Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Till innehåll
Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Affärsplan Västmanland

Målområde 1: Ökad innovationsförmåga och förnyelsetakt

Här i Västmanland har vi bra förutsättningar för innovation och förnyelse, men vi behöver utveckla stödet och samarbeta mer så att ännu fler innovativa idéer blir verklighet.

Länets internationella konkurrenskraft kan stärkas genom att företagens förmåga att leda innovationsarbeten utvecklas. Samtidigt möjliggör digitaliseringen att vi kan ta oss an ekologiska, sociala och ekonomiska utmaningar på ett nytt sätt. För att hitta innovativa lösningar på våra samhällsutmaningar krävs en bredd av perspektiv, erfarenheter och kompetenser. Därför behöver vi bredda bilden av vad som är innovation och inkludera fler människor med olika kön, bakgrunder, kompetenser och perspektiv i innovationsarbetet.

Leende kvinna sittandes i soffa inomhus

Madéleine Pilstrand, Create:

"Vi på Create brinner extra starkt för målområdet Ökad innovationsförmåga och förnyelsetakt. Det är viktigt för länets startups med fler samarbeten med större och etablerade företag. God tillgång till relevant finansiering och bra miljöer för forskning och utveckling är också avgörande. Med ökad samverkan kan vi stärka innovationsarbetet och öka kommersialiseringsförmågan i länet."

Delmål 1

Stärkt förmåga att leda innovationsarbete och förnyelseprocesser

Innovationsledning ska utvecklas som en nyckelkompetens i både nya och etablerade företag.

Vi behöver öka kunskapen om strategiskt innovationsarbete i företagen och stärka  tillgången till relevanta resurser för hållbara innovationer. För att få till en bättre bättre innovationsförmåga i näringslivet behöver vi även bredda innovationsarbetet till en större mångfald av företagare och företag.

Prioriteringar delmål 1

  • Utveckla och erbjuda stöd till ledning och anställda som stärker förmågan till innovationsledning. Detta inkluderar att utveckla arbetssätt som ökar förmågan att leda transformationer i företagen där branscher ställer om som en följd av teknikskiften, klimatpåverkan, sociala krav, ändrade lagar eller regler samtidigt som hälsosamt arbetsliv främjas. 
  • Identifiera och anpassa erbjudanden till vad olika underrepresenterade grupper behöver för att likvärdigt ta del av innovationsresurserna samt i högre grad inkludera en större mångfald av kvinnor och män med innovativa idéer och etablerade företagare i innovationsarbetet. 
  • Utveckling av länets innovationsstödsystem och stärka resurser till innovationer för en digital, grön och socialt hållbar omställning. 
Delmål 2

Ökad användning av forsknings- och innovationsmiljöer och tillgång till finansiering

Testbäddar, forsknings- och utbildningsmiljöer görs tillgängliga för fler företag i länet.

Innovationsförmågan och förnyelsetakten ska stärkas genom att de möjligheter och erbjudanden som finns i regionala och nationella testbäddar, forsknings- och innovationsmiljöer görs tillgängliga för fler företag i länet. Finansiering och andra resurser för innovationer i tidigt skede ska öka och nå ut till länets olika företag och fördelas jämlikt.

Prioriteringar delmål 2

  • Utveckla arbetssätt som ökar utbytet mellan forsknings- och utbildningsmiljöer, testbäddar och innovationsmiljöer med olika företagare och företag. 
  • Stödja innovativa företag att ta del av offentliga och privata finansieringsmöjligheter nationellt och inom EU, särskilt fokus på EU:s och nationella program som adresserar länets utmaningar inom hållbarhet och digitalisering.
Delmål 3

Fler samarbeten mellan innovativa små och stora företag samt organisationer

Genom samarbeten inom och mellan branscher kan innovationer snabbare nå ut på marknaden.

Kommersialisering och spridning av innovationer ska stärkas genom fler samarbeten mellan innovativa små och stora företag. Det skapar möjligheter för mindre företag att verifiera marknadens behov, utveckla och bygga framtida kundrelationer och nå ut till sina första kunder.

Prioriteringar delmål 3

  • Nyttja effektiva metoder för samverkan mellan olika små innovativa företag och stora företag, som stöder gemensam utveckling, implementering av nya lösningar och kommersialisering. 
  • Utveckla mötesarenor för dialog och samverkan mellan en mångfald av företagare och företag, offentliga aktörer, akademi och civilsamhälle som adresserar komplexa utmaningar och systeminnovationer, särskilt inom digitalisering, klimat och miljö samt social sammanhållning. 
  • Öka kunskapen om och användningen av innovationsupphandling och andra samverkansmetoder hos företag, inköpare och näringslivsfrämjande aktörer. 
Målområde 1

Så följer vi upp arbetet

För att se hur vi ligger till kopplat till näringslivets innovationsförmåga och förnyelsetakt utgår vi från ett antal indikatorer.

Vi följer löpande upp målområdet genom att titta på indikatorer som till exempel hur förutsättningarna för nyskapande och kommersialisering av innovationer ser ut och hur pass stor mångfal i näringslivet vi har i Västmanland.

Ta del av statistiken här

Näringslivets förnyelseförmåga

Index över förnyelseförmåga är ett sammanfattande mått som syftar till att fånga upp förmåga till nyskapande, ett positivt klimat för förändring och förnyelse samt tillgång till fysiskt kapital i alla Sveriges län. Förnyelseförmåga är ett av tre delindex i ett sammantaget Innovationsindex, som tas fram av Reglab vartannat år. Källa: Innovationsindex – Reglab

Näringslivets marknadsförmåga

Index över marknadsförmåga är ett sammanfattande mått som syftar till att fånga upp faktisk förmåga till kommersialisering och tillgång till internationella nätverk i näringslivet i alla Sveriges län. Marknadsförmåga är ett av tre delindex i ett sammantaget innovationsindex som tas fram av Reglab vartannat år. Källa: Innovationsindex – Reglab

Företagsledare efter bakgrund i Västmanland

Män med svensk bakgrund är den vanligaste företagaren i Västmanland, 56 procent av samtliga företagsledare. Kvinnor med svensk bakgrund motsvarar 22 procent. Män med utländsk bakgrund utgör 15 procent av alla företare och kvinnor med utländsk bakgrund motsvarar 6 procent. Nivåerna är i stort sett i nivå med genomsnittet för riket. Skillnaden är att andelen män med utländsk bakgrund är något högre i Västmanland medan kvinnor med svensk bakgrund är något lägre. Källa: Tillväxtverkets statistikdatabas.

 

Små och medelstora företag som arbetar med miljöfrågor

Nära hälften av de små och medelstora företagen i Västmanland uppgav att de  arbetar aktivt med miljöfrågor utöver lagstiftning 2020. Det är en högre andel än riksgenomsnittet. En del av arbetet innebär att sätta upp och nå miljämål för den egna verksamheten och där har Västmanland allra högst andel. Även sett till andelen företag som säljer miljöanpassade varor och tjänster ligger Västmanland högt. Statistiken är hämtad från enkätundersökningen Företagens villkor och verklighet. Källa: Tillväxtverket

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.