Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Utlandssvensk

Region Västmanland har en skyldighet att ge omedelbar, nödvändig vård oavsett betalningsförmåga och även om man inte är bosatt i Sverige.

Utlandssvensk

Definitionen av utlandssvensk är en person som är svensk medborgare och bosatt utomlands samt avregistrerad från folkbokföringen i Sverige.

Utlandssvenskar som söker vård ska uppvisa pass för att styrka sitt svenska medborgarskap.

Passets giltighet kan kontrolleras här:  Kontrollera giltigheten för svenska pass och nationella ID-kort (polisen.se)

Barn

Samma regelverk för subventionerad vård som för vuxna.

För barn och unga under 20 år är all öppen hälso- och sjukvård som ingår i högkostnadsskyddet avgiftsfri. 

Gäller dock inte för intyg, hälsokontroller eller vaccinationer.

 

Barn utanför EU/EES som aldrig varit folkbokförda i Sverige men som har svenskt medborgarskap har inte rätt till planerad vård i Sverige.

 

Barn ska uppvisa EU-kort när de bor i ett annat EU/EES-land.

 

 

EU- och EES-länder

EU/EES – länder och Schweiz

2019-09-17

Belgien

Danmark

Tjeckien

Spanien

Rumänien

   Schweiz [1]

Grekland

Finland

Tyskland

Polen

Nederländerna

   Island

Litauen

Bulgarien

Ungern

Frankrike

Sverige

   Norge

Cypern

Portugal

Kroatien

Slovakien

Storbritannien[3]

   Liechtenstein [2]

Irland

Luxemburg

Estland

Österrike

 

 

Malta

Italien

Lettland

Slovenien

 

 

 

[1] Schweiz har ett avtal med EU/EES som innebär att försäkrade i Schweiz får nödvändig vård vid tillfällig vistelse samt planerad vård enligt förhandstillstånd.

[2] Norge, Island och Liechtenstein tillhör EES

[3] Storbrittanien har särskilt avtal med eget kort, läs mer här.

EU-kort och intyg

En utlandssvensk som söker vård i Sverige måste uppvisa ett giltigt svenskt pass.

En utlandssvensk kan inte uppvisa ett EU-kort från Sverige utan ska ha ett EU-kort  alternativt ett provisoriskt intyg om innehav av EU-kort, som utfärdas av myndigheterna i deras arbets- eller bostättningsland.

När intyg saknas

Om patienten inte kan uppvisa EU-kort eller något av intygen som anges i tabellen ovan har patienten inte rätt till subventionerad vård. Patienten betalar då hela vårdkostnaden själv.

Den vårdsökande bör i dessa fall underrättas om möjligheten att få ersättning för sina utlägg från sin socialförsäkringsinstitution i hemlandet.

Intyg i efterhand

EU-kort ska visas upp vid vårdtillfället. En patient kan inte i efterhand visa upp ett EU-kort eftersom man då inte vet om det var giltigt vid själva vårdtillfället.

Det provisoriska intyget kan visas upp både vid vårdtillfället och efter vårdtillfället. Den giltighetstid som anges på det provisoriska intyget måste täcka vårdtillfället.

Intyg

Vård som intyget ger rätt till

EU-kort

Nödvändig vård

Provisoriskt intyg om innehav av EU-kort

 

Nödvändig vård

Intyget utfärdas av socialförsäkrings-institutionen i personens hemland.

Försäkringskassan intyg

Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige för personer bosatta i ett annat EU/EES-land eller Schweiz

 

Nödvändig och planerad vård

Intygen kan innehas av:

Pensionärer med svensk pension

Tillfälligt arbetande i Sverige

Gränsarbetare


Försäkringskassan intyg

Intyg om rätt till vård i Sverige för personer som studerar i ett annat EU/EES-land eller Schweiz

 

Nödvändig och planerad vård

Intyget kan innehas av:

Utlandssvenskar som studerar i annat EU-/EES-land eller Schweiz

På följande länk finner du bilder på olika typer av EU-kort

Intyg S2

 

Planerad vård som en person har beviljats förhandstillstånd (EU)

Intyg E112

 

Planerad vård som en person har beviljats förhandstillstånd (Nordiska länder)


Intyg S3

 

Planerad vård som en person har beviljats förhandstillstånd

Gäller pensionerad gränsarbetare

Intyg från ECDC

 

Sjukintyg som ECDC kräver vid sjukfrånvaro (avgiftsfritt för patienten)

Viss vård:

Primärvård (inklusive hemsjukvård och primärvårdsrehabilitering)

Barnhälsovård

Mödrahälsovård

Logopedi

Fotsjukvård

Hjälpmedel

En person som uppvisar EU-kortet eller provisorikt intyg om innehav av EU-kort har vid tillfällig vistelse här rätt till sådana hjälpmedel som bedöms som nödvändiga.

