Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Patientavgifter

Principen av att alla besök inom specialistvården har ett pris och alla besök inom primärvården ett pris gäller fortsatt.

Priset för primärvårdsbesök är 170 kronor och för specialistbesök 340 kronor.

En uteblivandeavgift införs, den är patientavgift + 100 kronor.

Flera besök samma dag

Patientavgift ska betalas för varje vårdbesök beroende på om besöken är:

 • planerad eller oplanerade,
 • avser samma eller olika hälsoproblem,
 • om patienten träffar en eller flera yrkeskategorier.

Vägledande exempel – Flera planerade besök 
Om en patient gör flera planerade besök på samma mottagning under en och samma dag:
1. hos olika yrkeskategorier + olika hälsoproblem = flera besök - flera avgifter
2. hos olika yrkeskategorier + samma hälsoproblem = flera besök - flera avgifter* (* undantag team)
3. hos samma yrkeskategori + olika hälsoproblem = ett besök - en avgift 
4. hos samma yrkeskategori + samma hälsoproblem = ett besök - en avgift 

Två besök efter varandra till olika/samma yrkeskategori, för samma hälsoproblem, som planeras och bokas vid samma tillfälle bör ses som ett teambesök och en patientavgift erläggas. 

Två besök efter varandra till olika/samma yrkeskategori, som bokas vid olika tillfällen bör ses som två enskilda vårdbesök och två patientavgifter erläggs.

 • Ett teambesök kan endast vara under samma dag.
 • Ett teambesök är alltid planerat.

Högkostnadskort och frikort

För de flesta besök inom hälso- och sjukvården betalar patienten avgift, men det finns en gräns för hur mycket denne betalar under ett år, det så kallade högkostnadsskyddet.

Högkostnadsskyddet innebär att en patient betalar högst 1 300 kr för sjukvård under en tolvmånadersperiod. Även EU-medborgare har rätt till högkostnadsskydd och frikort under förutsättning att patienten har ett EU-kort. Gäller endast patientavgifter som erlagts i Sverige.

I samband med besöket registreras betalningen i e-frikort. De patienter som betalar besöket med en faktura via nätet behöver begära ett kvitto från Kundgruppen på Ekonomiservice för att betalningen ska kunna registreras i e-frikort.

Frikort erhålls när patienten uppnått högkostnadsskyddet. Det är inte längre ett pappersfrikort utan är ett digitalt e-frikort.

Frikortet gäller under tolv månader från det första registrerade besöket och det gäller över hela Sverige.

Högkostnadsskyddet omfattar avgifter för:

 • Besöksavgifter till alla yrkeskategorier

Högkostnadsskyddet omfattar inte avgifter för:

 • Hälsokontroller på egen begäran
 • Intyg
 • Vaccinationer
 • Inläggning på sjukhus
 • Egenavgifter för vissa hjälpmedel

Dessa avgifter bestäms enligt en särskild taxa och gäller även för barn- och ungdomar, som annars inte betalar avgift för hälso- och sjukvård.

Det finns också ett högkostnadsskydd för läkemedel. Mer information kan patienten hämta på sitt apotek eller på www.apoteket.se

Frikort för asylsökanden, tillståndslösa och gömda

Asylsökanden, tillståndslösa och gömda i Västmanlands län som betalar ordinarie patientavgift för vård som kan anstå, kan registrera kostnaden för besöken i ett högkostnadskort för att sedan kunna få ett frikort. Mer information om detta kan fås av Asyl- och integrationshälsan på telefon 021-17 60 00.

Identifikation

Personnummer

Alla personer som folkbokförs i Sverige får ett personnummer från skatteverket.

Om man en gång fått ett personnummer behåller man samma nummer livet ut. Det innebär att personnumret inte ändras om en person flyttar utomlands.

De finns tillfällen när en person kan få ett personnummer även hen inte är folkbokförd i Sverige. Detta gäller om personen har diplomatisk immunitet och vistas i Sverige under minst ett år, till exempel om är anställd vid en utländsk ambassad eller inom vissa internationella organisationer.

Samordningsnummer

Samordningsnummer är en identitetsbeteckning för personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige.

Syftet med samordningsnummer är att myndigheter och andra samhällsfunktioner ska kunna identifiera personer även om de inte är folkbokförda i Sverige.

Samordningsnumret behåller personen hela livet.

Reservnummer

Reservnummer är i Sverige ett tillfälligt nummer som används för att kunna identifiera en patient med sin vårddokumentation när personnummer eller samordningsnummer saknas eller är okänt.

