Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Till innehåll
Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Målområde: Ett välmående Västmanland

Mål#5 Öka andelen som anger att deras hälsa är bra eller mycket bra

I ett Västmanland där fler har god hälsa gynnas hela samhället.

Åtgärder som främjar folkhälsan har avgörande betydelse för hela samhällsutvecklingen och är centrala för den ekonomiska och sociala utvecklingen. En god hälsa är både ett självklart mål och en förutsättning för länets utveckling. Mår västmanlänningarna bra, har de förutsättningar att klara vardagens krav och förverkliga sina livsdrömmar. Därför måste andelen barn och vuxna som upplever att deras hälsa är bra eller mycket bra öka fram till år 2030.

 

Om diagrammen
Diagrammen på sidan är interaktiva och du kan välja att dölja eller visa olika mätpunkter.

Självupplevd hälsa barn och unga

Barn och ungdomar i Västmanland

Skolframgång och avslutade studier är en avgörande faktor för möjligheten till självförsörjning och god hälsa.

Livsvillkor har störst betydelse för skillnader i ungas mående. Det finns ett starkt positivt samband mellan ungdomars mående och att trivas i skolan, att ha en ljus framtidstro, att känna tillit till andra och att vara trygg i klassrummet. Region Västmanland utvecklar i samarbete med Samordningsförbundet Västerås, Samhällskontraktet med flera, en ny metod för att främja gymnasieungdomars psykiska hälsa. Metoden kallas för Solution-focused Intervention for Mental health (SIM) och har i teststadiet visat lovande resultat.

Allt lägre andel skolelever anger bra eller mycket bra hälsa

Andel elever som anger att de mår bra eller mycket bra i Västmanlands län

Välbefinnandet bland skolelever i Västmanlands län 2020 är lågt och skillnaden mellan könen är stora. 55 procent av flickorna och 76 procent av pojkarna i årskurs 9 anger att de mår bra eller mycket bra. 2010 var motsvarande siffror 75 procent för flickor och 85,9 procent för pojkar.

Källa: Liv och hälsa ung

 

Störst andel välmående skolungdomar i Hallstahammar 2020

I Hallstahammar anger 69 procent av skolungdomarna att de mår bra eller mycket bra. I Surahammar och Skinnskatteberg är det 60 procent. Totalt sett i länet anger 66 procent av skolungdomarna bra eller mycket bra välmående 2020.

Total andel i årskurs 7, 9 och 2 i gymnasiet som anger att de mår bra eller mycket bra fördelat på kommun

Källa: Liv och hälsa ung

Självupplevd hälsa mellan olika socioekonomiska grupper 

Vuxna i Västmanland

Livsvillkor och levnadsvanor påverkar hälsan.

Bland den vuxna befolkningen är de starkast kopplade skyddsfaktorerna för en god allmän hälsa att trivas med sitt arbete, att vara trygg i sitt bostadsområde och att känna tillit till andra. Att vara fysiskt aktiv samt att ha stöd från omgivningen och känna att man har någon att lita på är också viktiga faktorer. De största riskfaktorerna för ohälsa är att känna sig stressad, ha sömnsvårigheter, känna en ekonomisk stress eller vara arbetslös. Högutbildade har som grupp bättre hälsa än lågutbildade. Inom samtliga utbildningsgrupper är andelen med god hälsa högre bland män än kvinnor.

Mellan 2017 och 2020 ökade andelen med bra eller mycket bra hälsa mest i Skinnskatteberg

I Norberg och Hallstahammar anger 60 procent av vuxna att de mår bra eller mycket bra. I Skinnskatteberg och Västerås anger 73 procent bra eller mycket bra hälsa. Det skiljer 13 procentenheter mellan den kommun med lägst andel välmående och de kommuner med högst andel välmående.

Andel vuxna (16-84 år) som anger att deras hälsa är bra eller mycket bra fördelat på kommun 2020

Källa: Hälsa på lika villkor, Folkhälsomyndigheten

Större andel män än kvinnor mår bra eller mycket bra i Västmanlands län

Andelen män och kvinnor (16-84 år) i Västmanlands län som angett att deras allmänna hälsotillstånd är bra eller mycket bra

66 procent av kvinnorna och 76 procent av männen i länet (16–84 år) anger att deras allmänna hälsotillstånd är bra eller mycket bra 2018-2020. Det allmänna hälsotillstådet ökar bland män men inte bland kvinnor.

Källa: Hälsa på lika villkor, Folkhälsomyndigheten

*Statistiken redovisas i fyraårsmedelvärden och baseras på undersökningar inom perioden

Bra hälsa är vanligare bland personer med högre utbildning

Andel (18 år eller äldre) som anger god hälsa fördelat på olika utbildningsnivåer 2017

I gruppen med förgymnasial utbildning anger 63 procent att de har god hälsa. I gruppen med eftergymnasial utbildning har 76 procent bra hälsotillstånd.

Källa: Liv och hälsa

 

 

Uppföljning

Hur följer vi upp delmålet?

Här presenterar vi hur och vad vi mäter.

Delmålet utvärderas med hjälp av undersökningarna ”Liv och hälsa” samt ”Liv och hälsa ung”. Undersökningarna bygger på enkäter i vilka de tillfrågade svarar på en bredd av frågor kring levnadsvanor och hälsa. Måluppfyllelsen bedöms utifrån andelen individer i olika åldersgrupper som bedömt sin hälsa som bra eller mycket bra.

Läs hela strategin för ett livskraftigt Västmanland

Regional utvecklingsstrategi 2030

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.