Företagslogga (till startsida)
Utveckla Västmanland
Målområde: Ett välmående Västmanland

Mål#4 Öka tilliten i samhället

Social sammanhållning är viktigt för att ett samhälle ska kunna fungera.

Tillit och sammanhållning är något som binder oss samman, som får oss att känna att vi ingår i en helhet och att samarbeta för att nå gemensamma mål. Det handlar om tillhörighet, identifikation, gemensamma värden och tolerans. Idag ser vi ojämlikhet i livsvillkor och brist på jämställdhet både inom Västmanlands län och mellan olika grupper av västmanlänningar. Det finns även stora skillnader i kvalitet och tillgång på samhällsservice såsom skola och sjukvård. Det kan i sin tur leda till än mer ojämlikhet som i vissa fall kan leda till att vissa grupper upplever ett utanförskap. Det kan även leda till minskad tillit och ökad polarisering samt ökad förekomst av hot och våld samt en sämre hälsa i befolkningen.

 

Om diagrammen
Diagrammen på sidan är interaktiva och du kan välja att dölja eller visa olika mätpunkter.

  

Tillit till människor

Tillit till andra människor skapar sammanhållning i länet

Länder där befolkningen känner hög tillit har i regel en stabil demokrati, god folkhälsa, låg korruption och brottslighet samt en hög nivå av jämlikhet och jämställdhet.

Tillit till andra människor är vanligare bland äldre

Andel som svarat att de i allmänhet kan lita på de flesta människor

Högst andel med tillit till andra människor finns i gruppen 85 och äldre. Bland flickor i årskurs 9 litar endast 26 procent på de flesta människor. Det är bara inom åldersgruppen 18-29 som tilliten har ökat sedan föregående undersökniing, i alla andra åldrar har tilliten minskat.

Källa: Liv och hälsa ung / Liv och hälsa

*Statistik från 2023 (skolungdomar) och 2022 (vuxna).

Större andel pojkar än flickor tycker att man kan lita på de flesta människor

Total andel skolungdomar i årskurs 7, 9 och 2 i gymnasiet som tycker att man i allmänhet kan lita på de flesta människor

Arboga, Kungsör, Sala och Hallstahammar är de kommuner där högst andel skolungdomar uppger tillit, mellan 35-40 procent sett till båda könen. Andelen med tillit år 2023 har sjunkit rejält i alla kommuner sedan den föregående undersökningen år 2020. Bland flickor finns de största minskningarna i Skinnskatteberg och Norberg. Bland pojkar är nedgången störst i Skinnskatteberg och Surahammar.

Källa: Liv och hälsa ung

74 procent i Sala tycker att man kan lita på de flesta människor

Sala, Norberg, Fagersta och Västerås är de kommuner i länet där störst andel tycker att man kan lita på de flesta människor.

Total andel vuxna (16-84 år) som tycker att man i allmänhet kan lita på de flesta människor 2022

Mörkare färg: högre andel
Ljusare färg: lägre andel

Källa: Liv och hälsa

30 procent av invånarna i Västmanlands län har svårt att lita på andra

Andel vuxna som har svårt att lita på andra

Andel vuxna som saknar tillit till andra är relativt hög i Västmanlands län, 30 procent. I en jämförelse mellan länen är det bara fyra andra län där en högre andel uttryckt att de har svårt att lita på andra människor: Skåne, Blekinge, Gävleborg och Södermanland.

Källa: Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor

*Statistiken baseras på fyraårsgenomsnitt 2019-2022. Nationella folkhälsoenkäten är en urvalsundersökning bland befolkningen 16 år och äldre, för 2020 och tidigare omfattas 16-84 år.
*Värdet för Gotland avser perioden 2017-2021

Tillit till samhällsinstitutioner

Anpassa tjänster efter behov

För att bygga tillit behöver västmanlänningen känna trygghet i att den tjänst som levereras är av god kvalitet och anpassad utifrån dennes behov.

Ur ett demokratiperspektiv är det viktigt att medborgare känner tillit till olika samhälleliga institutioner. Flera rapporter pekar dock mot att tilliten minskar och att det finns skillnader mellan kvinnor och män samt mellan olika sociala grupper. Kvinnor skattar högre tillitsnivåer än män och gruppen med hög social position skattar högre tillitsnivåer än gruppen med låg social position. Det finns ett samband mellan institutioners funktionssätt och medborgarnas förtroende för dessa.

Förtroende för institutioner är något större bland kvinnor än bland män

Andel personer i Västmanlands län som har ganska stort eller mycket stort förtroende för olika institutioner, år 2022

Arbetsförmedlingen har lägst förtroende av institutionerna i undersökningen, 18 procent totalt. Knappt 75 procent har ganska stort eller mycket stort förtroende för hälso- och sjukvården respektive polisen. Förtroendet för folkhälsomyndigheten infördes som en ny fråga i samband med den senaste undersökningen och där har 67 procent högt förtroende.

Källa: Liv och hälsa

Förtroende för institutioner vanligare bland personer med eftergymnasial utbildning

Andel personer i Västmanlands län som har ganska stort eller mycket stort förtroende för olika institutioner 2022

Ju högre utbildningsnivå, desto större förtroende för de olika institutionerna är den generella bilden. Undantaget är Arbetsförmedlingen, där personer med förgymnasial utbildning är den grupp som har högst förtroende. Totalt sett är dock Arbetsförmedlingen den institution som människor har lägst förtroende för. Störst skillnad mellan olika utbildningsnivåer ses bland förtroende för riksdagen och Folkhälsomyndigheten, där det skiljer ca 20 procentenheter mellan de med förgymnasial respektive eftergymnasial utbildning.

Källa: Liv och hälsa

Uppföljning

Hur följer vi upp delmålet?

Här presenterar vi hur och vad vi mäter.

För att mäta uppfyllelse av delmålet används Folkhälsomyndighetens undersökning Hälsa på lika villkor. Resultaten i undersökningen baseras på en urvalsundersökning som genomförs med enkäter.

Läs hela strategin för ett livskraftigt Västmanland

Regional utvecklingsstrategi 2030

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English