Företagslogga (till startsida)
Utveckla Västmanland
Affärsplan Västmanland 2030

Målområde 3: Stärkt konkurrenskraft och ökad produktivitet

För att Västmanlands näringsliv ska fortsätta vara konkurrenskraftigt behöver vi främja exporten, höja omställningstakten och verka för en god och hållbar arbetsmiljö.

Västmanland har idag ett starkt näringsliv med särskild styrka i områden som bygger framtidens smarta och hållbara samhällen. Men vi behöver växla upp arbetet ytterligare. För att lyckas med det så måste tillväxtföretag enkelt kunna etablera sig och utvecklas här. Exportstödet i länet behöver även stärkas så att fler företag kan nå ut på den internationella marknaden. Likaså är åtgärder för att främja en god arbetsmiljö något som stärker konkurrenskraften och bidrar till en ökad produktivitet och hållbar utveckling av näringslivet.

Leende kvinna i kavaj

Catarina Berglund, Automation Region:

"Vi på Automation Region arbetar på flera olika sätt för att öka exporten och internationaliseringen hos små och medelstora företag. Därför är målområdet Stärkt konkurrenskraft och ökad produktivitet särskilt relevant för oss. Genom tydligare samarbete vill vi verka för en ökad omställningstakt som gynnar länets tillväxt och konkurrenskraft."

Delmål 7

Fler internationella samarbeten och ökad export

När fler företag i Västmanlands små och medelstora företag når ut internationellt kan vi bidra till att lösa globala samhällsutmaningar.

Genom att fler företag i länet börjat sälja sina varor och tjänster på nya marknader så kan exporten i vår region öka. Västmanlands styrkor matchar väl internationella behov, vilket skapar goda möjligheter för länets företag att sälja sina lösningar på nya marknader utanför både länets och Sveriges gränser. Därför behöver vi utveckla stödet till exporterande företag och se till att det når företag i hela länet och företagsledare ur alla målgrupper.

Prioriteringar delmål 7

  • Stärka förmågan till varu- och tjänsteexport hos små- och medelstora företag som ska börja exportera eller utöka sin export. Företag som drivs av kvinnor, utrikesfödda och företag på landsbygd är särskilt prioriterade målgrupper. 
  • Stärka exporten av lösningar som positivt bidrar till att möta globala klimat-, miljö- och sociala utmaningar samt utveckla stödet till exportföretag som behöver ställa om till hållbara transporter och leverantörskedjor. 
  • Öka samverkan med internationaliseringsfrämjande myndigheter och aktörer. 
Delmål 8

Fler små och medelstora företag i tillväxt

Länets företag ska växa hållbart och långsiktigt för att bidra till ett livskraftigt Västmanland.

Företag som har en vilja och möjlighet till hållbar tillväxt ska mötas med rätt rådgivning, nätverk och kompetens. För att kunna möta tillväxthinder i näringslivet så behöver kunskapen om morgondagens affärsmodeller och attraktiva arbetsplatser utvecklas. En förutsättning för en långsiktigt hållbar tillväxt är även att alla företag och företagsledare oavsett bransch, geografisk placering eller företagsledares bakgrund möts av ett jämlikt stöd och lika villkor från det företagsfrämjande systemet.

Prioriteringar delmål 8

  • Kartlägga tillväxtbranscher och företag som har möjligheter att växa kraftfullt, där kartläggningarna kan visa hur företag i branscherna kan utvecklas hållbart.
  • Utveckla ett sammanhållande näringslivsstöd speciellt riktat till tillväxtföretag och tillväxtbranscher med starkt fokus på en hållbar tillväxt i företagen. Prioriterade är företag som ställer om sina verksamheter för att möta prioriterade samhällsutmaningar eller som redan verkar inom samhällsutmaningarna.
  • Utveckla arbetssätt och strukturer för att attrahera nationell och EU finansiering stärkt tillgång till riskkapital och andra typer av privat och offentligt kapital.
  • Bygga kunskap och medvetenhet om hur mindre företag kan utveckla hälsosamma och attraktiva arbetsplatser, till exempel genom erfarenhetsutbyten och stöd i arbetsmiljöarbete.
Delmål 9

Ökad effektivitet och höjd omställningstakt

Elektrifiering, omställning till hållbar energi och cirkulära flöden i näringslivet blir viktiga för att minska länets klimatavtryck.

