Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Praktik i Region Västmanland

Här hittar du samlad information om det som är viktigt inför din praktik i Region Västmanland.

I Region Västmanland är vi vana att ta emot studenter som kommer till oss för att genomföra sin praktik.

På ett år genomförs 7000 studentveckor i Region Västmanland där studenter och elever från 15 olika yrkeskategorier genomför sin praktik i olika delar av sin utbildning:

 • Undersköterskor/skötare 
 • Sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor/barnmorskor
 • Medicinska sekreterare
 • Fysioterapeuter
 • Arbetsterapeuter
 • Logopeder
 • Biomedicinska analytiker
 • Socionomer
 • Dietister
 • Psykologer
 • Audionomer
 • Läkare 

Utöver de ovan nämna yrkeskategorierna genomför naprapater och kiropraktorer legitimationspraktik och PTP-psykologer har ett utbildningsår inför legitimation.  Dessutom erbjuder Region Västmanland tjänstgöring för AT-, BT- och ST-läkare

För att tillgodose praktikplaceringar för alla studenter finns våra engagerade handledare på varje enhet för att ge studenter och elever en värdefull praktik.

Här hittar du information om Region Västmanlands olika verksamheter, hur du hittar, färdalternativ och parkering vid den verksamhet som är aktuell för dig. 

Om oss

Region Västmanland är en av länets största arbetsgivare. Tillsammans är vi över 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på 10 orter. Många vet att det är vi som ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor här. Men vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning.

Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här. Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor – där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.

Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.

Vision, värdegrund och personalpolitik

Vår vision - livskraft för framtiden

Vi växer hållbart och sätter hälsan främst. Vi skapar möjligheter och modiga lösningar. Vi ger förutsättningar för utveckling i en levande demokrati. Tillsammans bryter vi ny mark och förflyttar gränser. I det vardagliga och i det övergripande. I det som är nära och det som är långsiktigt. Vi är mitt i livet och samhället, och gör skillnad varje dag. Vi är livskraft för framtiden. Vi är Västmanland.

Värdegrund

Region Västmanland ska alltid utgå från att alla människor är lika värda och ska bemötas med respekt. Alla människor ska ges förutsättningar för god livskvalitet. En viktig faktor för livskvalitet är samverkan mellan alla involverade parter. Regionen ska hushålla med de gemensamma resurserna och fördela dessa efter behov.

Personalpolitik

De övergripande målen med personalpolitiken är att Region Västmanland ska vara en attraktiv arbetsgivare som:

 • Är en värdeskapande organisation
 • Ser chefskap som en egen yrkesroll som bygger på relationer och tillit
 • Har en kommunikation som präglas av öppenhet och transparens
 • Har en bra arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv idag och imorgon
 • Har stolta medarbetare som tar ansvar och har förut sättningar för att skapa ständig utveckling

Hälsa och vård i Region Västmanland

Hälsa och vård i Region Västmanland

I region Västmanland finns fyra sjukhus, Västmanlands sjukhus VästeråsVästmanlands sjukhus KöpingVästmanlands sjukhus Sala och Västmanlands sjukhus Fagersta. Dessutom finns vårdcentraler lokalt i hela regionen.

Besök gärna regionvastmanland.se för att läsa mer om organisationen.

Transport och parkering

Här hittar du information om Region Västmanlands olika verksamheter, hur du hittar, färdalternativ och parkering vid den verksamhet som är aktuell för dig. Du kan alltid vända dig till Regionens kontaktcentrum på telefonnummer 021-173000 med frågor.

Parkering

Du kan läsa mer om parkeringar på de olika vårdinträttningarna som finns i Region Västmanland

När du startat din praktik kan du via Regionens intranät läsa aktuell information om parkeringstillstånd och parkering i Region Västmanland för dig som student eller elev. Du kan även fråga din handledare på din praktik.

