Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Frågor och svar

Här hittar du svar på vanliga frågor som rör patientadministration.

Anhållna, häktade och intagna inom kriminalvård och patienter inom rättspsykiatri samt tvångsvård

Ska patient intagen inom rättspsykiatrin betala patientavgift vid besök i öppen/slutenvård?

Personer som är intagna på Rättspsykiatri Västmanland betalar för närvarande 100 kr per vårddygn (slutenvård). De betalar inte för besök t.ex. inom primärvården då de är patienter inom slutenvården.

Ska patient som är intagen, häktad eller anhållen betala patientavgift?

Patient som är intagen, häktad eller anhållen betalar ingen patientavgift. Undantaget är patient med fotboja som betalar patientavgift enligt regelverket.

Ska patient som är intagen för tvångsvård betala patientavgift?

Patienter som är intagna för tvångsvård betalar 100 kr/dygn (slutenvårdsavgift).

Vad gäller när en utländsk medborgare eller utvandrad svensk som är häktad eller intagen på kriminalvårdsanstalt söker vård?

Behandlande klinik/verksamhet står för kostnaden. Är personen anhållen gäller vanliga regler för bosatta utomlands (se instruktion för turister).

 

 

Anhöriga

När en patient är svårt sjuk erbjuds de anhöriga samtal med kurator. Anhörigsamtal är avgiftsfria och registreras mot patientens journal. Men vad händer när patienten inte har vårdbehov längre men den anhörige har fortsatt behov av samtal med kurator?

En viktig utgångspunkt är att den anhörige blir patient om den får kuratorssamtal för sin egen skull. Samtalen ska då journalföras och avgiftsbeläggas. (Det går också att hänvisa den anhöriga att ta en kuratorskontakt i primärvården).

Betalar anhöriga mat när de övernattar hos inlagd patient på avdelning?

Regionen erbjuder frukost samt kvällsfika till föräldrar som har barn som vårdas på avdelning.

Föräldrar kan sedan köpa mat från fleximat-systemet, en maträtt kostar 89 kr (pris våren 2019).

Asylsökande och tillståndslösa (papperslösa)

Ska asylsökande och papperslösa betala patientavgift vid ambulanstransport?

Vi har ingen patient/egenavgift i Region Västmanland för ambulanstransporter.

Är personer utan giltigt LMA-Kort att betrakta som tillståndslösa (papperslösa)?

En person utan giltigt LMA-kort klassas inte automatiskt som papperslös på Region Västmanland. I första hand kontrollerar vi om personen är asylsökande och omfattas av LMA. Detta gör vi via vårt system Vera asyl. 

EU-medborgare och tredjelandsmedborgare som enligt Schengenavtalet får besöka Schengenområdet i upp till tre månader utan visum betraktar vi normalt inte som tillståndslösa utan de ska registreras som turister. Personer som kommer från länder vars medborgare behöver ha visum för att besöka Sverige, ser vi som tillståndslösa ifall de är bosatta i länet utan att ha giltiga tillstånd.  

Med gömda avses personer som undanhåller sig verkställighet av beslut om avvisning eller utvisning enligt utlänningslagen. Det går inte för patienten att bevisa att hen är tillståndslös/gömd. Vårdgivaren behöver istället lita på hur patienten beskriver sin situation och ställa relevanta följdfrågor för att räta ut eventuella frågetecken och bedöma status. Om patienten tidigare har varit asylsökande kontrolleras alltid så att patienten inte längre lyder under LMA-lagstiftning.

Kan asylsökande, tillståndslösa (papperslösa) och gömda få tandvård?

Region Västmanland har ett beslut om att ge asylsökande, tillståndslös och gömda som stadigvarande uppehåller sig i länet, rätt till tandvård på samma villkor som folkbokförda, och de ska då betala samma vårdavgift som övriga folkbokförda i Västmanland. Eftersom ungdomar 18-23 år som är folkbokförda i Västmanland har avgiftsfri tandvård så kommer även asylsökande/tillståndslösa/gömda att kunna få avgiftsfri tandvård.

Besöksavgifter

Finns 24-timmarsregeln kvar?

Nej, 24 timmarsregeln är borttagen. Gör patienten flera besök samma dag till olika yrkesprofessioner betalar hen avgift vid varje besök. Om patienten däremot blivit vidare remitterad från akuten till ett besök samma dag erläggs ingen ny avgift.

Vilken avgift ska patienten betala vid ett planerat sjuksköterskebesök där det under besöket visar sig finnas behov av att tillkalla läkare för ytterligare bedömning, vilket sker direkt?

Patienten betalar endast en avgift. (Viktigt att personalen registrerar om besöket till ett läkarbesök i Cosmic.)

