Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Utländska medborgare/turister

Här hittar du information om vad som gäller för utländska medborgare och turister.

OBS! För hantering av patienter från Ukraina se särskild instruktion.

Asylsökande och tillståndslösa

För information kring asylsökande, tillståndslösa och gömda, gå till följande sida.

Barn

 • Barn under 20 år som är utomlänspatienter, asylsökande, tillståndslösa eller EU-medborgare har som barn folkbokförda i Västmanland fri hälso och sjukvård. Gäller dock inte för intyg, hälsokontroller eller vaccinationer.
 • Är barnet turist från ett land som saknar konvention, saknar folkbokföring i sverige eller saknar EU-kort/annat giltigt intyg, ska vårdavgift enligt gällande prislista för utomlänsvård erläggas.

Utlandssvensk som aldrig varit folkbokförd i Sverige

Utlandssvensk som är född utomlands och som aldrig varit folkbokförd i Sverige har inte rätt till subventionerad planerad vård i Region Västmanland. Regeln gäller även barn vars förälder/föräldrar var folkbokförda i Region Västmanland vid utflyttningstillfället. En sådan patient hanteras som turist och följer regelverket för det land hen är bosatt i.

 

Bosatt men inte folkbokförd i Sverige

EU-medborgare bosatta i Sverige som omfattas av förordning 883/2004 men som inte kan bli folkbokförda här, har rätt till hälso- och sjukvård och tandvård i Sverige. Det gäller såväl för den som arbetar som för den som inte arbetar.

En kontroll av om de är folkbokförda eller inte ska göras innan Försäkringskassans intyg ”Intyg om bosättning i Sverige enligt förordning 883/2004” används. Försäkringskassan betalar ersättning till landstingen för motsvarande hälso- och sjukvård som gäller för personer folkbokförda i Sverige som för denna kategori patienter.

De enskilda ska erbjudas motsvarande hälso- och sjukvård som de personer som är folkbokförda i Sverige.

Om vistelsen i Sverige överskrider 12 månader ska personen normalt folkbokföra sig här. Därmed har personen tillgång till hälso- och sjukvården såsom övriga folkbokförda i landstinget.

Patienter som hävdar att de är bosatta i Sverige men inte är folkbokförda eller inte har giltigt intyg ska betala hela kostnaden för hälso- och sjukvården enligt riksavtalet.

Patienter som lämnat in ansökan om folkbokföring till Skatteverket men ännu inte fått ett beslut betalar under handläggningstiden full avgift enligt utomlänsprislista. När beslut om folkbokföring är klar, och vårdagift betalats för period som patienten varit folkbokförd enligt beslutet, kan patienten ansöka om återbetalning hos ekonomiservice.

 

EU- och EES-länder

2019-09-17

Belgien

Danmark

Tjeckien

Spanien

Rumänien

   Schweiz [1]

Grekland

Finland

Tyskland

Polen

Nederländerna

   Island

Litauen

Bulgarien

Ungern

Frankrike

Sverige

   Norge

Cypern

Portugal

Kroatien

Slovakien

Storbritannien [3]

   Liechtenstein [2]

Irland

Luxemburg

Estland

Österrike

 

 

Malta

Italien

Lettland

Slovenien

 

 

 

[1] Schweiz har ett avtal med EU/EES som innebär att försäkrade i Schweiz får nödvändig vård vid tillfällig vistelse samt planerad vård enligt förhandstillstånd.

[2] Norge, Island och Liechtenstein tillhör EES

[3]Läs mer under Förenade kungariket Storbritannien och vad som gäller sedan utträdet från EU

EU-kort och intyg

När intyg saknas

Om patienten inte kan uppvisa EU-kort eller något av intygen som anges i tabellen ovan har patienten inte rätt till subventionerad vård. Patienten betalar då hela vårdkostnaden själv.

Den vårdsökande bör i dessa fall underrättas om möjligheten att få ersättning för sina utlägg från sin socialförsäkringsinstitution i hemlandet.

Intyg i efterhand

EU-kort ska visas upp vid vårdtillfället. En patient kan inte i efterhand visa upp ett EU-kort eftersom man då inte vet om det var giltigt vid själva vårdtillfället.

Det provisoriska intyget kan visas upp både vid vårdtillfället och efter vårdtillfället. Den giltighetstid som anges på det provisoriska intyget måste täcka vårdtillfället.