Buss och tåg

Den allmänna kollektivtrafiken i Västmanland heter VL Med VL reser du klimatsmart med buss och tåg i hela Västmanland.

Information till dig som får ett studerandekort i Region Västmanland

För att du ska kunna genomföra din praktik i Region Västmanlands och våra privata vårdgivares olika verksamheter, behöver du ett ordinarie SITHS‐kort med foto och tillhörande koder. 

Du som student ansvarar för att beställa ett SITHS‐kort. Tänk på att vara ute i god tid med din beställning, minst fem veckor innan din praktikperiod börjar. Du som är anställd i Region Västmanland och redan har ett ordinarie kort (med foto), använder samma kort under din praktik och behöver inte beställa ett nytt. 

Kortet är personligt och följer dig genom hela utbildningen, du är själv ansvarig för att kortet och koderna används och förvaras på ett säkert sätt. Kortet används också under eventuella timanställningar och semestervikariat. 

OBS! Om du har skyddad identitet ska du kontakta handläggare på ditt lärosäte innan planerad praktik inför beställning av kort. I dessa fall beställs kort inte enligt instruktion nedan. 

Beställning

Du beställer ditt SITHS-kort genom att skicka ett mejl till studierektor.vfu@regionvastmanland.se. Mejlet ska innehålla namn, utbildningsprogram och termin, i ämnesraden skriver du: Beställning av SITHS-kort.

När vi mottagit din beställning får du ett svarsmejl med information om hur fotografering och uthämtning av kort sker.  

Ansvar

SITHS‐kortet och koderna är personliga, både kort och koder är en värdehandling som du ansvarar för att hantera säkert. Samtliga inloggningar som görs med kortet registreras och kan spåras, du är personligt ansvarig för alla inloggningar som görs med ditt kort.   

SITHS‐kort som tappas bort måste spärras omedelbart och en avgift tas ut för att du ska få ett nytt kort eller nya koder. Om du förlorar dina koder eller ditt kort hör du av dig till: studierektor.vfu@regionvastmanland.se 

Hälsodeklaration

Inför varje praktikplacering ska du fylla i en hälsodeklaration. Du ansvarar själv för att i god tid uppdatera din hälsodeklaration inför varje praktikplacering och vid avvikelser kontaktar du din vårdcentral. Eventuellt läkarbesök på vårdcentral bekostas av student. Om läkare bedömer att vidare utredning skall ske tas kontakt med handläggare som ansvarar för din praktikplacering. 

Här finns Hälsodeklaration för Region Västmanland

Utdrag ur belastningsregistret

Beroende på var du genomför din praktik kan ett utdrag ur belastningsregistret vara aktuellt. 

Vårdhygien och smittskydd

Du som student är ålagd att följa vårdhygieniska föreskrifter och regler som gäller inom alla inrättningar för vård och omsorg. Följ alltid de basala hygienföreskrifterna  2015:10. 

Läs mer gällande hygien, infektioner och smittspridning i vardhandboken och genomför onlinutbildningen Basal hygien i vård och omsorg (öppen).

Multiresistenta bakterier (MRB)

Om du under det senaste halvåret har arbetat (eller själv vårdats eller erhållit tandvård) utomlands med vård och behandling av patienter, så ska du provtas enligt ”MRSA-screening” (näsa, svalg, perineum samt eventuella hudkomplikationer). Om du har vårdats inneliggande på sjukhus utomlands under senaste halvåret ska du även provtas för ESBL och VRE.

Hygien 

Var noga med din personliga hygien. Fäst upp långt hår och långt skägg. Handhygien är en mycket viktig åtgärd för att minska smittspridning. Förutsättningar för att kunna göra en bra handdesinfektion är:

 • att inte bära långärmade kläder
 • att inte använda ringar, armband och armbandsklocka
 • att naglarna är kortklippta och omålade (gäller även genomskinligt nagellack, lösnaglar eller andra dekorationer på naglar).
 • Obs! Handskar ersätter inte handdesinfektion.

