Företagslogga (till startsida)
Utveckla Västmanland
Affärsplan Västmanland 2030

Målområde 4: Smart specialisering och ledarskap kring globala utmaningar

Genom vårt gemensamma arbete med smart specialisering bidrar vi till utvecklingen inom EU för hållbar tillväxt och innovation.

År 2030 bidrar Västmanlands samtliga näringar till att skapa arbete, kunskap och stark tillväxt i hela länet. Länet ligger i framkant både i den globala omställningen till ett klimatsmart och resurseffektivt samhälle och i den digitala transformationen genom starka tjänsteföretag, världsledande forskning och ett starkt näringsliv. Utöver att stärka Västmanlands utpekade styrkeområden (automation, energi järnväg samt välfärd och hälsa) behöver vi även fortsätta utveckla vårt gemensamma innovationssystem i Östra Mellansverige, så fler företag kan ta del av en större bredd av innovationsmiljöer och samlad spetskompetens. Vi fokuserar den utvecklingen genom smart specialisering och våra fyra gemensamma utmaningsområden: smart industri, morgondagens energilösningar, hållbar livsmedelsförsörjning och life science.

Man i kavaj utomhus

Mikael Hjorth, Electrification Hub:

"Vi står inför stora samhällsutmaningar som kommer kräva både omställningsarbete och gemensamma satsningar. Med hjälp av smart specialisering och att fokusera på den spetskompetens som finns i våra styrkeområden så kan vi möta utmaningarna. Och med Affärsplan Västmanland som gemensam utgångspunkt har vi bra förutsättningar för att kraftsamla för ett ledande innovationssystem som skapar nya jobb och hållbar tillväxt."

Delmål 10

Utveckla ett ledande innovationssystem inom styrkeområdena

Genom smart specialisering fokuserar och accelererar vi utvecklingen inom automation, energi, järnväg, och välfärd och hälsa.

I ett starkt innovationssystem utvecklas anpassade erbjudanden, arbetssätt och aktörers kompetens i takt med näringslivets behov. För detta krävs samverkan och ett aktivt utbyte av resurser och kompetens över länsgränserna, mellan branscher och sektorer och genom internationell samverkan. Det behövs också kontinuerliga omvärldsanalyser för att identifiera och prioritera insatser så att fler företag kan ta del av mer resurser, spetskompetens och verka för en hållbar samhällsutveckling.

Prioriteringar delmål 10

 • Utveckla kompetensen om smart specialisering hos innovations- och företagsfrämjande aktörer, samt paketera starkt specialiserade stöd inom styrkeområdena för att dra nytta av olika verksamheters förmågor och arbetssätt.
 • Utveckla samverkan med nätverk, innovationsmiljöer/kluster och insatser nationellt, inom ÖMS, EU och internationellt genom effektivt nyttjande av nationella export-, forsknings- och innovationsfrämjande aktörer
  och satsningar.
 • Strukturerat arbete med att utvärdera insatser och framsteg, kartlägga utvecklingstrender och identifiera nästa steg för gemensamt utvecklingsarbete.
Delmål 11

Utveckla styrkeområdena som en kraft för omställning

Omställningsarbetet i länet ska utvecklas och bli mer jämställt genom smart specialisering med fokus på hållbar tillväxt, ökad konkurrenskraft och innovation.

För att Västmanlands näringsliv och innovationssystem ska kunna växa på ett hållbart sätt är det viktigt med ett aktivt arbete med förnyelse i alla länets företag och organisationer. I dag finns det dock grupper som blir exkluderade från omställningsarbetet. Vi behöver motverka detta och jobba aktivt med jämställdhet, mångfald och inkludering så att utvecklingsinsatser och stöd för omställning kan nå ut till en större bredd av företag och en mångfald av entreprenörer.

Prioriteringar delmål 11

 • Ta fram jämställdhets- och mångfaldsanalyser och identifiera hur mångfald och jämställdhet kan bidra till utveckling och affärsnytta inom styrkeområdena.
  Ta fram omvärldsanalyser kring omställningsbehov och praktiska verktyg för att initiera insatser och framåtriktade samtal med offentlig sektor och näringsliv.
 • Utveckla områden och kompetenser som gör att styrkeområdena bidrar till större positiv inverkan på klimat- och miljöeffekter samtidigt som det leder till ekonomisk utveckling.
 • Nå ut till en bredare grupp företag med koppling till styrkeområdena samt verka för att företag med koppling till styrkeområden i högre grad får tillgång till generell rådgivning utöver de specialiserade stöden.
Delmål 12

Etablera ett samlat arbete som magnet för företag, talanger och investeringar

I en ökad global konkurrens behöver länets styrkor och attraktivitet lyftas fram.

För att öka antalet företagsetableringar och investeringar liksom för att locka hit den kompetens som krävs, behövs ett samlat arbete med att stärka Västmanlands attraktionskraft. För att lyckas med detta krävs ett tydligt och konsekvent kommunikationsarbete kombinerat med uppsökande insatser.

Prioriteringar delmål 12

 • Genomföra ett samlat kommunikationsarbete som paketerar de unika förmågor som finns inom länets och regionens styrkeområden.
 • Utveckla nischade erbjudanden som tillgängliggör styrkeområdenas kompetens, kapital, forskningssamarbeten, samarbetsmöjligheter, test- och demonstrationsarenor regionalt, nationellt och internationellt.
 • Bygga förmågan att attrahera spetskompetenser och organisera arbetet för strategisk kompetensförsörjning i näringslivet där mångfalds- och normkritiskt arbete ingår.

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English