När personen lämnar Sverige ska hjälpmedelet lämnas tillbaka, med hänvisning till att personen inte längre har rätt till vårdförmån i Sverige.

För pensionärer med särskillt intyg om rätt till vårdförmån gäller andra regler, läs under fliken pensionär.

 

Högkostnadsskydd

EU/EES-land och Schweiz

Utlandssvensk som är bosatt i ett EU/EES-land eller Schweiz omfattas av högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård förutsatt att de kan uppvisa något av de intyg som berättigar till vård i Sverige.

Konventionsland

Utlandssvensk som bor i ett land som omfattas av sjukvårdskonventionen har rätt till högkostnadsskydd för öppen hälso- och sjukvård.

Övriga länder

Utlandssvensk som är bosatt i land utanför EU/EES-land med vilket Sverige saknar sjukvårdskonvention, omfattas inte av högkostnadsskyddet för öppenvård även om denne kan ha rätt till subventionerad vård.

Länder utan sjukvårdskonvention

 • Länder utanför EU-/EES-området med vilka Sverige saknar sjukvårdskonvention.
 • Utlandssvensk bosatt i land utan sjukvårdskonvention har rätt till akut vård vid tillfällig vistelse i Sverige och betalar samma patientavgift som de som är folkbokförda i Sverige.
 • Kravet är att patienten uppvisar giltigt svenskt pass, samt anger fullständig adress i hemlandet.
 • Saknas pass betalar patienten hela vårdkostnaden själv.

För att se vilka länder med vilka Sverige har sjukvårdskonvention, se fliken "Konventionsländer" nedan.

Europeiska länder med vilka Sverige saknar sjukvårdskonvention, t.ex. Monaco och Andorra

Akut sjukvård - Patienten betalar samma avgift som personer folkbokförda i Västmanland.

Planerad sjukvård - Patienten betalar hela kostnaden själv enligt utomlänsprislistan.

Akut tandvård - Patienten betalar samma avgift som personer folkbokförda i Västmanland.

Planerad tandvård - Patienten betalar hela kostnaden själv.

Övriga länder med vilka Sverige saknar sjukvårdskonvention

Akut sjukvård - Patienten betalar samma avgift som personer folkbokförda i Västmanland.

Planerad sjukvård - Patienten betalar för öppenvård: 6 x högsta slutenvårdsavgiften (fn 110 kr). För slutenvård 10 x högsta slutenvårdsavgiften (fn 110 kr).

Akut tandvård - Patienten betalar samma avgift som personer folkbokförda i Västmanland.

Planerad tandvård - Patienten betalar hela kostnaden själv.

 

Länder med sjukvårdskonvention

 • Utlandssvensk bosatt i ett land med sjukvårdskonvention kan ha rätt till vård enligt konventionen, förutsatt att personen uppfyller gällande dokumentationskrav.
 • För vård av patient som är bosatt i ett land som inte omfattas av någon sjukvårdskonvention, se regelverk under fliken Länder utan sjukvårdskonvention.
 • Kravet är att patienten uppvisar giltigt svenskt pass, visar upp EU-kort eller giltigt intyg samt anger fullständig adress i hemlandet.
 • Saknas pass betalar patienten hela vårdkostnaden själv.

Algeriet

Endast akutvård. Patienten betalar samma avgift som personer folkbokförda i Västmanland.

Planerad sjukvård - Patienten betalar för öppenvård: 6 x högsta slutenvårdsavgiften (fn 100 kr). För slutenvård 10 x högsta slutenvårdsavgiften (fn 100 kr).

Akut tandvård - Patienten betalar samma avgift som personer folkbokförda i Västmanland.

Planerad tandvård - Patienten betalar hela kostnaden själv.

Australien

Akut sjukvård - Patienten betalar samma avgift som personer folkbokförda i Västmanland.

Planerad sjukvård - Patienten betalar hela kostnaden själv enligt utomlänsprislistan.

Akut tandvård - Patienten betalar samma avgift som personer folkbokförda i Västmanland.