Vid pågående infektion

Rapportera alltid till arbetsledaren på praktikplaceringen om du har:

 • ett infekterat sår på händer, underarmar eller ansikte
 • infektion i piercing område
 • pågående herpesinfektion
 • tarminfektion med akuta kräkningar och diarré
 • handeksem

Observera att huden på händer och underarmar måste vara i sådant skick att handdesinfektion ska kunna genomföras enligt de basala hygienföreskrifterna 2015:10.

Arbetskläder

 • Arbetsgivaren tillhandahåller arbetskläder, skyddskläder och huvudduk. Kläderna tvättas utan kostnad inom sjukvården. Byt arbetskläder och huvudduk varje dag.
 • Engångsplastförkläde eller patientbunden skyddsrock ska användas då risk för kontamination av arbetsdräkten finns, till exempel vid risk för stänk eller kontakt med kroppsvätskor, vid personlig omvårdnad och bäddning. Engångsförkläde kasseras direkt efter användning och skyddsrock byts dagligen.

Utbildningar

Inför din praktik finns onlineutbildningar att genomföra. Vissa utbildningar är obligatoriska och andra finns som ett stöd. Under fliken "Din praktik" finns information kring det som är aktuellt för din praktikplacering.

Sekretessutbildning 

Här hittar du utbildningen Sekretess inför VFU.

När du gått utbildningen ska du per post skicka in underskriven sekretessblankett till Region Västmanlands studierektorskansli på adress:

Region Västmanland
Utbildningsenheten, ingång 21
721 89 Västerås

Märk ditt brev med din studentkategori.

Du kan även skicka sekretessblanketten via Region Västmanlands internposten din första praktikdag. Märk det bruna kuvertet med "Utbildningsenheten". Fråga din handledare hur du går till väga. 

Hygienutbildning 

Här hittar du utbildningen Basal hygien i vård och omsorg (öppen)

Journalföring 

I Region Västmanland används journalprogrammet Cosmic vid dokumentation. När ditt SITHS-kort beställs läggs även behörighet på utifrån din profession och aktuella utbildningar om Cosmic skickas till din mejl. Du kan också hitta utbildningar om hur du använder Cosmic journalsystem. 

När din praktikperiod startat använder du din studentmejl eller regionmejl, om du har en anställning inom Regionen Västmanland. Du klickar på valet "glömt användarnamn eller lösenord", här kan du sedan begära ett nytt lösenord och se om din mailadress är registrerad i Region Västmanlands IT-system. 

Om du inte har någon mailadress kan du ta hjälp av din handledare att logga in och få tillgång till dessa utbildningar.

Du kan alltid vända dig till regionens IT-support på nummer 73500 och knappval 1.

Fler utbildningar 

CIFU Utbildning arbetar med utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser för chefer, medarbetare, elever och studenter. Vi samverkar också med regionens kommuner, lärosäten och universitet. Våra utbildningsinsatser sker med olika längd och form, från längre utbildningsprogram och lärarledda utbildningar till hybridutbildningar och kortare onlineutbildningar.

Ta del av Region Västmanlands utbildningsutbud, det finns flera utbildningar som du självständig genomför online även utan inloggningskonto. 

KliPP

KliPP står för Klinisk praktikplacering. 

Du loggar in i KliPP med din mailadress (studentmail) och använder lösenordet: bytut 

Sjukhusbiblioteket

På Sjukhusbiblioteket hittar du böcker, databaser och e-tidskrifter inom främst medicin och omvårdnad samt andra ämnen med anknytning till hälso- och sjukvård. Dessutom har vi ett allmänt bokbestånd med skön- och facklitteratur för både vuxna och barn. Mer om sjukhusbibliotekets tjänster finns på deras webbplats.

