Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Till innehåll
Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Västmanlands länstransportplan 2022-2033

Mål och indikatorer

Ett hållbart transportsystem för ett livskraftigt Västmanland är länstransportplanens vision. Planen är ett medel för att uppnå målen i den regionala utvecklingsstrategin.

För att få kraft i infrastrukturarbetet har en egen vision för länstransportplanen formulerats: Ett hållbart transportsystem för ett livskraftigt Västmanland. Visionen uppnås genom arbete inom fyra målområden som svarar mot de nationella och regionala krav som ställs.

 • Målområde 1: Ett hållbart och säkert transportsystem
 • Målområde 2: En tillgänglig studie- och arbetsmarknad
 • Målområde 3: Ett välfungerande transportsystem för människor och gods
 • Målområde 4: En positiv regional tillväxt och ökat bostadsbyggande
Målområde 1

Ett hållbart och säkert transportsystem

I Västmanlands län ska det finnas goda möjligheter att välja hållbara och säkra transportsätt.

Kollektivtrafiken har stor betydelse för att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling och minskad klimatpåverkan. Det finns även stor potential i att öka andelen hållbara transporter genom investeringar i cykelvägnätet. Hela-resan-perspektivet ska underlätta att kombinera flera trafikslag på sin resa och där är ett smidigt samspel mellan kollektivtrafik och cykeltrafik en förutsättning för att lyckas.

Förändrade trafikflöden kan innebära att utformningar och lösningar inte längre kan anses trafiksäkra. Identifierade brister där infrastrukturen inte uppfyller sin tänkta funktion behöver åtgärdas för att ingen ska dödas eller skadas allvarligt.

Delmål

 • Minska transportsystemets miljöpåverkan
 • Minska antal omkomna och svårt skadade i trafiken

Indikatorer

 • Transportsektorns utsläpp av växthusgaser
 • Antal omkomna och svårt skadade i trafiken
Målområde 2

En tillgänglig studie- och arbetsmarknad

Västmanlands län ger genom sitt geografiska läge länets invånare goda möjligheter att nå en allt större arbetsmarknad.

För att attrahera arbetskraft till länet med rätt kompetens är fungerande infrastruktur för arbetspendling centralt och många gånger avgörande. Den ökande rörligheten genom pendling leder till framväxt av mer sammanhängande tätorter med ett ökat utbud av jobb, utbildning och service. Här har kollektivtrafiken en särskild uppgift att skapa förutsättningar för att länka samman hela länet och möjliggöra ett ökat resande. För länets nationella och internationella tillgänglighet är järnvägen en förutsättning.

Delmål

 • Bättre förutsättningar för arbets- och studiependling
 • Förbättrat utbud av kollektivtrafik i länet

Indikatorer

 • Antal utbudskilometer med kollektivtrafik per invånare
 • Antal påstigningar i kollektivtrafiken per invånare
Målområde 3

Ett välfungerande transportsystem för människor och gods

Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet.

En väl utbyggd infrastruktur möjliggör ett ökat utbud av kollektivtrafik på väg och järnväg vilket skapar förutsättningar för ett långsiktigt hållbart resande i hela länet. Transportsystemet ska vara jämställt, alltså att likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns trans-portbehov. Genom rätt utformad infrastruktur och tillgänglighet till stödsystem för reseinformation ökar transportsystemets användbarhet även för personer med funktionsnedsättning.

Länets hamnar i Västerås och Köping är viktiga knutpunkter i godstransportsystemet och målet är att frakterna via Mälaren ska öka. Ökad sjöfart leder till att behovet av landtransporter kan hållas nere, vilket gynnar miljön och trafiksäkerheten. Även behovet av järnvägstransporter kan hållas nere, vilket ger mer utrymme för persontrafiken på det hårt belastade järnvägsnätet i Mälardalen.

Delmål

 • Öka frakterna via Mälarhamnarna
 • Öka kollektivtrafikens marknadsandel

Indikatorer

 • Mängden hanterat gods i Mälarhamnarna
 • Kollektivtrafikens marknadsandel
Målområde 4

En positiv regional tillväxt och ökat bostadsbyggande

Infrastrukturen är en grundläggande förutsättning för tillväxt i länets alla delar.

Invånarnas möjligheter att leva, bo, arbeta och driva företag styrs mycket av hur infrastruktur, transporter, kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik är utformade och hur de svarar mot de behov som finns. Transportsystemet behöver planeras tillsammans med övrig samhällsplanering för att få en fungerande bostadsmarknad i hela länet samt att skapa förutsättningar för ett konkurrenskraftigt näringsliv som är beroende av fungerande transporter.

Arbetskrafts- och kompetensförsörjning är en viktig komponent för både näringsliv och offentlig sektor. För att klara behovet av arbetskraft behöver infrastrukturen vara robust och tillförlitlig. Investeringar i infrastruktur ger förutsättningar för en fortsatt hållbar ekonomisk tillväxt i hela länet.

Delmål

 • Öka bostadsbyggandet
 • Öka andelen sysselsatta
 • God ekonomisk utveckling

Indikatorer

 • Antalet nybyggda bostäder i länets kommuner
 • Andel bostäder i kollektivtrafiknära läge
 • Andel sysselsatta 20–64 år
 • Bruttoregionalprodukten, BRP per invånare

Läs länstransportplanen i sin helhet

Västmanlands länstransportplan 2022-2033 (pdf)

Intresserad av mer?

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.