Företagslogga (till startsida)
Utveckla Västmanland
Hälsofrämjande skolutveckling för att stärka skolframgång

Stödjande relationer

Barn och unga som har goda relationer till föräldrar, skolpersonal och skolkamrater har oftare en bättre hälsa, lyckas oftare i skolan och känner sig mer motiverade i skolan.

Goda relationer mellan såväl barn som vuxna har stor betydelse för barn och ungas hälsa och lärande. Utan goda relationer och en positiv miljö i skolan blir det svårare för eleverna att lära sig, vara motiverade och engagerade. Risken att drabbas av både psykisk och fysisk ohälsa ökar också. 

Goda relationer för ett bättre lärande

Goda relationer för en hållbar lärandemiljö

Goda relationer i skolan handlar om att skapa en miljö som främjar lärandet och elevernas utveckling. En god kommunikation och bra relationer mellan elever och lärare, och mellan eleverna själva, är faktorer som påverkar det sociala klimatet på skolan. Det främjar elevernas hälsa och välbefinnande samtidigt som det ökar deras motivation och engagemang vad gäller att lära och prestera. Forskning visar även att positiva och tillitsfulla relationer mellan lärare och elever spelar en avgörande roll för elevernas sociala utveckling och trivsel i skolan. Den här relationen är också värdefull när det kommer till elevers måluppfyllelse och prestationer inom undervisningen och särskilt viktigt för de elever som ofta får tillsägelser.

Relationerna påverkas av flera faktorer​

Goda och förtroendefulla relationer mellan skolpersonal och elever utgör ett skydd mot depressiva symtom genom att eleven blir bekräftad och får en ökad självkänsla. Det är även en viktig skyddande faktor mot mobbning och diskriminering i skolan. När relationen blir bristfällig är det svårare för läraren att nå eleverna vilket påverkar deras möjlighet att lära sig. Risken att de drabbas av både psykisk och fysisk ohälsa ökar också. 

Det som påverkar relationer och samspel är faktorer som lärandemiljön och förväntningarna på barn och unga, samt de aktiviteter och den undervisning som skapas för och med barn och unga. För att främja goda relationer i skolan behöver det hälsofrämjande och förebyggande arbetet vara strukturerat och en del av hela skolan. Läraren är en central relationsskapare gentemot eleverna, men även elevhälsans personal, rektor och övrig personal i skolan är centrala i det här arbetet.

Betydelsen av kompisrelationer och relationen mellan elever

Kompisrelationer viktiga i lärandet

Att ha vänner och sociala sammanhang är ett grundläggande mänskligt behov. Sociala relationer har stor betydelse för barn och ungas mående och under uppväxten har kompisrelationer en viktig roll. Den nationella undersökningen Skolbarns hälsovanor visar att de elever som säger att de har gott stöd av kompisar mer sällan anger att de har psykosomatiska besvär. 

Kompisrelationer i skolan har också en stor påverkan på elevers lärande och prestationer. De kan nämligen bli resurser för varandra som bidrar och hjälper i lärandet, de kan erbjuda vänskap, känslomässigt stöd och göra skolan till en plats dit de vill komma. Kompisrelationerna stärker även barn och ungas kognitiva, sociala och kommunikativa förmågor, vilket i sin tur utvecklar elevernas samarbetsförmåga. Samtidigt ökar elevernas självkänsla, deras känslomässiga utveckling stärks och deras inställning till studier blir mer positiv. 

​Skolan naturlig arena som kan främja kompisrelationer

För många elever är kompisar i skolan väldigt betydelsefullt, samtidigt som det kan ha en avgörande roll i ungas skolliv. Men det finns också de elever som känner sig ensamma, utanför, inte blir respekterade eller av andra anledningar inte mår bra. Det påverkar inte bara hälsan utan också lärandet. Barn och elever som upplever eller säger att de är ensamma löper högre risk att exempelvis inte nå målen, jämfört med dem som har någon att vara med. De är även i större utsträckning utsatta för mobbning, kränkningar och otrygghet än de som inte känner sig ensamma. Ensamhet inverkar också på barnets självkänsla och psykiska hälsa och kan utgöra en risk för deras utveckling då det kan hänga samman med andra socio-emotionella problem och negativa upplevelser. 

Ensamhet kan också vara ett första tecken på depression och ångest vilket kan ge långtgående följder. En studie från Örebro universitet och Friends visar att elever som uppger att de är ensamma i skolan löper tre gånger högre risk att få icke godkända betyg samma år. 

