Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Till innehåll
Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Hälsofrämjande skolutveckling för att stärka skolframgång

Skolmiljön

En skolmiljö som är trygg och stödjande har stor betydelse för barn och ungas hälsa, lärande och utveckling.

En bra skolmiljö gynnar alla elevers lärande, främjar välbefinnandet och bidrar till positiva hälsoeffekter. Forskning visar att det finns ett samband mellan skolans miljö och elevens skolprestationer och deras psykiska hälsa. Faktorer i skolan, som miljön i klassrummet, trivsel, skolklimatet, relationer och lärares förväntningar på eleven, påverkar barn och ungas lärande och utveckling i stor utsträckning. Elevernas möjligheter att nå skolframgång är beroende av en god lärandemiljö som innehåller en god undervisning och är anpassad efter elevernas olika behov​.

Skolmiljön

Skoltrivseln påverkas av många faktorer

Skolan är en stor del av barn och ungas liv och att trivas i skolan är viktigt för både hälsa och lärande, det är också en viktig skyddsfaktor.

Skoltrivsel är viktigt både för hälsa och lärande

Att trivas i skolan är viktigt för att barn och unga ska kunna lära sig och nå kunskapsmålen, men också för att de ska kunna känna sig säkra och trygga. Att elever trivs i skolan är en av de viktigaste förklaringsfaktorerna för om de mår bra eller inte. När elever trivs och mår bra i skolan utvecklas de både kunskaps- och personlighetsmässigt. En bristande skoltrivsel kan i stället bidra till olika former av riskbeteenden hos eleven, såsom användning av alkohol, tobak och cannabis. Hur elever trivs i skolan har också ett starkt samband med hur de upplever skolmiljön. 

Det finns många faktorer som kan påverka skoltrivseln, bland annat skolans fysiska och sociala miljöer, hur lärprocessen ser ut, vilket bemötande eleverna får, betyg, stress, vänner, upplevd ensamhet, lärarens förmåga att förstå och visa intresse för eleverna samt om läraren bekräftar eleven att den gjort något bra eller lyckats. ​​

Positiv psykisk hälsa fördelat på skoltrivsel

koltrivseln har stor betydelse för barn och ungas psykiska hälsa. I Liv och hälsa ung undersökningen från 2020 ser vi att det i Västmanland är vanligare med blomstrande psykisk hälsa bland elever som trivs mycket bra i skolan jämfört med de som trivs dåligt eller mycket dåligt i skolan, se diagrammet. Detta innebär att ju mer ett barn eller ungdom trivs i skolan, desto mer sannolikt är det att hen har en blomstrande psykisk hälsa. Detta samband kvarstår oavsett kön, familjens ekonomi, sexuell läggning och funktionsvariation. Det visar på betydelsen av att arbeta med skoltrivsel samt att skolan är en central arena för att stärka barns psykiska hälsa. Blomstrande psykisk hälsa innebär höga nivåer av psykiskt välbefinnande baserat på positiva känslor samt att fungera väl, både psykologiskt och socialt. *Andel (%) unga i årskurs 9 och 2 på gymnasiet med tynande, måttlig och blomstrande psykisk hälsa fördelat på skoltrivsel.

Tips på hur man kan främja trivsel i skolan

Skolmiljön

 • Arbeta aktivt med skoltrivseln
 • Se över vilka faktorer som är viktiga för trivseln i din skola
 • Gör lärmiljöerna mer stödjande och positiva - En universell utformning som främjar tillgänglighet och koncentration såväl som kreativitet kan vara stödjande för alla elever
 • Arbeta både med den fysiska och psykiska miljön i skolan
 • Ha tydliga regler och normer på skolan
 • Skapa ett gott samarbete mellan skolpersonal och elever
 • Ha trivselledare på skolan (yngre skolålder)
 • Skapa olika rastaktiviteter eller miljöer där barn och unga kan vara aktiva
 • Prata tillsammans med eleverna om vad som kan göras för att minska upplevelsen av stress och krav

Delaktighet och inflytande

 • Fråga eleverna vad de behöver för att trivas i skolan
 • Låt eleverna få komma med förslag på förbättringar eller förändringar
 • Gör eleverna delaktiga i skolans olika aktiviteter

Tillitsfulla relationer

 • Ha vuxennärvaro bland eleverna
 • Lyssna på eleverna och ha tilltro till dem
 • Se och uppmärksamma när eleverna gör något positivt
 • Stärk samverkan med föräldrar och andra viktiga vuxna
 • Ha aktiviteter där eleverna får umgås och mötas
Skolmiljö

Att uppleva studiero​

En trygg skolmiljö och en utvecklande klassrumsmiljö som främjar lärandet spelar stor roll för elevernas upplevelse av studiero.