Intyg

Vård som intyget ger rätt till

EU-kort

Nödvändig vård

Provisoriskt intyg om innehav av EU-kort

Nödvändig vård

Intyget utfärdas av socialförsäkrings-institutionen i personens hemland.

Försäkringskassan intyg

Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige för personer bosatta i ett annat EU/EES-land eller Schweiz

Nödvändig och planerad vård

Intygen kan innehas av:

Pensionärer med svensk pension

Tillfälligt arbetande i Sverige

Gränsarbetare

Intyg S2

Planerad vård som en person har beviljats förhandstillstånd (EU)

Intyg E112

Planerad vård som en person har beviljats förhandstillstånd (Nordiska länder)

Intyg S3

Planerad vård som en person har beviljats förhandstillstånd

Gäller pensionerad gränsarbetare

Intyg från ECDC

Sjukintyg som ECDC kräver vid sjukfrånvaro (avgiftsfritt för patienten)

Viss vård:

Primärvård (inklusive hemsjukvård och primärvårdsrehabilitering)

Barnhälsovård

Mödrahälsovård

Logopedi

Fotsjukvård

 

Främlingspass

Den person som inte har pass och som inte har möjlighet att få ett, kan i vissa fall få ett främlingspass av Migrationsverket.

Det gäller till exempel en person som har fått ett uppehållstillstånd i Sverige på grund av skyddsskäl gentemot myndigheterna i sitt hemland och därför inte kan vända sig dit för att få ett pass.

Ett främlingspass säger inget om vilken patientavgift patienten ska betala. Om patienten uppvisar ett främlingspass behöver du ta reda på följande:

 1. Om personen har uppehållstillstånd i Sverige kan patienten folkbokföra sig i Sverige. Om patienten är folkbokförd i Sverige gäller samma patientavgift som vilken medborgare som helst.
 2. Om patienten inte är folkbokförd i Sverige så behöver du ta reda på vilket land patienten senast var bosatt i, för att avgöra hur mycket patienten ska betala.

 

 

Förenade Kungariket Storbritannien (UK)

I princip gäller även efter utträdet från EU samma regler som vid medlemskapet och hanteringen av ersättning för patienter från UK sker på samma sätt som för EU-patienter (ansökan om ersättning till NAVI/Visby) personer från UK kan dock komplettera med intyg efter besöket då de inte har samma rätt som patienter från EU att ansöka om ersättning i efterhand.

Patienter från Storbritannien som tillfälligt vistas i Sverige har rätt till vård till samma pris som en västmanlänning när vården betraktas som nödvändig och inte kan vänta tills patienten återvänt hem. De har även rätt till planerad vård när giltigt S2 intyg kan uppvisas.

Patienter med brittiskt medborgarskap som är folkbokförda i Sverige betraktas som västmanlänningar.

Patienter från Storbritannien kan ha andra intyg än EU-medborgare. Dessa gäller:

Nödvändig vård

 • EU-kort, Europeiskt sjukförsäkringskort (EHIC)
 • Särskilt sjukförsäkringskort (UK EHIC)
 • Nytt global helth insurance card (GHIC och UK GHIC NI) eller
 • Provisoriska intyg om rätt till vård

Omedelbart nödvändig vård

 • Brittiskt pass eller försäkringsintyg utfärdat av brittiska myndigheter. (Om det i passet framgår att patienten är bosatt utanför UK till exempel visumstänmpel, då saknas rätt till offentligt finansierad vård och full avgift tas ut).

Planerad vård

 • S2 Intyg
 • Intyg från Försäkringskassan om rätt till vårdförmåner till exempel bosatta, studenter.

De intyg som utfärdats under EU-medlemskapstiden gäller till det utgångsdatum som står på intyget eller tills det att de återkallats.

Läs mer om rättigheter för patienter från UK.

Förlossning och graviditet

Vård i samband med graviditet och förlossning ska ses som nödvändig vård.

En person som uppvisar EU-kort eller provisoriskt intyg om innehav av EU-kort har vid tillfällig vistelse rätt till all vård som blir nödvändig på grund av graviditet. Detta inkluderar även förlossning i normal tid förutsatt att avsikten med vistelsen inte är att söka förlossningsvård.

 

Gränsarbetare

En gränsarbetare är en anställd eller egenföretagare som arbetar i en stat och är bosatt i en annan dit arbetaren som regel återvänder dagligen eller åtminstone en gång i veckan.

En arbetare har rätt till både nödvändig och planerad vård till vanlig vårdavgift i både bosättnings- och arbetslandet.

