Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Till innehåll
Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Liv och hälsa ung 2020

Fritid och delaktighet

Barns och ungas fritid är viktigt för att skapa sammanhållning, stärka integrationen och främja hälsan och tilliten.

Fritidslivet är en viktig komponent för att stärka barns sociala, emotionella, mentala och motoriska förutsättningar. Fritiden har också en betydande roll för ungas personliga och sociala utveckling eftersom den kan stärka deras självkänsla och ge betydelsefulla relationer till vuxna utanför familjen. En aktiv fritid, som barn och unga är nöjda med, är viktigt då det skapar förutsättningar för att de är mer fysiskt aktiva. Om barn och unga ges möjlighet till en fritid med lek, rörelse och idrott kan både den fysiska aktiviteten och psykiska hälsan förbättras.

Hög andel unga är nöjda med sin fritid

Alla barn och unga har rätt till en meningsfull fritid. Förutom att fritidslivet är viktigt för barn och unga som arena för socialisering och integrering, kan det också skapa en grund för den sociala sammanhållningen i samhället. Barn och unga som har lagom mycket fritid och som är nöjda med sin fritid har lägre risk för att uppleva symptom på psykisk ohälsa. Genom att påverka och förändra kan fler barn och unga som idag står utanför bland annat få ta del av kultur, idrott och föreningsliv. I Västmanland är det totalt 90 procent av killarna och 84 procent av tjejerna i åldern 13–17 år som är ganska eller mycket nöjda med sin fritid. I samtliga årskurser är det mer vanligt att killar i större utsträckning än tjejer är ganska eller mycket nöjda med sin fritid. I Västmanland syns även skillnader mellan kommunerna som spänner från 92 till 84 procent. I Norberg finns den högsta andelen unga som är nöjda med sin fritid och den lägsta andelen finns i Fagersta.

Andel (%) elever i Västmanlands kommuner som är ganska eller mycket nöjd med sin fritid

Mörkare färg: Högre andel
Ljusare färg: Lägre andel

54 procent av de unga är aktiva i organiserade fritidsaktiviteter

Andel (%) elever i Västmanland som deltar regelbundet i organiserade fritidsaktiviteter med ledare

Fritiden är en viktig arena för unga att känna inflytande över sitt eget liv och att vilja delta i det demokratiska samhället och bidra till en god folkhälsa. Ett deltagande i organiserade fritidsaktiviteter är kompetensutvecklande, förenat med bättre fysiskt välbefinnande och skolframgång. De organiserade fritidsaktiviteterna med ledare som är regelbundna och målinriktade skapar ofta ett sammanhang och positiva kamratrelationer. Det är viktigt att alla barn och unga har trygga och lättillgängliga utemiljöer, aktiviteter och andra sysselsättningar på fritiden. I Västmanland är det totalt 54 procent av de unga som är aktiva i organiserade fritidsaktiviteter med ledare. Det syns ingen skillnad mellan könen däremot minskar andelen aktiva med respektive årskurs.

I Västmanland är det vanligare att vara intresserad av samhällsfrågor i år 2 på gymnasiet än i årskurs 9

Andel (%) elever i årskurs 9 och år 2 på gymnasiet i Västmanland som anger att de är ganska eller mycket intresserad av samhällsfrågor i allmänhet.

Unga i Sverige är intresserade av samhällsfrågor och vill vara med och påverka. Intresset för politik ökar och unga är mer positiva till politiker än vad äldre åldersgrupper är. Samtidigt minskar ungas reella möjligheter att påverka beslutsfattande. Det visar en rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Att få unga att vara engagerade i sin omvärld och i samhällsfrågor är av vikt för samhället. Det är även något som kan stärka ungas självförtroende och medvetenhet. I Västmanland är det mer vanligt att vara ganska eller mycket intresserad av samhällsfrågor i allmänhet i år 2 på gymnasiet än i årskurs 9. Det har även skett en försämring från 2017 fram till 2020 bland både killar och tjejer.

*Frågan ställdes inte till årskurs 7

I Västmanland vill mindre än hälften av unga vara med och påverka i frågor som rör deras kommun

Andel (%) elever i Västmanland som vill vara med och påverka i frågor som rör ens kommun

För samhällets sammanhållning är det viktigt att det finns möjlighet för människor att delta i samhället, vara del av olika sammanhang och kunna påverka sitt liv, sin vardag och sin närmiljö och samhällsutvecklingen i stort. Behov av delaktighet är grundläggande för vårt välbefinnande och livskvalitet och därmed även för hälsa. Att vara del i ett socialt sammanhang, ingå i sociala nätverk, att känna delaktighet och bli sedd och hörd är centrala skyddsfaktorer för hälsan. Genom att delta och påverka skapar vi vår gemensamma framtid. I Västmanland är det mindre än hälften av alla killar och tjejer i årskurs 9 och 2 på gymnasiet som vill vara med och påverka i frågor som rör ens kommun. I diagrammet syns det att det skett en försämring mellan 2017 och 2020 bland tjejer. Det är färre tjejer idag som upplever att de vill vara med och påverka i frågor som rör ens kommun.

*Frågan ställs inte till elever i årskurs 7.

Skolan är den största faktorn till barns vetskap om sina rättigheter

Barnkonventionen innehåller rättigheter som varje barn ska ha och gäller alla upp till 18 år. Barnets bästa ska vara en självklar del i allt arbete som rör barn. Barn ska också ges möjlighet att vara delaktiga i alla frågor som rör dem. Alla barn och unga känner inte till sina rättigheter, därför är det viktigt att öka deras kunskap om det. Skolan är den största faktorn till barns vetskap om sina rättigheter och i synnerhet för att få den fördjupade kunskapen. Förutom skolan är även hemmet och föreningslivet viktiga arenor att prata om barnets rättigheter och barnkonventionen. I Västmanland är det runt 60 procent av eleverna som vet vad barnkonventionen innehåller. När det kommer till att veta vilka rättigheter man har enligt barnkonventionen finns det skillnader mellan kommunerna, vilket visas i kartan. Skillnaderna spänner från 46 till 69 procent.

Andel (%) elever i Västmanland som anger att det stämmer bra eller ganska bra att man vet vilka rättigheter man har enligt barnkonventionen

Mörkare färg: Högre andel
Ljusare färg: Lägre andel

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.