Sjukhusbiblioteket - Region Västmanland

Checklista - Sjuksköterskestudent termin 4

Här hittar du en checklista för dig som är sjuksköterskestudent på termin 4 och ska genomföra din praktik i Region Västmanland.

Inför din praktik

Här hittar du en checklista för det som är viktigt inför din praktik i Region Västmanland.

 • Information om praktik i Region Västmanland – läs igenom informationen på denna sida. 
 • Skaffa SITHS-kort – beställ, fotografera dig, hämta ut kort. Se mer under fliken "SITHS-kort". 
 • Fyll i Hälsodeklarationen.
 • Ta del av sekretessutbildningen, skriv under och skicka in till studierektorskansliet, adress hittar du under fliken "Kontakt".
 • Gör hygienutbildningen, se mer under fliken ”Utbildningar”. 
 • Logga in i KLiPP för information kring din praktikplacering samt se aktuell handledare/kontaktperson. Se mer under fliken "KLiPP".
 • Ha/ta kontakt med handledare på din praktikplacering. 

Under din praktik

Här hittar du en checklista för vad som är viktigt under din praktik i Region Västmanland.

 • Du ska kunna uppvisa hälsodeklarationen på begäran av verksamheten som du har praktik i.
 • Ta reda på hur du transporterar dig till din praktikplacering och eventuell om du behöver parkera.
 • Sjukhusbiblioteket – besök och ta reda på vilket stöd du kan få som student. 

Checklista - Sjuksköterska termin 6

Här hittar du en checklista för dig som är sjuksköterskestudent i termin 6 och ska genomföra din praktik i Region Västmanland.

Inför din praktik

Här hittar du en checklista för det som är viktigt inför din praktik i Region Västmanland

 • Information om praktik i Region Västmanland – läs igenom informationen på denna sida.
 • Logga in i KLiPP för information kring din praktikplacering samt se aktuell handledare/kontaktperson. Se mer under fliken "KLiPP".
 • Ha/ta kontakt med handledare på din praktikplacering.

Om du inte tidigare genomfört VFU i Region Västmanland

Om du inte tidigare genomfört VFU i Region Västmanland så är punkterna nedan aktuella för dig:

 • Information om praktik i Region Västmanland – läs igenom informationen på denna sida.
 • Fyll i Hälsodeklarationen.
 • Ta del av sekretessutbildningen, skriv under och skicka in till studierektorskansliet, adress finner du under fliken "Kontakt".
 • Gör hygienutbildningen, se mer under fliken ”Utbildningar”. 
 • Logga in i KLiPP för information kring din praktikplacering samt se aktuell handledare/kontaktperson. Se mer under fliken "KLiPP".
 • Skaffa SITHS-kort – beställ, fotografera dig, hämta ut kort. Se mer under fliken "SITHS-kort". 
 • Ha/ta kontakt med handledare på din praktikplacering. 

Under din praktik

Här hittar du en checklista för det som är viktigt under din praktik i Region Västmanland

 • Du ska kunna uppvisa hälsodeklarationen på begäran av verksamheten som du har praktik i.
 • Ta reda på hur du transporterar dig till din praktikplacering och eventuell om du behöver parkera. Mer info under fliken "Transport och parkering".
 • Sjukhusbiblioteket – besök och ta reda på vilket stöd du kan få som student. 

Checklista - Fysioterapeutstudent

Här hittar du en checklista för dig som är fysioterapeutstudent och ska genomföra din praktik i Region Västmanland.

Inför din praktik

Här hittar du en checklista för det som är viktigt inför din praktik i Region Västmanland

Inför din första praktik: 

 • Information om praktik i Region Västmanland – läs igenom informationen på denna sida.
 • Skaffa SITHS-kort – beställ, fotografera dig, hämta ut kort. Se mer under fliken "SITHS-kort". 
 • Fyll i Hälsodeklarationen och skicka in till studierektorskansliet, adress finner du under fliken "Kontakt".
 • Ta del av sekretessutbildningen, skriv under och skicka in till studierektorskansliet, adress finner du under fliken "Kontakt".
 • Gör hygienutbildningen, se mer under fliken ”Utbildningar”. 
 • Logga in i KLiPP för information kring din praktikplacering samt se aktuell handledare/kontaktperson. Se mer under fliken "KLiPP".
 • Ha/ta kontakt med handledare på din praktikplacering. 

