Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners

För kommun och region i samverkan

Information, dokument och material för dig som arbetar inom socialtjänsten, äldreomsorgen, socialpsykiatri, LSS, förskola/skola och för dig inom regionens verksamheter som samverkar med dessa.

Lagstadgade överenskommelser för vissa målgrupper

Regionen och kommunerna är skyldiga att ha samverkansöverenskommelser för personer med psykisk funktionsnedsättning, skadligt bruk och beroende av alkohol, droger och spel, samt barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.

Här kan du ta del av mer information om överenskommelserna.

Länsgemensamma rutiner - Barn och unga

Länsgemensamma rutiner

SIP- samordnad individuell plan

En länsgemensam rutin är framtagen för SIP processen, och reviderad 220905. I nedan länkar kan du ta del av dokumentet eller läsa om ytterligare information om SIP.

Samordnad individuell plan-länsgemensam samverkansrutin 

Läs mer om SIP här

Hälsoundersökningar för barn och unga som vårdas utanför egna hemmet

Hälsoundersökningar enligt lag 2017:209 ska erbjudas samtliga barn och unga som placeras utanför egna hemmet, ex i familjehem eller HVB. Hälsoundersökningen syftar till att ge en medicinsk bedömning av behovet av hälso- och sjukvård samt tandvård, ge ett underlag för att bedöma hur socialnämnden ska verka för att barnet eller den unge ska få sitt behov tillgodosett samt hur den fortsatta kontakten ska se ut.

Läkarundersökning vid ansökan om vård enligt Lagen om vård av unga (LVU)

Barn och unga som omhärndertas enligt lagen om bård av unga (LVU) ska även erbjudas en läkarundersökning enligt LVU. Den syftar till att identifiera sjukdom, skada eller funktionsnedsättning som kan ha betydelse för bedömningen av behovet av vård och för planering av vårdens innehåll. Tiden för utredning och ansökan om vård enligt LVU är ofta kort och därmed saknas ofta förutsättningar för en mer djupgående hälsoundersökning.  

I rutinen Hälsoundersökningar för barn och unga som vårdas utanför egna hemmet- regional rutin för kommuner, hälso- och sjukvård samt tandvård, kan du läsa mer om dessa undersökningar och vilka aktörer som ansvarar för vad.

 

Blanketter

Utlåtande oral hälsa

En blankett är framtagen 2022 för utlåtande av oral hälsa i samband med hälsoundersökning av placerade barn och unga. 

Hälsoundersökning placerade barn - utlåtande oral hälsa.pdf 

Biträde av polisen vid LVU

Nya blanketter är framtagna av polisen för begäran om hjälp/biträde av polisen enigt LVU.

Begäran om hjälp-biträde enligt LVU.pdf

 

 

Egenvård

Samverkan vid egenvård

En överenskommelse är framtagen mellan regionen och kommunerna i Västmanland. Syftet med överenskommelsen är att klargöra ansvar vid bedömning av egenvård. Syftet är också att tydliggöra ansvar för att skriva egenvårdsintyg samt att beskriva rutinen för samverkan kring detta.

Samverkan vid egenvård- överenskommelse mellan regionen och kommunerna i Västmanland

Föräldraskap vid kognitiva svårigheter - SUF Västerås

Möter du i ditt arbete föräldrar med kognitiva svårigheter såsom intellektuell funktionsnedsättning, autism eller adhd? Eller möter du deras barn?

 

Du kan få konsultation i specifika ärenden och vägledning kring hur ett anpassat stöd kan utformas av verkstadsgruppen SUF Västerås. För stöd kontakta SUF-representant i berörd verksamhet i överenskommelsen.

 

Överenskommelse kring "Samverkan-Utveckling-Föräldraskap" (SUF)

 

SUF står för Samverkan - Utveckling - Föräldraskap och syftar till att ge stöd till familjer där en eller båda föräldrarna har kognitiva svårigheter. SUF Västerås är en överenskommelse mellan berörda verksamheter från Region Västmanland och Västerås stad. 

 

 

 

 

Samverkan vid utskrivning

Den 1 januari 2018 trädde Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ikraft.

Mer om samverkan vid utskrivning

SIP - Samordnad individuell plan

Sedan den 1 januari 2010 finns en lagstadgad skyldighet som innebär att kommunen och landstinget tillsammans ska upprätta en samordnad individuell plan (SIP) när den enskilde har behov av stöd med samordning av insatser från båda huvudmännen.

Mer om SIP - Samordnad individuell plan

Suicidprevention

Länsgemensam handlingsplan suicidprevention

Området psykisk ohälsa och suicidprevention är prioriterat från politiskt håll i Region
Västmanland och det finns önskemål från länets kommuner om att få stöd i arbetet.
Västmanland har höga suicidtal i nationell jämförelse och för att få ett bra
suicidpreventivt arbete i länet behövs en gemensam grund och riktning vilket vi
tänker att denna handlingsplan ska vara en start på. Handlingsplanen riktar sig till
verksamheter i Region Västmanland och länets kommuner, men också till andra
verksamheter och organisationer som vill vara en del av det suicidpreventiva arbetet
i Västmanland.

Länsgemensam handlingsplan suicidprevention

Övriga dokument

Se respektive område för samverkan.

Samverkansdokument som beskriver ansvarsfördelning mellan kommuner och regionen avseende läkemedel inom hemsjukvård och särskilda boenden i Västmanland hittar du under läkemedel.

Samverkansdokument som beskriver ansvarsfördelning mellan kommuner och regionen avseende kostnadsfria inkontinenshjälpmedel hittar du under hjälpmedel.

Länsgemensam rutin för tandvård vid stort omvårdnadsbehov hittar du på Tandvårdenhetens hemsida under tandvård.

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.