsen nära carotiskärlen, då blodtrycksfall kan uppstå.

Förskrivare

Läkare, fysioterapeut/sjukgymnast och sjuksköterska med adekvat kompetens för området, exempelvis deltagit i DJO:s kurser, akupunkturkurs där TENS-utbildning ingår eller den utbildning som Medifa har på Hjälpmedelscentrum.  

Från och med den 1 mars 2022 kan du som förskrivare välja att förskriva TENS antingen så som regelverket tidigare sett ut, dvs ett lån under 6 månader och därefter ges möjlighet att köpa loss apparaten för 1250 kr. Du kan även låta patienten låna TENS-apparaten utan tidsbegränsning, under förutsättning att du som förskrivare gör bedömningen att patienten har långvarig smärta (mer än 3 månader). Detta anges i rullist i webSesam som korttids- eller långtidsförskrivning.

Möjligheten kommer att finnas att ändra ett tidsstyrt lån till ett icke tidsstyrt om du som förskrivare gör bedömningen att det behövs. Det kräver dock att du fyller i en blankett och skickar denna till Hjälpmedelscentrum via Uppladdningstjänsten. Detta går även att göra i efterhand för de apparater som har förskrivits innan den 1/3.

Utprovning

En noggrann utprovning av elektrodplacering och stimuleringstyp ska alltid föregå utlåning av TENS-apparat.  

Minst en behandling ska göras med den TENS-apparat som sedan lämnas till patienten.  

Vid utprovningen och inträningen ska patienten ges möjlighet att praktiskt få prova på- och avtagning av elektroder, förvaring av elektroder, hantera TENS-apparaten samt att göra enkel funktionskontroll.  

Är patienten i behov av assistans vid applicering av elektroder bör denna person vara med vid utprovningen.  

Viktigt att förskrivare fyller i blanketten som följer med varje TENS-apparat och skriver i datum då den ska vara återlämnad, om förskrivningen gäller korttidslån. Förskrivaren informerar muntligt att den ska återlämnas senast detta datum om man inte vill köpa loss den.

Apparater förskrivna före den 1 juli 2011 påverkas inte av denna rutin.

Mer information till dig som är förskrivare

Låneförbindelse TENS-apparat - gäller korttidsförskrivning

Låneförbindelse TENS-apparat- arabiska - gäller korttidsförskrivning

Låneförbindelse TENS-apparat - engelska - gäller korttidsförskrivning

Protokoll för TENS

Produktinformation TENS

Användning och elektrodplacering för effektiv smärtlindring - folder Medifa

Länkar

www.medifa.se

Ventilator

Ventilatorer förskrivs till patienter med ett större alternativt totalt behov av andningsstöd under hela dygnet. Alla modeller är godkända för användning vid trackeotomi och transport. Alla modeller har batteribackup. Dessa apparater räknas som livsuppehållande behandling och kan förskrivas till patienter utan bibehållen egenandning.  

Apparaterna har flera olika andningsmode som kan anpassas efter varje patient så att andetagen levereras på ett så skonsamt sätt som möjligt.  

Förskrivning av dessa hjälpmedel sker på klinik utan hjälpmedelskonsulents närvaro. 

Information Mouth Piece Ventilation (MPV)

Munstycksventilation finns som mode på Astral 100 och Vivo 50/60.

Till Vivo-apparaterna rekommenderas slangset med integrerat munstycke 39337.

Till Astral rekommenderas slimline slang 38742 samt munstycke 40199.

Mer information till dig som är förskrivare

Klinisk bruksanvisning

Astral 100 150

Astral MPV Snabbguide

Astral MPV Tillbehör

Trilogy

Trilogy Snabbguide

Vivo 50

Vivo 50 Snabbguide

Vivo 60

Vivo 60 Snabbguide

Edith Flex

Sortimentsöversikt

Ventilator (apparatur och förbrukningsartiklar)

MPV


Kontakt

Björn Flennersjö

Hjälpmedelskonsulent
021 - 17 68 67

Martin Mörk

Hjälpmedelskonsulent
021 - 17 49 97

Sanna Hermansson

Hjälpmedelskonsulent
021 - 4818404

Susanne Pettersson

Hjälpmedelskonsulent
021 - 17 44 63

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English