Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Till innehåll
Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Västmanlands länstransportplan 2022-2033

Åtgärdsplan 2022–2033

Åtgärderna som planeras ska bidra till att lösa identifierade brister längs transportstråken. Total planram att fördela är 990 miljoner kronor över tolv år.

Hur länstransportplanens medel har valts att fördelas är en avvägning mellan nationella mål, regionala mål, regeringens direktiv samt aktuella planer och samarbeten. Region Västmanlands inriktning gällande prioriteringen är att medel i första hand ska gå till åtgärder som gynnar hållbara transporter. Att fler väljer att resa med resurssnåla transportmedel såsom kollektivtrafik och cykel och att mer gods transporteras med fossilfria transporter är nödvändigt för att nå de klimatmål som regeringen beslutat om. En satsning på hållbara transporter stämmer även väl överens med många av de brister som länets kommuner påtalat, där ett stort antal av bristerna finns i cykelvägnätet.

Länstransportplanens medel fördelas på sju åtgärdsområden

Planen är fördelad på sju riktade åtgärdsområden. Utöver dessa finns även ett planeringsutrymme med medel som inte är knutna till ett särskilt åtgärdsområde vilket ger planen en större flexibilitet. På Trafikverkets webbsida finns mer information om enskilda åtgärder. Projekt i Västmanlands län - www.trafikverket.se

Cirkeln visar fördelning av medel i mkr per åtgärdsområde. 

Läs mer om innehållet i varje åtgärdsområde i flikarna. 

Namnsatta åtgärder (>50 mkr)

Namnsatta åtgärder utgörs av åtgärder som bedöms ha en kostnad på minst 50 miljoner kronor. Dessa åtgärder får därmed hög prioritet. I länstransportplanen ingår tre namnsatta åtgärder till en total kostnad på 178 miljoner kronor.

 • Effektivare trafikering på Bergslagspendeln
 • Riksväg 66 Bäckbymotet-Norrleden
 • Riksväg 66/68 Oti-Fagersta

Samfinansiering med regioner och nationell plan

Region Västmanland har valt att samfinansiera tre åtgärder, varav en genomförs tillsammans med region Dalarna och två genomförs inom ramen för den nationella planen. Samfinansiering till nationell plan kan göras för åtgärder som bedöms vara strategiskt viktiga ur ett regionalt perspektiv. Avsatta medel från länstransportplanen är 85 miljoner kronor.

 • Riksväg 66 Oti-länsgräns Dalarna
 • Gång- och cykelväg Sala-Heby riksväg 56
 • Västerås Västra

Kollektivtrafikåtgärder

Länets kollektivtrafik har en viktig roll för att öka tillgängligheten till arbetsmarknad och utbildning och för att bidra till en livskraftig utveckling för hela länet. Den regionala utvecklingsstrategin beskriver bland annat att bekväm och tillförlitlig tågtrafik ska hantera de större resandevolymerna inom och utanför länet och att den ska kompletteras med en väl utbyggd busstrafik i och omkring våra större tätorter. För att främja kollektivtrafiken i länet finns 196 miljoner kronor avsatta i länstransportplanen för nya investeringar i infrastrukturen. Utöver detta sker även satsningar på Bergslagspendeln som är en kollektivtrafiksatsning men som sorteras in under åtgärdsområdet Namnsatta åtgärder.

 • Statlig infrastruktur kollektivtrafikåtgärder (pott)
 • Statlig medfinansiering kollektivtrafik (pott)
 • Statlig medfinansiering resecentrum (pott)
 • Åtgärd: Hållplatser linje 21 och 24

Cykelåtgärder

Utbyggnaden av cykelinfrastrukturen är en viktig åtgärd för att få fler människor att välja cykel i stället för bilen för resor som exempelvis arbets- och skolpendling. Investeringar är även viktiga för att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Under planperioden avsätts totalt 234 miljoner kronor för cykelåtgärder fördelat på potter och utpekade objekt.