Kan patienten betala kontant?

De betalningsalternativ som erbjuds patienter vid besök i sjukvården är betalkort, faktura, autogiro. Region Västmanland kan även ta emot kontanta medel men bör undvikas p.g.a. dyr hantering och säkerhetsrisk. På sjukhusen är kontanthanteringen centraliserad till en plats.

Betalar värnpliktiga patientavgifter för öppen och slutenvård?

Nej, enligt Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt har värnpliktiga fri hälso-och sjukvård.

En patient har inbokade besök hos läkare och fysioterapeut samma dag. Betalar patienten besöksavgift vid varje besök även om det är samma dag?

Patienten betalar patientavgift för båda besöken. Den enda gång patienten betalar EN patientavgift är om det är bokat ett Teambesök, då patienten träffar läkare och sjukgymnast tillsammans vid samma tidpunkt.

En patient har fått ny blodtrycksmedicin och får gå och kontrollera blodtrycket vid tre tillfällen för att läkaren ska kunna bedömma om dosjusteringen gett önskad effekt. Ska patienten betala för blodtryckstagningen?

Patienten betalar ingen patientavgift då det endast är provtagning och patienten inte får någon behandling/bedömning. Om patienten ska träffa läkaren igen för en bedömning utifrån de blodtryckstagningar som gjorts så betalar patienten för det besöket. Samma sak gäller t.ex. EKG och röntgen.

Olika patientbidrag

Kan patient få glasögonbidrag om glasögon inhandlats i webbutik?

Nej, glasögonbidrag kan bara utgå om man köpt glasögonen hos optiker i fysisk affär.

Peruker

Antalet peruker och egenavgifter är borttaget. Ersättning till patient sker som ett fast bidrag och inkluderar moms och utprovningskostnad. Specialsydd  turban/sjal är ett första val vid kortvarigt behov av hårersättningshjälpmedel.

 • Specialsydd turban/sjal 3 000 kr per kalenderår
 • Peruk kortvarigt behov 4 000 kr per kalenderår
 • Peruk varaktigt hårbortfall 8 000 kr per kalenderår
 • Toupé/postisch 8 000 kr per kalenderår
 • Ögonfransar 1 500 kr per kalenderår
 • Tatuering ögonbryn 4 000 kr en gång
 • Påfyllnad ögonbryn 2 000 kr en gång

Mer information om hårersättning.

Resor och övernattning

Om patient har behov av hotellövernattning i direkt samband med vård, finns något maxbelopp på vad hotellnatten får kosta?

Det finns inget maxbelopp i nuläget. Patienter som behöver boka hotellrum ska boka standardrum. Eventuella undantag att boka dyrare rum är om standardrummen är fullbokade, t.ex. vid större evenemang på orten.

Smittskydd

All undersökning, vård och behandling som behövs ur smittskyddssynpunkt vid allmänfarliga sjukdomar oavsett medborgarskap är avgiftsfri inom öppenvården. Vaccination av personer där det funnits smitta hos närstående är avgiftsfritt. Patientavgift tas ut vid sluten vård.

Svenska medborgare bosatta utomlands

Vad gäller för svenska medborgare som inte är folkbokförda i Sverige?

Se instruktion 48846 - Patientavgifter utlandssvensk eller SKL: s handbok Vård av personer från andra länder.

Hittar du inte den information du söker, kontakta vardstod@regionvastmanland.se

Planerad vård i utlandet

Ansökan om planerad vård i utlandet görs av patienten till försäkringskassan, Försäkringskassan kommer sedan att skicka ärendet till hemregionen för besvarande av om patienten skulle ha fått vården i sin hemregion och hur mycket vården då skulle ha kostat. Mer information finns här.

Utländska medborgare

Personer utan nödvändiga tillstånd

I lagen om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd regleras landstingens skyldigheter i enlighet med följande.

 • Personer som inte har fyllt 18 år ska erbjudas hälso- och sjukvård samt tandvård i samma omfattning som barn och ungdomar bosatta inom landstinget.
 • Personer som fyllt 18 år ska erbjudas vård och tandvård som inte kan anstå, mödrahälsovård, vård vid abort och preventivmedelsrådgivning,
 • Hälsoundersökning. Den erbjuds först när en person själv uppsöker vården.

I kapitel 8 i SKL:s handbok Vård av personer från andra länder finns en sammanställning av de regler för vård av personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.

Handboken Vård av personer från andra länder

Patient från icke EU-land har inget personnummer och är gravid. Hur mycket ska hon betala om hon gör alla gravidkontrollerna på VC?

