Företagslogga (till startsida)
Utveckla Västmanland
Regional kulturplan för Västmanland 2023-2026

Verksamhetsområden

Här beskrivs de verksamheter som ingår i kultursamverkansmodellens förordning med kompletterande skrivningar om civilsamhället och folkbildningen.

Kulturlivet i Västmanland är mångfacetterat och består av många olika aktörer, det professionella kulturlivet, det civila samhället och folkbildningen, länets tio kommuner, Arboga, Fagersta, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar och Västerås samt Region Västmanland. 

Professionell teater-, dans- och musikverksamhet

Så här vill vi att professionell teater-, dans- och musikverksamhet utvecklas i länet

Västmanland är ett aktivt teaterlän med en länsteater, flera professionella fria scenkonstgrupper, amatörteaterföreningar, arrangerande Riksteaterföreningar och andra teaterarrangörer som kompletterar varandra. Västmanlands län har en musikalisk infrastruktur med både bredd och spets och är även ett aktivt danslän. Deltagarkulturen är stark i länet och har genom åren tagit sig form av dansgillen, kommunala dans- och kulturskolor samt ett antal privata aktörer.

 • Vår ambition är en mångfald av teater-, dans- och musikupplevelser. Vi vill att scenkonsten ska utvecklas i enlighet med kulturplanens gemensamma utgångspunkter och målområden.
 • Utvecklingen ska präglas av konstnärlig frihet, hög kvalitet, goda villkor för professionella kulturskapare och en god tillgänglighet för invånare och besökare i Västmanland.

Västmanlands teater

Västmanlands Teater är ett kommunalförbund med Region Västmanland (51%) och Västerås stad (49%) som medlemmar. Teaterns uppdrag är att producera, arrangera och stödja teaterverksamhet i Västmanlands län. Kärnverksamheten är att producera föreställningar för barn, unga och vuxna. 

Västmanlands Teater (vastmanlandsteater.se)

Västmanlandsmusiken

Västmanlandsmusiken är ett kommunalförbund med Västerås stad (90 %) och Region Västmanland (10 %) som medlemmar. Västmanlandsmusiken finns till stöd för musik- och danslivet i Västmanland och verkar för att alla medborgare i Västmanland ska möta mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet inom musikens och dansens område.

Västmanlandsmusiken (vastmanlandsmusiken.se)

Västmanlandsmusiken, dans

Västmanlandsmusiken har det regionala dansuppdraget i länet. Genom att erbjuda publik i Västerås Konserthus och i länet professionella dansföreställningar med
nationella och internationella dansare och koreografer kan Västmanlandsmusiken säkra representationen av den samtida dansen i regionen.

Västmanlandsmusiken (vastmanlandsmusiken.se)

Museiverksamhet och kulturarv

Så här vill vi att musei- och kulturarvsfrågorna utvecklas i länet

Västmanlands län har ett decentraliserat museilandskap med museer och kulturmiljöer väl spridda i alla länets kommuner. Museerna har olika inriktning, uppdrag och omfattning.

Ekomuseum Bergslagen samlar i ett nätverk drygt 60 olika kulturmiljöer kring Bergslagens historia i Västmanland och Dalarna. Verksamheten drivs i nära samarbete med sju kommuner och två länsmuseer i de båda länen.

 • Vår ambition är att länets kulturhistoria och kulturarv bevaras, vårdas och utvecklas samt används av västmanlänningarna.
 • Vi anser att det är viktigt att dokumentera och samla in nutidens kulturarv.
 • Vi vill att området ska utvecklas i enlighet med kulturplanens gemensamma utgångspunkter och målområden.
 • Vi kommer under perioden att utreda förutsättningar för ett nytt föremålsmagasin i Västmanland med syftet att kunna bevara och tillgängliggöra föremål för kommande generationer.

Västmanlands läns museum

Västmanlands läns museum drivs i förvaltning av Region Västmanland och är ett kulturhistoriskt museum för hela länet. Västmanlands läns museums uppdrag som museum är att vara öppet för allmänheten. Museet ska också förvärva, bevara, undersöka, förmedla och ställa ut materiella och immateriella vittnesbörd om människan och människans omvärld. Västmanlands läns museum ska, utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv, bidra till samhället och en hållbar samhällsutveckling samt främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning.

Västmanlands läns museum (vastmanlandslansmuseum.se)

Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening

Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening är en ideell förening som arbetar för att sprida kunskap om kulturarvet i Västmanlands län. Föreningen fungerar som en paraplyorganisation för 49 av länets hembygdsföreningar och har också egna medlemmar.

Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening (www.hembygd.se/vastmanland)

Biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet

Så här vill vi att biblioteksverksamhet, läs- och litteraturfrämjande verksamhet utvecklas i länet

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla och ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt.

