Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Till innehåll
Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Liv och hälsa ung 2020

Psykisk hälsa

Världshälsoorganisationen definierar psykisk hälsa som ett tillstånd av psykiskt välbefinnande där individen kan förverkliga sina egna möjligheter, hantera vanliga påfrestningar, arbeta produktivt och bidra till det samhälle hen lever i.

God psykisk hälsa används för att beskriva den psykiska hälsan och begreppet betonar att det handlar om hälsan och inte ohälsan, det är något mer än endast frånvaro av psykisk sjukdom. Den psykiska hälsan är viktigt för vårt välbefinnande och när det gäller psykisk hälsa finns det många påverkansfaktorer. Ofta påverkar psykisk hälsa ett utfall och utfallet kan även påverka vår psykiska hälsa. Till exempel bidrar psykisk hälsa till ökad skolframgång, likväl som ökad skolframgång bidrar till psykisk hälsa.

Faktorer som påverkar psykisk hälsa

 

Den schematiska bilden över psykisk hälsa illustrerar hur olika faktorer påverkar psykisk hälsa och vad en god psykisk hälsa kan bidra till. Det går att kalla för möjlighetsträd där skyddsfaktorer utgör rötterna för psykisk hälsa som i sin tur symboliserar stammen. Effekterna av att ha en god psykisk hälsa blir sedan trädets krona. Vissa faktorer finns med både som skyddsfaktorer och som effekter av psykisk hälsa då det finns ett dubbelt samband. De faktorerna som är inskrivna är några exempel och det finns många fler.

Några av de nämnda faktorerna i möjlighetsträdet går att arbeta med på kommunnivå till exempel: god skolmiljö, föräldraskapsstöd, trygghet i närmiljön, minskning av tobaksrökning och främjande av fysisk aktivitet.

Det går även att göra trädet till ett problemträd. Skyddsfaktorerna ersätts med riskfaktorer och orsaker i rötterna till psykisk ohälsa som blir stammen och huvudproblemet. Effekterna kvarstår i trädets krona men då inte i positiv bemärkelse. Det går att gör en liknelse vid ogräs, rötterna måste angripas för att varaktigt bli av med ogräset. Vi kan inte bara klippa av själva maskrosen – den måste upp med alla rötter för att den ska försvinna.

Fler killar än tjejer anger att de har fullgod psykisk hälsa

Andel (%) elever i Västmanland som har fullgod psykisk hälsa

Den psykiska hälsan är viktig för vårt välbefinnande och när det gäller psykisk hälsa finns det många påverkansfaktorer. Den påverkas dels av faktorer som kön, gener och biologiska faktorer. Men även av faktorer i den omgivande miljön samt av socioekonomiska faktorer. Vilka levnadsvanor en person har inverkar också på den psykiska hälsan. Alla dessa faktorer samspelar med varandra och resulterar i en persons psykiska hälsa. Det är viktigt att främja den psykiska hälsan och förebygga den psykiska ohälsan i samhället. Det är även av vikt att arbeta med att stärka personers befintliga psykiska hälsa genom olika insatser. En god psykisk hälsa kan bidra till bland annat; ökad framtidstro och tillit, skolframgång, ökad fysisk aktivitet och bättre förutsättningar för att senare i livet skaffa en sysselsättning som kan bidra till god socioekonomi. I Västmanland är det fler killar än tjejer som anger att de har fullgod psykisk hälsa. Den psykiska hälsan bland unga i årskurs 9 och 2 i gymnasiet har inte förändrats sedan 2017, varken för killar eller tjejer.

Det är nästan dubbelt så stor andel av 13-17 åriga tjejer som är stressade jämfört med killar i motsvarande ålder

Andel (%) elever i Västmanland som är ganska eller väldigt stressad

Livsvillkoren påverkar ungas hälsa och välmående. En av de viktigare av dessa faktorer är en vardag som kantas av negativ stress. Med stress menas att det finns en obalans mellan de krav som ställs och förmågan att hantera kraven. Det finns en skillnad mellan akut och långvarig stress där den långvariga, utan tillräcklig återhämtning, har ett större samband med ohälsa och sjukdom. Den ökar risken för både fysisk och psykisk ohälsa, till exempel hjärt- och kärlsjukdomar, depression och utmattningssyndrom. Att vara ganska eller mycket stressad har ökat de senaste åren både för killar och tjejer. Men sedan 2017 ses ingen generell tydlig ökning i upplevd stress bland unga. Däremot finns det en stor skillnad mellan killar och tjejer i andelen som anger att de är ganska eller mycket stressade. Det är nästan dubbelt så stor andel av 13-17 åriga tjejer som är stressade jämfört med killar i motsvarande ålder. Detta är en viktig förklaring till könsskillnaderna i måendet. Den relativa ökningen av andelen stressade över årskurserna är dock större bland killar där den har dubblerats från årskurs 7 till gymnasiet, vilket den inte har bland tjejer.

Tjejer är generellt sett mer stressade än killar

Andel (%) elever i Västmanland som uppger olika livsområden som gör de ganska eller mycket stressade

De livsområden som stressar unga i den här åldern är främst skolprestationer, tankar om framtiden, att kunna balansera skolan med fritiden samt sociala krav – att passa in. Ett sätt för skolan att arbeta med att förebygga stress bland unga är att göra det tydligare vad unga har inflytande över och hur de kan påverka sin situation i skolan. Liv och hälsa ung 2020 visar nämligen att drygt 43 procent av eleverna i årskurs 7 och 9 i grundskolan och årskurs 2 på gymnasiet känner sig osäkra på vad man ska ha inflytande över och vad de kan påverka. De livsområden som stressar unga mest är desamma för killar som för tjejer. Tjejer är generellt sett mer stressade än killar särskilt när det gäller sociala krav, familjerelationer, skolprestationer och framtiden. 

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.