Vi står inför stora samhällsutmaningar där omställningsarbete kommer krävas inom såväl kompetensförsörjning, energiförsörjning, digitalisering och cirkulära affärsmodeller för att kunna möta utmaningarna och samtidigt öka konkurrenskraften. Företagen i vårt län ska ha kunskap och förmåga att ta viktiga investeringsbeslut, driva på omställningsarbetet och implementera ny teknologi som kan matcha morgondagens behov.

Prioriteringar delmål 9

  • Öka tillgängligheten till offentliga stöd för digital omställning i företag. Vid behov utveckla nya behovsanpassade stöd som ökar den digitala kompetensen i företag. Arbetet ska vända sig till olika små och medelstora företag i en bredd av branscher och anpassas utifrån företagens digitala mognadsgrad.
  • Stärka företagens utveckling av spetskompetens och användningen av spetsteknologier inom existerande starka områden för omställning, till exempel automation, energi och elektrifiering.
  • Stärka resurserna till befintliga företag för utveckling avnya affärsmodeller och förnyelsearbete för en social och miljömässig omställning. Arbetet inkluderar bland annat lösningar för energiomställning och stöd i att övergå till cirkulära affärsmodeller.
Målområde 3

Så följer vi upp arbetet

För att hålla koll på hur vi i Västmanland ligger till jämfört med andra regioner nationellt och internationellt kollar vi på indikatorer kopplat till export.

Hur väl insatserna inom målområdet går följer vi upp genom att titta på hur många av länets företag som exporterar, hur tillväxtviljan hos företag ser ut, hur människor trivs på sina jobb och hur koldioxidutsläppen ser ut.

Ta del av statistiken här

Antal export- och importföretag efter omsättningsklass

Diagrammet visar antal export- och importföretag i Västmanland år 2021. Av samtliga  företag i länet ägnade sig 10% åt import och totalt fanns drygt 2500 importföretag i Västmanland år 2021. Exportföretagen är färre, knappt 800 företag, motsvarande 3% av samtliga företag i länet. Källa: Regionfakta

Exportvärde per invånare

Varuexportvärdet för Västmanland ligger något över riksgenomsnittet, mätt som exportvärde per invånare. Utvecklingen under 2021 var relativt svag i Västmanland jämfört med flera ändra län. Noterbart är att förändringen på ett års sikt utgår ifrån pandemiåret 2020, då många län hade en negativ utveckling av exporten.  exportvärdet. Tjänsteexportvärdet per invånare i Västmanland ligger betydligt lägre än riksgenomsnittet, Västmanland tillhör här de län som har allra lägst värde. Tjänsteexportvärdet minskade under 2021 i Västmanland medan riksgenomsnittet ökade. 

Källa: Regional exportstatistik - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)

Andel företag som vill växa

Med tillväxtvilja avses företag som vill växa både genom att öka antalet anställda, öka omsättnigen eller bådadera i kombination. Normalt ökar tillväxtviljan med storleken på företaget. Andelen småföretag som vill växa har minskat från drygt 75 procent år 2008 till knappt 70 procent år 2020. Västmanland ligger nu något under riksgenomsnittet efter att för ca 10 år sedan legat högre. Källa: Tillväxtvilja - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)

Ekonomins utsläppsintensitet

Diagrammmet visar utsläppsintensitetens utveckling sedan år 2010 och avser utsläpp av växthusgaser, mätt som CO2-ekvivalenter (ton per år) dividerat med bruttoregionprodukten (löpande priser, mkr). Utsläppen av växthusgaser har minskat i både Västmanland och Sverige sedan 2010. Det betyder att utsläppen per BRP/BNP krona blir lägre, vilket indikerar en effektivare produktion av varor och tjänster. Källor: Nationella emissionsdatabasen och Statistiska centralbyrån, Regionalräkenskaper

Andel som uppgett att de trivs på arbetsplatsen

Diagrammet visar procentandel som svarat mycket eller ganska bra på frågan "Hur trivs du på ditt nuvarande arbete?" i undersökningen Liv och hälsa från 2017. En ny omgång av undersökningen har nyligen genomförts och nya siffror publiceras under hösten 2022. Andelen som trivs på sitt arbete är allra högst i Skinnskatteberg och Hallstahamma där nästan 9 av 10 personer trivs mycket eller ganska bra på jobbet. Genomsnittet för Västmanland är 83 procent. Hur västmanlänningarna trivs på jobbet skiljer sig åt mellan kommunerna och i vissa kommuner trivs kvinnor bättre på jobbet än männen, medan det är tvärtom i andra. Källa: Undersökningen Liv och hälsa

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English