Patienter som får reservnummer är följande:

 • Asylsökande som ej är folkbokförda (inte har uppehållstillstånd)
 • Utländska medborgare som inte har svenskt personummer eller samordningsnummer
 • Patienter som har rätt till anonym provtagning enligt förordning (1986:198) om provtagning för infektion av HIV
 • Patienter som inte vill identifiera sig eller uppge personnummer
 • Patienter som inte kan uppge eller identifieras med personnummer på grund av t.ex. medvetslöshet, att de är förvirrade eller inte går att tolka

Intyg

Specialkost i skolan

Det finns ingen allmän skyldighet att utfärda intyg, men verksamheten bör om möjligt tillgodose önskemålet. Vid oklarhet om dokumentet räknas som intyg eller inte avgör vårdgivaren vad som ska gälla. När exempelvis en kommun beställer en undersökning som ska ligga till grund för ett intyg/utlåtande debiteras kommunen, såvida inget annat framgår av prislistan.

Om ett visst intyg inte framgår av förteckningen eller om det saknas jämförbart intyg, tillämpas timtaxa.

Timtaxa debiteras med 1 880 kr per timme eller 470 kr per påbörjad kvart (inkl moms). När myndigheter eller privata bolag m.fl. beställer intyg tillämpas timtaxan för att debitering av den verkliga kostnaden ska kunna göras så nära som möjligt. För ytterligare information, se instruktion Avgifter för olika intyg och hälsokontroller 42356.

Kriminalvården

Anhållna, häktade och intagna vid kriminalvårdsanstalt som är folkbokförda i Västmanland betalar ingen patientavgift i öppen vård eller inom slutenvården. Patientavgift gäller dock för patient med fotboja.

Kostnader och fakturering

Vårdkostnaden för en utomlänspatient, som är häktad eller föremål för kriminalvård i anstalt faktureras patientens hemlandsting.

Vårdkostnaden för utländska patienter, som är häktade eller föremål för kriminalvård i anstalt debiteras den behandlande klinik/verksamhet.

Det landsting inom vars område ett brott har begåtts av en utlänning som vistas i Sverige, utan att vara bosatt här, får bära kostnaden för rättspsykiatrisk vård.

Rättspsykiatri

Rättspsykiatri Västmanland är en högspecialiserad verksamhet som har till uppgift att bedriva rättspsykiatrisk vård för personer som har överlämnats till rättspsykiatrisk vård av domstol, personer som är intagna på kriminalvårdsanstalt samt anhållna och häktade personer.

Personer som är intagna på Rättspsykiatri Västmanland betalar 100 kr per vårddygn (slutenvård).

Patienter som är inlagda på Rättspsykiatri Västmanland och som besöker annan öppen- eller slutenvård ska inte betala någon patientavgift för det besöket.

Verksamheten skickar faktura för besöket till Rättspsykiatrin.

Sjukhusvård

 • Avgiften för sjukhusvård är 120 kr per vårddygn oavsett ålder och inkomst.
 • Barn och ungdomar är dock avgiftsbefriade till dess de fyllt 20 år.
 • Sjukhusvård ingår inte i högkostnadsskyddet.

Om ett mottagningsbesök övergår i sjukhusvård i direkt anslutning till besöket återbetalas inte besöksavgiften. Gäller även besök på akutmottagning som leder till sjukhusvård i direkt anslutning till besöket. Avgift för sjukhusvård tas ut från första dygnet oavsett inskrivningstid och antalet timmar.

Personer under 40 år med hel aktivitetsersättning eller sjukersättning betalar 50 kr de första 30 dagarna vid varje vårdtillfälle. Utskrivningsdygnet är avgiftsfritt.

Väntetid mer än 30 minuter

Får patienten vänta mer än 30 minuter efter avtalad tid kan denne få avgiften tillbaka. Patienten måste begära det i direkt anslutning till besöket, 30 minutersregeln gäller även telefonbesök. Gäller inte hälsokontroller, intyg, vaccinationer etc.

Om frikort utfärdats i samband med besöket, men patientavgiften återbetalas p.g.a. att väntetiden överskridit 30 min, får frikortet behållas.

Om inte frikort har utfärdats i samband med besöket, och patientavgiften återbetalas p.g.a. att väntetiden överskridit 30 min, makuleras noteringen.

Uteblivet besök och sena av-/ombokningar

En patient som uteblir från avtalat besök ska betala uteblivandeavgift. Uteblivandeavgiften uppgår till patientavgift + 100 kronor. Detta gäller även avgiftsfria besök och om patienten har frikort. Avgiften för uteblivna besök registreras inte i frikortet.

Undantag från uteblivande avgift gäller såväl bokade som obokade laboratoriebesök samt besök till BVC.

Patienten ska ha av-/ombokat sitt besök innan klockan 08:30 samma dag som besöket skulle ha ägt rum. Görs av-/ombokning senare betraktas patienten som utebliven och uteblivandeavgift ska faktureras.

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.