Företagslogga (till startsida)
Utveckla Västmanland
Målområde: Ett nyskapande Västmanland genom hållbar tillväxt

Mål#17 Öka andel elever som fullföljer sina studier

Skolresultaten i Västmanland måste stärkas och den grundläggande utbildningsnivån behöver höjas för att länet ska kunna ligga i framkant.

En lyckad skolgång ger individen bättre förutsättningar att välja sin framtid, känna delaktighet i samhället och förstå betydelsen av god hälsa. En nyckelfaktor för att kunna tillgodogöra sig studier och etableras i samhället är språket. Utbildningar behöver erbjuda flexibla lösningar som möjlighet till distansstudier och lokala praktikplatser för att nå grupper som står långt från arbetsmarknaden. Det behövs ett aktivt arbete för att öka kunskapen mellan utbildning och arbetsliv likaså att öka intresset för utbildningar inom branscher där det finns stora kompetensbehov. År 2030 har andelen elever som genomgår en utbildning med godkänt resultat ökat på alla nivåer i hela länet.

 

Om diagrammen
Diagrammen på sidan är interaktiva och du kan välja att dölja eller visa olika mätpunkter.

   

Hälsa och utbildning

Hälsa för lärande, lärande för hälsa

Goda resultat i skolan leder till bättre hälsa samtidigt som god hälsa ger bättre förutsättningar att nå kunskapsmålen.

Att främja barns utveckling och lärande i tidig ålder är en investering för framtiden och en fråga för hela samhället och centralt för länets utveckling. En god lärmiljö gynnar elevers lärande, främjar välbefinnande och bidrar till positiva hälsoeffekter. Om läraren tror att eleven kan lyckas ökar motivationen och därmed möjligheten att nå målen. Skolframgång innebär också en bättre möjlighet till etablering på arbetsmarknaden, fler möjliga yrkesval, större möjligheter till egen försörjning samt bättre fysisk och psykisk hälsa. Kön, social bakgrund och föräldrarnas utbildningsbakgrund har stor betydelse för hur elever klarar sig i grundskolan och om de väljer att studera vidare.

85 procent av eleverna i Hallstahammar klarade behörighet till gymnasiet 2022

Andel behöriga till gymnasiet 2022

84 procent av eleverna som gick ut grundskolan i Västmanlands län blev behöriga till gymnasiet 2022. Andelen behöriga varierade mellan 72 och 85 procent i länets kommuner. Behörigheten minskade i sju av länets tio kommuner jämfört med föregående år och den största minskningen har skett i Arboga. Hallstahammar är den kommun i länet som hade högst andel behöriga till gymnasiet år 2022, efter en ökning med 2 procentenheter. Lägst andel elever med gymnasiebehörighet fanns i Kungsör, där andelen sjönk med 5 procentenheter jämdfört med år 2021, till totalt 72 procent.

Källa: Skolverket

Behörigheten till gymnasiet minskade för både pojkar och flickor 2022

Andel behöriga till gymnasiet i Västmanlands län och i riket

En större andel flickor än pojkar klarar behörighet till gymnasiet i Västmanlands län 2022, 84 procent jämfört med 81 procent. Flickor i länet ligger två procentandelar lägre än riksgenomsnittet år 2022 och motsvarande siffra för pojkarna var nästan 4 procentenheter lägre. För både flickor och pojkar innebar 2022 en nedgång jämfört med föregående år, då gapet också var mindre mellan pojkar och flickor i länet.

Källa: Skolverket

Porträttbild på kvinna

En lyckad skolgång förebygger utanförskap, kriminalitet och ökar framtidstron

ABF Västerås bedriver läxhjälpsverksamhet i samverkan med olika instanser, som bibliotek, fritidsgårdar och skolor. Även föreningar och andra grupper får stöttning med läxhjälp. Seniorer ställer upp som volontärer på Västerås stadsbibliotek och i skolorna hjälper främst universitetsstudenter till. Deltagarna får hjälp i alltifrån matteläxor till stöttning av studieteknik. Vissa vill bara ha en lugn plats för att läsa sin bok på. Läxhjälpen är gratis för att alla elever ska få förutsättningen till en bra utbildning. (Eva-Marie Rasmusson, Studieombudsman ABF Västerås)

Över hälften av kvinnorna i länet påbörjar högskolestudier inom tre år efter gymnasiet

Andel som påbörjat högskolestudier inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning i Västmanlands län

Andelen som påbörjade högskolestudier inom tre år ökade vid senaste mätningen för kvinnor (totalt 58%) och minskade bland män (totalt 40%). Den senaste mätningen avser personer som påbörjade högeskolestudier höstterminen 2021 eller vårterminen 2022. Skillnaden mellan män och kvinnor är fortsatt stor och ökade ytterligare jämfört med föregående år, gapet är nu nästan 18 procentenheter.

Källa: Regionfakta

Lägre andel i Västmanlands län än i riket avslutar gymnasiet inom tre år

Andel som avslutat gymnasiet inom tre år. Statistik från 2020.

I Västmanlands län avslutade 74,2 procent gymnasiet inom tre år från påbörjad utbildning. I länet tar en större andel kvinnor än män gymnasieexamen inom tre år. Redovisningen görs för den skola eleverna började på som nybörjare även om de bytt skola/ort. Statistiken tar inte hänsyn till var eleven är folkbokförd vilket ytterligare försvårar tolkningen.

Källa: Skolverket

* Statistiken avser kommuner med en gymnasieskola. Hallstahammar redovisas inte på grund av sekretess.

Uppföljning

Hur följer vi upp delmålet?

Här presenterar vi hur och vad vi mäter.

Delmålets uppfyllelse utvärderas mot tre indikatorer: andelen behöriga till gymnasiets yrkesprogram, andelen som gått vidare från gymnasiet till högre studier inom tre år samt andelen som avslutat gymnasiet inom 3 år.

Läs hela strategin för ett livskraftigt Västmanland

Regional utvecklingsstrategi 2030

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English