 • Statlig infrastruktur cykelåtgärder (pott)
 • Statlig medfinansiering cykel (pott)
 • Åtgärd: Gång- och cykelväg Ekbacken/Enhagen - Tidö-Lindö
 • Åtgärd: Gång- och cykelväg Hallstahammar-Lyckhem väg 252
 • Åtgärd: Gång- och cykelväg Ransta-Kumla kyrkby väg 723
 • Åtgärd: Gång- och cykelväg Västerås-Tortuna väg 692

Trafiksäkerhetsåtgärder

För åtgärdsområdet Trafiksäkerhetsåtgärder avsätts 205 miljoner kronor för åtgärder med en investeringskostnad som understiger 50 miljoner kronor. Trafiksäkerhetsåtgärder omfattar bland annat sidoområdesåtgärder, korsningsåtgärder och andra punktinsatser för att öka trafiksäkerheten.

 • Statlig infrastruktur trafiksäkerhetsåtgärder (pott)
 • Statlig medfinansiering trafiksäkerhet (pott)
 • Åtgärd: Korsningsåtgärd Gunnilbokorset väg 233/250

Åtgärdsvalsstudier och utredningar

I länet finns ett stort antal identifierade brister på det regionala vägnätet som är i behov av att utredas vidare enligt fyrstegsprincipen. För åtgärdsområdet Åtgärdsvalsstudier och utredningar är 24 miljoner kronor avsatt i planen. Det vanligaste utredningstyperna är åtgärdsvalsstudie eller funktionsutredning.

En åtgärdsvalsstudie tar hänsyn till alla trafikslag, alla typer av åtgärder och kombinationer av dessa. Val av åtgärder handlar om att lösa problem och tillgodose behov. Valen som görs via fyrstegsprincipen ska bidra till en hållbar samhällsutveckling genom kostnadseffektiva åtgärder. En åtgärdsvalsstudie kan föreslå åtgärder utanför befintlig anläggning så länge det uppfyller mål och löser brister och behov.

Pågående utredningar

 • ÅVS Bristande tillgänglighet och mobilitet Finnslätten
 • Funktionsutredning Ransta
 • ÅVS Gång- och cykelväg Västerås-Tortuna

Urval av utredningsbehov

 • ÅVS Regionala cykelvägar i Västmanland
 • ÅVS Köpings tätort
 • Kungsörs tätort
 • Ängsöbron
 • Bro över järnvägen i Skinnskatteberg

Enskilda vägar

Sveriges vägar består till största del av ett enskilt vägnät, vilket är en viktig del av infrastruktursystemet. För de vägar som uppfyller uppsatta kriterier och för de åtgärder som är godkända, finns möjligheten att få ett bidrag om högst 70 procent till byggnadsåtgärder. Bidraget kan beviljas till investeringsåtgärder såsom nybyggnation eller ombyggnation av enskilda vägar. Underhållsåtgärder på enskilda vägar hanteras inte inom detta bidrag. Trafikverket hanterar ansökningarna för dessa medel och prioriterar åtgärder i dialog med Region Västmanland. För planperioden avsätts 2,5 miljoner kronor årligen till investeringar i det enskilda vägnätet vilket under tolvårsperioden 2022–2033 blir totalt 30 miljoner kronor. Förutom medel i länstransportplanen är det av stor vikt att Region Västmanland bidrar till kunskapshöjande åtgärder och informationsinsatser inom området.

Information om enskilda vägar (trafikverket.se)

Planeringsutrymme

I länstransportplanen år 2022–2033 är det avsatt 38 miljoner kronor, vilket motsvarar 3,8 procent av planramen, som inte är öronmärkt till ett visst åtgärdsområde. Dessa medel ska i stället användas som buffert. Det kan exempelvis vara till fördyringar i pågående projekt, till åtgärder där potten redan är upparbetad eller till nya samfinansieringsåtgärder som identifieras under planperioden.

Läs länstransportplanen i sin helhet

Västmanlands länstransportplan 2022-2033 (pdf)

Intresserad av mer?

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.