Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Till innehåll
Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Bakgrund Styrning

Läs mer

Om Liv och hälsa ung 2020

SE ÖVER ALLA TEXTER PÅ DENNA SIDA - CTRL+V:AT FRÅN POWERPOINT.

Bakgrund Styrning

Regional styrning för folkhälsoarbetet

Regionplanen, målområde: En god och jämlik hälsa

 • Invånarnas hälsoläge ska var gott och jämlikt.
 • Skillnader i självupplevd hälsa mellan olika socioekonomiska grupper ska minska.
 • Öka andelen ungdomar med fullgod psykisk hälsa i årskurs 9 och 2 i gymnasiet.

Regionala utvecklingsstrategin delmål: Ett välmående Västmanland

 • Minska andelen barn i ekonomiskt utsatta hushåll.
 • Öka andelen elever som fullföljer sina studier med godkända resultat.
 • Ökad trygghet.
 • Ökad tillit i samhället.
 • Öka andelen barn och vuxna som anger att deras hälsa är bra eller mycket bra.

Livsområden som är särskilt avgörande för uppkomsten av ojämlikhet i hälsa

 • Det tidiga livets villkor.
 • Kunskaper, kompetenser och utbildning.
 • Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö.
 • Inkomster och försörjningsmöjligheter.
 • Boende och närmiljö.
 • Levnadsvanor.
 • Kontroll, inflytande och delaktighet.
 • Jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård.

Länsåterkoppling 2020

 • Antal utskickade enkäter: 8430
 • Antal besvarade enkäter: 6558
 • Andel svar (%): 78%

Bakgrund

 • Liv och hälsa ung Västmanland är en undersökning som omfattar så gott som samtliga skolungdomar i årskurs 7 och 9 i grundskolan samt årskurs 2 på gymnasiet.
 • Årets undersökning är den elfte sedan 1995. Syftet är främst att beskriva skolungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa samt att följa utvecklingen över tid.
 • Liv och hälsa ung utgör på så vis ett kunskaps-underlag till stöd för politiker på såväl regional som kommunal nivå att fatta väl underbyggda hälsopolitiska beslut.

Begränsningar och överväganden i presentationen

Resultaten redovisas i form av trender och diagram uppdelat på årskurs och kön. I flertalet diagram redovisas resultaten även uppdelat på nuvarande och föregående undersökningsår samt för vissa utfall dessutom på indelningsgrunderna: sexuell läggning, funktionsvariationer, födelseland, föräldrarnas arbetsmarknads-situation samt oro för familjens ekonomi.

I de diagram som inkluderar resultat även från 2017 års undersökning finns den statistiska felmarginalen med i staplarna. När felmarginalerna för två staplar från olika undersökningsår inte överlappar med varandra betyder det att skillnaden i resultaten (procentandelar) är statistiskt säkerställd. Ju färre personer resultaten baseras på desto större blir felmarginalen, se bild 6.

Tänk på att se mönster i resultaten istället för att i första hand dra slutsatser baserat på enskilda frågor. På länsnivå ger resultaten en bra generell bild av hälsa, livsvillkor och levnadsvanor bland unga i Västmanland. En sammanfattning av denna bild – med fokus främst på förändringar sedan föregående undersökning 2017 – ges i bilderna 7 och 8.

Folkhälsoperspektivet

Folkhälsa handlar om allt från individens egna val och vanor till strukturella faktorer som yttre miljöer och demokratiska rättigheter i samhället. Människors livsvillkor, den vardagliga miljö de lever och verkar i, har stor betydelse för hälsan. I de flesta fall ligger dessa dock utanför den enskilda människans omedelbara kontroll. Det övergripande nationella målet för folkhälsopolitiken är därför att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa och jämlik hälsa i hela befolkningen och att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. För även om många människor har en god hälsa är inte folkhälsan god om det finns betydande hälsoklyftor i samhället.

Levnadsvanor har stor betydelse för folkhälsan och särskilt i ungdomsåren då många hälsovanor grundläggs. Vi människor behöver vanor och rutiner för att få vardagen att fungera. Dessa vanor och rutiner bildar levnadsmönster som för många utgör en trygghet eftersom de inte sällan har en social förankring.

Levnadsvanorna behöver dock förstås utifrån våra livsvillkor och inte minst en socioekonomisk kontext, som påverkar människors möjligheter att leva ett sunt liv. Barn och ungas livsvillkor och levnadsvanor påverkas t.ex. av föräldrarnas livssituation vilket illustreras i figuren.

Ojämlika skillnader i hälsa

Forskning har visat att ojämlika skillnader i hälsa och välmående uppkommer genom att sociala grupper har olika livsvillkor och resurser att tillgå. För vuxna kan det handla om utbildning, arbete, boende och levnadsvanor och för unga dessutom uppväxtvillkor såsom familjens ekonomi, skolmiljö och skolprestation. Men även faktorer i vår livsmiljö och boendeförhållanden påverkar, precis som sociala relationer, känslan av delaktighet och hur sammanhållningen och tilliten ser ut mellan människor och mellan människa och samhälle.

Dessa villkor och resurser är självförstärkande, vilket innebär att de som lever under gynnsamma förhållanden och har gott om resurser har bättre förutsättningar att skaffa sig mer av detsamma (inklusive att göra hälsosamma val) medan mot-satsen gäller för dem som lever under sämre villkor och har få resurser.

Detta gör att sambanden mellan hälsan och dess bestämningsfaktorer går i två riktningar; våra livsvillkor och resurser formar vår hälsa men hälsan utgör samtidigt också en förutsättning –  en resurs – för att vi ska kunna bibehålla och utveckla den.

Några viktiga indelningsgrunder för att studera sociala skillnader i ungas hälsa är:

 • Kön
 • Bakgrund (födelseland)
 • Föräldrar arbetar
 • Upplevelse av familjens ekonomi
 • Sexuell läggning
 • Funktionsnedsättning

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.