Hjälpmedel

En person som uppvisar EU-kortet eller provisorikt intyg om innehav av EU-kort har vid tillfällig vistelse här rätt till sådana hjälpmedel som bedöms som nödvändiga.

När personen lämnar Sverige ska hjälpmedelet lämnas tillbaka, med hänvisning till att personen inte längre har rätt till vårdförmån i Sverige.

Häktade

Anhållna, häktade och intagna vid kriminalvårdsanstalt betalar ingen patientavgift för mottagningsbesök i öppen- och slutenvård.

Vårdkostnaden för patienter som är folkbokförda i annat län, som är häktade eller föremål för kriminalvård i anstalt, faktureras hemlandstinget. Fyll i externt debiteringsunderlag och skicka till Ekonomiservice.

Vårdkostnaden för utländska medborgare som är häktade eller intagna på kriminalvårdsanstalt debiteras den behandlande kliniken/verksamheten.

Högkostnadskort

Personer från EU/EES-land och Schweiz

Personer från annat EU/EES-land och Schweiz omfattas av högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård förutsatt att de kan uppvisa något av de intyg som berättigar till vård i Sverige.

Personer från konventionsland

Person från konventionsland omfattas av konventionen har rätt till högkostnads-skydd för öppen hälso- och sjukvård.

Detta gäller även utlandssvenskar.

Personer från övriga länder

Person som är bosatt i land utanför EU/EES-land med vilket Sverige saknar sjukvårdskonvention omfattas inte av högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård.

Utlandssvenskar som är bosatt i land utanför EU/EES-land med vilket Sverige saknar sjukvårdskonvention omfattas inte av högkostnadsskyddet för öppenvård även om denne kan ha rätt till subventionerad vård.

Länder med sjukvårdskonvention

Algeriet

Legitimationskrav: pass

Akutvård. Patienten betalar samma avgift som personer folkbokförda i Västmanland.

Planerad sjukvård - Patienten betalar hela vårdkostnaden (utomlänsprislista).

Akut tandvård - Patienten betalar samma avgift som personer folkbokförda i Västmanland.

Planerad tandvård - Patienten betalar hela vårdkostnaden (utomlänsprislista).

Australien

Legitimationskrav: pass

Nödvändig vård - Patienten betalar samma avgift som personer folkbokförda i Västmanland.

Planerad sjukvård - Patienten betalar hela vårdkostnaden (utomlänsprislista).

Akut tandvård - Patienten betalar samma avgift som personer folkbokförda i Västmanland.

Planerad tandvård - Patienten betalar hela vårdkostnaden (utomlänsprislista).

Israel

Legitimationskrav: Intyg

Endast förlossningsvård.

Québec

Legitimationskrav: Intyg

Gäller endast arbetande och studerande.

Akut sjukvård - Patienten betalar samma avgift som personer folkbokförda i Västmanland.

Planerad sjukvård - Patienten betalar hela kostnaden själv enligt utomlänsprislistan.

Akut tandvård - Patienten betalar samma avgift som personer folkbokförda i Västmanland.

Planerad tandvård - Patienten betalar hela kostnaden själv.

Turkiet

Legitimationskrav: Intyg

Endast planerad vård. Patienten betalar samma avgift som personer folkbokförda i Västmanland.

Länder utan sjukvårdskonvention

De patienter som är utländska medborgare och som är bosatta i länder utanför EU/EES-området eller Schweiz med vilka Sverige saknar sjukvårdskonvention har inte rätt till subventionerad vård. Det betyder att dessa patienter själv får betala den verkliga kostnaden för såväl akut och planerad vård.

Läkemedel

En person som uppvisar EU-kort eller provisoriskt intyg om innehav av EU-kort har rätt till nödvändiga läkemedelsförmåner på samma ekonomiska villkor som personer bosatta i landet.

För gränsarbetare och deras familjemedlemmar ges läkemedel ut till subventionerat pris endast i det land där ordinationen har ägt rum.

Nordiska länder

Personer som är bosatta och försäkrade i Finland, Danmark, Norge och Island (inklusive Grönland, Färöarna och Åland) omfattas av samma regler som utländska medborgare från EU-/EES-land eller Schweiz.

ID-handling kan användas istället för EU-kort

För att ha rätt till nödvändig vård räcker det att person från annat nordiskt land (även utlandssvensk) uppvisar giltig id-handling eller försäkringskort från hemlandet samt anger en fullständig adress i hemlandet.

