Företagslogga (till startsida)
Utveckla Västmanland
Regional kulturplan för Västmanland 2023-2026

Målområde: Ett skapande Västmanland

Ett skapande Västmanland handlar om kreativitet, skapande och att Västmanland ska kännetecknas av att det finns en stor bredd av olika konst och kulturuttryck.

Finns det goda förutsättningar att vara professionell kulturskapare i Västmanland? Får nya idéer och innovationer plats? Främjas internationella och gränsöverskridande möten? Skapas förutsättningar för barn och unga att vara kreativa inom
olika kulturella uttryck?

Prioriterade områden för ett skapande Västmanland

Utveckla arbetet med kulturella och kreativa näringar

Vi ska vara en aktiv aktör och delta i det nationella nätverket för kulturella och kreativa näringar samt stärka arbetet och infrastrukturen med de näringarna i länet. Samverkan mellan kultur- och näringslivsförvaltningar på regional och kommunal nivå behöver utvecklas genom erfarenhetsutbyte samt kommunikation mellan olika aktörer.

Skapa goda och hållbara villkor för professionella kulturskapare

Vi har ett uttalat mål att de professionella kulturskaparna ska vara synliga, uppmärksammade och ges förutsättningar för att driva utvecklingsfrågor.

Många konstnärer och kulturskapare upplever svårigheter att livnära sig på sitt yrke. Det är därför angeläget att vi fortsatt arbetar för förbättrade villkor för att främja konstnärlig verksamhet inom samtliga konstformer. Med villkor för konstnärligt skapande menas exempelvis utbildningsmöjligheter, produktionsresurser, finansiering, upphovsrätt, kompetensutveckling, tillgång till visningsarenor, publik- och besökarfokus.

Utveckla samarbetet med Film Västmanland

Vi vill i ett samarbete med kommunerna i länet vidareutveckla resurscentrumet för film, Film Västmanland. Resurscentrumet ger förutsättningar till att förverkliga filmprojekt genom tillgång till teknik, utvecklar filmskapare och berättelser genom kurser och workshops samt är en kreativ och samlande arbetsplats för filmskapare där de möter varandra.

Utveckla ett resurscentrum för Konst i Västmanland

Vi vill utveckla ett Regionalt resurscentrum för konst i Västmanland med syftet att stärka infrastrukturen för och arbetet med bild och form i länet. Ett långsiktigt mål är att öka samverkan mellan länets konstaktörer och att skapa nätverk och noder som möjliggör nya arbetstillfällen för yrkesverksamma konstnärer inom bild och formområdet.

Utveckla arbetet med regionala stödformer

Vi beviljar bidrag till organisationer och föreningar. Många professionella kulturskapare och det fria kulturlivet är beroende av lokala, regionala och statliga stöd för utveckling av sin verksamhet. Regionen behöver säkerställa arbetet med att fortsätta stödja kulturella och kreativa projekt med delfinansiering av statliga regionala utvecklingsmedel. Under perioden kommer regionen att undersöka förutsättningar för interregionala samarbeten.

Främja internationalisering och gränsöverskridande möten

I en tid då kulturella, politiska och mediala strömningar och uttryck blir alltmer globala blir omvärldsanalysen alltmer beroende av kunskapsutbyte över gränserna och samarbete med hjälp av internationella kontakter. Region Västmanland ser gärna att kulturverksamheterna i Västmanland tar intryck och utbyter erfarenheter med andra delar av Europa.

Skapa förutsättningar för barn och ungas kreativitet och skapande

Det är av stor vikt att fler barn i regionen får möjlighet att själva uttrycka sig och utforska sin fantasi. Kulturpedagogik handlar om att se, analysera och skapa, dvs kulturell kompetens, kritisk kompetens och kreativ kompetens. Inom alla dessa kompetenser behöver barn och unga ges möjlighet att utforska sin egen värld, sitt eget intresse och sin egen fantasi. Regionens kulturverksamheter ska särskilt främja barn och ungas eget skapande.

Stiliserad bild av två personer.

Hur ser ditt drömläge ut för kulturlivet i Västmanland?

”Att som regissör kunna ha möjlighet att producera mina filmer i länet. Att kunna få stöd och att kunna stödja lokal arbetskraft. Att få berätta historier om länet och att kunna leva på det. Att hitta lokala samarbeten och att fler kan jobba med film som berikar västmanlänningarna” (citat från webbenkät genomförd våren 2022)

Kopplingar till de nationella kulturpolitiska målen och Agenda 2030

Kopplingar till de nationella kulturpolitiska målen

  • Främja kvalitet och konstnärlig förnyelse.
  • Främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan.
  • Särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.

Kopplingar till målen i Agenda 2030

  • Mål 4: God utbildning för alla
  • Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
  • Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna
  • Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English