Företagslogga (till startsida)
Utveckla Västmanland
Västmanlands länstransportplan 2022-2033

Hållbarhetsbedömning

Om en plan eller ett program antas medföra en betydande miljöpåverkan ska en strategisk miljöbedömning genomföras.

En länstransportplan innebär alltid en betydande miljöpåverkan enligt förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) och miljöbedömningar. Syftet är att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas. Bedömningar av betydande miljöpåverkan bör göras tidigt i processen. Detta för att bedömningarna ska kunna vara en del av beslutsunderlaget och kunna vägas mot andra mål.

Hållbarhetsbedömning med social konsekvensbedömning

Region Västmanland har valt att utvidga den strategiska miljöbedömningen till en hållbarhetsbedömning som, förutom betydande miljöpåverkan, även bedömer och beskriver vissa sociala konsekvenser av länstransportplanen. Det finns inga lagkrav på att göra social konsekvensbedömning (SKB) av planer såsom det finns för miljöbedömning, dock efterfrågas numera alltmer en belysning av de sociala konsekvenserna av åtgärder och planer i nationell och regional infrastrukturplanering.

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljöbedömningen av länstransportplanen har utgått från de miljöaspekter som enligt Miljöbalken 6 kap. ska beaktas vid en miljöbedömning av en plan eller ett program som kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Bedömningen av miljökonsekvenser har skett utifrån fem huvudsakliga perspektiv: klimat, hälsa, landskap, trafiksäkerhet samt relativ attraktivitet för kollektivtrafik, gång- och cykel.

Social konsekvensbedömning

Det centrala i en social konsekvensbedömning är att bedöma och beskriva hur transportinfrastrukturplaneringen kan tillgodose olika befolkningsgruppers förutsättningar och värderingar. Det är viktigt att ställa frågor såsom: Vem får del av investeringarna? Vem gynnas respektive missgynnas av åtgärderna? Vilka positiva och negativa sociala konsekvenser bidrar det till? Hur kan investeringar bidra till att utjämna skillnader mellan grupper? Det finns en betydande potential att genom åtgärder i transportsystemet påverka social hållbarhet.

Hållbarhetsbedömningens effekt på åtgärdsplanen

Hållbarhetsbedömningen visar tydligt att det finns vinster både för den miljömässiga och sociala hållbarheten att fördela länstransportplanens medel på annat sätt än i nu beslutad åtgärdsplan. Åtgärdsplanen innehåller ett flertal åtgärder som hanterar trafiksäkerhetsbrister på länets vägnät, i linje med nollvisionen, men vilka i hållbarhetsbedömningen ger negativa miljöeffekter. Utifrån resultatet av hållbarhetsbedömningen har det inte skett några omprioriteringar i den slutliga åtgärdsplanen jämfört med åtgärdsplanen i remissversionen. Sammanfattningsvis bedöms den beslutade länstransportplanen som bättre med hänsyn till miljökonsekvenser jämfört med tidigare länstransportplan.

Läs länstransportplanen i sin helhet

Västmanlands länstransportplan 2022-2033 (pdf)

Intresserad av mer?

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English