Litteraturen har flera viktiga roller i samhället: som konstart och som språk- och kulturbärare. Läsfrämjande och litteraturfrämjande är varandras förutsättningar. Kunniga läsare inspirerar författare i deras arbete och bra litteratur utvecklar läsarna.

 • Vår ambition är att den regionala biblioteksverksamheten ska vara en drivande aktör tillsammans med folkbiblioteken i utvecklingen av folkbiblioteksverksamheten.
 • Vi vill att området ska utvecklas hållbart och långsiktigt i enlighet med kulturplanens gemensamma utgångspunkter och målområden. Utvecklingen ska präglas av konstnärlig frihet, hög kvalitet, goda villkor för professionella kulturskapare och en god tillgänglighet för invånare och besökare i Västmanland. En mångfald av berättelser ska produceras och förmedlas i Västmanland.

Regional biblioteksverksamhet

Den regionala biblioteksverksamheten drivs i förvaltning av Region Västmanland inom enheten Kulturutveckling och har som uppdrag att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet för de folkbibliotek som är verksamma i länet. Uppdraget fastställs i bibliotekslagen 11§.

Regional biblioteksverksamhet (regionvastmanland.se)

Litteraturen som konstform

Den regionala verksamheten med litteraturen som konstform drivs i förvaltning av Region Västmanland. Verksamheten arbetar strategiskt för att utveckla och stärka litteraturen som konstform i regionen. Detta sker i samarbete med kommuner, konstnärer och det civila samhället.

Regional biblioteksverksamhet (regionvastmanland.se)

Professionell bild- och formverksamhet

Så här vill vi att bild- och formverksamheten utvecklas i länet

I Västmanland finns ett varierat utbud av konstmuseer, konsthallar, gallerier och professionella kulturskapare med olika inriktning, uppdrag och omfattning. I infrastrukturen för bild- och formkonst ingår alltifrån offentliga konstinstitutioner till ideellt drivna initiativ och föreningsverksamhet. För tillväxten är tillgången till förberedande konstskolor i länet, som konstskolor vilka förbereder för högre konstnärliga studier, betydande.

 • Vår ambition är att långsiktigt stärka den regionala infrastrukturen för bild- och formverksamheten och verka för en mångfald av konstuttryck i Västmanland genom att bland annat ansvara för utveckling av regionalt resurscentrum för konst och regionala utvecklingsprojekt.
 • Vi vill att bild- och formområdet ska utvecklas hållbart och långsiktigt i enlighet med kulturplanens gemensamma utgångspunkter och målområden.
 • Utvecklingen ska präglas av konstnärlig frihet, hög kvalitet, goda villkor för professionella kulturskapare och en god tillgänglighet för invånare och besökare i Västmanland.

Regional bild- och formverksamhet

Den regionala bild- och formverksamheten drivs i förvaltning av Region Västmanland. Verksamheten verkar för att utveckla och stärka konstlivet i regionen. Verksamheten arbetar med strategisk utveckling genom att främja kommunernas, det civila samhällets och kulturskaparnas samarbete för ökad kompetens och kvalitet. Den konst som finns i offentliga miljöer är en del av vårt kulturarv och olika platsers historia.

Bild och form (regionvastmanland.se)

Konst i Region Västmanland

Konst i Region Västmanland beställer och köper in konst till lokaler och miljöer inom Region Västmanlands verksamheter. Regionens konstinnehav har tillkommit genom kontinuerligt inköpt sedan 1960-talet. Konstbeståndet är ett tidsdokument som representerar en betydande del av det lokala kulturarvet. Beståndet innefattar omkring 8 000 tavlor, målningar, grafiska blad och textilier samt ett hundratal större värdefulla och fasta konstverk som skulpturer, mosaiker och emaljer.

Bild och form (regionvastmanland.se)

Regional enskild arkivverksamhet

Så här vill vi att regional arkivverksamhet ska utvecklas i länet

Arkiv kan generellt delas in i den offentliga sektorns respektive den enskilda sektorns arkiv. För den förra finns lagar som styr och reglerar förvaring, bevarande och hantering. I Västmanland finns således, precis som i övriga landet, landstingsarkiv, kommunarkiv och övriga lokala och regionala myndigheters egna arkiv.

 • Vår ambition är att bevara, använda och förnya arkivverksamheten i Västmanland.
 • Vi kommer under perioden utreda förutsättningarna för e-arkiv.
 • Vi vill att arkivverksamheten utvecklas i enlighet med kulturplanens gemensamma utgångspunkter och målområden.

Arkiv Västmanland

Arkiv Västmanland är länets sammanhållande funktion för enskilda arkiv och den som bedriver regional arkivverksamhet för civilsamhällets handlingar. Arkiv Västmanland är en ideell förening och erbjuder kvalificerad arkivkompetens, samordnad forskarservice och arkivdepåer i högsta nationell standard.