Skolan är en naturlig arena för barn och unga att bli kompis med andra i samma ålder. Goda kompisrelationer och en trygg grupp stöder inlärningen och trivseln i skolan. Det är viktigt att skolan arbetar för att stärka elevers positiva värden, skapa förutsättningar för lika rättigheter och möjligheter samt arbetar med att främja goda relationer mellan eleverna eftersom det är bra för deras hälsa och lärande. 

Föräldraskapsstöd kan främja lärande och hälsa​

Stöd i föräldraskapet är en viktig insats

Föräldraskapsstöd är en viktig tidig insats som samhället kan erbjuda för att minska ojämlikhet och främja barns hälsa och utveckling. En av de viktigaste skyddsfaktorerna i barns liv är en god relation till en eller flera föräldrar, eller annan viktig vuxen. Forskning visar att olika former av föräldraskapsstöd som stöttar föräldrar i sin roll, är insatser som har betydelse både för det enskilda barnet som för samhället i stort.

Föräldraskapsstöd är insatser, aktiviteter och verksamheter riktade till föräldrar och andra viktiga vuxna runt barnet, som stärker föräldraförmågan och relationen mellan förälder och barn. Det kan handla om att ge föräldrar kunskap om barnets rättigheter, hälsa och utveckling och om att stärka föräldrars relation till varandra eller deras sociala nätverk. 

Skolan viktig arena för föräldraskapsstöd​

Förskolan och skolan möter barn och föräldrar under den största delen av barnens uppväxt, vilket gör förskolan och skolan till viktiga arenor för ett långsiktigt föräldraskapsstödsarbete. Enligt läroplanerna är föräldraskapsstödjande insatser inte något som ingår i förskolans och skolans ansvarsområde, däremot är de skyldiga att samverka och samarbeta med föräldrarna i frågor som exempelvis rör barnets utveckling, skolsituation och trivsel. När föräldrar fått frågan om var de vill ha stöd i sitt föräldraskap, är det många som säger att skolan är den arenan. Föräldrar tycker även att förskolor och skolor borde erbjuda föräldraskapsstöd i större utsträckning. Detta har gjort att vissa förskolor och skolor erbjuder olika typer av föräldraskapsstöd på olika preventionsnivåer; universella, selektiva och/eller indikerade stödinsatser. 

Ett viktigt universellt föräldraskapsstöd är mötet mellan förälder och pedagog som sker vid hämtning och lämning under förskoleåren och de tidiga skolåren. Andra sätt för förskola och skola att stötta föräldrar kan vara genom föräldramöten, utvecklingssamtal och att erbjuda information och stödjande samtal från elevhälsan om exempelvis skoltrivsel eller hur man kan främja hälsa. 

En god samverkan mellan skola och hem har en positiv effekt på barn och ungas skolresultat, psykiska hälsa och sociala kompetens. Det kan även stärka förutsättningarna för ett tillitsbyggande arbete mellan skola och hem. Forskning har även visat att föräldrars delaktighet i skolan, till exempel kommunikation mellan föräldrar och barn angående skolan, föräldrarnas förväntningar på sina barns skolprestationer samt föräldrars närvaro och deltagande i skolans aktiviteter hade en positiv effekt på barnens skolresultat. 

Tips på hur man kan främja goda relationer i skolan

Relationen mellan lärare och elev och mellan elever

 • Låt elevernas intressen och erfarenheter få utrymme i undervisningen
 • Visa att ni ser eleverna
 • Umgås med eleverna på rasterna
 • Utveckla arbetsformer där eleverna lär känna varandra både inom och mellan klasser och årskurser

Föräldraskapsstöd

 • Stärk samverkan och samarbetet med föräldrarna och andra viktiga vuxna
 • Skapa en god relation med föräldrarna

Kommunikationen med eleverna

 • Kommunicera med eleven så att ni förstår och respekterar varandra
 • Lyssna på eleverna, fråga om deras intresse och mående
 • Lyft det positiva och styrkorna hos eleverna
 • Bryr dig om eleverna

I klassrummet

 • Skapa en bild av hur gruppen fungerar i sitt sociala samspel och anpassa undervisningen efter det
 • Tänk på sittordningen bland eleverna
 • Läraren kan påverka relationerna genom små saker som: grupp-och paruppgifter, varierande gruppstorlekar samt olika former av samarbete mellan eleverna
 • Läraren kan undvika situationer där eleverna själva får skapa sina grupper eller rangordna​​

Lösa och reda ut konflikter​

 • Hantera kränkningar, konflikter eller störningsmoment som uppstår
 • Se till att tillsägelser sker på ett respektfullt sätt och riktar sig till de elever det berör

Delaktighet och feedback

 • Gör eleverna delaktiga i skolans verksamhet
 • Ge eleverna regelbunden återkoppling på deras lärande

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English