Eftersom patienten kommer från icke EU-land så har inte personen något EU kort. När det gäller gravidkontroller så är det planerad vård och inte nödvändig vård, det betyder att hon ska betala den kostnad som vårdcentralen har för kontrollerna enligt den regionala utomlänsprislistan.

En EU-medborgare blir akut sjuk under sin vistelse i Sverige och behöver palliativ vård. Anhöriga vill att personen ska kunna vårdas i deras hem sista tiden. Vad gäller?

Om en läkare gör bedömningen att personen är i behov av vård som inte kan anstå och inte är i stånd att transporteras till sitt hemland så har personen rätt till palliativ vård. Enligt EU:s sjukvårdskonvention så har en EU‑medborgare rätt till samma vård som en västmanlänning när det gäller vård som inte kan anstå, och därmed så har personen rätt till palliativ vård även i hemmet.

Vilken nationalitet får ett nyfött barn om pappan är svensk medborgare och mamman turist/utländsk medborgare?

Om pappan kan legitimera sig och styrka sitt svenska medborgarskap (med t.ex. pass eller personbevis) blir barnet svensk medborgare och vården av barnet följer svensk lagstiftning. Mamman betalar dock enligt regelverket för turister.

Vaccination

Betalar vuxna för HPV vaccinering?

Ja, vaccinationen är inte avgiftsfri och ingår inte i högkostnadsskyddet.

Kostar det att få influensa och pnemokockvaccin?

Alla ålderspensionärer och yngre personer som tillhör de s.k. riskgrupperna för influensa och pneumokocker erbjuds vaccin mot båda dessa sjukdomar kostnadsfritt.

Vad betalar patienten vid uteblivet besök för vaccination?

Patienten betalar 250kr. (200 kr för uteblivet besök och 50kr fakturaavgift)

Får patient som väntat mer än 30 minuter vid besöket ersättning?

Nej, återbetalning gäller inte för vaccinationer på egen begäran.

Vårdgaranti

Hur vet jag om jag ska registrerar PatientVald Väntan (PVV) eller Medicinskt Orsakad Väntan (MOV)?

MOV

Medicinskt orsakad väntan (MOV) registreras efter att bedömning gjorts att patientens hälsotillstånd inte medger planerad vårdkontakt. Remittent eller patienten uppmanas enligt överenskommelse meddela när hälsotillståndet medger vårdkontakt beroende på patientens autonomi och orsaken till MOV.

Medicinsk ansvarig ska alltid värdera patientens autonomi och medicinska behov innan beslut om återremittering tas.

MOV registreras när:

 • Patienten drabbas av akut sjukdom/skada, som bedöms förlänga väntetiden avsevärt
 • En bakomliggande allvarlig sjukdom upptäcks under väntetiden som bedöms förlänga väntetiden avsevärt
 • Tillfällig sjukdom av relativt övergående slag som verksamheten bedömer hindrar planerad vårdkontakt. Ny tid inom tidsgränsen KAN INTE erbjudas. Erbjud patienten ny tid snarast möjligt

Patient som är registrerad som (MOV) räknas inte som aktivt väntande och ingår inte i vårdgarantins måluppfyllelse

PVV

Patient registreras med patientvald väntan (PVV) om denne uttryckligen vill vänta med eller omboka erbjuden vårdkontakt/vårdåtgärd. Orsak till uttrycklig väntan är patientens ensak.

Kapacitetsbrist inom sjukvården kan aldrig registreras med (PVV)

Exempel:

(PVV) kan inte registreras när enheten inte kan erbjuda besök inom nittio dagar. Om patienten blir tillfrågad om att ta en besökstid efter 90 dagar och patienten accepterar den längre väntetiden så registreras det som PPV.

PVV registreras:

 • om patienten uttryckligen tackar nej till erbjudande om åtgärd av annan vårdgivare och väljer att vänta
 • om patienten vill omboka en överenskommen/avtalad tid men ny tid kan inte erbjudas inom tidsgränsen 90 dagar

För mer information om MOV, PVV och registrering av MOV och PVV inom BUP, se dokument 42484-2 Riktlinjer för avvikelserapportering till den nationella väntetidsdatabasen

Hur många gånger kan en patient tacka nej till tid denne fått?

När verksamhet skickar ”kallelse på kallelse” finns ingen gräns för hur många gånger patienten kan

omboka erbjuden tid. Däremot bör antalet ombokningar av överenskommen tid begränsas till två tillfällen (tre tider med ursprungligt erbjuden tid inräknad). Därefter kan remissen återsändas till remittenten och patienten informeras.

Medicinskt ansvarig ska dock alltid värdera patientens autonomi och medicinska behov innan beslut om återremittering tas.

För mer information, se dokument 42484-2 Riktlinjer för avvikelserapportering till den nationella väntetidsdatabasen.

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English