Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Till innehåll
Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Affärsplan Västmanland 2030

Målområde 2: Breddat näringsliv och ökad sysselsättning

Stödet till entreprenörer och företag behöver nå ut i hela länet och gynna såväl nystartade som etablerade företag för en ökad mångfald. Goda förutsättningar, villkor och en stark företagskultur bidrar till ett breddat näringsliv.

I Västmanland är industrisektorn stark och en betydande del av länets sysselsatta arbetar i större industriföretag. Detta skapar bra förutsättningar för fortsatt tillväxt men det är inte bara inom industrin som jobb skapas. Vi behöver fler företag inom såväl tjänstesektorn som inom besöksnäringen och de kreativa näringarna samtidigt som de företag som redan finns ska få bästa möjliga förutsättningar för att fortsätta växa och utvecklas.

Leende kvinna i rock utomhus

Pia Norstedt, Invest Västerås:

"Målområdet Ett breddat näringsliv och ökad sysselsättning ser vi som särskilt viktigt för att säkerställa länets attraktivitet och konkurrenskraft. Ett mer diversifierat näringsliv minskar sårbarheten och ökar sysselsättningen. Vi arbetar redan i dag målinriktat med etablering och investering, men en ökad samverkan i länet skulle ge oss ännu bättre förutsättningar för en hållbar och konkurrenskraftig tillväxt."

Delmål 4

Öka diversifieringen i näringslivet

En bredd av olika företag skapar förutsättningar för tillväxt, stabilitet och dynamik i näringslivet.

Vi behöver ett varierat näringsliv med företag i olika branscher. Det är en nödvändighet för stabilitet över konjunkturer och för att balansera omställningar i olika sektorer. Nya företag och utveckling av befintliga företag ger i förlängningen också ökad tillgång till företagstjänster och behov av ortstjänster, vilket skapar arbetstillfällen för fler grupper i samhället.

Prioriteringar delmål 4

  • Främja utvecklingen av tjänsteföretag, exempelvis genom att höja förmågan att utveckla affärsmodeller som bygger på tjänstefiering eller nyttjande av digitaliseringens möjligheter. 
  • Främja utvecklingen av socialt företagande genom bland annat kunskapsspridning, affärsutveckling och affärssamarbeten med privat och offentlig sektor. 
  • Öka kunskapen om olika företagares villkor att starta och utveckla företag utifrån rådande attityder, exkluderande normer och värderingar.
Delmål 5

Fler starka nya företag

Det ska vara enkelt att få tillgång till kvalitativt stöd för att starta och driva sitt företag oavsett var i länet man kommer från eller vilken bakgrund man har.

Små företag i länet skapar arbetstillfällen och tillväxt och egenföretagande bidrar till egenförsörjning. Därför är det viktigt att en bredd av nya företag startas i hela länet och utvecklas med en hög överlevnadsgrad. Vi behöver jobba tillsammans för att skapa likvärdiga förutsättningar för entreprenörskap i hela länet.

Prioriteringar delmål 5

  • Sprida och vid behov ta fram fungerande metoder som utvecklar elevers entreprenöriella förmåga, kunskap om och kontakt med näringslivet. Här ingår stöd till studerande i gymnasiet, Komvux, yrkeshögskolor och universitet som vill utforska företagarrollen eller starta företag. Även att involvera företag i skolan för att öka elevers intresse kring branscher och utbildningsbehov. 
  • Utveckla nyföretagarstödet i hela länet, särskilt inom tjänstesektorn och affärsidéer som bygger på hållbarhet eller digitalisering. 
  • Identifiera hinder för ökad överlevnadsgrad i nystartade företag i samverkan med bakgrund, kön, ålder, bransch, ort med mera. Därefter utforma stöd för högre överlevnadsgrad i företag med ekologist och socialt hållbara samt lönsamma affärsmodeller. 
  • Kartlägga behovet av ägarskiften och företagsförvärv och vid behov erbjuda relevant stöd. 
Delmål 6

En stark företagskultur och god service

Företagsklimatet och servicen till företag ska stärkas i alla delar av länet.

Entreprenörer och företag ska bemötas likvärdigt och ha god tillgång till exempelvis affärsrådgivning och information om regelverk och stöd. Servicen till företagen och stöd för deras utveckling behöver stärkas i hela länet och på så sätt kan vi förbättra företagsklimatet i Västmanland.

Prioriteringar delmål 6

  • Öka samverkan mellan länets kommuner gällande service till företag.  
  • Förbättra förutsättningarna för att redan etablerade företag att utvecklas och göra nya satsningar samt för nya företag att etablera sig i länet. 
  • Stärka kommunikationsinsatserna kring företagsklimat och företagande. Arbetet ska bredda normen av företag och företagare.
Målområde 2

Så följer vi upp arbetet

Vi följer upp hur det går inom målområdet genom att titta på ett antal indikatorer kopplade till sysselsättning och mångfald inom näringslivet.

Indikatorerna kopplat till det här målområdet visar bland annat hur många nya företag som startas i Västmanland och hur bärkraftiga de är. Vi tittar även på skillnader mellan olika grupper och branscher i samhället kopplat till hur många som har en sysselsättning.

Ta del av statistiken här

Förvärvsarbetande efter näringsgren och kön

Vård och omsorg, tillverkning, företagstjänster, utbildning och handel är de största näringsgrenarna i Västmanland sett till antal sysselsatta. Tillsammans står de för nästan 70 procent av arbetstillfällena i länet. Totalt antal förvärvsarbetande var 122 470 personer år 2020, vilket motsvarar en minskning med två procent jämfört med året innan. Källa: Statistiska centralbyrån

Nystartade företag per tusen invånare

Under 2020 startades nästan 1700 nya företag i Västmanland. Det var 200 fler än året innan. Det motsvarar 10 nya företag per tusen invånare i länet. Motsvarande siffra för hela landet är knappt 12 nya företag per tusen invånare. Gapet mellan riksgenomsnittet och Västmanlands nivå har minskat de senaste åren. År 2020 startades det i Västmanland 13,5 nya företag per tusen män i åldern 16-64 år och 6,8 nya företag per tusen kvinnor åldern 16-64 år. Källa: Tillväxtanalys

Nystartade företag som finns kvar efter tre år

Tre av fyra nystartade företag i Västmanland år 2014 fanns kvar tre år senare. Överlevnadsgraden är i nivå med riksgenomsnittet. Nationellt var överlevnadsgraden högre bland aktiebolag jämfört med enskilda näringsidkare. Överlevnaden var högre bland aktiebolag inom samtliga branscher. Källa: Tillväxtanalys

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.