Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Till innehåll
Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland

Testsida för Magnus

Delmål och indikatorer

Ökad innovationsförmåga och förnyelsetakt

 • Näringslivets förnyelseförmåga
 • Näringslivets marknadsförmåga
 • Företagsledare efter bakgrund
 • Små och medelstora företag som arbetar med miljöfrågor

Breddat näringsliv och ökad sysselsättning

 • Nystartade företag (per invånare)
 • Nystartade företag som finns kvar efter tre år
 • Antal sysselsatta

Stärkt konkurrenskraft och ökad produktivitet

 • Exportvärde (per invånare)
 • Antal exporterande företag efter omsättningsklass
 • Företag som vill växa
 • Ekonomins utsläppsintensitet
 • Trivsel på arbetsplatsen

Näringslivets förnyelseförmåga

Index över förnyelseförmåga är ett sammanfattande mått som syftar till att fånga upp förmåga till nyskapande, ett positivt klimat för förändring och förnyelse samt tillgång till fysiskt kapital i alla Sveriges län. Förnyelseförmåga är ett av tre delindex i ett sammantaget Innovationsindex, som tas fram av Reglab vartannat år. Källa: Innovationsindex – Reglab

Näringslivets marknadsförmåga

Index över marknadsförmåga är ett sammanfattande mått som syftar till att fånga upp faktisk förmåga till kommersialisering och tillgång till internationella nätverk i näringslivet i alla Sveriges län. Marknadsförmåga är ett av tre delindex i ett sammantaget innovationsindex som tas fram av Reglab vartannat år. Källa: Innovationsindex – Reglab

Företagsledare efter bakgrund i Västmanland

Män med svensk bakgrund är den vanligaste företagaren i Västmanland, 56 procent av samtliga företagsledare. Kvinnor med svensk bakgrund motsvarar 22 procent. Män med utländsk bakgrund utgör 15 procent av alla företare och kvinnor med utländsk bakgrund motsvarar 6 procent. Nivåerna är i stort sett i nivå med genomsnittet för riket. Skillnaden är att andelen män med utländsk bakgrund är något högre i Västmanland medan kvinnor med svensk bakgrund är något lägre. Källa: Tillväxtverkets statistikdatabas.

 

Små och medelstora företag som arbetar med miljöfrågor

Nära hälften av de små och medelstora företagen i Västmanland uppgav att de  arbetar aktivt med miljöfrågor utöver lagstiftning 2020. Det är en högre andel än riksgenomsnittet. En del av arbetet innebär att sätta upp och nå miljämål för den egna verksamheten och där har Västmanland allra högst andel. Även sett till andelen företag som säljer miljöanpassade varor och tjänster ligger Västmanland högt. Statistiken är hämtad från enkätundersökningen Företagens villkor och verklighet. Källa: Tillväxtverket

Nystartade företag per tusen invånare

Under 2020 startades nästan 1700 nya företag i Västmanland. Det var 200 fler än året innan. Det motsvarar 10 nya företag per tusen invånare i länet. Motsvarande siffra för hela landet är knappt 12 nya företag per tusen invånare. Gapet mellan riksgenomsnittet och Västmanlands nivå har minskat de senaste åren. År 2020 startades det i Västmanland 13,5 nya företag per tusen män i åldern 16-64 år och 6,8 nya företag per tusen kvinnor åldern 16-64 år. Källa: Tillväxtanalys

Nystartade företag som finns kvar efter tre år

Tre av fyra nystartade företag i Västmanland år 2014 fanns kvar tre år senare. Överlevnadsgraden är i nivå med riksgenomsnittet. Nationellt var överlevnadsgraden högre bland aktiebolag jämfört med enskilda näringsidkare. Överlevnaden var högre bland aktiebolag inom samtliga branscher. Källa: Tillväxtanalys

Förvärvsarbetande efter näringsgren och kön

Vård och omsorg, tillverkning, företagstjänster, utbildning och handel är de största näringsgrenarna i Västmanland sett till antal sysselsatta. Tillsammans står de för nästan 70 procent av arbetstillfällena i länet. Totalt antal förvärvsarbetande var 122 470 personer år 2020, vilket motsvarar en minskning med två procent jämfört med året innan. Källa: Statistiska centralbyrån

Exportvärde per invånare

Varuexportvärdet ligger relativt högt i Västmanland, mätt som exportvärde per invånare. Under en svår period, år 2020, låg det oförändrat jämfört med föregående år. De flesta övriga län uppvisade negativa siffror och bara ett fåtal lyckades öka exportvärdet. Tjänsteexportvärdet per invånare i Västmanland ligger betydligt lägre än riksgenomsnittet, Västmanland tillhör här de län som har allra lägst värde. Tjänsteexportvärdet minskade kraftigt under 2020 i samtliga län. Minskningen i Västmanland var mindre än riksgenomsnittet. Källa: Tillväxtverket

Antal export- och importföretag efter omsättningsklass

Diagrammet visar antal export- och importföretag i Västmanland år 2020. Av samtliga  företag i länet ägnade sig 10% åt import och totalt fanns drygt 2500 importföretag i Västmanland år 2020. Exportföretagen är färre, knappt 800 företag, motsvarande 3% av samtliga företag i länet. Källa: Regionfakta

Andel företag som vill växa

Med tillväxtvilja avses företag som vill växa både genom att öka antalet anställda, öka omsättnigen eller bådadera i kombination. Normalt ökar tillväxtviljan med storleken på företaget. Andelen småföretag som vill växa har minskat från drygt 75 procent år 2008 till knappt 70 procent år 2020. Västmanland ligger nu något under riksgenomsnittet efter att för ca 10 år sedan legat högre. Källa: Tillväxtverket 

Ekonomins utsläppsintensitet

Diagrammmet visar utsläppsintensitetens utveckling sedan år 2010 och avser utsläpp av växthusgaser, mätt som CO2-ekvivalenter (ton per år) dividerat med bruttoregionprodukten (löpande priser, mkr). Utsläppen av växthusgaser har minskat i både Västmanland och Sverige sedan 2010. Det betyder att utsläppen per BRP/BNP krona blir lägre, vilket indikerar en effektivare produktion av varor och tjänster. Källor: Nationella emissionsdatabasen och Statistiska centralbyrån, Regionalräkenskaper

Andel som uppgett att de trivs på arbetsplatsen

Diagrammet visar procentandel som svarat mycket eller ganska bra på frågan "Hur trivs du på ditt nuvarande arbete?" i undersökningen Liv och hälsa från 2017. En ny omgång av undersökningen har nyligen genomförts och nya siffror publiceras under hösten 2022. Andelen som trivs på sitt arbete är allra högst i Skinnskatteberg och Hallstahamma där nästan 9 av 10 personer trivs mycket eller ganska bra på jobbet. Genomsnittet för Västmanland är 83 procent. Hur västmanlänningarna trivs på jobbet skiljer sig åt mellan kommunerna och i vissa kommuner trivs kvinnor bättre på jobbet än männen, medan det är tvärtom i andra. Källa: Undersökningen Liv och hälsa

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.