Planerad tandvård - Patienten betalar hela kostnaden själv.

Kanada

Akut sjukvård - Patienten betalar samma avgift som personer folkbokförda i Västmanland.

Planerad sjukvård - Patienten betalar hela kostnaden själv enligt utomlänsprislistan.

Akut tandvård - Patienten betalar samma avgift som personer folkbokförda i Västmanland.

Planerad tandvård - Patienten betalar hela kostnaden själv.

Nya Zeeland

Akut sjukvård - Patienten betalar samma avgift som personer folkbokförda i Västmanland.

Planerad sjukvård - Patienten betalar hela kostnaden själv enligt utomlänsprislistan.

Akut tandvård - Patienten betalar samma avgift som personer folkbokförda i Västmanland.

Planerad tandvård - Patienten betalar hela kostnaden själv.

USA

Akut sjukvård - Patienten betalar samma avgift som personer folkbokförda i Västmanland.

Planerad sjukvård - Patienten betalar hela kostnaden själv enligt utomlänsprislistan.

Akut tandvård - Patienten betalar samma avgift som personer folkbokförda i Västmanland.

Planerad tandvård - Patienten betalar hela kostnaden själv.

Legitimationskrav

Bosatt i nordiska länderna

(Norge, Danmark, Finland, Island)

 • ID-kort som visar på att patienten är bosatt i annat nordiskt land

Bosatt i EU-/EES-länder eller Schweiz

 • Pass
 • EU-kort, alternativt intyg om innehav av EU-kort

Bosatt i konventionsland

 • Pass
 • Adress i bosättningslandet

Bosatt i icke konventionsland

 • Pass
 • Adress i bosättningslandet

Missionärer, präster och volontärer

Utlandssvensk som arbetar i utvecklingsländer som missionär, präst eller volontär har rätt till vård enligt samma villkor som personer folkbokförda i Sverige.

Giltigt svenskt pass samt handling som styrker att personen arbetar i ett utvecklingsland som missionär, präst eller volontär ska bifogas fakturan till Ekonomiservice.

Nordiska länder

Nordiska konventionen gäller mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige (gäller även Grönland, Färöarna och Åland).

Den vårdsökande ska kunna visa, med id-handling, att personen ifråga är bosatt i annat nordiskt land.

Då en patient behöver hjälp med transport till sitt hemland så gäller följande:

 • Behov av hemresa ska styrkas med läkarutlåtande
 • Det land där vården har givits svarar för merutgifterna i samband med hemresa från vårdinrättning till patientens hem eller en vårdinrättning i bosättningslandet.
 • Ekonomiska skäl och patientens önskemål ska vägas in i bedömningen om hen har rätt till ersättning för merutgifter för hemresa.

Exempel på praktisk tillämpning:

En kvinna som bor i Oslo insjuknar akut under en semesterresa i Gävle. Enligt läkarintyg behöver kvinnan flygas hem till Oslo. Kostnaden uppgår till 3 000 kr. Den vanliga hemresekostnaden, om akut sjukdom inte hade uppstått, är beräknad till 500 kr. Merkostnaden för hemresan blir 2 500 kr. Vi fakturerar Försäkringskassan (NAVI Visby) för beloppet om 2 500 kr och patienten för det resterande beloppet om 500 kr.

Nödvändig vård

Nödvändig vård innebär att de försäkrade under trygga medicinska omständigheter ska kunna vistas i Sverige den tid de har planerat.

Personen ska inte behöva avbryta en planerad vistelse i Sverige och återvända till sitt hemland på grund av medicinska skäl. Med nödvändig vård avses också vård som orsakas av kronisk sjukdom. Begreppet inkluderar även provtagningar, medicinska kontroller, förebyggande mödra- och barnhälsovård samt förlossning.

Om vården kan vänta tills patienten kommer tillbaka till sitt hemland betraktas den inte som nödvändig. En besökare som tänker vistas här i exempelvis fem månader kan ha rätt till mer vård än en person som planerar att bara stanna några dagar.

Vården betraktas inte som nödvändig om syftet med resan var att söka vård. Sådan vård betraktas alltid som planerad vård.

Pensionärer

Pensionärer med svensk allmän pension och som är bosatta i ett annat EU/EES-land eller Schweiz har rätt till all vård (nödvändig och planerad) till vanlig patientavgift detta inkluderar även hjälpmedel.

De har även rätt till tandvård inom det statliga tandvårdsstödet.