Arkiv Västmanland (arkivvastmanland.se)

Filmkulturell verksamhet

Så här vill vi att filmverksamheten utvecklas i länet

Film och rörlig bild är ett konstnärligt audiovisuellt område som har en stark tillväxt globalt. Film är en näring som kan attrahera både uppmärksamhet och kapital till en region, både nationellt och internationellt. Samtidigt är det tydligt att de regionala insatserna blir allt viktigare och är i många fall helt avgörande.

 • Vår ambition är att stärka filmen och den rörliga bildens ställning och utveckling i Västmanland. Vi vill att filmkonsten ska utvecklas hållbart och långsiktigt i enlighet med kulturplanens gemensamma utgångspunkter och målområden. Vi ansvarar för att utveckla samarbetet med Film Västmanland.
 • Utvecklingen ska präglas av konstnärlig frihet, hög kvalitet, goda villkor för professionella kulturskapare och en god tillgänglighet för invånare och besökare i Västmanland.

Den regionala filmkulturella verksamheten

Den regionala filmkulturella verksamheten drivs i förvaltning av Region Västmanland och verkar för att Västmanland ska vara en levande och rik filmregion utifrån den rörliga bilden som konstart, pedagogiskt verktyg och näring. Den regionala filmkulturella verksamheten utgår från de nationella film[1]politiska målen och arbetar strategiskt med att främja kommunernas, civilsamhällets och kulturskaparnas samarbete för ökad kompetens och kvalitet inom tre prioriterade områden: film för barn och unga, film[1]skapande och film och publik.

Film och rörlig bild (regionvastmanland.se)

Främjande av hemslöjd

Så här vill vi att hemslöjdsfrämjande verksamhet ska utvecklas i länet

I Sverige ägnar sig varannan person åt handens arbete och det är något fler kvinnor än män som sysslar med slöjd och hantverk. Den organiserade hemslöjdsrörelsen har cirka 14 000 medlemmar i Sverige och består av ett nittiotal föreningar. Slöjd är idag en folkrörelse och ett brett begrepp där människor slöjdar av olika orsaker. Det kan vara för att skapa ett föremål eller helt enkelt för att må bra, umgås och lära nytt där processen är viktigare än resultatet eller för att på olika sätt skapa opinion där slöjd kan vara ett medel för att nå ett politiskt mål.

 • Vår ambition är att bevara, använda och förnya slöjd och konsthantverk ur ett kultur-, närings- och hållbarhetsperspektiv.
 • Vi vill att den hemslöjdsfrämjande verksamheten ska utvecklas i enlighet med kulturplanens gemensamma utgångspunkter och målområden.
 • Utvecklingen ska präglas av konstnärlig frihet, hög kvalitet, goda villkor för professionella kulturskapare och en god tillgänglighet för invånare och besökare i Västmanland.

Västmanlands läns hemslöjdsförbund

Västmanlands läns hemslöjdsförbund bildat 1987, är medlem i Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, SHR och är den samlande regionala organisationen för länets hemslöjdsrörelse. I förbundet är fem lokala slöjd- och hantverksföreningar anslutna med drygt 500 medlemmar. Förbundet arbetar för att slöjden ska ha en självklar plats i alla västmanlänningars dagliga liv.

Västmanlands hemslöjdsförbund (slojdivastmanland.se)

Det civila samhället och folkbildning

Så här vill vi att det civila samhället och folkbildningen utvecklas i länet

Det civila samhället har en framträdande roll i den svenska samhällsmodellen och bidrar till positiv samhällsutveckling. Det civila samhället och folkbildningen, med studieförbund och folkhögskolor, utgör en viktig del av länets kulturella infrastruktur och möjliggör kulturella mötesplatser i hela länet. Det civila samhället är en förutsättning för ett levande kulturliv. Både föreningsliv, lösa nätverk och enskilda eldsjälar är viktiga kulturbärare i länet. Ideell kultur och det ideella arrangörskapet bidrar med ökade möjligheter till kulturupplevelser och eget skapande.

 • Vår ambition är att stärka det civila samhällets regionala strukturer och förutsättningar i länet och utveckla en regional överenskommelse (RÖK) som är en långsiktig samverkan mellan Region Västmanland och civilsamhället på regional nivå.
 • Vi vill att området ska utvecklas i enlighet med kulturplanens gemensamma utgångspunkter och målområden.

Västmanlands länsbildningsförbund

Västmanlands länsbildningsförbund är en ideell förening som fungerar som regionalt samarbetsorgan och intresse[1]organisation för folkbildningen. Medlemmar är tio studieförbund, idrottsrörelsen genom RF-SISU och länets tre folkhögskolor. Studieförbunden är ABF, Bilda, Folkuniversitetet, Ibn Rushd, Kulturens, Medborgarskolan, NBV, Sensus, Studiefrämjandet och Studieförbundet Vuxenskolan. Folkhögskolorna är Hästsportens folkhögskola, Tärna folkhögskola, Västerås folkhögskola.

Västmanlands länsbildningsförbund (vlbf.se)

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English