Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Till innehåll
Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Västmanlands länstransportplan 2022-2033

Om länstransportplanen

Region Västmanland har som en del av det regionala utvecklingsansvaret för Västmanlands län uppdraget av regeringen att regelbundet upprätta en länsplan för regional transportinfrastruktur.

Västmanlands läns geografiska läge i Stockholm-Mälarregionen med närheten till Arlanda och en väl utbyggd kollektivtrafik ger god tillgänglighet inom och mellan länen i regionen. Möjligheterna att bo i hela Västmanland beror till stor del på hur infrastruktur och allmänna kommunikationer ger invånaren förutsättningar att styra över sin vardag. Tillgänglighet till målpunkter så som arbete, skola och barnomsorg är viktiga komponenter vid valet av bostadsort. Samtliga trafikslag och transportsätt behöver fungera tillsammans och i kombination med tillgång till digital funktionalitet.

Varför en länstransportplan?

Syftet med länstransportplanen är att samlat beskriva hur medlen för transportinfrastrukturen ska användas för att främja en positiv regional utveckling i länet och hur medlen ska bidra till uppfyllande av de transportpolitiska målen. Trafikverket har i sin tur uppdraget att upprätta en nationell transportinfrastrukturplan. Det är Trafikverket som har uppdraget att verkställa besluten i både länstransportplanen och den nationella planen.

Hur används länstransportplanens medel?

Länstransportplanens medel kan nyttjas för investeringar i det regionala vägnätet. Det regionala vägnätet omfattar alla statliga riksvägar och länsvägar inom länet förutom de nationella stamvägarna E18, E20, riksväg 56 och riksväg 70. Även kollektivtrafikanläggningar och regionala cykelvägar ingår i det regionala vägnätet. Utöver statliga vägar finns ett omfattande kommunalt och enskilt vägnät, där investeringar delvis kan finansieras via länstransportplanen genom statlig medfinansiering samt bidrag. Länstransportplanens investeringar kan även omfatta samfinansiering av nationella åtgärder, såsom järnvägsinfrastruktur.

Planeringssystemet

Den långsiktiga infrastrukturplaneringen sker vanligen i tolvårsperioder, där den nationella planen och länstransportplanerna revideras vart fjärde år. En sådan planeringsomgång inleds med att Trafikverket får i uppdrag av regeringen att ta fram ett inriktningsunderlag som sedan ligger till grund för kommande infrastrukturproposition. Nästa steg är åtgärdsplaneringen som innebär att Trafikverket och regionerna får ett regeringsuppdrag, i form av ett direktiv, att ta fram nationell plan respektive länstransportplaner. Därefter fastställs planerna av regeringen. De transportpolitiska målen och de etappmål som regeringen har beslutat om ska vara utgångspunkt för analyser och åtgärdsförslag.

Framtagande

De utmaningar länet står inför inom transportinfrastrukturområdet kan inte lösas av en enskild aktör eller organisation. Samverkan och dialog är högst avgörande och redan idag finns många etablerade nätverk och samarbeten, både inom och utanför länet. Tillsammans behöver alla aktörer bidra med kunskap och kompetens och det är viktigt att alla tar ett ansvar för genomförandet av länstransportplanen.

Genomförandet av länstransportplanen är till stor del en fråga om samarbete. Kommunerna upprättar delar av det underlag som utgör grunden för länstransportplanens planering och prioritering. Kommunerna har genom sina underlag till Region Västmanland prioriterat de brister som de anser vara viktigast ur ett lokalt och ett regionalt perspektiv. Genom nära samverkan och gemensamma investeringar i länet kan eftersträvad effekt nås.

Genomförande

När länstransportplanen är fastställd av Regionfullmäktige reglerar planen insatserna och åtgärderna i den regionala infrastrukturen. Den regionala utvecklingsförvaltningen har ansvaret att driva verkställandet av den beslutade länstransportplanen. I arbetet sker en regelbunden dialog och samverkan med Trafikverket, Kollektivtrafikförvaltningen och länets kommuner.

En Genomförandeplan tas fram årligen och är en konkretisering av länstransportplanen som visar hur avsatta medel ska användas för att uppnå visionen om ett hållbart transportsystem för ett livskraftigt Västmanland. Revideringen som görs varje år sker i nära samverkan med Trafikverkets årliga verksamhetsplanering samt länet kommuner.

Samtidigt som Region Västmanland ansvarar för framtagandet och prioriteringarna i länstransportplanen ansvarar Trafikverket för själva planeringen och genomförandet av åtgärderna. Prioriteringarna som Region Västmanland fattar beslut om behöver därför ske i dialog med Trafikverket.

Genomförandeplan 2022-2029 (pdf)

Uppföljning

Länstransportplanens fyra målområden anger vilket resultat som eftersträvas på längre sikt. Den årliga uppföljningen av länstransportplanen består av två delar, dels en uppföljning utifrån målområdena och dess tillhörande delmål, dels en direkt uppföljning utifrån en sammanställning av vilka åtgärder som genomförts.

Läs länstransportplanen i sin helhet

Västmanlands länstransportplan 2022-2033 (pdf)

Intresserad av mer?

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.