Kopia på id-handling eller försäkringskort samt fullständig adress i hemlandet ska då bifogas fakturan till Region Västmanland (Försäkringskassan).

Merkostnader vid hemresa

Personer från nordiskt land har även rätt till ersättning för merutgifter i samband med hemresa som uppkommer med anledning av att patienten på grund av sitt sjukdomstillstånd måste använda dyrare färdsätt än personen annars skulle ha använt. Patientens sjukdomstillstånd ska styrkas med läkarintyg.

Nödvändig vård

Nödvändig vård innebär att de försäkrade under trygga medicinska omständigheter ska kunna vistas i Sverige den tid de har planerat.

Personen ska inte behöva avbryta en planerad vistelse i Sverige och återvända till sitt hemland på grund av medicinska skäl. Med nödvändig vård avses också vård som orsakas av kronisk sjukdom. Begreppet inkluderar även provtagningar, medicinska kontroller, förebyggande mödra- och barnhälsovård samt förlossning.

Om vården kan vänta tills patienten kommer tillbaka till sitt hemland betraktas den inte som nödvändig. En besökare som tänker vistas här i exempelvis fem månader kan ha rätt till mer vård än en person som planerar att bara stanna några dagar.

Vården betraktas inte som nödvändig om syftet med resan var att söka vård. Sådan vård betraktas alltid som planerad vård.

En patient som är turist från EU/EES-land eller Schweiz har rätt till nödvändig vård till samma avgift som bosatta inom Region Västmanland.

Kravet är att patienten kan uppvisa ett giltigt EU-kort alternativt ett intyg om innehav av EU-kort.

Planerad vård

Det mest troliga är att patienten har en direktkontakt med en svensk vårdgivare, alternativt att kontakt tas av berörd vårdgivare i hemlandet eller av personens socialförsäkringsinstitution. Denna institution i patientens hemland kan utfärda ett tillstånd, intyg S2, för att styrka finansieringen av den planerade vården.

Intyg E112 utfärdas av de nordiska länderna och accepteras återigen av Försäkringskassan.

Viktigt att bifoga kopia på intyg när vi ska fakturera Försäkringskassan.

Patienten kan också välja att själv betala för den planerade vården för att ansöka om ersättning i sitt bosättningsland i efterhand.

Turist

En patient från ett land utan konvention som söker planerad vård ska hänvisas till Karolinska sjukhusets internationella patientkontor.

Sjömän

Sjömän som är anställda ombord på ett fartyg kan i vissa fall sakna bosättningsland. Dessa personer betraktas som bosatta i det land under vilket fartyget för sin flagg.

Sjömän som är anställda ombord på ett fartyg som för ett EU/EES-lands eller Schweiz flagga har således rätt till vård enligt samma villkor som personer folkbokförda i dessa länder. Det innebär att giltigt EU-kort eller intyg ska kunna uppvisas för att personen ska ha rätt till subventionerad vård. Detsamma gäller sjömän som arbetar på ett fartyg som för flagg från ett land med sjukvårdskonvention.

Saknas nödvändiga intyg, eller om sjömannen seglar under annan flagg än EU/EES-land, Schweiz eller konventionsland, betalar patienten hela vårdkostnaden själv.

Studenter

Personer från andra EU/EES-länder eller Schweiz som studerar i Sverige och deras medföljande familjemedlemmar har liksom övriga försäkrade rätt till nödvändig vård. De måste uppvisa EU-kort eller provisoriskt intyg.

Patienten betalar samma patientavgift som bosatta inom Region Västmanland.

Vård som inte kan anstå

Begreppet vård som inte kan anstå är en utvidgning av den vård som definieras som omedelbar. Begreppet omfattar behandling av sjukdomar och skador i de fall där även måttlig fördröjning bedöms kunna medföra allvarliga följder för patienten. Även psykiatrisk vård och följdinsatser till vården omfattas.

Vägledning:

Vid bedömning av vård som inte kan anstå ska hänsyn tas till:

 • Patientens möjlighet att få vård inom en nära framtid och att patienten inte kan hänvisas till hemlandet eller hemlandstinget för vård inom några dagar.
 • Om en fördröjning av vården kan leda till allvarliga följder för patienten.
 • Om en senare behandling ger avsevärt sämre prognos eller ökade risker för komplikationer.
 • Om ett dröjsmål innebär negativa följder för patienten, som svår värk, svår ångest eller svår depression.

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.