 Inför varje praktik: 

 • Logga in i KLiPP för information kring din praktikplacering samt se aktuell handledare/kontaktperson. Se mer under fliken "KLiPP". 
 • Ha/ta kontakt med handledare på din praktikplacering. 

Under din praktik

Här hittar du en checklista för vad som är viktigt under din praktik i Region Västmanland.

 • Ta reda på hur du transporterar dig till din praktikplacering och eventuell om du behöver parkera. Mer info under fliken "Transport och parkering".
 • Sjukhusbiblioteket – besök och ta reda på vilket stöd du kan få som student. 

Efter din praktik

Vanliga frågor

Här ser du de vanligaste frågorna och svaren som studenter och elever har.

Var ska det påskrivna sekretessavtalet skickas?

Till studierektorskansliet. 

När du gått utbildningen om sekretess ska du per post skicka in underskriven sekretesblankett Region Västmanlands studierektorskansli på adress:

Region Västmanland
Utbildningsenheten, Ingång 21
721 89 Västerås

Märk ditt brev med din studentkategori.

Du kan även skicka sekretsesblanketten via Region Västmanlands internpost din första praktikdag. Märk det bruna kuveret med "Utbildningsenheten". Fråga din handledare hur du går tillväga. 

Kan jag maila/scanna in den påskrivna sekretessblanketten? 

Nej, den måste skrivas ut och skrivas under för att sen postas, internt eller via brevlåda i ett frankerat kuvert. 

Vad ska jag skriva på sekretessavtalet gällande - förvaltning – verksamhet/arbetsplats – uppdrag i Region Västmanland?

Hälso och sjukvårdsförvaltningen - Där du gör din praktik – professionen du är student inom. 

Parkering under min praktik?

Du kan läsa mer om parkeringar på de olika vårdinträttningarna som finns i Region Västmanland.

När du startat din praktik kan du via Regionens intranät läsa aktuell information om parkeringstillstånd och parkering i Region Västmanland för dig som student eller elev. Du kan även fråga din handledare på din praktik.

Måste jag ha tagit/ påbörjat/avslutat/alla vaccinationerna som hälsodeklarationen tar upp innan praktikstart?

Nej, de är vaccinationer Regionen rekommenderar.   

Ska hälsodeklarationen skickas någonstans?

Nej, den behåller du och visar upp för din huvudhandledare/handledare på enheten.  

När och hur beställer jag SHITS-kort?

Under fliken "Information för dig som får ett studerandekort i Region Västmanland" hittar du information om hur du beställer SHITS-kort inför din VFU.

Finns det studentboende att hyra under praktikperioden?

Nej tyvärr, varken Mälardalens universitet eller Region Västmanland har boenden att hyra/låna ut till dig som ska genomföra din praktik i Region Västmanland.

Kontakt

Studierektorkansliet

Studierektorkansliet ansvarar för samordna praktik i Region Västmanland.

Du är välkommen att maila oss om du har någon fråga på mailadress studierektor.vfu@regionvastmanland.se

Adress:

Region Västmanland
Utbildningsenheten, Ingång 21
721 89 Västerås

Märk ditt brev med din studentkategori.

Du kan också skicka post via Region Västmanlands internposten. Märk det bruna kuveret med "Utbildningsenheten". Fråga din handledare hur du går tillväga. 

Region Västmanland

Du kan alltid ringa till Region Västmanlands kontaktcentrum och uppge vem eller vilken klinik du söker så kopplas du vidare:

Tel: 021-173000

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English