Företagslogga (till startsida)
Utveckla Västmanland
Västmanlands länstransportplan 2022-2033

Finansiering av åtgärder

Åtgärder i länstransportplanen finansieras av statliga medel som är avsatta från nationell plan.

Riksdagen beslutade i enlighet med regeringens förslag i propositionen Framtidens infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige (prop. 2020/21:151) att den totala nationella planeringsramen för infrastruktur under planperioden 2022–2033 ska uppgå till 799 miljarder kronor i 2021 års priser. I regeringens direktiv bedöms sedan att av dessa medel ska 42 miljarder kronor nyttjas till länstransportplaner, varav 949 miljoner kronor till Region Västmanlands länstransportplan. Trafikverket har sedan gjort en justering som resulterade i att ramen för Västmanlands län ökade till 990 miljoner kronor. Detta eftersom länet har haft en lägre förbrukning än planerat under åren 2018–2021.

Finansieringsformer

Investeringar i det regionala vägnätet finansieras via länstransportplanen. Detta kan exempelvis vara trafiksäkerhetshöjande åtgärder på sträcka eller i korsningspunkter. Utöver dessa investeringar finns andra finansieringsformer för länets infrastruktur.

Nationell plan

Utöver de medel som finns tillgängliga via länstransportplanen investeras det i länets infrastruktur via den nationella planen. Det gäller stamvägarna (E18, E20, riksväg 56 och riksväg 70) samt järnvägsnätet. Inom Västmanlands län pågår det för närvarande ett antal större investeringar på dessa vägar. E18 längs sträckan Köping–Västjädra byggs om till motorvägsstandard. Riksväg 56 längs sträckan Kvicksund-Västjädra samt riksväg 56 längs sträckan Sala-Heby byggs om till mötesfri väg. Utöver dessa namngivna objekt genomförs det inom ramen för nationell plan även ett antal trimningsåtgärder i Västmanlands län, både på väg och järnväg. Trimningsåtgärder innebär åtgärder under 100 miljoner kronor och finns inte specifikt utpekade i nationell plan. Bland dessa kan nämnas en ny gång-och cykelbro över järnvägen i Tillberga samt en ny planskild korsning mellan riksväg 70 och järnvägen i Kumla kyrkby.

Nationell plan (trafikverket.se)

Medfinansiering

Medfinansiering innebär att en investering delvis finansieras med medel från länstransportplanen och delvis med medel från andra källor. Detta innefattar exempelvis regionala cykelvägar där det krävs medfinansiering av berörd kommun för att åtgärden ska genomföras. För att öka byggandet av regionala cykelvägar kommer regionen via länstransportplanen 2022–2033 att bekosta två tredjedelar av den totala kostnaden medan kommunen förväntas bekosta en tredjedel. Att Region Västmanland tar en större del av ansvaret bedöms leda till fler av sträckorna med störst potentiell nytta kan byggas. Medfinansiering kan även vara aktuellt vid andra typer av åtgärder på det regionala vägnätet. Omfattningen på medfinansieringen kan variera beroende på bedömda nyttor av åtgärden.

Statlig medfinansiering

Kommuner, regionala kollektivtrafikmyndigheter och andra organ har möjlighet att söka statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikanläggningar samt miljö- och trafiksäkerhetshöjande åtgärder på kommunala gator och vägar. Medfinansiering kan ske med upp till 50 procent av den totala kostnaden för åtgärden. Vanliga åtgärder att söka statlig medfinansiering för är gång- och cykelvägar, belysningsåtgärder, hållplatser samt korsningspunkter. Ansökan hanteras av Trafikverket. Vilka åtgärder som ska beviljas medel beslutas av Region Västmanland och Trafikverket.

Ansök om statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikanläggningar, trafiksäkerhet och miljö (trafikverket.se)

Samfinansiering

Vid samfinansiering kan Region Västmanland via länstransportplanen gå in och delvis eller helt finansiera en åtgärd som ligger inom ansvaret för nationell plan. Detta kan göras om en åtgärd bedöms ha en betydande regional nytta men att den inte ryms inom ramen för den nationella planen.

Bidrag för hållbara stadsmiljöer - Stadsmiljöavtal

För att kunna möta de utmaningar och möjligheter som uppstår när allt fler människor bosätter sig i städer fick Trafikverket i uppdrag av regeringen att fram ett så kallat Stadsmiljöavtal som omfattar stöd som kan sökas av både kommuner och regioner. Syftet med satsningen är att främja hållbara stadsmiljöer genom en ökad andel persontransporter med kollektivtrafik eller cykeltrafik samt hållbara godstransporter.

Stadsmiljöavtal består av två delar, dels medfinansiering för vissa åtgärder dels motprestationer i form av kompletterande åtgärder som kommunen eller regionen ska genomföra inom ramen för stadsmiljöavtalet.

Ansök om bidrag för hållbara stadsmiljöer – stadsmiljöavtal (trafikverket.se)

Enskilda vägar

För de vägar som uppfyller uppsatta kriterier och för de åtgärder som är godkända, finns möjligheten att få ett bidrag om högst 70 procent till byggnadsåtgärder. Bidraget kan beviljas till investeringsåtgärder såsom nybyggnation eller ombyggnation av enskilda vägar. Underhållsåtgärder på enskilda vägar hanteras inte inom detta bidrag. Trafikverket hanterar ansökningarna för dessa medel och prioriterar åtgärder i dialog med Region Västmanland.

Ansök om bidrag för enskilda vägar (trafikverket.se)

Läs länstransportplanen i sin helhet

Västmanlands länstransportplan 2022-2033 (pdf)

Intresserad av mer?

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English