Att främja studiero involverar hela skolan

Att eleverna får känna studiero har stor betydelse för både deras hälsa och lärande. Arbetet med att främja studiero är en del i att skapa förutsättningar för elevers utveckling och lärande.

Enligt Skolverket finns det fyra delar som är särskilt viktiga för att öka studiero:

 • att läraren har kunskaper om elevernas individuella förutsättningar och behov
 • att undervisningen är varierad
 • att eleverna vet vad de ska jobba med under lektionen och att de förstår arbetsuppgifterna
 • att det finns en god relation mellan lärare och elever samt mellan elever

Skillnader i upplevelsen av studiero

En utvecklande klassrumsmiljö som främjar lärandet spelar stor roll för barn och ungas studiero. Lärarens pedagogiska ledarskap är viktigt i det här eftersom det finns ett tydligt samband mellan stimulerande undervisning och studiero. Det är viktigt att läraren tillsammans med klassen kommer fram till vad en bra studiero är för dem. Elever som inte upplever studiero i klassrummet får oftare problem med huvudvärk, magont och sömnsvårigheter vilket i sin tur är faktorer som påverkar deras möjligheter att ta till sig undervisningen.

Undersökningar visar att lärare och elever ger olika bild av studiero i skolan, där lärare oftare uppskattar studieron som bättre. Det är mer vanligt att elever i högre utsträckning än lärare upplever att det finns en störande hög ljudnivå och i lägre utsträckning att stämningen är trevlig och positiv. Skolenkäten 2022 från Skolinspektionen visar att de flesta lärare, närmare 85 procent, svarar att de har studiero på lektionerna medan bara 37 respektive 42 procent av eleverna i årskurs 5 och 8 uppger att det är studiero på deras lektioner. 

​Stödmaterial

Skolverket har tagit fram ett stödmaterial som heter Koll på studiero - Skolverket. Det handlar om hur skolan kan arbeta med olika områden som är viktiga för att främja studiero.

Tips på hur man kan främja studiero​

Trygg lärandemiljö 

 • Skapa en trygg och stödjande lärandemiljö som ger goda förutsättningar för eleverna att följa undervisningen
 • Se över den fysiska miljön och schemat​​. Erbjud en variation av fysiska lärmiljöer – Det gör det lättare att stödja olika pedagogiska lärsituationer och olika elevers behov. Variation kan skapas både i mer traditionella klassrum och i andra typer av lärytor i anslutning till klassrummen. Läs mer hos Boverket - Klassrum och gemensamma lärytor i skolan​​

Tydligt ledarskap i klassrummet

 • Eleverna vet vad de ska göra
 • Skapa ordning
 • Ha tydlig struktur
 • Var tydlig med vad som förväntas av eleven
 • Variera undervisningen
 • Uppmuntra det som bidrar till en positiv miljö
 • Välj och anpassa arbetssätt utifrån elevernas behov
 • Ge positiv respons och lyft det som är bra
 • Utvärdera ditt ledarskap i klassrummet

Tillitsfulla relationer 

 • Skapa goda relationer och lär känna eleverna
 • Lyssna på eleverna och ha tilltro till dem 

Delaktighet

 • Aktivera och gör eleverna delaktiga på lektionerna

Stöd och elevhälsoarbete

 • Samverka med elevhälsan
 • Ge eleverna det stöd och den anpassning som behövs
 • Ha ett aktivt arbete med normer och värden
Skolmiljön

Trygghet i skolan

För att ta in ny kunskap och få förutsättningar att lära och utvecklas behöver elever känna trygghet i skolan. 

En trygg skolmiljö är viktigt för att ta till sig undervisningen

En trygg skolmiljö är en viktig förutsättning för barn och ungas hälsa och för att de på bästa sätt ska kunna ta till sig undervisningen. Både trygghet och studiero är förutsättningar för ökade kunskapsresultat. Goda relationer mellan elever och lärare och en samsyn kring förhållningssätt och regler skapar tryggare skolmiljöer och på så sätt bättre förutsättningar för utveckling och lärande. Forskning visar att skolor som arbetar hälsofrämjande och förebyggande med frågor knutna till den pedagogiska miljön som sociala relationer och en positiv skolmiljö ger sina elever bättre förutsättningar att nå goda skolresultat. 

