Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Till innehåll
Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland

Regional kulturplan 2019-2022

Regional kulturplan för Västmanland 2019–2022 är regionens gemensamma strategiska dokument för kulturutveckling i länet. Kultursamverkansmodellen är en nationell reform som ger regionerna ett större inflytande över den statligt finansierade regionala kulturen.

Vårt uppdrag

Kultursamverkansmodellen bygger på dialog och samspel mellan den nationella, regionala och lokala nivån. En förutsättning för modellen är att regionerna tar fram regionala kulturplaner. Regional Kulturplan 2019-2022 är Västmanlands tredje kulturplan. Ett vitalt kulturliv kräver samverkan. Därför är samverkan och samhandling grunden för Västmanlands kulturplan. Planen har kommit till genom ett brett samarbete där regionen tillsammans med länets kommuner, kulturverksamheter, civila samhället, professionella kulturskapare och övriga delar av kulturlivet deltagit.

En del av hållbar samhällsutveckling

I Västmanland är kulturen en del av den hållbara samhällsutvecklingen

Kulturen är en drivkraft för utveckling och hållbar samhällsutveckling. Hållbar utveckling består av tre dimensioner som samspelar och stödjer varandra: miljömässig hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Kultur bidrar till regionens utveckling genom demokrati, yttrandefrihet, fri åsiktsbildning, kunskapsutveckling, integration, och folkhälsa. Genom att stärka länets kulturliv blir Västmanland ett attraktivt län att bo, leva och verka i.

Förutsättningar för professionella kulturskapare

I Västmanland finns goda förutsättningar för professionella kulturskapare att bo, verka och utvecklas

Det konstnärliga skapandet är en förutsättning för ett dynamiskt kulturliv och ett växande kulturföretagande. I Västmanland är de professionella kulturskaparna synliga, uppmärksammade och ges förutsättningar för att driva utvecklingsfrågor.

En del av det vardagliga livet

I Västmanland är kulturen en del av det vardagliga livet

Alla människor ska ha lika rättigheter och möjligheter till kulturupplevelser och till att skapa kultur oavsett kön, etnisk och religiös tillhörighet, socioekonomiska villkor, sexuell läggning, funktionsvariation, bostadsort eller ålder.

Tillgång till ett rikt kulturliv och eget skapande

I Västmanland har alla barn och unga tillgång till ett rikt kulturliv och möjlighet till eget skapande

Genom kulturens kraft ges barn och unga i Västmanland en möjlighet att växa genom att få tillgång till ett brett kulturutbud med hög kvalité där de både får ta del av kultur och själva vara aktivt skapande. Konst och kultur ger förutsättningar för delaktighet, utveckling och sammanhang

Tillgänglig kulturverksamhet

I Västmanland är kulturverksamheterna tillgängliga

All regional kulturverksamhet ska ha en god geografisk spridning i länet och god tillgänglighet. Jämställdhet och likabehandling ska beaktas i alla beslut och säkerställa likvärdiga möjligheter till inflytande och delaktighet, till kulturupplevelser och till eget skapande. Funktionsnedsättning ska inte vara ett hinder för att delta i det västmanländska kulturlivet.

Målsättning

De statliga kulturpolitiska målen är vägledande. De anger bland annat att kulturen ska vara en ”dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund”. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet och barns och ungas rätt till kultur är extra viktig. Region Västmanland ansvarar för genomförande och uppföljning av regionala uppdrag till kulturverksamheterna, liksom för fördelningen av de statliga verksamhetsbidragen. I Region Västmanland pågår en ständig utveckling och utvärdering av kvalitets- och resultatmått för de regionala kulturverksamheterna och för folkbildning och föreningsliv.

Kontakt

Bild på Lena Karlström;

Lena Karlström

Verksamhetschef
021 - 17 34 53

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.