Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Till innehåll
Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Liv och hälsa ung 2020

Levnadsvanor

Levnadsvanor är vanor som har stor betydelse för vår hälsa. De påverkas av våra livsvillkor och samhällets normer och kultur.

Tillräcklig fysisk aktivitet, hälsosamma matvanor och goda sömnvanor stärker förutsättningarna för en god fysisk och psykisk hälsa medan tobaksrökning, alkoholbruk och narkotikabruk ökar risken för fysisk och psykisk ohälsa. Levnadsvanor under uppväxten har stor inverkan på det kommande livets beteenden, attityder, hälsa och livskvalitet. Det finns en tydlig koppling mellan barn och ungas levnadsvanor och familjens socioekonomi. Men även mellan barn och ungas levnadsvanor och funktionsvariationer.

Färre unga lever upp till rekommendationen om fysisk aktivitet

Andel (%) elever i Västmanland som lever upp till rekommendationen om fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet främjar både fysisk och psykisk hälsa samt motorisk och kognitiv utveckling hos barn och unga. Fysisk aktivitet stärker deras förutsättningar att fungera och prestera i skolan och på fritiden. Barn och unga som rör sig i snitt 30–60 minuter per dag och tränar minst tre gånger i veckan på sin fritid lever upp till de nationella rekommendationerna för barn och ungas fysiska aktivitet. Idag lever hälften av Västmanlands unga upp till rekommendationen om daglig fysisk aktivitet. Färre unga på gymnasiet lever upp till rekommendationen 2020 jämfört med 2017. Andelen unga som lever upp till rekommendationen minskar tydligt med årskurs. En större andel killar lever upp till rekommendationen än tjejer.

* Frågan ställdes inte till årskurs 7 år 2017.

Färre unga äter frukost

Andel (%) elever i Västmanland som äter frukost dagligen en vanlig vecka

Hälsosamma matvanor ökar förutsättningarna för en god hälsa bland barn och unga. Att äta frukost är en del av hälsosamma matvanor. Frukosten skapar förutsättningar för barn och unga att kunna fungera och prestera i skolan och på fritiden. Idag är det hälften av Västmanlands unga som äter frukost dagligen. Det har skett en minskning av andelen killar som äter frukost dagligen sedan 2017. Även andelen tjejer i gymnasiet som äter frukost dagligen har minskat sedan 2017. Att äta frukost dagligen är vanligast bland killar i årskurs 7.

28 procent uppger att de sover mindre än 7 timmar per natt

Andel (%) elever i Västmanland som sover mindre än 7 timmar per natt

En god sömn, med tillräcklig och sammanhängande sovtid, är viktig för barn och ungas fysiska och psykiska hälsa. En god sömn stärker förutsättningarna för barn och unga att kunna fungera och prestera i skolan och på fritiden. Idag är det 28 procent av Västmanlands unga som uppskattar att de sover mindre än 7 timmar per natt, vilket inte är någon förändring mot 2017. Utifrån kön och årskurs ses dock förändringar jämfört med 2017; i årskurs 9 har det skett en ökning bland killar och i årskurs 7 ses en minskning bland tjejer.

Rökning bland unga minskar

Andel (%) elever i Västmanland som röker dagligen

Rökning ökar risken för många fysiska sjukdomar. Psykiska besvär och stress är vanligare bland de barn och unga som röker. Tobaksrökning är en riskfaktor bland barn och unga för att bruka alkohol och narkotika. Cirka 90 procent av alla som röker börjar innan de fyllt 18 år. I Västmanland röker 3 procent av de unga dagligen, vilket är en statistiskt säkerställd minskning med 1 procent sedan 2017. Minskningen beror främst på att andelen dagligrökare bland killar i gymnasiet i princip har halverats.

Alkoholkonsumtionen ökar bland killar och tjejer i årskurs 9

Andel (%) elever i Västmanland som dricker alkohol minst en gång i månaden de senaste 12 månaderna

Alkoholkonsumtion ökar risken för fysisk och psykisk ohälsa samt bland annat våldsbrott och olyckor. Det ökar även risken för sömnstörningar. Alkoholkonsumtion är den största enskilda riskfaktorn för dödsfall bland barn och unga mellan 15–19 år. Alkoholkonsumtion i yngre åldrar ökar risken för problematisk alkoholanvändning i vuxen ålder. Gällande psykisk ohälsa finns det samband mellan alkoholkonsumtion och depression, ångest och psykossjukdomar. Idag är det 22 procent av Västmanlands unga som har druckit alkohol minst en gång i månaden det senaste året. En tydlig ökning har skett bland killar och tjejer i årskurs 9, årskurs 7 mättes inte 2017. Inga könsskillnader finns att tala om.
* Frågan ställdes inte till årskurs 7 år 2017.

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.