För en del elever kan skolan vara en otrygg plats som präglas av exempelvis hot, diskriminering och kränkningar. Platser på skolan som kan upplevas som otrygga är omklädningsrum, toaletter, korridorer och skolgården. Skolan har en stor möjlighet och ett viktigt ansvar att skapa miljöer där trygghet råder och att skapa en god värdegrund för att ta hänsyn till elevens fysiska- och psykosociala arbetsmiljö. En trygg skolmiljö som är fri från kränkande behandling och diskriminering skapar bättre förutsättningar för lärande och studiero.

Upplevelse av skolan, efter upplevd trygghet

I Liv och hälsa ung 2020 ser vi att den upplevda otryggheten påverkar skolupplevelsen i stort. Diagrammet visar att de elever som sällan eller aldrig känner sig trygg i skolan har generellt en mer negativ upplevelse av skolan, exempelvis över sitt inflytande, över lärandemiljön och om skolarbetet är intressant. *Andel (%) unga i årskurs 9 och 2 på gymnasiet och deras upplevelse av skolan fördelat på upplevd trygghet.

Trygghet är en del av hela skolan

Tryggheten hänger ofta ihop med skolans värdegrundsarbete, det är därför viktigt att det finns ett aktivt värdegrundsarbete i gång. Kopplat till värdegrundsarbetet finns det några delar som är viktiga för att elever ska känna sig trygga i skolan. Det handlar om att ha respekt för varandras olikheter, det ska finnas en ömsesidig respekt mellan elever och lärare, det ska vara ett aktivt och målinriktat arbete mot kränkande behandling och till sist ska vuxna på skolan agera om de får reda på att en elev blivit kränkt. 

Arbetet med trygghet är en del av hela skolan och omfattar även lektionssalar och alla andra utrymmen och platser på skolan. Skolan behöver ha ett långsiktigt och ständigt pågående arbete med att skapa trygghet men också en medvetenhet kring hur trygghet påverkar lärandet.

Stöd i trygghetsarbetet

Om det behövs stöd eller mer kunskap till det systematiska trygghetsarbetet i skolan har Organisationen Friends en sida med tips, metoder och material som går att använda i trygghetsarbetet. Det finns också en evidensbaserad modell som heter PALS. Den har utvecklats för att möta utmaningarna i skolan och riktar sig till skolans personal och ger verktyg för att hantera skolvardagen med eleverna på ett så bra sätt som möjligt. PALS utvecklar och bygger en god lärandemiljö för alla elever, personal och föräldrar genom positiva handlingar och delaktighet. En trygg lärandemiljö kännetecknas av tydliga förväntningar på kunskapsmål, positivt beteende och sociala färdigheter.

Tips på hur man kan främja trygghet

Skolpersonal och närvarande vuxna​

 • Hög lärartäthet och närvaro av vuxna som rör sig i skolmiljön
 • Vuxna reagerar när något sker

Värdegrundsarbete​

 • Ha ett ha ett aktivt värdegrundsarbete
 • Respektera varandras olikheter
 • Ha ett stabilt och målinriktat arbete för att främja trygghet och förhindra kränkande behandling och diskriminering

Tillitsfulla relationer​

 • Skapa tillitsfulla relationer mellan lärare och elever och mellan elever
 • Skapa en ömsesidig respekt mellan lärare och elever
 • Ha ett gott pedagogiskt ledarskap på skolan
 • Verka för att skolpersonal har en samsyn kring förhållningssätt och bemötande

Trygghetsskapande arbete​

 • Ha trygghetsarbete och trygghetsvandringar tillsammans med elever
 • Alla ska känna till skolans ordningsregler och se till att de följs och hålls levande
 • Genomför trygghetsenkäter
 • Gör riktade insatser om ni får kännedom om att elever är otrygga. Exempelvis genom att elevhälsan besöker lektioner, har handledning med skolpersonal och pratar med föräldrar
 • Ha rutiner för det förebyggande arbetet utanför själva klassrummet, som i korridoren, på skolgården, i matsalen, omklädningsrum och uppehållsrum
 • Se till att skolans ordningsregler följs och hålls levande
 • Ha ett systematiskt trygghetsarbete och arbeta hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande
 • Friends har tagit fram tips på övningar att göra med eleverna för att levandegöra trygghetsarbetet i klassrummet 
 • Trygghet i förskolans lärmiljöer – Läs mer på Boverket - Trygghet och överblick i förskolebyggnadens lärmiljöer

Delaktighet​

 • Låt trygghetsarbetet genomsyras av elevdelaktighet och elevinflytande
 • Involvera eleverna i arbetet med skolutveckling

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.