Svenskt EU-kort gäller inte i Sverige, utan gäller endast för att få vård i andra EU-länder.

Dessa personer ska uppvisa intyg från Försäkringskassan vid vårdtillfället (Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige för personer bosatta i ett annat EU/EES-land eller Schweiz).

Kostnaden för denna vård faktureras Försäkringskassan (NAVI Visby) med kopia på intyget.

Med pension avses bl.a. inkomst- tilläggs- och premiepension samt sjuk- eller aktivitetsersättning.

 

Planerad vård

Utlandssvensk

För att en utlandssvensk ska kunna ansöka om planerad vård i Sverige, krävs ett intyg från myndigheten i bosättningslandet.

Patienten ska söka vård i den region/landsting som hen var folkbokförd i vid flytten/avregistreringen.

Pensionär

Pensionärer som erhåller svensk pension har även rätt till planerad vård till samma kostnad som för en bosatt i regionen. De omfattas även av vårdgarantin.

Utländsk medborgare från EU/EES-land eller Schweiz

Det mest troliga är att patienten har en direktkontakt med en svensk vårdgivare, alternativt att kontakt tas av berörd vårdgivare i hemlandet eller av personens socialförsäkringsinstitution. Denna institution i patientens hemland kan utfärda ett tillstånd, intyg S2, för att styrka finansieringen av den planerade vården.

Intyg E112 utfärdas av de nordiska länderna och accepteras återigen av Försäkringskassan.

Viktigt att bifoga kopia på intyg när vi ska fakturera Försäkringskassan.

Patienten kan också välja att själv betala för den planerade vården för att ansöka om ersättning i sitt bosättningsland i efterhand.

Statligt utsända

En utsänd är en person som arbetar utomlands på uppdrag av svensk statlig arbetsgivare. Under utsändningstiden är personen folkbokförd i Sverige och betraktas som boende här.

Statligt utsända personer och deras medföljande familj får öppen vård till samma avgifter som för bosatta.

För slutenvård, akut och planerad, betalar en statligt utsänd den högsta slutenvårdsavgiften för bosatta (fn 100 kr/vårddygn).

Därmed har den utsände tillgång till vården i Sverige såsom övriga boende.

Dessutom kan personen ha tillgång till nödvändig vård (förordning 883/2004) i sitt utsändningsland.

Studerande

Personer från Sverige som studerar i ett annat EU/EES-land eller Schweiz och som är avregistrerade från folkbokföringen samtidigt som de anses vara bosatta i Sverige enligt förordning 883/2004 och är omfattade av svensk socialförsäkring har tillgång till nödvändig och planerad vård i Sverige till svensk patientavgift.

Patienten ska uppvisa intyget "Intyg om rätt till vård i Sverige för personer som studerar i ett annat EU/EES-land eller Schweiz", vilket utfärdas av Försäkringskassan.

Kostnaden för tillhandahållen vård ska inte faktureras Försäkringskassan, utan vårdlandstinget svarar för vårdkostnaden.

Svensk medborgare som aldrig varit folkbokförd i Sverige

Utlandssvensk som är född utomlands och som aldrig varit folkbokförd i Sverige har inte rätt till subventionerad planerad vård i Region Västmanland.

Bosättningslandet avgör om dessa patienter ska betala hela vårdkostnaden själv, eller om patienten omfattas av en sjukvårdskonvention (krävs intyg från bosättningslandet som visar att de har rätt till vård i Sverige).

Regeln gäller även barn vars förälder/föräldrar var folkbokförda i Region Västmanland vid utflyttningstillfället.

Vård som inte kan anstå

Begreppet vård som inte kan anstå är en utvidgning av den vård som definieras som omedelbar. Begreppet omfattar behandling av sjukdomar och skador i de fall där även måttlig fördröjning bedöms kunna medföra allvarliga följder för patienten. Även psykiatrisk vård och följdinsatser till vården omfattas.

Vägledning:

Vid bedömning av vård som inte kan anstå ska hänsyn tas till:

 • Patientens möjlighet att få vård inom en nära framtid och att patienten inte kan hänvisas till hemlandet eller hemlandstinget för vård inom några dagar.
 • Om en fördröjning av vården kan leda till allvarliga följder för patienten.
 • Om en senare behandling ger avsevärt sämre prognos eller ökade risker för komplikationer.
 • Om ett dröjsmål innebär negativa följder för patienten, som svår värk, svår ångest eller svår depression.

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.