Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Till innehåll
Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Liv och hälsa ung 2020

Skola

Skolgången har mycket stor betydelse för ungas hälsa, välmående och framtida möjligheter till utbildning och sysselsättning. Utbildningen i skolan ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.

Skolan är för de unga en av de viktigaste hälsofrämjande arenorna. Mycket av värderingar, beteenden och kunskaper grundläggs under uppväxtåren. Skolan har en betydelsefull roll när det gäller att kompensera för ojämlikheter i ungas uppväxtvillkor och därmed möjligheter att påverka deras utveckling. En skola som ger alla elever stöd och motivation i skolarbetet så att de går ut skolan med godkända betyg är sannolikt en av de bästa investeringar som samhället kan göra för att skapa en gynnsam hälsoutveckling, både nu och senare i vuxenlivet.

Faktorer som kan påverka skolframgång

 

Barn och unga behöver goda uppväxtvillkor och må bra för att uppleva skolframgång och fullfölja sina studier. Skolframgång är en stark skyddande faktor som har en inverkan på hur livsvillkoren kommer se ut i vuxen ålder då det påverkar möjligheten till vidare utbildning, arbete, försörjning, boende samt hälsosamma levnadsvanor. Barn och ungas förutsättningar till utbildning och skolframgång hänger ihop med flera olika faktorer, dels i hemmiljön, dels i skolan. I figuren visas ett antal faktorer som har stor betydelse på skolframgången och därmed de framtida livschanserna. I den nedre delen av figuren illustreras faktorer som tillsammans påverkar möjligheten att nå skolframgång. Det är faktorer som exempelvis föräldrarnas utbildningsnivå, migrationsbakgrund, skolsegregation och skolans lärandemiljö. Faktorerna i den övre delen visar vad skolframgång kan leda till, som exempelvis arbete och inkomst. Hälsa finns med i både den nedre och i den övre delen eftersom det finns ett starkt dubbelriktat samband mellan hur barn och unga mår och hur de presterar i skolan.  

I Västmanland finns det skillnader i skoltrivsel mellan kommunerna

En bra skolmiljö gynnar alla elevers lärande, främjar välbefinnande och bidrar till positiva hälsoeffekter. Forskning visar att det finns ett samband mellan skolans miljö och elevens skolprestationer. Att elever trivs i skolan är en av de viktigaste förklaringsfaktorerna för om de mår bra eller inte. En bristande skoltrivsel kan bidra till olika former av riskbeteenden hos eleven, såsom användning av alkohol, tobak och cannabis. I Västmanland finns det skillnader i skoltrivsel mellan kommunerna, vilket kartan visar. Andelen elever som trivs bra eller mycket bra i skolan är högst i Arboga och Hallstahammar med 74 procent och lägst i Fagersta med 63 procent. För elever i årskurs 9 ökade skoltrivseln i länet mellan 2006 och 2014, för både killar och tjejer. Sedan 2017 har skoltrivseln minskat, särskilt bland killar. Trots att försämringen i skoltrivsel framför allt ses för killarna är det totalt sett en större andel killar än tjejer som trivs bra eller mycket bra i skolan 2020 – 76 procent jämfört med 67 procent.

Andel (%) elever i Västmanland som anger att de trivs bra eller mycket bra i skolan.

Mörkare färg: Högre andel
Ljusare färg: Lägre andel

Färre unga upplever studiero på lektionerna jämfört med 2017

Andel (%) elever i Västmanland som upplever sig ha studiero på lektionerna

Utbildningen ska formas på ett sätt så att elevernas skolmiljö präglas av trygghet och studiero. Ett tryggt skolklimat med studiero är betydelsefullt för hur eleverna lyckas nå målen för utbildningen. Strukturerad och varierad undervisning, goda relationer mellan lärare och elever samt ett aktivt värdegrundsarbete ger goda förutsättningar för detta. Att eleverna får känna studiero i undervisningen är en viktig del för deras lärande. Elever som inte upplever studiero i klassrummet får oftare problem med huvudvärk, magont och sömnsvårigheter. Vilket i sin tur är faktorer som påverkar elevers möjligheter att ta till sig undervisningen i skolan. Detta styrker sambandet mellan skolmiljö, elevers hälsa och välbefinnande samt elevers kunskapsutveckling och skolresultat. I Västmanland visar resultaten för Liv och hälsa ung 2020 att det är färre unga som upplever studiero på lektionerna jämfört med 2017. Försämringen gäller generellt och har minskat från 49 procent till 44 procent. Det är en större andel killar än tjejer som upplever studiero på lektionerna. Eftersom studiero är så viktigt för elevernas möjlighet att nå målen för utbildningen är det oroväckande att knappt hälften av eleverna upplever studiero på lektionerna.

Fler upplever att de har kompisar i skolan jämfört med 2017

Andel (%) elever i Västmanland som upplever att de har kompisar i skolan som vill vara med dem

Under uppväxten har kompisrelationer en betydelsefull roll. Den nationella undersökningen Skolbarns hälsovanor visar att de elever som anger att de har gott stöd av kompisar mer sällan anger att de har psykosomatiska besvär. Att uppleva ensamhet beskrivs som en obalans mellan en persons önskade och faktiska nivå av sociala relationer och känslan av nedstämdhet som denna obalans skapar. Att uppleva stark och långvarig ensamhet har en negativ inverkan på såväl den fysiska som psykiska hälsan. En studie från Örebro universitet, i samarbete med Friends har granskat tre olika faktorers påverkan på elevers prestationer och godkända betyg. Studien visar att den faktor som hade störst negativ inverkan på betygen är avsaknad av ett socialt umgänge på rasterna. Elever som uppger att de är ensamma i skolan löper tre gånger högre risk att få icke godkända betyg samma år. I Västmanland har det skett en ökning sedan 2017 vad gäller andelen unga som har kompisar i skolan som vill vara med dem. Ökningar har skett i samtliga årskurser och bland såväl killar som tjejer. Högst andel med kompisar i skolan 2020 ses bland killar i årskurs 7.

Höga förväntningar spelar roll för elevers skolprestationer

Andel (%) elever i Västmanland som har lärare som förväntar sig att de ska nå målen i alla ämnen

Att skolan har höga förväntningar på eleven är en av flera faktorer som har stor betydelse för deras utveckling och skolprestationer. Nationell forskning visar att rektor, skolledare och lärare i de flesta skolor låter sina förväntningar på elevernas prestationer och sociala anpassning styras av elevernas socioekonomiska bakgrund. Det är viktigt att visa att man förväntar sig att alla elever, oavsett bakgrund, kan göra bra ifrån sig. Det handlar om att tro att alla elever kan lära och utvecklas samt att kunna förmedla denna tillit till elevens förmåga. Lärarnas bemötande av elever blir här centralt, eftersom det kan skapa motivation och främja lusten att lära hos eleverna. Alla elever ska ges goda möjligheter till personlig utveckling genom skolans inriktning mot kunskapsfördjupning och demokratiska värderingar. Dessa möjligheter skapas genom skolans höga förväntningar på eleverna, stöd och stimulans samt genom att uppmuntra elevernas egna ansträngningar. I Västmanland är det idag färre unga som upplever att de har lärare som förväntar sig att de ska nå målen i alla ämnen jämfört med 2017. Försämringen gäller generellt men är som mest påtaglig bland tjejer i årskurs 7 och årskurs 9. Det är en större andel killar än tjejer som upplever att de har lärare med höga förväntningar på dem – 84 procent jämfört med 81 procent.

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.